Kiểm tra chưƠng 3: DÒng đIỆn xoay chiềUtải về 293 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.11.2017
Kích293 Kb.
#3451


KIỂM TRA CHƯƠNG 3: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Thời gian: 45 phút


Câu 1: Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều là:  và dòng điện qua mạch là: thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đó nhận giá trị

A. 400W. B. 200W. C. 800W. D. 500W.

Câu 2: Một khung dây quay đều với vận tốc 3000vòng/phút trong từ trường đều có từ thông cực đại gửi qua khung là Wb. Chọn gốc thời gian lúc mặt phẳng khung dây hợp với một gốc 300 thì suất điện động hai đầu khung là:

A. e = 100cos(100t +) V. B. e = 100cos(100t +) V. C. e = 100 cos (100t + 600) V. D. e = 100 cos (50t +) V.

Câu 3: Biểu thức của cường độ dòng điện trong một đoạn mạch xoay chiều là :   . Ở thời điểm cường độ trong mạch đạt giá trị A. Cực đại B. Cực tiểu C. Bằng không D. Một giá trị khác

Câu 4: Một dòng điện xoay chiều đi qua điện trở 25  trong thời gian 2 phút thì nhiệt lượng toả ra là Q=6000J. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là :

A. 3A B. 2A C. A D. A

Câu 5: Cho mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC . Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức . Điều kiện để có cộng hưởng điện trong mạch là:

A. LC = R B. . C. . D. .

Câu 6: Trong mạch xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm thì cảm kháng có tác dụng

A. Làm hiệu điện thế nhanh pha hơn dòng điện một góc . B. Làm hiệu điện thế cùng pha với dòng điện.

C. Làm hiệu điện thế trễ pha hơn dòng điện một góc .

D. Độ lệch pha của hiệu điện thế và cường độ dòng điện tuỳ thuộc vào giá trị của điện dung .

Câu 7: Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện, hiệu điện thế trên tụ điện có biểu thức V  thì cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức , trong đó Io  và được xác định bởi các hệ thức tương ứng nào sau đây?

A. = . B. Io= UoC= 0. C. = - . D. Io= UoC=

Câu 8: Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC thì dòng điện nhanh pha hay chậm pha so với hiệu điện thế của đoạn mạch phụ thuộc vào:

A. R và C . B. L và C . C. L, C và . D. R, L, C và .

Câu 9: Một cuộn dây mắc vào nguồn xoay chiều u = 200sin100tV, thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là: (A). Hệ số tự cảm L của cuộn dây có trị số

A. L = H. B. L = H. C. L = H. D. L = H.

Câu 10: Trong mạch xoay chiều không phân nhánh có RLC thì tổng trở Z xác định theo công thức:

A. . B. .

C. . D. .

Câu 11: Một mạch điện gồm R măc snối tiếp với tụ điện có . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức   Biết hiệu điện thế ở hai đầu R là 4V. Cường độ dòng điện chạy trong mạch có giá trị bằng bao nhiêu? A. 0,3A. B. 0,6A. C. 1A. D. 1,5A.

Câu 12: Đoạn mạch xoay chiềukhông phân nhánh RLC . Điện trở 10, cuộn dây thuần cảm có , tụ điện C thay đổi được. Mắc vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế: . Để hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế hai đầu R thì giá trị C của tụ điện là

A. . B. . C. . D. .

Câu 13: Cho một đoạn mạch điện gồm điện trở R =50 mắc nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế: Biểu thức của cường độ dòng điện qua đoạn mạch là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 14: Cho mạch điện không phân nhánh RLC: R =100, cuộn dây thuần cảm có L = 0,318H, tụ điện có C= F. Biểu thức biểu thức cường độ dòng điện chạy qua mạch là: i = cos (100t+) A thì biểu thức hiệu điện thế hai đầu mạch là:

A. u =100 cos (100t+) V . B. u =200 cos (100t -) V. C. u =200 cos (100t) V. D. u =200 cos (100t +) V.

Câu 15: Mạch RLC nối tiếp tiêu thụ công suất 90W. Biết L = H và và uAB = 150 cos 100 πtV. .Điện trở R có giá trị A. 160Ω. B. 90Ω. C. 45Ω hoặc 90Ω. D. 160Ω hoặc 90Ω.

Câu 16: Cho mạch điện không phân nhánh RLC: R =50, cuộn dây thuần cảm có L = H, tụ điện có C= F. Biểu thức hiệu điện thế hai đầu mạch là: u = 200 cos (100t + ) V thì hệ số công suất và công suất tiêu thụ trên toàn mạch là:

A. k = và 200W. B. k = và 400W. C. k = 0,5 và 200W. D. k = và 100W.

Câu 17: Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC, hiệu điện thế hai đầu mạch điện có biểu thức :

u = 200 cos (100πt-)V, R = 100Ω cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được, tụ có .Khi hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì độ tự cảm của cuộn dây và giá trị cực đại đó sẽ là:

A. H và ULMax.= 447,2 V. B. H và ULMax.= 447,2 V.

C. H và ULMax.= 632,5 V. D. H và ULMax.= 447,2 V.

Câu 18: Một đoạn mạch điện đặt dưới hiệu điện thế V thì cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức . Các phần tử mắc trong đoạn mạch này là:

A. Chỉ có L thuần cảm. B. Chỉ có C . C. RLC nối tiếp với LC < 1. D. B và C đúng .

Câu 19: Một dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 4 (100t +)A . Chọn phát biểu đúng ?

A. Cường dộ dòng điện hiệu dụng chạy qua mạch là 4A . B. Tần số dòng điện xoay chiều là 100Hz.

C. Cường dộ dòng điện cực đại của dòng điện là 4A . D. Chu kì dòng điện là 0,01s.

Câu 20: Mạch như hình vẽ RLC không phân nhánh, điện trở R thay đổi được, tụ điện có C=31,8μF; cuộn dây có điện trở R0 = 30 Ω và L= H, hiệu điện thế hai đầu mạch uAB = 100 100π tV ; Thay đổi R để công suất của mạch cực đại và có giá trịA. Pmax = 250W. B. 125W. C. 375W. D. 750W.

tải về 293 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương