Khoa thưƠng mạI – du lịch marketing 4 Nguyễn Văn Thủ – Quận – tp. Hồ Chí Minhtải về 142.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.12.2017
Kích142.5 Kb.
#4783

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA THƯƠNG MẠI – DU LỊCH - MARKETING

54 Nguyễn Văn Thủ – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh


Điện thoại : 8241733 – 8292170 Fax: (84.8) 8221210

Email: tmdl@ueh.edu.vn Website: www.tmdl.ueh.edu.vn


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2014


KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP LỚP NGOẠI THƯƠNG

HỆ VĂN BẰNG 2 - ĐHCQ – KHÓA 15 – ĐỢT 2


 1. YÊU CẦU

1.1. Yếu cầu về thực hiện khóa luận tốt nghiệp: sinh viên phải vận dụng kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề kinh doanh tại công ty thực tập trong thời gian qui định.

1.2. Yếu cầu về thực hiện nội qui thực tập:

   • Sinh viên cần chấp hành tốt qui định và chương trình huấn luyện tại đơn vị thực tập

   • Thực hiện tốt kế hoạch thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên

 1. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

  • Thời gian thực tập là 12 tuần, từ ngày: 08 / 12 / 2014 đến 08 / 03 / 2015

  • Kế hoạch cụ thể như sau:

STT

Nội dung thực hiện

Thời gian

1

Sinh viên chọn địa điểm thực tập và trao đổi với giảng viên hướng dẫn

Tuần lễ thứ 1

2

Viết giới thiệu về công ty + chọn đề tài viết chuyên đề thực tập + soạn thảo đề cương chi tiết của đề tài

Tuần lễ thứ 1-4

3

Chỉnh sửa đề cương chi tiết và báo cáo giới thiệu công ty theo yêu cầu của giảng viên hướng dẫn

Tuần lễ thứ 5-6

4

Soạn thảo khóa luận tốt nghiệp nộp cho giảng viên hướng dẫn nhận xét

Chậm nhất 2 tuần trước ngày kết thúc thực tập

5

 • Chỉnh sửa bản thảo sau khi nhận ý kiến góp ý của giảng viên hướng dẫn

 • Xin xác nhận của cơ quan thực thập

 • Nộp khóa luận tốt nghiệp cho giảng viên hướng dẫn

2 tuần còn lại của thời gian thực tập 1. ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP

Sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế và ngoại thượng có thể chọn địa điểm thực tập tại các nơi sau đây:

  • Taïi caùc doanh nghieäp coù hoaït ñoäng kinh doanh quốc tế: xuất nhập khẩu, đầu tư quốc tế, logistics, nghiên cứu thị trường,…

  • Taïi caùc cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế và kinh doanh như Sở Công thương, Trung tâm xúc tiến hoạt động thương mại và đầu tư; Khu công nghiệp – Khu chế xuất, Sở kế hoạch – Đầu tư, Hải quan…
 1. NỘI DUNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Trong thời gian thực tập sinh viên phải hoàn thành các nội dung sau:

  • Bài giới thiệu về công ty lựa chọn thực tập: Sinh viên thu thập số liệu và khảo sát để soạn thảo giới thiệu về công ty. Từ đó có thể lựa chọn đề tài viết khóa luận tốt nghiệp.

Nội dung cơ bản của bài giới thiệu về công ty có thể linh hoạt, với những nội dung cơ bản như sau

   • Lịch sử hình thành và phát triển

   • Loại hình và qui mô hoạt động

   • Bộ máy tổ chức quản lý

   • Tình hình hoạt động kinh doanh và thực trạng tài chính của các doanh nghiệp.

   • Những thuận lợi và khó khăn về kinh doanh của doanh nghiệp

   • Định hướng phát triển…

   • Bài giới thiệu công ty chiếm 30% điểm của học phần
  • Khóa luận tốt nghiệp. Khóa luận tốt nghiệp là nghiên cứu ứng dụng nhằm giải quyết vấn đề kinh doanh tại doanh nghiệp thực tập. Để hoàn thành nội dung này sinh viên phải thực hiện theo 2 bước sau:

    1. Soạn đề cương chi tiết của đề tài và thông qua giảng viên hướng dẫn

    2. Sau khi giảng viên chấp nhận đề cương nghiên cứu, sinh viên soạn Bản thảo khóa luận tốt nghiệp

Nội dung của khóa luận tốt nghiệp gồm:

   • Chương 1: Tổng quan: xác định vấn đề nghiên cứu (lý do chon đề tài), phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và nội dung của khóa luận tốt nghiệp

   • Chương 2: Cơ sở lý thuyết liên quan đến đề tài nghiên cứu

   • Chương 3: Phân tích thực trạng của vấn đề nghiên cứu tại doanh nghiệp

   • Chương 4: Đề xuất giải pháp để giải quyết vấn đề (Nêu rõ kế hoạch hành động)

  • Lựa chọn đề tài viết khóa luận tốt nghiệp: sinh viên có thể chọn đề tài theo:

   • Đề nghị của doanh nghiệp (có cân nhắc thời gian hoàn thành và phạm vi nghiên cứu phù hợp với yêu cầu của học phần)

   • Hoặc bản thân sinh viên đề nghị giải quyết vấn đề mình quan tâm tại doanh nghiệp.

   • Được giảng viên hướng dẫn chấp thuận hoặc gợi ý cho sinh viên thực hiện
 1. DANH MỤC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU GỢI Ý

 • Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp

 • Phân tích tài chính của doanh nghiệp: vốn, chi phí, doanh thu, lợi nhuận…

 • Hoạt động giao nhận, dự trữ, …

 • Phân tích chuỗi cung ứng ngành hàng xuất khẩu

 • Hoạt động nghiên cứu thị trường, hệ thống phân phối, khuyến mãi, chính sách giá sản phẩm …

 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh/phương án kinh doanh cho một sản phẩm, nhóm sản phẩm, một doanh nghiệp…

 • Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

 • ….

 1. HÌNH THỨC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  • Hình thức của khóa luận tốt nghiệp phải tuân thủ các qui định sau:

 • Khổ giấy A4, in 2 mặt.

 • Kiểu chữ: theo thông lệ là times new roman 13, sử dụng cách dòng 1,5

 • Màu bìa: màu xanh dương theo qui định của trường

 • Khóa luận tốt nghiệp được giới hạn tối đa 50 trang A4, không kể phụ lục

  • Báo cáo kết quả khóa luận tốt nghiệp. Khóa luận tốt nghiệp bao gồm các phần sau

    1. Trang bìa (bìa cứng màu xanh)

    2. Trang phụ bìa (màu trắng)

    3. Lời cảm ơn

    4. Nhận xét của đơn vị thực tập

    5. Nhận xét của giảng viên hướng dẫn

    6. Tóm tắt đề tài

    7. Mục lục

    8. Danh mục thuật ngữ viết tắt

    9. Danh mục bảng, biểu đồ

    10. Chương tổng quan nghiên cứu

    11. Chương cơ sở lý thuyết

    12. Thực trạng kinh doanh

    13. Các giải pháp

    14. Tài liệu tham khảo

    15. Phụ lục

    16. CD chép toàn bộ nội dung, dữ liệu xử lý trên MS Excel và các phần mềm khác

    17. Trang bìa sau
 1. LẬP DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. Danh mục tài liệu tham khảo cần soạn thảo theo ví dụ sau:

Danh mục tài liệu tiếng việt

Thanh Thu, 2012. Quan hệ kinh tế quốc tế. Tp.Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Tổng hợp.

Tổng cục Thống kê, 2010. Niên giám thống kê 2010. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê

Danh mục tài liệu tiếng Anh

Anglia Ruskin University, 2007. Using the Cochrane Library. [Leaflet] August 2007 ed. Cambridge Anglia Ruskin University

Grace, B. et al., 1988. A history of the world. Princeton, NJ: Princeton University Press


 1. QUI ĐỊNH DÁNH SỐ THỨ TỰ: số thứ tự trong luận văn được qui định như sau:

Chương 1: Tổng quan …

1.1….


1.2….

Chương 2: Cơ sở lý thuyết…

2.1….

2.1.1….


2.1.2….

2.2….


 1. QUI ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC XỬ PHẠT ĐẠO VĂN

Căn cứ theo quyết định số: 3151 /QyĐ- ĐHKT-VSĐH của Trường đại học Kinh tế TPHCM, các hình thức đạo văn sẽ bị xử phạt. Cụ thể,

I. QUY ĐỊNH VI PHẠM ĐẠO VĂN
Đạo văn là việc sử dụng có hoặc không có chủ ý của người viết những câu văn, đoạn văn, số liệu và ý tưởng của người khác vào công trình khoa học (luận văn/luận án,… ) của mình, mà không có những chỉ dẫn/thừa nhận tác giả của những nội dung đã trích.
Khi người viết sử dụng, sao chép, trích dẫn câu văn, đoạn văn, tài liệu, số liệu, ý tưởng của người khác mà không thông tin cho người đọc biết tác giả của những điều đã được trích dẫn đó, thì được xác định là phạm lỗi đạo văn.
Đây là lỗi nghiêm trọng trong đạo đức khoa học, mà luật pháp (sở hữu trí tuệ) và các cơ sở đào tạo không thể bỏ qua.

II. CÁC HÌNH THỨC PHẠM LỖI ĐẠO VĂN
Các hình thức sau đây trong bài viết được xác định là phạm lỗi đạo văn:

1. Sử dụng công trình của người khác mà cam đoan rằng đó là của mình (luận văn, luận án, nghiên cứu khoa học của tác giả được người viết thay tên).

2. Sao chép (copy) quá nhiều từ một công trình (mắc dù có chỉ ra nguồn trích) để hình thành một phần lớn công trình của mình.

3. Không dẫn nguồn đã trích khi a) thay đổi từ ngữ, di chuyển từ, cụm từ, ý tưởng của tác giả khác; b) gắn các cụm từ của các nguồn khác nhau và chỉnh sửa lại trong bài viết; c) thay đổi từ ngữ, cụm từ nhưng vẫn giữ nguyên cấu trúc của đoạn văn hoặc bài văn.

4. Cung cấp không chính xác về tác giả, nguồn của thông tin được trích dẫn (thông tin của tác giả A nhưng người viết ghi nguồn trích là tác giả B; nguồn thông tin là từ bài viết chưa được xuất bản nhưng lại được ghi dưới dạng bài báo, sách đã xuất bản)
III. CÁCH THỨC CƠ BẢN ĐỂ TRÁNH PHẠM LỖI ĐẠO VĂN
Công trình khoa học, là bài viết trình bày những luận điểm, phân tích, tổng hợp, kết quả nghiên cứu của người viết. Khi trích dẫn thông tin của các tác giả khác để lý giải, so sánh, minh họa,…những gì liên quan đến nghiên cứu trong đề tài của mình, thì phải ghi rõ nguồn thông tin và tác giả đã được trích dẫn. Để tránh vi phạm lỗi đạo văn, khi viết, người học có thể theo những hướng dẫn cơ bản sau đây:

1. Thực hiện theo hướng dẫn cách trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo của UEH đã ban hành. Tài liệu hướng dẫn được Viện Đào tạo Sau đại học bổ sung cập nhật hàng năm, in ấn và phát hành sử dụng trong toàn trường kể từ năm 2012.


2. Khi đọc tài liệu, và trích thông tin nào đó để sử dụng sau này trong bài viết cần ghi chú rõ nguồn, tác giả ngay từ đầu, để về sau khi viết sẽ biết rõ nguồn đã trích.

Khi cần ‘trích dẫn nguyên văn’ thì chắc chắn ‘thông tin đó phải được đặt trong ngoặc kép’ và ghi nguồn trích. Việc trích này chỉ nên được thực hiện khi câu văn, đoạn văn được trích khó có thể diễn đạt lại bằng ngôn ngữ riêng của mình.

Các trường hợp khác, chỉ lấy ý chính, nội dung chính, ý tưởng chính của người khác để viết lại, diễn đạt theo ngôn từ riêng của mình (paraphrase) nhưng vẫn giữ nguyên ý nghĩa câu văn, đoạn văn của tác giả được trích. Ghi rõ nguồn trích.
3. Tự viết các ý tưởng khoa học bằng văn phong riêng của chính mình, đừng bao giờ sử dụng công cụ ‘cắt dán’ (copy and paste) trong bài viết.

4. Khi sử dụng hoặc sao chép, mô phỏng lại tư tưởng, ý kiến, lý thuyết, công thức, hình ảnh, biểu đồ, số liệu… của người khác phải thừa nhận và nêu rõ nguồn trích dẫn.


IV. HÌNH THỨC XỬ LÝ VI PHẠM
1. Khi phát hiện ra những hình thức phạm lỗi đạo văn nêu tại mục II. Đặc biệt là lỗi rất nghiêm trọng, dễ phát hiện sau đây:
Luận văn, luận án, công trình khoa học: chỉ thay đổi tên đề tài, từ ngữ, số liệu nhưng giữ nguyên cấu trúc và nội dung tương tự các công trình khác.
Luận văn, luận án, công trình khoa học: sao chép nguyên văn từ 300 từ trở lên bài viết của tác giả khác (bao gồm đoạn văn, biểu đồ, hình ảnh, bảng biểu,…) mà không ghi nguồn trích hoặc trích dẫn nguyên văn không đúng theo hướng dẫn.
Sử dụng số liệu sẵn có của các tác giả khác (cá nhân, nhóm, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức phí chính phủ,…) mà không nêu rõ nguồn và tác giả của các số liệu.
2. Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh áp dụng các hình thức xử lý như sau:

c, Phát hiện sau khi công bố kết quả, nhưng chưa nhận bằng: hủy kết quả, thông báo cho học viên…

d, Phát hiện sau khi bảo vệ và đã nhận bằng: làm thủ tục báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo huỷ, không công nhận văn bằng theo qui định hiện hành, thông báo cho người học biết.

e) Các tiểu luận, bài thuyết trình, bài tập nhóm, bài tập về nhà được giảng viên tính điểm trong học phần giảng dạy, tùy mức độ vi phạm giảng viên hủy kết quả hoặc trừ điểm học phần.f) Các báo cáo khoa học cũng được vận dụng tương tự theo các quy định về xử lý như đã trình bày từ mục a đến mục d.


 1. PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Bộ môn Kinh doanh quốc tế, Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing phân công các giảng viên hướng dẫn thực tập như sau:

TRƯỞNG KHOA
MẪU TRANG BÌA VÀ PHỤ BÌA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPКаталог: Content -> media -> files -> DHCQ
Content -> Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Quảng Văn rất mong nhận được góp ý của bạn đọc
Content -> Bởi vì thấu hiểu cho nên từ bi được ký giữa Công ty cổ phần sách và truyền thông Quảng Văn và tác giả Bạch Lạc Mai. Bản quyền bản tiếng Việt Bởi vì thấu hiểu cho nên từ bi
Content -> Nghìn kế tương tư được ký giữa Công ty cổ phần sách và truyền thông Quảng Văn và tác giả Trang Trang. Bản quyền bản tiếng Việt Nghìn kế tương tư
Content -> Tuổi xuân của em, Tòa thành của anh
DHCQ -> Khoa kinh doanh quốc tế marketing 4 Nguyễn Văn Thủ – Quận – tp. Hồ Chí Minh
DHCQ -> Đối tượng tham gia khóa học

tải về 142.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương