Khôûi ñoäng…tải về 3.49 Mb.
trang1/17
Chuyển đổi dữ liệu18.01.2022
Kích3.49 Mb.
#59491
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17Khôûi ñoäng…

  • Khôûi ñoäng…

Anh/Chị đã tham gia khóa học nào về “Marketing” chưa? Rồi[ ] Chưa[ ]

  • Anh/Chị đã tham gia khóa học nào về “Marketing” chưa? Rồi[ ] Chưa[ ]

  • Trong thôøi kyø saûn phaåm thaâm nhaäp, quaûng caùo mang tính chaát ……………………..?

  • Marketing giống và khác với bán hàng về “điểm kết thúc” như thế nào?5. Marketing diễn ra ………và …………rất……..so với việc bán!

    • 5. Marketing diễn ra ………và …………rất……..so với việc bán!


6. Marketing là để xác định những …………..….. chưa được đáp ứng của người tiêu dùng

    • 6. Marketing là để xác định những …………..….. chưa được đáp ứng của người tiêu dùng


7. Quaûng caùo vaø PR gioáng vaø khaùc nhau?

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương