Khxh, XÃ HỘi họC, nhân loại học và DÂn tộc họCtải về 1.3 Mb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu04.11.2017
Kích1.3 Mb.
#678
1   2   3

Ký hiu môn loi: 895.136/Đ103T

Ký hiu môn loi: 895.136/Đ103T

Ký hiu môn loi: 895.9228403/S450M

Ký hiu môn loi: 895.92234/TR527N

Ký hiu môn loi: 895.92234/TR527N

Ký hiu môn loi: 895.92214/TH460

Ký hiu môn loi: 895.92212/TR527K

Ký hiu môn loi: 895.92214/T527T

Ký hiu môn loi: 895.92214/TH460V

Ký hiu môn loi: 895.9228408/C450G

Ký hiu môn loi: 895.922334/X502T

Kho Đọc: VN.035766

Kho Đọc: VN.035767

Kho Đọc: VN.035788

Kho Mượn: MV.047453Kho Đọc: VN.035787

Kho Mượn: MV.047452Kho Đọc: VN.035780

Kho Mượn: MV.047439Kho Đọc: VN.035773

Kho Mượn: MV.047432Kho Đọc: VN.035805

Kho Mượn: MV.047478-47479

Kho lưu động: LD.004808-4809

Kho Đọc: VN.035782

Kho Mượn: MV.047441Kho Đọc: VN.035781

Kho Mượn: MV.047440Kho Đọc: VN.035775

Kho Mượn: MV.047434Kho Đọc: VN.035802

Kho Mượn: MV.047484-47485

Kho lưu động: LD.004814-4815

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

Trang 7


- Thư mc thông báo sách mi

LỊCH SỬ VIỆT NAM

31/. XUÂN THIỀU. Xuân Thiều toàn tập / Xuân Thiều. - H.: Văn học. - 21cm

T.4 : Ký sự, Truyện thiếu nhi, tiểu luận phê bình, thơ. - 2015. - 770tr.32/. XUÂN THIỀU. Xuân Thiều toàn tập / Xuân Thiều. - H.: Văn học. - 21cm

T.1 : Tiểu thuyết. - 2015. - 746tr.33/. XUÂN THIỀU. Xuân Thiều toàn tập / Xuân Thiều. - H.: Văn học. - 21cm

T.2 : Tiểu thuyết. - 2015. - 771tr.1/. Đại thắng mùa Xuân 1975 - Sự hội tụ sức mạnh của dân tộc Việt Nam / Trần Đức Nhân, Nguyễn Đình Minh, Nguyễn Bá Dương.... - H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 384tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự2/. Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng (1930-2015). - Lâm Đồng : Nxb. Lâm Đồng, 2016. - 364tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng3/. NGUYỄN THÁI ANH. Kể chuyện xây lăng Bác Hồ và công tác bảo vệ, giữ gìn thi hài Bác / Nguyễn Thái Anh ch.b.. - H. : Thanh niên, 2015. - 267tr. ; 19cm

4/. NGUYỄN VĂN ĐỆ. Thanh niên xung phong phục vụ giao thông vận tải thời chống Mỹ / Nguyễn Văn Đệ. - H. : Giao thông Vận tải, 2015. - 255tr. : ảnh, bảng ; 24cm

Phụ lục: tr. 205-255Tóm tt: Lý luận và thực tiễn về sự hội tụ sức mạnh của dân tộc Việt Nam làm nên Đại thắng mùa xuân 1975. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ và những giá trị lịch sử cũng như ý nghĩa thời đại của Đại thắng mùa Xuân 1975 trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam hiện nay

Tóm tt: Giới thiệu những năm tháng vẻ vang, hào hùng của đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng...

Tóm tt: Gồm các bài viết: Kể chuyện xây lăng Bác Hồ, Đón Bác về giữa trái tim, Thi hài Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã được giữ gìn như thế nào...

Tóm tt: Nguyên nhân, diễn biến tình hình chiến cuộc dẫn đến quyết định thành lập lực lượng thanh niên xung phong; tái hiện nhiều sự kiện tiêu biểu về các cá nhân, cuộc sống, nhiệm vụ chiến đấu, lao động sản xuất của lực lượng thanh niên xung phong phục vụ giao thông vận tải thời chống Mỹ

Ký hiu môn loi: 895.922834/X502T

Ký hiu môn loi: 895.922334/X502T

Ký hiu môn loi: 895.922334/X502T

Ký hiu môn loi: 959.7043/Đ103T

Ký hiu môn loi: 959.769/L302S

Ký hiu môn loi: 959.704/K250C

Kho Đọc: VN.035803

Kho Mượn: MV.047486-47487

Kho lưu động: LD.004816-4817

Kho Đọc: VN.035800

Kho Mượn: MV.047480-47481

Kho lưu động: LD.004810-4811

Kho Đọc: VN.035801

Kho Mượn: MV.047482-47483

Kho lưu động: LD.004812-4813

Kho Đọc: VN.035792

Kho Mượn: MV.047462-47463

Kho lưu động: LD.004791-4792

Kho Đọc: VN.035794

Kho Mượn: MV.047466-47467

Kho lưu động: LD.004797

Kho Đọc: VN.035789

Kho Mượn: MV.047464-47465S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

Trang 8


- Thư mc thông báo sách mi

LCH S & ĐA LÝ


CHÍNH TR

5/. Những tấm gương anh hùng của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam. - H. : Thanh niên, 2015. - 475tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Hội Cựu TNXP Việt Nam6/. TRẦN NGỌC TRÁC. Duyên nợ Đà Lạt / Trần Ngọc Trác. - H.: Văn học. - 24cm

T.2. - 2015. - 195tr.7/. Trận đánh ba mươi năm : Ký sự lịch sử / Lê Kinh Lịch (ch.b.), Vũ Bách, Đỗ Chí.... - In lần thứ 4, có sửa chữa và bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 1160tr. ; 27cm

1/. CHO DONG - IL. Lí luận nền văn minh Đông Á / Cho Dong - IL ; Hà Minh Thành dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015. - 503tr. ; 21cm

2/. KIM KI HEUNG. Lịch sử lập quốc Cao Câu Ly : Tìm về thời đại của thần thoại Chu Mông / Kim Ki Heung ; Huỳnh Thị Thu Thảo dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015. - 279tr. ; 21cm

1/. DƯƠNG TỰ ĐAM. Giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay / Dương Tự Đam. - H. : Thanh niên, 2015. - 98tr. ; 19cm

2/. Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới / Phạm Điềm, Vũ Thị Nga (ch.b), Phạm Việt Hà, Phạm Thị Quý. - H. : Công an nhân dân, 2007. - 439tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Trường đại học Luật Hà NộiTóm tt: Giới thiệu những tấm gương anh hùng của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam...

Tóm tt: Các bài ký sự lịch sử về cuộc kháng chiến chống Pháp và đế quốc Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam

Tóm tt: Giới thiệu quá trình diễn ra tranh luận ở Đông Á; đánh giá lại di sản của Hán văn; văn học chữ Hán và văn học ngôn ngữ dân tộc...

Tóm tt: Giới thiệu về lịch sử thành lập cường quốc Cao Câu Ly của Hàn Quốc

Tóm tt: Tập sách giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay, nhằm quán triệt Chỉ thị của Ban Bí thư - Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 24/3/2015...

Tóm tt: Trình bày những vấn đề cơ bản về lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới qua các thời kì chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư sản và xã hội chủ nghĩa

Ký hiu môn loi: 959.704/TH107N

Ký hiu môn loi: 959.704/NH556T

Ký hiu môn loi: 959.769/D527N

Ký hiu môn loi: 959.704/TR121Đ

Ký hiu môn loi: 950/L300L

Ký hiu môn loi: 951.901/L302S

Ký hiu môn loi: 320.50835/GI-108D

Kho Đọc: VV.008864

Kho Mượn: MV.047460-47461

Kho lưu động: LD.004793-4794

Kho Đọc: VN.035793

Kho Đọc: VV.008861

Kho Mượn: MV.047455Kho Đọc: VV.008863

Kho Mượn: MV.047456-47457

Kho lưu động: LD.004795-4796

Kho Tra Cứu: TC.001429Kho Đọc: VN.035790

Kho Đọc: VN.035791

Kho Đọc: VN.035727

Kho Mượn: MV.047406-47407S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

Trang 9


- Thư mc thông báo sách miCH NGHĨA XÃ HI VÀ CÁC H THNG LIÊN QUAN

3/. NGUYỄN BÁ DƯƠNG. "Bình mới, rượu cũ" của chiến lược "Diễn biến hòa bình" chống phá Việt Nam / Nguyễn Bá Dương. - H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 252tr. ; 21cm

4/. NGUYỄN MINH ĐOAN. Tổ chức bộ máy nhà nước theo hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 / Nguyễn Minh Đoan. - H. : Hồng Đức, 2015. - 571tr. ; 21cm

1/. Chủ nghĩa xã hội khoa học. - H. : Lao động Xã hội, 2006. - 84tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Viện Đại học Mở Hà Nội2/. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / B.s.: Trần Thị Thu Hương (ch.b.), Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Thị Thanh.... - H. : Lao động Xã hội, 2006. - 117tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Viện Đại học Mở Hà Nội3/. Tư tưởng Hồ Chí Minh. - H. : Lao động Xã hội, 2006. - 64tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Viện Đại học Mở Hà Nội4/. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết khiếu nại, tố cáo / Bùi Mạnh Cường, Đỗ Thị Quyên s.t., tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2015. - 454tr. ; 21cm

5/. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng / Bùi Mạnh Cường, Đỗ Thị Quyên s.t., tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2015. - 359tr. ; 21cm

Tóm tt: Góp phần giúp bạn đọc nhận biết rõ hơn bản chất, âm mưu, thủ đoạn và các chiêu trò, biểu hiện mới của " diễn biến hòa bình" chống phá Việt Nam

Tóm tt: Cung cấp cho bạn đọc hiểu và nắm vững những chức năng, nhiệm vụ của tổ chức bộ máy nhà nước ta theo hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tóm tt: Trình bày lược khảo lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa và hệ thống câu hỏi tự luận cho mỗi chương kèm theo đáp án...

Tóm tt: Bao gồm nhập môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Quá trình đấu tranh giành chính quyền; Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và can thiệp Mỹ...

Tóm tt: Khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; hệ thống các câu hỏi tự luận; giới thiệu tài liệu tham khảo về bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh

Tóm tt: Gồm các bài nói, bài viết được tuyển chọn trên báo cứu quốc , báo nhân dân, trong bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập thể hiện tư tưởng của Người về vấn đề tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tóm tt: Bao gồm các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện tư tưởng của Người về công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta...

Ký hiu môn loi: 320.1/GI-108T

Ký hiu môn loi: 320.49597/B312M

Ký hiu môn loi: 321.009597/T450C

Ký hiu môn loi: 335.43/CH500N

Ký hiu môn loi: 335.4346/L302S

Ký hiu môn loi: 335.4346/T550T

Ký hiu môn loi: 335.4346/T550T

Kho Đọc: VN.035746

Kho Đọc: VN.035756

Kho Mượn: MV.047395-47396

Kho lưu động: LD.004767-4768

Kho Đọc: VN.035797

Kho Mượn: MV.047472-47473

Kho lưu động: LD.004802-4803

Kho Mượn: MV.047385

Kho Đọc: VV.008835

Kho Đọc: VV.008834

Kho Đọc: VN.035799

Kho Mượn: MV.047468-47469

Kho lưu động: LD.004798-4799

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

Trang 10


- Thư mc thông báo sách mi

KINH T


PHÁP LUT

1/. Khai thác bờ biển cho du lịch biển / Phạm Văn Giáp (ch.b.), Trần Hiếu Nhuệ, Bùi Việt Đông.... - H. : Giao thông Vận tải, 2015. - 375tr. : minh họa ; 27cm

Thư mục: tr. 368-3722/. NGÔ ĐÌNH GIAO. Giáo trình kinh tế học vi mô / Ngô Đình Giao ch.b.. - H. : Thống kê, 2007. - 331tr. ; 23cm

1/. Cẩm nang chính sách pháp luật đối với người nhiễm HIV, ảnh hưởng bởi HIV, người điều trị thay thế nghiện chất dạng thuốc phiện, người cai nghiện và người bán dâm. - H. : Lao động Xã hội, 2015. - 211tr. : bảng ; 21cm

ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phụ lục: tr. 154-2102/. ĐINH VĂN THANH. Giáo trình luật dân sự Việt Nam / Đinh Văn Thanh (ch.b.), Phạm Văn Tuyết. - H.: Giáo dục. - 24cm

Q.2. - 2009. - 344tr.3/. ĐINH VĂN THANH. Giáo trình luật dân sự Việt Nam / Đinh Văn Thanh (ch.b.), Phạm Văn Tuyết. - H.: Giáo dục. - 24cm

Q.1. - 2009. - 340tr.Tóm tt: Giới thiệu về du lịch biển, các loại hình du lịch biển Việt Nam; trình bày khái niệm chung, một số nhân tố trong động lực học ven biển; đường ven biển; cảng khách - cảng phà; bến du thuyền; thiết kế bãi tắm nhân tạo... và tác động của hoạt động du lịch biển đối với môi trường cùng các giải pháp giảm thiểu

Tóm tt: Trình bày những vấn đề cơ bản của hoạt động kinh tế và kinh tế học vi mô. Lý thuyết cung - cầu; lợi ích; sản xuất, chi phí, lợi nhuận; cấu trúc thị trường; thị trường lao động, vốn. Vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường

Tóm tt: Trình bày dưới dạng những hỏi - đáp những tình huống pháp luật về người nhiễm HIV/AIDS, ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; người điều trị thay thế nghiện chất thuốc phiện và người cai nghiện; người bán dâm

Tóm tt: Khái quát chung về luật dân sự Việt Nam. Quan hệ pháp luật dân sự. Các hình thức đại diện trong pháp luật, thời hạn và thời hiệu liên quan tới luật dân sự, cùng những quy định khác về tài sản, quyền sở hữu, giao dịch dân sự và hợp đồng dân sự

Tóm tt: Khái quát chung về luật dân sự Việt Nam. Quan hệ pháp luật dân sự. Các hình thức đại diện trong pháp luật, thời hạn và thời hiệu liên quan tới luật dân sự, cùng những quy định khác về tài sản, quyền sở hữu, giao dịch dân sự và hợp đồng dân sự

Ký hiu môn loi: 335.4346/T550T

Ký hiu môn loi: 333.91709597/KH103T

Ký hiu môn loi: 338.5/GI-108T

Ký hiu môn loi: 344.59704/C120N

Ký hiu môn loi: 349.597/GI-108T

Ký hiu môn loi: 349.597/GI-108T

Kho Đọc: VN.035795

Kho Mượn: MV.047476-47477

Kho lưu động: LD.004806-4807

Kho Đọc: VV.008845

Kho Mượn: MV.047400-47401

Kho lưu động: LD.004757-4758

Kho Đọc: VV.008846

Kho Đọc: VN.035731

Kho Mượn: MV.047375-47376

Kho lưu động: LD.004740-4742

Kho Đọc: VV.008866

Kho Đọc: VV.008847

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

Trang 11


- Thư mc thông báo sách mi


4/. Giáo trình luật hành chính Việt Nam / Trần Minh Hương (ch.b.), Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Quang.... - H. : Công an nhân dân, 2009. - 592tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Trường đại học Luật Hà Nội5/. Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam / Thái Vĩnh Thắng, Vũ Hồng Anh (ch.b.), Phạm Đức Bảo.... - H. : Công an nhân dân, 2009. - 559tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Trường đại học Luật Hà Nội6/. Giáo trình luật kinh tế Việt Nam / Nguyễn Như Phát (ch.b.), Bùi Nguyên Khánh, Đồng Ngọc Ba.... - H. : Công an nhân dân, 2008. - 543tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Viện đại học mở Hà Nội - Khoa đào tạo từ xa7/. Giáo trình luật môi trường / Lê Hồng Hạnh, Vũ Thu Hạnh (ch.b.), Nguyễn Văn Phương.... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Công an nhân dân, 2008. - 503tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Trường đại học Luật Hà Nội8/. Giáo trình luật tài chính và luật ngân hàng. - H. : công an nhân dân, 2009. - 318tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Viện Đại học Mở Hà Nội9/. Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam / Nguyễn Công Bình (ch.b.), Nguyễn Triều Dương, Lê Thu Hà.... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Công an nhân dân, 2008. - 507tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Trường đại học Luật Hà Nội10/. Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam / Nguyễn Công Bình (ch.b.), Nguyễn Triều Dương, Lê Thu Hà.... - Tái bản lần thứ 8 có sửa đổi, bổ sung. - H. : Công an nhân dân, 2009. - 507tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Trường đại học Luật Hà NộiTóm tt: Giới thiệu môn học luật hành chính và quản lí nhà nước. Tìm hiểu về quy phạm và quan hệ pháp luật hành chính; các nguyên tắc cơ bản trong quản lí hành chính nhà nước; thủ tục và quyết định hành chính; địa vị pháp lý hành chính của cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước...

Tóm tt: Những vấn đề cơ bản về luật hiến pháp. Sự ra đời và phát triển của nền lập hiến Việt Nam. Phân tích các định chế cơ bản của luật hiến pháp bao gồm: chế độ chính trị, kinh tế, chính sách xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ, đối ngoại, quốc phòng, an ninh quốc gia, quốc tịch Việt Nam...

Tóm tt: Trình bày lý luận chung về pháp luật kinh tế; luật thương mại, pháp luật về doanh nghiệp, hợp tác xã, đầu tư; pháp luật cạnh tranh, pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh, pháp luật về phá sản doanh nghiệp và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

Tóm tt: Trình bày khái niệm luật môi trường; pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, đánh giá môi trường; pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, suy thoái đất, rừng, nguồn thuỷ sinh, nguồn gen...

Tóm tt: Trình bày những kiến thức pháp luật cơ bản, hệ thống về ngân sách nhà nước và thuế, về tài chính doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh bảo hiểm, pháp luật ngân hàng và thị trường tài chính

Tóm tt: Trình bày những vấn đề chung về luật tố tụng dân sự. Thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự. Giới thiệu pháp luật tố tụng dân sự ở một số nước như Pháp, Nga, Anh, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản...


tải về 1.3 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương