Kiểm tra tiết lớp Môn: Số học (C1 – L2) Điểm: Lời phê của thầy, cô giáo: Câu 1tải về 41.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích41.66 Kb.

Trường THCS Lao Bảo

Họ và tên: ……………… ……… KIỂM TRA 1 TIẾT

Lớp 6………. Môn: Số học (C1 – L2)


Điểm:

Lời phê của thầy, cô giáo:


Câu 1: (1,5đ)Tính:

a) 134 – 10 : 2 = b) 67: 66 + 30.2 =

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


c) 210.37 + 63.210 =

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 2(3đ): Phân tích mỗi số sau ra thừa số nguyên tố và điền kết quả vào chỗ trống sau:


a. 40 = ………………………………

b. 20 = ………………………………

16 = … …………………………….

12 = … …………………………….

24 = ………………………………

4 = ………………………………

ƯCLN(40, 16, 24) = ………………… ……………………..…………………

ƯC(40, 16, 24) = Ư(…..) =……………………………………………………………………………….BCNN(20, 12, 4) = …………………

…………………………………………

BC(20, 12, 4) = B(……)

=………………………………………………………………………………Câu 3 (1đ): Tìm số tự nhiên x biết:

a) 20 + 4(x - 2) = 32

b) 37 - 4x = 20. 32

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Câu 4: (1đ) a) Kết quả phép tính 4.48 là:

A.48 B.168 C.47 D.49.

b)Kết quả phép tính 99: 99 là:

A.1 B.0 D.981. C.918Câu 5: (0,5đ): Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là:………………………………….

Câu 6 (2đ): Đội văn nghệ của 1 trường có 48 nam, 60 nữ về 1 huyện để biểu diễn.Muốn phục vụ tại nhiều địa điểm, đội dự định chia thành nhiều nhóm gồm cả nam và nữ, số nam được chia đều vào các nhóm và số nữ cũng vậy.Có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu nhóm? Mỗi nhóm có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 7 (1đ): Tìm số tự nhiên x biết x 8; x 10 ; 45 < x 200.

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂMCâu 1: (1,5đ)

a)134 – 10 : 2 = 134 – 5 = 129.

b) 67: 66 + 30.2 = 6 + 2 = 8

c) 210.37 + 63.210 = 210(37 + 63) = 210.100 = 21 000.Câu 2(3đ): Phân tích mỗi số sau ra thừa số nguyên tố và điền kết quả vào chỗ trống sau:

a. 40 = 23.5

b. 20 = 22.5

16 = 24

12 = 22.3

24 = 23.3

4 = 22

ƯCLN(40, 16, 24) = 23 = 8

ƯC(40, 16, 24) = Ư(8)

= { 1;2;4;8}


BCNN(20, 12, 4) = 22.3.5= 60

BC(20, 12, 4) = B(60)

= {0;60;120;180;…}


Câu 3: Tìm x biết: (1đ)

a) 20 + 4(x - 2) = 32

b) 37 – 4x = 20. 32

4(x - 2) = 32 - 20

37 – 4x = 9

4(x - 2) = 12

4x = 37 - 9

x – 2 = 12 : 4

4x = 28

x – 2 = 3

x = 28 :4

x = 3 + 2

x = 7

x = 5
Câu 4: (1đ) a) D b) A

Câu 5: (0,5đ) 2;3;5;7

Câu 6: (2đ)

Giải: Theo bài ra thì số nhóm có thể chia được nhiều nhất chính là ƯCLN(48,60).

Ta có: 48 = 24.3

60 = 22.3.5

ƯCLN(48,60) = 22.3 = 12

Vậy có thể chia được nhiều nhất là 12 nhóm, lúc đó số nam mỗi nhóm là : 48 : 12 = 4 (người)

Số nữ mỗi nhóm là : 60 : 12 = 5 ( người)Câu 7: (1đ) x 8; x 10 ; 45 < x 200.

Theo bài ra thì x chính là BC( 8,10) và 45 < x 200

Ta có: 8 = 23

10 = 2.5


BCNN(8,10) = 23.5 = 40

BC(8,10) = B(40) = { 0;40;80;120;160;200;…}Đối chiếu điều kiện thì x {80;120;160;200}


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương