Kinh khâm thiên giảI Ách ngọc hoàng cốt tủYtải về 124 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.11.2017
Kích124 Kb.
#403KINH KHÂM THIÊN GIẢI ÁCH - NGỌC HOÀNG CỐT TỦYKINH

KHÂM THIÊN GIẢI ÁCH

NGỌC HOÀNG CỐT TỦY

*****

KINH KHÂM THIÊN GIẢI ÁCH
Lô hương sạ nhiệt, pháp giới mông huân.

Chư phật hải hội tất giao văn tùy sứ kết tường vân thành ý phương ân, chư phật hiện toàn thân.

Nam mô Hương Vân-Cái-Bồ-Tát-Ma-Ha-Tát (Tam biến)

Chí tâm đính lễ

Mỗi thánh hiệu nhất bái cửu khấu.Ngưỡng - bạch

Tam - thấp tam thiên thiền tôn đại đế Ngọc Thanh thiên cung cao thượng hư hoàng nguyên thủy thiên - tôn.


Chí tâm đính lễ

Chí tôn kim, quyết ngọc hoàng huyền khung cao thượng đế.


Chí tâm đính lễ

Thái thượng lão quân đại đức thiên tôn.

Thập phương chư phật thái hư không.

Bách ức phân than hiển hiện đồng.

Biến hóa vạn ban bích ngọc tướng.

Trang nghiêm thiên xích tử kim dung.

Từ phong hiệu hiệu tường vân nhiễu.

Pháp vũ phi phi thụy khí nung.

Giao vọng tây càn than khải thỉnh.

Giáng lâm thử độ dám mô cùng.

Đại thánh bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Đại thánh tam giới sư Như Lai.

Nam mô tận hư không biến pháp giới.

Phụng thỉnh thường trụ phật đà da.

Phụng thỉnh thường trụ đạt ma da.

Phụng thỉnh thường trụ tăng già da.

Nam mô sam tam bảo hộ chính pháp

Vương đế thích bát bộ long thiên chúng.

Nhất thiết cung kính tín lễ thường trụ tam bảo.

Nam mô như lai ứng cúng chính biến chi minh hành túc thiện thệ thế gian giải mô thượng sĩ điều ngự Trượng phu thiên nhân sư phật – thế tôn.

Phù dĩ pháp duyên quang khải thành ý tính kiền, tư bằng pháp thủy quán sái đàn Tràng nhất chích tài chiêm. Vạn bệnh câu khiết nga phật giáo tạng trung, hữu tịnh uế chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Khể thủy quy y tô tất đế.

Đầu diện đỉnh lễ thất câu chi

Ngã kim xưng tán đại chuẩn đề.

Duy nguyện từ bi thùy da hộ.

Nam mô tát đá nẫm tam diêu tam bồ đề câu tri nẫm đát điệt tha án triết lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha.

Nam mô thanh lương địa bồ tát ma ha tát.

Giới hương định hương giữ tuệ hương.

Giải thoát thoát chi kiến hương.

Quang minh vân đài biến pháp giới.

Cúng dàng thập phương phật pháp tăng.

Nam mô hương cúng dàng bồ tát. Ma ha tát.

Phù dĩ đại đao hiếu sinh phẩm vật hàm tư ư hóa dục, chí thành quy lễ, tiền kiền dung ngự ư đảo kỳ, mạo muội đầu thành, bang căng tại niệm, viên hữu Việ Nam quốc – tỉnh – phủ - huyện – tổng – xã – phố gia cư phụng phật bảo an tín chủ mỗ cờ vì bệnh nhân mỗ hoặc tiền kiếp tại diêm phù thế giới, tạo tội nghiệp báo như hằng hà sa nhất thiết oan khiên diệc giai như thị nhất thiết ương ách diệc giai như thị cung ngộ mỗ tiết kim nhật kim thời khải đối thánh tiền kiền thành cờ đảo duy nguyện tiều tai giáng phúc nhất nhất sở cầu tất giai quả toại.
Chí tâm đính lễ

Nam mô thanh tịnh pháp than tỳ lư giá na phật đồng lai giáng phó cứu hộ sinh nhân mỗ.

Giải trừ thiên sát địa sát tai sát kiếp sát niên sát nguyệt sát nhật sát thời sáttri ách duy nguyện sở cầu như ý chư tai tiêu diệt.

Nam mô viên mãn báo than lư sá na phật. Giải trừ thiên tai địa tai niên tai nguyệt tai nhật tai thời tai chi ách,

Nam mô thiên bách ức hóa than Thích Ca mâu Ni Phật.

Giải trừ niên sung nguyệt phá nhật chung số tận chi ách.

Nam mô dong thông a di đà phật.

Giải trừ phi đao dương nhận ám kinh phục đoạn chi ách.

Nam mô Di Lặc Tôn Phật.

Giải trừ tứ bách tứ bệnh thống hoạn chi ách.

Nam mô thương sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sứ phật thế tôn.

Giải trừ thiên la địa võng chi ách.

Nam mô phả quang phật.

Giải trừ thiên lôi địa thằng chi ách.

Nam mô phả Minh Phật

Nam mô phả Tịnh Phật.

Giải trừ phong lao cổ lại trướng ly chi ách.

Nam mô đa ma la bạt chiên đàn hương phật

Giải trừ phù thũng thủy tả chi ách,

Nam mô chiêu đàn Quang Phật.

Giải trừ thống phúc đàm bệnh chi ách.

Nam mô ma ni chàng phật giải trừ lôi tổ thâm truyền câu ráo chi ách.

Nam mô hoan hỷ tạng ma ni bảo tích phật.

Giải trừ phi tai hoanh họa chi ách. Nam mô nhất thiết thế gian nhạo kiến thượng đại tinh tiến phật.

Giải trừ tụng sự hình ngục chi ách.

Nam mô ma ni chàng đăng quang Phật.

Giải trừ thương vong tuyệt tự chi ách.

Nam mô tuệ tự chiếu phật.

Giải trừ nam thương yểu tử chi ách.

Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật.

Giải trừ lôi công tích lịch chi ách.

Nam mô Kim Cương lao Cương Phổ tán Kim Quang Phật.

Giải trừ thủy hỏa đạo tặc hung ương chi ách.

Nam mô Đại Cường Tinh Tiến dũng mãnh Phật.

Giải trừ ác nhân cừu thù mưu hại chi ách.

Nam mô đại bi Quang Phật.

Giải trừ bách thú oan hồn tố tụng chi ách.

Nam mô Từ Lực Vương Phật.

Giải trừ âm ty địa ngục tù hình chi ách.

Nam mô Từ Tạng Phật.

Giải trừ cơ hàn ngã quảy chi ách.

Nam mô chiên đàn hốt trang nghiêm thắng Phật.

Giải trừ trở trệ vận hạn bất thông chi ách.

Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật.

Giải trừ quan quả cô độc khốn cùng chi ách.

Nam mô Thiện Ý Phật.

Giải trừ yểu hồn hung chat đoản mệnh chi ách.

Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật.

Giải trừ niên cùng nguyệt phá bất tường chi ách.

Nam mô Kim Hoa Quang Phật.

Giải trừ ưu khổ kinh động bất an chi ách.

Nam mô bảo cái triếu không tự tại lực vương Phật.

Giải trừ lục căn lục trần lục thức chi ách.

Nam mô hư không bảo hoa Quang Phật.

Giải trừ nhân than khí khiếu uế tạp chi ách.

Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật.

Giải trừ than thể trầm trọng hàn nhiệt đầu thống chi ách.

Nam mô Phổ Hiện sắc thân Quang Phật.

Giải trừ phong khí hàn khí nhiệt khí tà khí chi ách.

Nam mô bất động Trí Quang Phật.

Giải trừ ung thư phát bối các chứng chi ách.

Nam mô hàng phục chúng ma Vương Phật.

Giải trừ thiên địa thủy tinh quỷ vương chi ách.

Nam mô tài Quang Minh Phật.

Giải trừ sơn thủy thổ mộc nhân tinh chi ách.

Nam mô chí tuệ thắng Phật.

Giải trừ bách cầm bách thú chi tinh chi ách.

Nam mô Di Lặc tiền Quang Phật

Giải trừ tai nạn tật bệnh chi ách.

Nam mô thiện tịch nguyệt âm rượu tôn chí Vương Phật.

Giải trừ tứ chi bát mạch trầm trọng đông thống chi ách.

Nam mô Thế tịnh Quang Phật.

Giải trừ bán thân bất toại chi ách.

Nam mô long chủng thượng tôn Vương Phật.

Giải trừ thân căn tứ thể bất toàn chi ách.

Nam mô nhật nguyệt Quang Phật.

Giải trừ nhỡn tình ám mục chi ách.

Nam mô nhật nguyệt châu Quang Phật.

Giải trừ manh tủng ấm á yết hầu chi ách.

Nam mô tuệ tràng thắng Vương Phật.

Giải trừ khái thấu xuyễn cấp liệt nhược chi ách.

Nam mô sư tử hống tự tại lực Vương Phật.

Giải trừ bì phu cốt nhục tác nghiệt chi ách.

Nam mô diệu âm thắng Phật.

Giải trừ cuồng ngôn loạn ngữ tâm thần hoảng hốt chi ách.

Nam mô thường Quang Tràng Phật.

Giải trừ oan hồn tố tụng âm ty chi ách.

Nam mô Quan Thế Đăng Phật.

Giải trừ tiền duyên túc trái cừu thù chi ách.

Nam mô tuệ uy đàng Vương Phật.

Giải trừ thiên ôn thổ phủ cấn kỵ đẳng thần chi ách.

Nam mô pháp thắng vương Phật

Giải trừ chẩn đậu sích hồng hắc hãm sà bì chi ách.

Nam mô Tu Di Quang Phật.

Giải trừ ác thú điểu minh bách quái bất tường chi ách.

Nam mô tu ma na hoa Quang Phật .

Giải trừ ôn bộ hỏa tai chi ách.

Nam mô ưu đàn bát la hoa thù thắng Vương Phật.

Giải trừ hồn ly khí tán thân trung phiền não chi ách.

Nam mô đại tuệ lực Vương Phật.

Giải trừ binh đao sản nạn chi ách.

Nam mô a sơ tỳ hoan hỷ Quang Phật.

Giải trừ ác sang lung huyết hoán nạn chi ách.

Nam mô mô lượng âm thanh Vương Phật.

Giải trừ tứ sung lục hại tam tai bát nạn chi ách.

Nam mô tài Quang Phật.

Gải trừ thiên hình thiên lao thiên cổ chi ách.

Nam mô kim hải Quang Phật.

Giải trừ tam kỳ ngũ quỹ mộ chi ách.

Nam mô sơn hải tuệ tự tại thông Vương Phật.Giải trừ kim lâu mộc ách chi ách.

Nam mô đại thong Quang Phật.

Giải trừ ác tinh vận hạn chi ách.

Nam mô nhất thiết pháp tràng mãn Vương Phật.

Giải trừ hà hải ba đào trầm lịch chi ách.

Nam mô Thích Ca mâu Ni Phật.

Giải trừ ác nhân thư danh iếm đảo chú chớ chi ách.

Nam mô Kim Cương bất hoại Phật

Giải trừ thệ nguyện phó nạp thu giam chi ách.

Nam mô Bảo Quang Phật.

Giải trừ sơn phong chướng ngược sà thương chi ách.

Nam mô Long Tôn Vương Phật

Giải trừ ôn hoàng dịch lệ hành binh chi ách.

Nam mô Tinh Tiến Quân Phật.

Giải trừ đạo tặc chi ách.

Nam mô phương tính tiến Hỷ Phật.

Giải trừ bán thiên mão dậu quỷ vương chi ách.

Nam mô Bảo Hỏa Phật.

Giải trừ ma vương hành ôn hành dịch chi ách.

Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật.

Giải trừ tứ thời hàn nhiệt chi ách.

Nam mô hiệu mô ngu phật.

Giải trừ mô thường quỷ xứ chi ách.

Nam mô Bảo Nguyệt Phật.

Giải trừ càn thát bà vương thập ngũ chúng quy chi ách.

Nam mô mô cấu Phật.

Giải trừ hung tinh ác quỷ chi ách.

Nam mô Li Cấu Phật.

Giải trừ tà sư phản ác chi ách.

Nam mô Dũng Thí Phật.

Giải trừ tuế mệnh bất diên chi ách.

Nam mô Thanh Tịnh Phật.

Giải trừ ngũ trược hình sung chi ách.

Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật.

Giải trừ thần kỳ bất chính câu chấp bệnh nhân chi ách.

Nam mô Sa Lưu Na Phật.

Giải trừ truyền thi Lao trái chi ách.

Nam mô Thủy Thiên Phật.

Giải trừ ác bịnh tặc tử đạo kiếp chi ách.

Nam mô Kiên Đức Phật.

Giải trừ bách ban vạn bệnh chi ách.

Nam mô chiên đàn công đức Phật .

Giải trừ phiền muộn bão loạn chi ách.

Nam mô mô lượng cúc Quang Phật.

Giải trừ ác quỷ hung tinh sâm nhiễu chi ách.

Nam mô Quang đức Phật.

Giải trừ hung thần ác sát trùng tang liên tang chi ách.

Nam mô mô ưu đức Phật.

Giải trừ sung phạm tử tường chi ách.

Nam mô na la duyên Phật.

Giải trừ nham đồi thụ chiết khuynh hãm kiện thân chi ách.

Na mô công đức Hoa phật.

Giải trừ tha hương biệt quốc ác nhân mưu hại chi ách.

Nam mô liên hoa quang du hí thần thông Phật.

Giải trừ toàn phong quỷ hán bất tường chi ách.

Nam mô tài công đức Phật.

Giải trừ tù ngục dà tỏa chất cốc chi ách.

Nam mô đức niệm Phật.

Giải trừ cung mỗ phá sạ độc tiễn lưu thỉ chi ách.

Nam mô thiên danh xưng công đức Phật.

Giải trừ đạo thương kiếm nhận sát hại chi ách.

Nam mô hồng diệm đế chàng vương Phật.

Giải trừ ác huyết thổ tả hoắc loạn chi ách.

Nam mô thiện du bộ công đức Phật.

Giải trừ ác nhân du siểm khẩu thiệt chi ách.

Nam mô đấu chiến thắng Phật

Giải trừ phi tai hoạch họa bất tường chi ách.

Nam mô thiện du bộ phật.

Giải trừ công đình tố tụng chi ách.

Nam mô chu táp trang nghiêm công đức Phật.

Giải trừ hư hao tài vật tự vẫn tự ải chi ách.

Nam mô bảo hoa du bộ Phật.

Giải trừ sức sinh oan hồn tố cáo chi ách.

Nam mô bảo liên hoa thiện trụ sa la thụ vương Phật.

Giải trừ đại kiến tiểu kiến chi ách.

Nam mô pháp giới tạng thần a di đà phật.

Giải trừ đại hạn tiểu hạn đại hao tiểu hao chi ách.

(Phụng thỉnh bát kim cương)

Phụng thỉnh thanh trừ tai kim cương.

Giải trừ thiên tinh toán tận chi ách.

Phụng thỉnh tích độc kim cương.

Giải trừ mệnh chung số tận chi ách.

Phụng thỉnh hoàng tùy cầu kim cương.

Giải trừ bát tiết nhi thập tử khí sung pham tử tường chi ách.

Phụng thỉnh bạch tịnh thủy kim cương.

Giải trừ giới thần gia tội chi ách.

Phụng thỉnh xích thanh hảo kim cương.

Giải trừ sư tặng đạo sĩ chú iểm đảo chi ách.

Phụng thỉnh định trừ tai kim cương.

Giải trừ lưỡng bạn tương giao chi ách.

Phụng thỉnh tử hiền kim cương.

Giải trừ bạo phong tật vũ chi ách.

Phụng thỉnh đại thần kim cương.

Giải trừ sơn lâm xuyên trạch sà thương hổ rảo chi ách.

(Phụng thỉnh tứ bồ tát)

Phụng thỉnh kim cương quyết Bồ tát.

Giải trừ đọa xoa tẩu mã ngưu tiễn tượng đạp chi ách.

Phụng thỉnh kim cương sách Bồ Tát.

Giải trừ đạo tặc vi hại chi ách.

Phụng thỉnh kim cương ái Bồ tát.

Giải trừ nam nữ yểu mệnh phu thê bất an hòa hợp chi ách.

Phụng thỉnh kim cương ngữ Bồ tát.

Giải trừ độc dược tự khiết khốn phạp bán tiện chi ách.

Nhất thiết chư ách tất giai tiêu duyệt.Nhất tâm đỉnh lễ.

Ngưỡng - bạch

Chư phật thế tôn ngã tại nam diêm phù đề thế giới hỏa trạch luân hồi bất cố thiện ác tạo tội mãn thiên địa sát hại mô số mệnh ức kiếp đọa tam đồ nhất thiết chư khổ nạn luân hồi mô hưu tức hoặc lâm mệnh trung thời đọa lạc ư khổ thú nguyện di thần thông lực cứu Hộ đắc giải thoát.

Phụng thỉnh đông phương đề đần lại tra thiên vương tướng, giải trừ nghiệp phong địa ngục ngưu đầu địa ngục hắc ám địa ngục hàn bang địa ngục nhất khổ não giai ly chúng khổ tốc đắc giải thoát.

Phụng thỉnh nam phương tì lâu lăc tra thiên vương tướng, giải trừ hoạch thang địa ngục kiếm thụ địa ngục Thiên ai địa ngục, Thiết cửu địa ngục nhất thiết khổ não giai ly chúng khổ ttốc đắc giải thoát.

Phụng thỉnh Tây phương tì lâu báo tra thiên vương tướng. Giải trừ thiết sà địa ngục nhất thiết khổ não giai ly chúng khổ tốc đắc giải thoát.

Phụng thỉnh bắc phương tì sa môn thiên vương tướng. Giải trừ hỏa sa địa ngục thiết thằng địa ngục minh lãnh địa ngục nhất thiết khổ

não giai ly chúng khổ tốc đắc giải thoát.

Phụng thỉnh trung ương đao lợi thiên vương tướng.

Giải trừ ôn hoàng dịch lệ thiên tý hành tai hành bệnh nhất thiết chư ương nguyện giai tiêu duyệt, tốc đắc giải thoát.
NGƯỠNG KHẢI

Thiên thánh thiên thần, thiên hồng đại tướng, thiên do đại tướng, chân vũ đại tướng, thiên sư đại tướng, thiên cương đại tướng, bắc cực đại tướng, lôi ty đại tướng, tam đàn giáo chủ, lục bộ dà du, y minh cứu tế, mẫu thiên quách chu trình chương tướng soái kim tân tô linh quan nguyên súy ngũ lôi phi phù, chư tỳ báo ứng cứu hộ sinh nhân mệnh vị khang cường chư tai tiêu diệt.


Tương phùng tương ngộ giai hoan duyệt, nẵn mồ cầm tra ta cấm tra hộ cấm tra, ngô kim vị nhữ giai cấm tra, ám cường chung cường cát, trung cát bát nhã trì trung hữu thùluêtj nhất thiết oan gia li ngã than, ma ha bát nhã ba la mật. Khâm thiên giải ách kim trung.


NGỌC HOÀNG CỐT TỦY

CHÂN KINH

Tượng giả tưởng tượng.

Hách hách tại thượng.

Thùy huấn hạ dân.

Minh minh bất sảng

Mục kích đạo tồn.

Nguy nguy đãng đãng

Vạn cổ thường hành.

Công đức mô lượng.

NGỌC HOÀNG CỐT TỦY

CHÂN KINH TỰ

Thiết văn kinh giả kinh giã, kinh thiên chi tâm, phi khẩu tụng tâm suy, tắc kính tâm hốt hĩ.

Ngọc hoàng chân kinh, năng trừ ôn hoàng tiêu tật bệnh, diên thọ toán lợi tử tức.

Thượng đế chi thùy huấn, do lai cữu hĩ ư yêntụng đắc nhất thiên biến, nhất than khang cát, tụng dắc nhất vạn biến, nhất gia khang cát, tự bắc nhị nam, nhân nhân niệm chi.

Gia gia tụng chi, mô bất minh nghiệm giã hỉ. Ngã nam quốc. Tự lý – Triều sung thượng kính điển dĩ lai, tha kinh các hữu tang bản, vị hoàng tâm tử, dục sao bản, vị hoàng tâm tử. dục truyền ư mô cùng giả, khảbất nhân kỳ khuyết dĩ bổ chi hồ, phù thiên nhần nhất nhị dĩ, thiên thử tâm. Nhân diệc thử tâm, thiên lý tri tại nhân tâm, khởi dĩ bắc nam dị, thử sở dĩ đặc phó tử tượng, cái tương chủ kính dĩ quảng kỳ truyền vân.

Thời Tự - Đức bính tí niên mai nguyệt sóc đán nhật cẩn tự.NGỌC HOÀNG CỐT TỦY

Bài diễn tự quốc âm.

Trộm nghe kinh ấy là kinh vậy, trưng lòng kính giời.

Chẳng phải miệng đọc bụng suy, mà lòng kính sai vậy.

Kính ngọc hoàng cốt tủy này, hay trừ ôn hoàng.

Tan tật bệnh thêm sống lâu lợi con cái.

Đức Thượng đế trưng đủ dậy bởi lại lâu vậy ôi, vậy ai tụng được một nghìn biến, một mình khỏe mạnh, tụng được một muôn biến, cả nhà được thịnh vượng, từ Nam đến Bắc, người người niệm đấy, nhà nhà tụng đấy, rứt là kinh nghiệm vậy, nước Nam ta, tự triều nhà Lý chuộng mến kinh điển dở lại, kinh khác đều có tang bản, mà kinh Ngọc Hoàng này chỉ có bản sao, chưa kịp khắc sửa muốn truyền trưng không cùng vậy, khá chẳng nhân thửa khuyết lấy bổ thêm vào vậy ôi, ôi giời người một đạo mà thôi, lòng giời ấy người cũng lòng ấy, nhẽ giời trưng ở lòng người há lấy bắc nam khác nhau ấy cho nên bản đặc biệt đưa thợ khắc sửa, tượng là chủ kính để truyền rộng về đời sau vậy, thời.

Vua Tự - Đức năm bính tí tháng hoa mai nở sớm ngày mồng một gin đặt bài tựa.

Khâm - tụng.

NGỌC HOÀNG CỐT TỦY

CHÂN KINH

Liệt thánh tán.
QUAN ÂM PHẬT TÁN

Tâm ấn chân kinh bản diệu huyền.

Bất kinh dẫn chứng vụ mê thiên.

Tự long chấp tứ phân Trương hậu.

Bất dạ minh đặng chiếu đại thiên.
CHÂN VŨ ĐẠI ĐẾ TÁN

Tâm ấn truyền kinh độ thế nhân.

Vị tằng chân giải bất vi chân.

Nhất kinh tỉnh mộng để đanh hậu.

Vạn cổ thường huyền bất dạ đăng.

VĂN - ĐẾ - TÁN

Ngũ thập chân ngôn giáng ngọc kinh.

Bách thiên vạn kiếp nhất mông đăng.

Tự kinh tỉnh mộng bình chương hậu.

Mô duyệt mô sinh chuyển pháp luân.

Chấp tứ chương thành khấp quỷ thần.

Huyền ảo ẩn hiện đạt, thiên tâm.

Ngọc Hoàng tâm tháp tong kim tiết.

Đắc giả tu bằng đức hạnh thâm.

QUAN - ĐẾ - TÁN

Nhất quyển mô vi diệu ấn kinh.

Bàng sam khúc chứng thái lao tâm.

Chú thành bảo phiệt truyền thiên hạ.

Vạn cổ huân danh thử nhật thành.

LÃ - ĐẾ -TÁN.

Tâm ấn chân truyền cẳng cổ mô.

Nhất kinh tỉnh mộng chú phương thư.

Trương phân chấp tứ siêu tam giới.

Đại đại tong kim hoạch Bảo châu.

NGUYỆT - LÃO – TIÊN- TÁN

Nhất bộ tâm kinh chấp tứ phân

Phân phân huyền diệu kiến thiên căn.

Siêu phàm nhập thánh mô tha pháp.

Bão thử tâm kinh tức thượng thăng.

Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn.

Án ư ly tu ly, ma ha tu ly, tu tu lỵ Sa bà ha.

Chí tâm quy mạnh lễ.

(Mỗi thánh hiệu tam bái)

Nam mô tam thập tam thiên, thiên chúa thích đề hoàn Nhân thánh Đế thiên tôn.

Nam mô Ngọc Hoàng huyền cung cao thượng đế thiên tôn.

Nam mô tầm thanh phó cảm thái ất cứu khổ thiên tôn.

Nam mô cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phả hóa thiên tôn.

Nam mô đại từ đại bi quan âm đại sĩ cứu khổ thiên tôn.

Nam mô ngọc hư sư trướng huyền thiên thượng đế, kim quyết hóa thân đăng ma thiên tôn.

Nam mô thái huyền mô thượng thượng đức văn xương Tử đồng đế quân thiên tôn.

Nam mô trung thiên tính chúa bắc cực tử vi đại đế thiên tôn.

Nam mô bắc đẩu cửu hoàng giải ách tinh quân.

Nam mô nam táo lục ty duyên thọ tinh quân.

Nam mô kim quyết tả tướng phục ma quan đế Thiên tôn.

PHẬT THUYẾT

NGỌC HOÀNG CỐT TUỶ CHÂN KINH.
Nhĩ thời, thế tôn cao thượng ngọc hoàng, hư mô tự nhiên, vận chương dực chuẩn, chuyển bắc đẩu cửu hoàng. Giải ách tinh quân, tham – lang cự - ngôn lộc – tồn văn – Khúc liêm – chinh vũ – khúc phá – quân, chuyển nhật cung thái – dương nguyệt cung thái âm chuyền phạm vương đế thích, hộ pháp thiện thần, chuyển thượng nguyên tích phúc thiên quan, trung nguyên xá tội địa quan, hạ nguyên giải ách thủy quan. Chuyển tứ đại thiên vương, chuyển, tam tài bát quái, thái – dịch thái sơ, thái thủy.

Thái tô, thái cực, nhất thiên nhị địa tam nhân, nhất lân nhị liên tam lan, dạ thời cánh chuyển tam giới, thượng phương thánh chúa, hồng già la kim cương, trung phương thánh chúa, hề dà rõ kim cương, hạ phương thánh chúa vận chà lợi kim cương, chuyển bát quái, càn khảm cấn trấn tốn ly khôn đoài, hỗn thập nhị thời thần tý, sửu dần mão thin tỵ ngọ mùi thân dậu tuất hợi chuyển thiên Can. Giáp ất bính đinh Mậu kỷ canh tân nhâm quý chuyển nhị thập bát tú, giác can đề phòng tâm vĩ cơ, đẩu ngưu nữ hư nguy thất bích. Khuê lân vị mão tất chủy sâm, tỉnh quỷ liễu tịnh chuyển bát bộ kim – cương, thanh trừ tai kim cương. Tích độc thần kim cương, hoàng tùy cầu kim cương, Bạch tịnh Thủy Kim cương kích thanh hỏa kim cương định trừ tai kim cương, tử hiền than kim cương, đại thần lực kim cương, chuyển thập điện minh vương, đệ nhất điện tần quảng minh vương, đệ nhị điện sở giang minh vương, đệ tam điện tông đế minh vương, đệ tứ điện ngũ quan minh vương, đệ ngũ điện diêm la minh vương, đệ lục điện biên thành minh vương, đệ thất điện thái sơn minh vương, đệ bát điện bình chính minh vương, độ cửu điện đô thị minh vương, đệ thập điện chuyển luân minh vương, chuyển đông phương mộc đức thần quan.

Nam phương hỏa đức thần quan.

Tây phương kim đức thần quan, Bắc phương thủy đức thần quan, Trung ương thổ đức thần quan, chuyển ngưu đầu ngục tốt, thái sơn thần quân.

Chuyển tiêu diệt đại sĩ.

Diệm khẩu quỷ vương, chuyển thập nhị vận niên ôn thần.

Tý niên Chu Vương hành khiển, Khúc Tào Phán quan.

Sửu niên triệu vương hành khiển, khúc Tào phán quan.

Dần niên Nguỵ Vương hành khiển, Tiêu Tào phán quan.

Mão niên Trịnh Vương hành khiển, Liễu tào phán quan.

Thìn niên Sở Vương hành khiển, Biểu tào phán quan.

Tị niên Ngô Vương hành khiển, Hứa Táo phán quan.

Ngọ niên Tần Vương hành khiển, Vương Táo phán quan.

Mùi niên Tống Vương hành khiển, Lâm Táo phán quan.

Thân niên Tề Vương hành khiển, Tông Táo phán quan.

Dậu niên Lỗ Vương hành khiển, Cựu Táo phán quan.

Tuất niên Việt Vương hành khiển, Thành Táo phán quan.

Hợi niên Lưu Vương hành khiển, Nguyễn Táo phán quan.

Chuyển thiên bồng đại tướng, thiên đinh lực sĩ, chuyển thiên dò đại tường, hỏa đặng tướng quân, chuyển đường cát tru tam nguyên đại tướng quân, chuyển hành bệnh quỷ vương, hành niên chi ách, chuyển nhất bạch, nhị hắc tam bích, tứ lục, ngũ hoàng, lục huyền , thất xích, bát bồng, cửu tử thần quan, chuyển thiên hình, địa hình thiên hoàng âm mưu thiên kiếp địa bại Thiên họa bách Sát Thiên cổ địa vong, địa tai hắc sát tam tai thần quan, chuyển bành kiêu bành cư bành chất tam, độc thần quan, chuyển cung thương giác chưng vũ âm ngũ tính thần quan, chuyển nội ngoại chủ trạch thổ công thần quan chuyển kiến phá chụ sát thần quan, chuyển đông tây nam bắc tứ duy thượng hạ thần kỳ đẳng xứ, chuyển bát vạn thần linh thánh chúa, chuyển tứ bộ dạ soa quỷ vương chuyển sơn hà đại địa, chuyển tu di đại hải, chuyển đông hải long vương, chuyển long vương thủy tộc chuyển hà bá thủy quan, chuyển thành hoàng xá lệnh, chuyển thổ địa chính thần, chuyển lịch đại quốc vương trung thần dũng tướng, công đồng tốc lai chứng minh đề tử tín thụ phụng hành.

CHÚ VIẾT

Án hồng hồng hệ rộ dà sa ha (tam biến)

Hựu chí tam sám lễ

(Mỗi thánh hiệu lễ nhất bái)

Nam mô tam thập tâm thiên thiên chúa thích đề hoàn nhân thánh đế thiên tôn.

Nam mô ngọc hoàng huyền cung cao thượng đế thiên tôn.

Nam mô Tầm Thanh phó cảm Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn.

Nam mô cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phả hóa thiên tôn.

Nam mô đại từ đại bi quan âm đại sĩ cứu khổ thiên tôn.

Nam mô ngọc hư sư tướng huyền thiên thượng đế kim quyết hóa thân đãng ma thiên tôn.

Nam mô thái huyền mô thượng đức văn xương tử đồng đế quân thiên tôn.

Nam mô trung thiên tinh chúa bắc cực tử vi đại thế thiên tôn.

Nam mô bắc đẩu cửu hoàng giải ách tinh quân.

Nam mô nam tào lục tỷ duyên thọ tinh quân.

Nam mô phục ma quan thánh đế quân thiên tôn.

Như thị nguyện lai thị hiện đại tứ chàng sinh phúc, lộc lai thành giữ thiên tề linh. Thành tâm dũ cửu, cần niệm thử kinh hương yên nhất tán, thấu đạt thiên đình, kính phụng ngọc hoàng thùy huấn kim đan Thượng dược tam phẩm, thần giữ phí tinh.

Hoảng hoảng hốt hốt Diễu Diễu minh minh.

Tồn mô thủ hữu, khoảnh khắc nhi thành.

Hồi phong hỗn hợp, bách nhật công linh.

Mặc chiều thượng đế, nhất kỹ phi thăng.

Chí giả dị ngộ, muội giả nan hành.

Tiễn lý thiên quang, hô hấp dục thanh.

Xuất huyền nhập tẫn, nhược vong nhược tồn.

Miên miên bất tuyệt, cố đế thâm căn.

Nhân các hữu tịnh, tinh hợp kỳ thần.

Thần Khí, Kỳ hợp khí hợp thể chân.

Bất đắc kỳ chân, giai thị cường danh.

Thần năng nhập thạch, thần lăng phi hình.

Nhập thủy bất nịch, nhạp hỏa bất phần.

Thần y linh sinh, hình y khí doanh.

Bất điêu bất tàn, tùng bách thanh thanh.

Tam phẩm nhất lý, diệu bất khả thính.

Kỷ tụ tắc hữu, kỳ tán tắc linh.

Tất khiếu tương thông, khiếu khiếu quang minh.

Thánh nhật thánh nguyệt, chiếu điện kim đinh.

Nhất đắc vĩnh đắc, tự nhiên thân khinh.

Thái hòa sung rật, cốt tán hàn ư quỳnh.

Đắc đạn tắc lịnh, bất đắc tắc khuynh.

Đan tại thân chung phi bạch phi thanh

Tụng trì vạn biến, diện lý tự minh.

Công mãn đức tựu, phi thăng tử đình.

Hữu tự thượng dược tam phẩm cú chí phi bạch phi thanh cú, cai nhị thập tứ phân, chân thị tâm kinh giáng bút giã.

Phu hựu đế quân kệ ngữ

Liễu ngộ do như dạ đắc tăng

Mô song ám thất hốt khai mịnh

Thử than bất hướng kinh trung độ

Cánh hướng hà phương độ thử thân.

CUNG – LỤC

Phu hựu đế quan thiên tôn cứu kiếp thần chú.NAM – MÔ

Chí tâm qui lão tổ

Cẩu thoát nhân gian khổ

Tật bệnh mô triền miên

An ninh thiên ủng hộ

Thập can thập nhị tri

Nhị thập bát tú chủ

Thiên thần ngọc nữ văn

Tận dài hàng ngô trử

Bảo kiếm tự quang mang

Sát trảm yêu cảm trở.

Hồ lô chữ linh đan.

Độ tận phàm phu khổ.

Lao ngục dà tỏa tai.

Thủy hỏa tinh ôn độc.

Đao binh cấp ách lâm.

Lộ trung phùng hiểm trở.

Nhất thiết khổ tương oanh.

Trì thử hỏa thành khổ.

Tùy niệm tùy thời lai

Giáng ngã cát tinh phụ.

Quá khứ tận sinh phương.

Hiệu tồn lại ân chủ.

Nhất thanh tụng vinh ninh

Toàn gia phục long Hổ.

Hữu thử Thánh linh trương.

Vận ma hàm thức thủ.

Thái thượng lã chân quân cấp

Cấp như luật Lện sắc.

Bách vạn sinh linh nhĩ yên qui.

Kiếp hề Kiếp hề.

Ngã tâm bi

Ngô kim giữ nhĩ

Giải thoát thiên tai nạn

Tái bình nhật hậu tự hữu kỳ.

PHỤ - LỤC

Phật thuyết cứu khổ chân kinh.

Nam mô cứu khổ cứu nạn linh cảm Quan Thế Âm Bồ tát, bách thiên vạn ức phật, hằng Hà sa số phật, lượng công đức phật, phật cáo a nan ngôn, thử kinh đại thánh, năng cứu ngục tù, năng cứu trọng bệnh, năng cứu bách nạn khổ, nhược hữu nhân độc tụng nhất thiên biến, nhất thận ly khổ nạn, đọc tụng nhất vạn biến, toàn gia ly khổ nạn, Nam mô phật lực uy, Nam mô phật lực hộ, sử nhân mô ác tâm, linh nhân than đắc độ, hồi quang bồ tát, Hồi thiện bồ tát, a nậu đâị thiên vương, chính thiện bồ tát, ma hưu ma hưu, thanh tinh tỉ khiêu quan sự đắc tán, tư sự đắc hưu, chư đại bồ tát, ngũ bách a la hán, cứu hộ đệ tử thân, tất giai ly khổ nạn, tự thiên quan thế âm, anh lạc bất tu giải cần tụng thiên vạn biến, nhất thiết tai ương tự nhiên đắc giải thoát, tín thụ phụng thành, tức thuyết chân ngôn viết.

Kim ba kim ba đế, cầu ha cầu ha đế, ni ha la đế, tì nê nễ đế, ma ha ca đế, chân năng càn đế, bồ đề tát bà ha.

Nam mô phật, nam mô pháp, nam mô tăng, phật quốc hữu duyên, phật pháp tương nhân, thường lạc ngã tịnh, chiêu niệm quan thế âm, niệm niệm tòng tâm khởi, niệm phật bất li thân thiên la thần, địa la thần, nhân ly nạn, nạn ly nhân, nhất thiết tai ương hóa vi trần.

Án a rô lặc kế xa bà ha (tam biến)

Nam mô quan thế âm bồ tát (Tam – sưng) (Tam – Bái)

CỨU KHỔ NẠN CHÚ

Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm quan thế âm bồ tát, Nam mô phật, nam mô pháp, nam mô tăng, đát chỉ đá, án dà la phạt đá, dà la phạt đá, dà ha phạt đá. La dà phạt đá, la dà phạt đá, sa ha.

Thiên la thần, địa la thần, nhân ly nạn, nạ ly nhân, nhất thiết tai ương hóa vi trần.
PHỤ LỤC

Quan Thế Âm Bồ tát, tuyên dương lăng nghiêm Tâm thần chú.

Án – a – na, lệ tỳ sá đề, bễ hạ bạt sà ha đà lị, bàn đà bàn đà nễ, bạt sà la, báng ni phấn, hổ hồng đô lư úng phấn, sa bà ha.

Nghi – Tụng Bát nhã bổ khuyết, niệm phật hồi hướng tam quy.


tải về 124 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương