Khoa kinh tế quốc tế ĐỀ CƯƠng môn họC: LỊch sử CÁc học thuyết kinh tếtải về 40.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.11.2017
Kích40.9 Kb.
#357TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ


ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ

Tên tiếng Anh: HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT; Mã số môn học: MES301Ngành đào tạo: Kinh tế Quốc tế; Trình độ đào tạo: Đại học

 1. Thông tin chung về môn học

  Loại môn học

  Số tín chỉ: 03

  • Đại cương

  • Khối ngành 

  • Cơ sở ngành

  • Ngành

  • Chuyên ngành

  • Lý thuyết: 02

  • Thảo luận: 0.5

  • Tiểu luận/ Bài tập: 0.5

 2. Điều kiện tham gia môn học

  Môn học trước

  • Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô

  Các yêu cầu khác

  • Kỹ năng tìm thông tin, tài liệu

  • Kỹ năng làm việc nhóm

  • Kỹ năng tự nghiên cứu

 3. Mô tả môn học

Môn học Lịch sử các học thuyết kinh tế là môn học tự chọn, thuộc khối kiến thức cơ sở khối ngành. Mục đích của môn học nhằm hướng tới việc cung cấp khái quát quá trình hình thành và phát triển các học thuyết kinh tế trên thế giới; hiểu nội dung của các học thuyết kinh tế cũng như biết được sự kế thừa và phát triển của các học thuyết hiện đại từ các học thuyết trước theo từng giai đoạn phát triển lịch sử xã hội. Với mục đích này, môn học tìm hiểu về quá trình hình thành, phát sinh, phát triển, đấu tranh và thay thế lẫn nhau của các học thuyết kinh tế qua các giai đoạn phát triển của lịch sử xã hội.

 1. Tài liệu phục vụ môn học

  Giáo trình hoặc tài liệu tham khảo chính

  1. Trần Bình Trọng, Lịch sử các học thuyết kinh tế, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2013.

  2. Steven G. Medema & Warren J. Samuels, The History of Economic Thought: A reader (2nd edition), Taylor & Francis, 2013.

  (Sinh viên có thể tiếp cận giáo trình ở Thư viện)

  Tài liệu tham khảo khác

  1. Nguyễn Văn Trình và các cộng sự, Lịch sử các học thuyết kinh tế, NXB Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2002.

  2. Steven Pressman, 50 nhà kinh tế tiêu biểu, NXB Lao động.

  3. Ekelund, Robert B, Lịch sử các học thuyết kinh tế - A history of economic theory, Trung tâm nghiên cứu dịch thuật; Lê Sơn hd – Hà nội, NXB thống kê, 2004.

  (Sinh viên có thể tiếp cận giáo trình ở Thư viện)

 2. Mục tiêu môn học

Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu cụ thể

G1. Nhận biết hiểu hoàn cảnh ra đời và tư tưởng chính của các học thuyết cùng các tác giả tiêu biểu điện diện cho các học thuyết.

Biết hiểu được quá trình phát sinh, phát triển các học thuyết kinh tế qua các giai đoạn phát triển kinh tế thế giới.

G1.1. Trình bày được sự ra đời và phát triển của các tư tưởng kinh tế

G1.2. Trình bày được các học thuyết kinh tế được phát triển theo từng giai đoạn phát triển lịch sử xã hội.

G1.3. Nhận diện, mô tả được những đóng góp của các học thuyết kinh tế. Nhận diện được những cống hiến của các tác giả


G2. Xác định giải thích sự giống và khác nhau giữa các học thuyết kinh tế, những đóng góp của các học thuyết vào quá trình phát triển những lý thuyết kinh tế

Nắm bắtthảo luận các vấn đề liên quan đến các học thuyết kinh tế. Tổ chức nhóm để thảo luận

G2.1. Thảo luận các tư tưởng chính trong các học thuyết kinh tế, cũng như các ưu điểm và nhược điểm của các học thuyết kinh tế.

G2.2. Phát biểu và giải thích được sự kế thừa và phát triển trong các tư tưởng kinh tế của từng học thuyết.G3. Diễn dịch các học thuyết, tìm ra những đóng góp của các học thuyết vào sự phát triển các lý thuyết kinh tế.

Giải thích được sự đóng góp của các học thuyết trong quá trình phát triển kinh tế.

G3.1. Thảo luận các học thuyết kinh tế từ đó suy luận những ưu điểm và nhược điểm của từng học thuyết kinh tế.

G3.2. Khái quát những đóng góp của các học thuyết kinh tế vào sự phát triển các lý thuyết kinh tế.

G3.3. Khái quát những đóng góp của các học thuyết kinh tế vào quá trình phát triển kinh tế.
 1. Kế hoạch giảng dạy chi tiết

  Nội dung

  Thời lượng (tiết)

  CHƯƠNG 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ

   1. Đối tượng nghiên cứu của lịch sử các học thuyết kinh tế

   2. Phương pháp nghiên cứu của lịch sử các học thuyết kinh tế

   3. Chức năng và ý nghĩa của việc nghiên cứu lịch sử học thuyết kinh tế

  1

  CHƯƠNG 2: NHỮNG TƯ TƯỞNG KINH TẾ CHỦ YẾU THỜI CỔ ĐẠI VÀ TRUNG CỔ

   1. Tư tưởng kinh tế thời cổ đại

  2.1.1. Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm tư tưởng kinh tế thời cổ đại

  2.1.2. Các tư tưởng kinh tế chủ yếu của Hy Lạp cổ đại   1. Các tư tưởng kinh tế thời trung cổ

  2.2.1. Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm tư tưởng kinh tế thời trung cổ

  2.2.2. Các tư tưởng kinh tế chủ yếu thời trung cổ  2

  CHƯƠNG 3: HỌC THUYẾT KINH TẾ TƯ SẢN CỔ ĐIỂN

  1. Chủ nghĩa trọng thương

  3.1.1. Hoàn cảnh ra đời của chủ nghĩa trọng thương

  3.1.2. Những tư tưởng kinh tế chủ yếu của chủ nghĩa trọng thương  1. Chủ nghĩa trọng nông

  3.2.1. Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm của chủ nghĩa trọng nông

  3.2.2. Các đại biểu tiêu biểu của chủ nghĩa trọng nông  1. Kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh

  3.3.1. Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm của kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh

  3.3.2. Học thuyết kinh tế của William Petty

  3.3.3. Học thuyết kinh tế của Adam Smith

  3.3.4. Học thuyết kinh tế của David Ricardo  1. Sự suy thoái của các học thuyết kinh tế tư sản cổ điển

  3.4.1. Nguyên nhân của sự suy thoái của các học thuyết kinh tế tư sản cổ điển và đặc trưng của học thuyết kinh tế hậu cổ điển

  3.4.2. Các đại biểu của trường phái hậu cổ điển  7

  CHƯƠNG 4: HỌC THUYẾT KINH TẾ CHÍNH TRỊ TIỂU TƯ SẢN

   1. Hoàn cảnh ra đời

   2. Đặc điểm của học thuyết kinh tế chính trị tiểu tư sản

   3. Những tác giả tiêu biểu của học thuyết kinh tế chính trị tiểu tư sản

  4.3.1. Các học thuyết kinh tế của Sismondi

  4.3.2. Các quan điểm kinh tế của Proudon  3

  CHƯƠNG 5: HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CÁC NHÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA KHÔNG TƯỞNG

   1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời

   2. Đặc điểm và những đóng góp chủ yếu của học thuyết

   3. Các đại biểu tiêu biểu của chủ nghĩa xã hội không tưởng

    1. Tư tưởng kinh tế chủ yếu của Saint Simon

    2. Tư tưởng kinh tế chủ yếu của Charles Fourier

    3. Tư tưởng kinh tế chủ yếu của Robert Owen

  2

  CHƯƠNG 6: HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MARX - LENIN

  1. Quá trình hình thành và phát triển các học thuyết của chủ nghĩa Marx – Lenin

  2. Những đóng góp chủ yếu của Marx và Engels

  3. Những cống hiến của Lenin trong các học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Marx

  5

  CHƯƠNG 7: HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA TRƯỜNG PHÁI TÂN CỔ ĐIỂN

   1. Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm phương pháp luận

   2. Các lý thuyết kinh tế tiêu biểu

  7.1.1. Lý thuyết “lợi ích cận biên” của trường phái Vienne (Áo)

  7.1.2. Lý thuyết “năng suất cận biên” của trường phái Colombia Mỹ

  7.1.3.Lý thuyết “cân bằng tổng quát” của trường phái Lausanne (Thụy Sỹ)

  7.1.4. Lý thuyết “giá cả” của trường phái Cambridge ở Anh  5

  CHƯƠNG 8: HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA TRƯỜNG PHÁI KEYNES

   1. Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm phương pháp luận của học thuyết Keynes

  8.1.1. Hoàn cảnh ra đời của học thuyết Keynes

  8.1.2. Đặc điểm phương pháp luận của học thuyết Keynes   1. Các lý thuyết kinh tế của Keynes

  8.2.1. Lý thuyết tổng cầu, khuynh hướng tiêu dùng biên và số nhân đầu tư.

  8.2.2. Lý thuyết lãi suất và hiệu quả cận biên của tư bản

  8.2.3. Lý thuyết về vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản


   1. Đánh giá học thuyết Keynes

  8.3.1. Ưu điểm của học thuyết Keynes

  8.3.2. Hạn chế của học thuyết Keynes  5

  CHƯƠNG 9: HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA TỰ DO MỚI

   1. Nguyên nhân xuất hiện và đặc điểm kinh tế của chủ nghĩa tự do mới

   2. Các học thuyết kinh tế tiêu biểu của chủ nghĩa tự do mới

  9.1.1. Lý thuyết về nền kinh tế thị trường – xã hội ở Cộng hòa liên bang Đức

  9.1.2. Các lý thuyết kinh tế của trường phái tự do mới ở Mỹ  5

  CHƯƠNG 10: HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA TRƯỜNG PHÁT CHÍNH HIỆN ĐẠI

  1. Hoàn cảnh xuất hiện và đặc điểm phương pháp luận

  2. Các lý thuyết kinh tế tiêu biểu

  10.2.1. Lý thuyết về nền kinh tế hỗn hợp

  10.2.2. Lý thuyết giới hạn “khả năng sản xuất” và “sự lựa chọn”

  10.2.3. Lý thuyết thất nghiệp

  10.2.4. Lý thuyết lạm phát

  10.2.5. Lý thuế về tiền tệ, ngân hàng và thị trường chứng khoán


  5

  CHƯƠNG 11: MỘT SỐ LÝ THUYẾT TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

  1. Sự phân loại các quốc gia, tăng trưởng và phát triển kinh tế

  2. Một lý thuyết tăng trưởng kinh tế hiện đại đối với các nước đang phát triển

  11.2.1. Lý thuyết tăng trưởng kinh tế của Harrod – Domar

  11.2.2. Lý thuyết tăng trưởng trường phái Tân cổ điển

  11.2.3. Lý thuyết “cất cánh” của Walter William Rostow

  11.2.4. Lý thuyết về mô hình kinh tế nhị nguyên của Athur Lewis

  11.2.5. Lý thuyết “vòng luẩn quẩn” và “cú huých” từ bên ngoài

  11.2.6. Lý thuyết tăng trưởng kinh tế ở các nước châu Á - gió mùa

  11.2.7. Lý thuyết phát triển dựa vào công nghiệp hóa


  5

 2. Phương thức đánh giá môn học

  Thành phần đánh giá

  Phương thức đánh giá

  Tỷ lệ (%)

  A1. Đánh giá quá trình

  A1.1. Tham gia thảo luận trên lớp

  5%

  A1.2. Bài tập nhóm, thuyết trình

  15%

  A1.3. Kiểm tra viết

  10%

  A2. Đánh giá cuối kỳ

  A2.1. Thi viết

  60%

 3. Các quy định chung cho môn học

Yêu cầu về kiến thức nền tảng: Có các kiến thức cơ bản về kinh tế học: kinh tế học vi mô, kinh tế học vĩ mô

Yêu cầu về nghiên cứu tài liệu: Tìm hiểu trước bài đọc, bài giảng sẽ được trình bày trong từng buổi học

Yêu cầu về nghiên cứu xử lý tình huống, làm bài tập: thực hiện tất cả các bài tập được cho tại lớp cũng như cho về nhà tự làm

Yêu cầu về thái độ học tập, sự chuyên cần: đi đảm bảo thời gian học trên lớp, có thái độ nghiêm túc và tích cực trong học tậpYêu cầu về việc tự học: đọc tài liệu và chuẩn bị theo hướng dẫn của giảng viên

 1. Bộ môn/ Khoa phụ trách môn học: Bộ môn Kinh tế học ứng dụng – Khoa Kinh tế Quốc tế
Каталог: DATA -> KHOA.KTQT -> DOCUMENT -> 2016
2016 -> Khoa kinh tế quốc tế ĐỀ CƯƠng môn họC: logistics quốc tế
2016 -> Khoa kinh tế quốc tế ĐỀ CƯƠng môn họC: kinh tế HỌc hội nhậP quốc tế
2016 -> Khoa kinh tế quốc tế ĐỀ CƯƠng môn họC: kinh tế thị trưỜng mới nổI
2016 -> Khoa kinh tế quốc tế ĐỀ CƯƠng môn họC: chính sách thưƠng mạI quốc tế
2016 -> Khoa kinh tế quốc tế ĐỀ CƯƠng môn họC: kinh tế LƯỢng ứng dụNG
2016 -> Đề cương môn học
2016 -> Khoa kinh tế quốc tế ĐỀ CƯƠng môn họC: kinh tế HỌc vĩ MÔ
2016 -> Lý LỊch khoa họC
2016 -> Khoa kinh tế quốc tế ĐỀ CƯƠng môn họC: kinh tế HỌc quản lý
2016 -> Khoa kinh tế quốc tế ĐỀ CƯƠng môn họC: chiến lưỢC KINH DOANH quốc tế

tải về 40.9 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương