Khung kế hoạch bồi dưỠng thưỜng xuyêNtải về 137.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích137.8 Kb.

PHÒNG GD&ĐT ĐẠI LỘC

TRƯỜNG TH NAM TRÂN


Số:16 /KH-NTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đại Đồng, ngày 01 tháng 8 năm 2015


KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

Năm học 2015 - 2016

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Hướng dẫn số 940/HD-SGDĐT ngày 01/8/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam;

Căn cứ Kế hoạch số 152 KH-PGD&ĐT ngày 15/10/2015 của Phòng GD&ĐT

Đại Lộc về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2015-2016, trường tiểu học Nam Trân xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác BDTX giáo viên Tiểu học năm học 2015-2016, cụ thể như sau:1. Mục tiêu:

1.1. Cán bộ quản lý, giáo viên (gọi chung là giáo viên) học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

1.2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

2. Kế hoạch cụ thể:

2. 1 Khối kiến thức bắt buộc

a) Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/giáo viên

- Bồi dưỡng chính trị do Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Phòng GD&ĐT báo cáo được thực hiện đầu năm học (theo nội dung bồi dưỡng trong hè 2015).

- Bồi dưỡng triển khai nhiệm vụ năm học do Phòng Giáo dục - Đào tạo, Hiệu trưởng các trường báo cáo.

b) Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/giáo viên.

(Khối kiến thức đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu giáo dục tại địa phương năm học 2015-2016).

- Công tác xây dựng chuyên đề cấp tiểu học: (10 tiết)

- Việc lập kế hoạch và xây dựng bài soạn (giáo án) trong buổi thứ 2 và dạy trên 5 buổi/tuần (10 tiết).

- Tổ chức dạy học theo “Mô hình trường tiểu học mới - VNEN” (10 tiết). Nội dung này, các trường cần đăng ký với các đơn vị đang thực hiện để dự giờ, trao đổi học tập.2.2 Khối kiến thức tự chọn: 60 tiết/giáo viên

Căn cứ nhu cầu của cá nhân, giáo viên tự lựa chọn các mô-đun bồi dưỡng trong khối kiến thức tự chọn trong Chương trình BDTX giáo viên ban hành kèm theo Thông tư 32. Tuy nhiên, để sát hợp với tình hình thực tế trường có định hướng cho giáo viên lựa chọn trên cơ sở đề xuất một số mô đun cho phù hợp có kèm phụ lục sau. Cụ thể, căn cứ nhu cầu của cá nhân, giáo viên tự lựa chọn các mô đun bồi dưỡng trong khối kiến thức tự chọn trong Chương trình BDTX giáo viên ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/BGDĐT ngày 08/8/2011.* Tên, loại tài liệu tham khảo và phục vụ học tập; địa chỉ truy cập tài liệu:

- Chương trình BDTX giáo viên tiểu học của Bộ GD&ĐT.
- Quy chế BDTX giáo viên của Bộ GD&ĐT.
- Các tài liệu học tập theo chương trình dạy học cấp Tiểu học.
- Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT.
- CBQL và GV không mua tài liệu mà khai thác tài liệu qua mạng internet theo địa chỉ http://taphuan.moet.gov.vn để nghiên cứu, học tập theo quy định (vào google, mở trang đầu tiên mà phần mềm này tìm được, vào phần B là phần tài liệu BDTX dành cho khối tiểu học, mật khẩu mở tài liệu: 123456).

Nội dung bồi dưỡng

Đối tượng bồi dưỡng

Thời lượng và hình thức học

Thời gian thực hiện

Nội dung 1(Bắt buộc)1 - Bồi dưỡng chính trị do Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Phòng GD&ĐT báo cáo được thực hiện đầu năm học (theo nội dung bồi dưỡng trong hè 2015).

- Chương trình hành động Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
CBQL, GV

- Học tập trung 7 tiết

- Tự học 6 tiếtTháng 8/2015

2. Các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục - Đào tạo

- Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2015 - Các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ GD-ĐT.


- Các văn bản chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT như:
+ Quy định đánh giá xếp loại học sinh theo TT 30/2014/TT-BGDĐT

+ Công tác kiểm định chất lượng giáo dục;


+ Các tiêu chuẩn/tiêu chí công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ GGD&ĐT;
+ Điều lệ trường Tiểu học;
+ Công tác Phổ cập GDTH-XMC (Theo NĐ 20 của Chính phủ);
+ Một số văn bản liên quan, cần thiết khác - 2016.

-


CBQL, GV

- Học tập trung 7 tiết;

- Tự học 6 tiết.


3.- Bồi dưỡng triển khai nhiệm vụ năm học do Phòng Giáo dục - Đào tạo, Hiệu trưởng các trường báo cáo

CBQL, GV

- Học tập trung 2 tiết;

- Tự học 2 tiết.


Nội dung 2(Bắt buộc)

1. (Khối kiến thức đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu giáo dục tại địa phương năm học 2015-2016).

- Công tác xây dựng chuyên đề cấp tiểu học: (10 tiết)
CBQL, GV

- Học tập trung 2 tiết

- Tự học 8 tiết.Tháng 9,10/ 2015

2. - Việc lập kế hoạch và xây dựng bài soạn (giáo án) trong buổi thứ 2 và dạy trên 5 buổi/tuần (10 tiết).

CBQL, GV

- Học tập trung 2 tiết

- Tự học 8 tiết.
3. - Tổ chức dạy học theo “Mô hình trường tiểu học mới - VNEN” (10 tiết). Nội dung này, các trường cần đăng ký với các đơn vị đang thực hiện để dự giờ, trao đổi học tập.


CBQL, GV

- Học tập trung 2 tiết

- Tự học 8 tiết.
Nội dung 3(Tự chọn)

1. TH 39: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học

- Một số vấn đề chung về kĩ năng sống và giáo dục kĩ năng sống qua các môn học ở tiểu học (mục tiêu, yêu cầu…)

- Nội dung và địa chỉ giáo dục kĩ năng sống qua một số môn học như Tiếng Việt, Đạo Đức, Tự nhiên xã hội,…)

- Các phương pháp và kĩ thuật tích hợp, lồng ghép giáo dục kĩ năng sống vào môn học.CBQL, GV

- Học tập trung 3 tiết (2 LT, 1 TH)

- Tự học 12 tiết
Tháng 11/2015

2. TH 15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học

- Phương pháp giải quyết vấn đề

- Phương pháp làm việc theo nhóm

- Phương pháp hỏi đáp…CBQL, GV

- Học tập trung 3 tiết (1 LT, 5 TH)

- Tự học 12 tiết
Tháng 12/2015

3. TH 16: Một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu học

- Kĩ thuật đặt câu hỏi

- Kĩ thuật dạy học theo góc

- Kĩ thuật lắng nghe và phản hồi tích cực

- Kĩ thuật tổ chức trò chơi học tập

- Kĩ thuật học tập hợp tác…CBQL, GV

- Học tập trung 3 tiết (1 LT, 5 TH)

- Tự học 12 tiết
Tháng 01/2016

4. TH 23: Sử dụng mạng Internet tìm kiếm và khai thác thông tin

-Các chức năng cơ bản của trình duyệt Web

-Hướng dẫn sử dụng trình duyệt google chrome

-Tải và cài đặt google chrome.CBQL, GV

- Tự học 15 tiết


Tháng 03/2016

3. Đánh giá:

Kết quả BDTX được đánh giá theo thang điểm từ 0 đến 10: Do nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên: Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ thông qua các báo cáo chuyên đề:

- Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong nội dung chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm).

- Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5 điểm).4. Đối tượng được miễn BDTX:

Giáo viên nghỉ hưu trong các năm 2015, 2016; giáo viên đi học dài hạn hoặc nghỉ ốm dài hạn trong năm học.5. Tài liệu:

- Với nội dung 1 và nội dung 2: Lấy kết quả học tập chính trị và chuyên môn trong hè.

- Với các mô đun tự chọn của nội dung 3: Giáo viên tự truy cập vào địa chỉ http://taphuan.moet.gov.vn tải về và in tài liệu để sử dụng (đảm bảo mỗi cán bộ, giáo viên đều có đủ tài liệu để thực hiện nhiệm vụ BDTX). Giáo viên có thể sử dụng thêm các tài liệu tự tìm tòi, khai thác được.

6. Kinh phí

Từ kinh phí chi sự nghiệp giáo dục được giao hàng năm và từ các nguồn kinh phí khác theo quy định hiện hành.7. Tổ chức thực hiện:

7.1. Đối với nhà trường:

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX (theo mẫu 1), phê duyệt kế hoạch BDTX của giáo viên;

- Xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2015-2016, đảm bảo tài liệu BDTX cho giáo viên và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX theo các mốc thời gian trong Phụ lục 1;

- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên theo các quy định tại điều 12, 13, 14 - Quy chế 26;

- Cử cán bộ, giáo viên làm báo cáo viên khi có yêu cầu của cấp trên;

- Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện Quy chế 26.7.2. Đối với tổ chuyên môn:

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX (theo mẫu 1), phê duyêt kế hoạch BDTX của giáo viên;

- Tổ chức báo cáo trong các lần SHCM7.3. Trách nhiệm của giáo viên:

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường.

- Báo cáo tổ chuyên môn, lãnh đạo nhà trường kết quả BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Lập và nộp báo cáo để phê duyệt theo đúng thời gian qui định.

7.4. Chế độ báo cáo:

- Nhà trường báo cáo bằng văn bản về Phòng GDĐT: Kế hoạch BDTX của đơn vị kèm theo danh sách giáo viên tham gia BDTX, danh sách giáo viên đề nghị miễn BDTX; Báo cáo tổng kết công tác BDTX kèm theo bảng kết quả BDTX, danh sách giáo viên hoàn thành kế hoạch BDTX và thống kê số liệu BDTX;

- Thời gian nộp từng loại báo cáo được ghi trong Phụ lục 1;

- Kế hoạch này được triển khai đến tất cả các thành viên của nhà trường, trên trang Web Nam Trân, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các thành viên cần báo cáo với nhà trường kịp thời có hướng giải quyết ./.Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);

- Các TCM (để thực hiện);

- Lưu VT; Website trường


HIỆU TRƯỞNGPhụ lục 1:
MỐC THỜI GIAN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BDTX

Năm học 2015 - 2016


TT

Công việc

Đơn vị, cá nhân thực hiện

Thời gian

1

Xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2015-2016, báo cáo Phòng GD&ĐT

Hiệu trưởng

Trước 30/8/2015

2

Xây dựng kế hoạch BDTX của trường; Hướng dẫn nhiệm vụ BDTX đến giáo viên các trường

- Hiệu trưởng

- Giáo viênTrước 15/8/2015

3

Giáo viên lựa chọn các modul của nội dung bồi dưỡng 3 (4 mô đun) và xây dựng kế hoạch (theo mẫu 1), báo cáo tổ, trình lãnh đạo trường phê duyệt

- Giáo viên

- Hiệu trưởngTrước 15/8/2015

4

Phê duyệt kế hoạch BDTX của GV; lập danh sách giáo viên đề nghị miễn BDTX năm học 2015-2016 (theo mẫu 2); báo cáo về Phòng GD&ĐT.

- Hiệu trưởng

Trước 20/8/2015

5

Tổng hợp kế hoạch của các trường, xét duyệt các trường hợp giáo viên được miễn BDTX

Phòng GD&ĐT

Trước 30/8/2015

6

Tổ chức BDTX, đánh giá kết quả

Phòng GD&ĐT, các nhà trường và giáo viên

Từ tháng 8/2015 đến tháng 4/2016

7

Tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX báo cáo về Phòng GD&ĐT

Hiệu trưởng

Trước 15/5/2016

8

- Công nhận kết quả BDTX của giáo viên


Phòng GD&ĐT

- Cuối tháng 5/2016

9

- Báo cáo kết quả BDTX về Sở GD&ĐT, UBND huyện và tổng kết công tác BDTX năm học 2015-2016.

Phòng GD&ĐT

- Tháng 6/2016Mẫu 1.

PHÒNG GD&ĐT ĐẠI LỘC

TRƯỜNG.........................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


....................., ngày tháng năm 2015


KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2015-2016

(Của giáo viên)

(Giáo viên căn cứ Kế hoạch BDTX năm học 2015-2016 của Phòng GD&ĐT và hướng dẫn của lãnh đạo trường để xây dựng kế hoạch, báo cáo tổ bộ môn, trình lãnh đạo trường phê duyệt)

Họ và tên giáo viên:

Ngày tháng năm sinh:

Tổ chuyên môn:

Năm vào ngành giáo dục:

Nhiệm vụ được giao trong năm học: ...

Các căn cứ để xây dựng kế hoạch: ....

1. Mục tiêu: ......

2. Nôi dung:

a) Nội dung 1: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học:

- Thời lượng: 30 tiết

- Nội dung: .........................

- Hình thức, thời gian học: .........................

b) Nội dung 2: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học:

- Thời lượng: 30 tiết

- Nội dung: ..........................

- Hình thức, thời gian học: ..........................

c) Nội dung 3: Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên

- Thời lượng: 60 tiết

- Nội dung: ............ (GV chọn các mô đun)- Hình thức, thời gian học: .....................

TỔ TRƯỞNG GIÁO VIÊN
HIỆU TRƯỞNG
Mẫu 2:


PHÒNG GD&ĐT ĐẠI LỘC TRƯỜNG.........................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


....................., ngày tháng năm 2015


DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC MIỄN

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Năm học 2015-2016

(Hiệu trưởng các trường lập danh sách này báo cáo Phòng GD&ĐT trước 20/8/2015)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Môn dạy

Lý do miễn

1
2
3

NGƯỜI LẬP BẢNG HIỆU TRƯỞNG

Mẫu 3:

PHÒNG GD&ĐT ĐẠI LỘC TRƯỜNG.........................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


....................., ngày tháng năm 2015


DANH SÁCH GIÁO VIÊN

THAM GIA BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Năm học 2015-2016

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Môn dạy

1

2

3
NGƯỜI LẬP BẢNG HIỆU TRƯỞNG

Mẫu 4.


PHÒNG GD&ĐTĐẠI LỘC

TRƯỜNG.........................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


....................., ngày tháng năm 2016


BẢNG KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Năm học 2015 - 2016

(Xếp theo môn dạy, danh sách này gồm tất cả giáo viên tham gia BDTX)TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Môn dạy

Điểm BDTX

Xếp loại

Nội dung 1

Nội dung 2

Nội dung 3

Điểm trung bình

1
2
3
NGƯỜI LẬP BẢNG HIỆU TRƯỞNG

Mẫu 5:

PHÒNG GD&ĐTĐẠI LỘC

TRƯỜNG.........................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


....................., ngày tháng năm 2016


DANH SÁCH GIÁO VIÊN

HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Năm học 2015 - 2016

(Xếp theo môn dạy, danh sách này chỉ gồm những giáo viên hoàn thành chương trình BDTX)TT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Chức vụ

Môn dạy

Xếp loại

123


NGƯỜI LẬP BẢNG HIỆU TRƯỞNG

Mẫu 6:

PHÒNG GD&ĐT ĐẠI LỘC

TRƯỜNG.........................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


....................., ngày tháng năm 2016


THỐNG KÊ SỐ LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN

Năm học 2015 - 2016

(Kèm theo Báo cáo số .... ngày .... tháng ... năm..... của ....)


Tổng số

CBGV


Số CBGV tham gia BDTX

Số CBGV được miễn

Số CBGV hoàn thành KH

Loại giỏi

Loại khá

Loại TB

Số CBGV không hoàn thành KH

Ghi chú


NGƯỜI LẬP BẢNG HIỆU TRƯỞNG
Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương