Kỹ thuật Giao thông Bộ môn: Động lực ĐỀ CƯƠng chi tiết học phầNtải về 100.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.03.2018
Kích100.5 Kb.
#14895

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa/Viện: Kỹ thuật Giao thông

Bộ môn: Động lực
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:

Tên học phần:Mã học phần: MAE 238 Số tín chỉ: 3(3-0)

Đào tạo trình độ: Đại học

Học phần tiên quyết: .

2. Thông tin về giảng viên:

Họ và tên CBGD:Hồ Đức Tuấn Chức danh, học vị: GV,Th.S

Email: qlktc56khhh@gmail.com ĐTDĐ: 01639019362

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có): ………………………

Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng BM Động lực

3. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về tính chất vật lý của chất lỏng, áp suất thủy tĩnh, lý thuyết về dòng chảy ổn định và không ổn định ở các trường hợp có áp và không áp (dòng chảy trong lòng dẫn hở) và phương pháp tính toán thủy lực nhằm làm cơ sở cho việc tính toán công trình thu gom chất thải lỏng và xử lý ô nhiễm trong phạm vi vi mô cũng như vĩ mô.4. Mục tiêu:

Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm phục vụ công việc:

- Tính toán động học và động lực học chất lỏng;

- Tính toán thủy lực dòng chảy có áp trong ống;

- Tính toán dòng chảy không áp trông kênh hở.

khi thiết kế công trình thu gom chất thải lỏng để xử lý ô nhiễm trong phạm vi vi mô cũng như vĩ mô.

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT):

a) Phân tích hiểu rõ “tiềm năng” của chất lỏng ở các trạng thái tĩnh và động trên cơ sở tính chất, đặc trưng của tĩnh học, động học và động lực học của chất lỏng;

b) Tính áp lực thủy tĩnh tác dụng lên thành bình chứa, vật ngập trong chất lỏng;

c) Tính toán dòng chảy qua lỗ, vòi và dòng tia;

d) Tính toán thủy lực dòng chảy ổn định trong ống có áp;

e) Tính toán dòng chảy đều không áp trong kênh hở.6. Kế hoạch dạy học:

6.1 Lý thuyết:

STT

Chương/Chủ đề

Nhằm đạt KQHT

Số tiết

Phương pháp
dạy – học


Chuẩn bị của người học

1

1.1


1.2

Tính chất, đặc điểm của chất lỏng

Khái niệm về chất lỏng

Những đặc tính vật lý chủ yếu của chất lỏng

a

3

  • Thuyết giảng và phát vấn những nội dung cốt lõi  • Đọc tài liệu 1 chương 1.

  • Tham khảo tài liệu 2,3,4,5,6,7.

2

2.1


2.2

2.3
2.4

2.5


Tĩnh học của chất lỏng

Tính chất cơ bản của áp suất thủy tĩnhPhương trình cơ bản của thủy tĩnh học

Ý nghĩa của phương trình cơ bản trong thủy tĩnh học và các ứng dụng

Tính áp lực thủy tĩnh

Áp lực thủy tĩnh tác dụng lên vật ngập


a, b

5

Thảo luận nhóm, báo cáo chuyên đề

Đọc tài liệu 1 chương 2, tham khảo tài liệu 2, 3,4, 5, 6 và 7.

3

3.1


3.2

3.3
3.4

3.5


Cơ sở động học và động lực học của chất lỏng

Các đặc trưng động học cho chuyển động

Chuyển động thế phẳng của chất lỏng

Các phương trình đặc trưng cho động học chất lỏng

Các phương trình thể hiện sự chuyển động của dòng chất lỏng, ý nghĩa và ứng dụng

Các loại dòng chảya, c, d, e

6

Thảo luận nhóm, báo cáo chuyên đề

Đọc tài liệu 1 chương 3, tham khảo tài liệu 2, 3,4, 5, 6 và 7.

4

4.1
4.2


4.3
4.4

4.5


Tổn thất cột áp trong dòng chảy

Nguyên nhân xuất hiện và đặc điểm các dạng tổn thất cột áp trong dòng chảy

Các trạng thái chảy và việc xác định các yếu tố đặc trưng cho tổn thất cột áp

Tổn thất cột áp cục bộ nói chung và trong các trường hợp đặc biệt

Tổn thất cột áp ở dòng chảy trong ống

Tổn thất cột áp ở dòng chảy trong kênh hởa, c, d, e

3

Thảo luận nhóm, báo cáo chuyên đề

Đọc tài liệu 1 chương 4, tham khảo tài liệu 2, 3,4, 5, 6 và 7.

5

5.1


5.2

5.3


Đặc điểm dòng chảy qua lỗ và vòi - Dòng tia

Đặc điểm của dòng chảy qua lỗ

Đặc điểm của dòng chảy qua vòi

Đặc điểm, tính chất và ứng dụng của dòng tiac

3

Thảo luận nhóm, báo cáo chuyên đề

Đọc tài liệu 1 chương 5, tham khảo tài liệu 2, 3,4, 5, 6 và 7.

6
6.1

6.2


6.3

6.4


6.5

6.6


Đặc điểm và tính toán thủy lực dòng chảy ổn định trong ống có áp

Đặc điểm của đường ống và cơ sở tính toán đường ống

Tính thủy lực đường ống đơn giản

Tính thủy lực đường ống phức tạp

Phương pháp dùng hệ số đặc trưng lưu lượng để tính toán đường ống

Phương pháp đồ thị để tính toán đường ống

Va đập thuỷ lực trong đường ống


d

6

Thảo luận nhóm, báo cáo chuyên đề

Đọc tài liệu 1 chương 6, tham khảo tài liệu 2, 3,4, 5, 6 và 7.

7
7.1
7.2

7.3
7.4Đặc điểm và tính toán thủy lực dòng chảy đều không áp trong kênh dẫn hở

Yếu tố thủy lực của mặt cắt ướt của dòng chảy trong kênh. Mặt cắt có lợi nhất về thủy lực

Lưu tốc không gây xói và không lắng của kênh hở

Bài toán cơ bản về dòng chảy đều trong kênh hở hình thangCác tính toán thủy lực cho dòng chảy trong kênh

e

4

Thảo luận nhóm, báo cáo chuyên đề

Đọc tài liệu 1 chương 7, tham khảo tài liệu 2, 3,4, 5, 6 và 7.

6.2 Thực hành: (nếu có)

STT

Bài/Chủ đề

Nhằm đạt KQHT

Số tiết

Phương pháp
dạy – học


Chuẩn bị của người học

7. Tài liệu dạy và học:

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm

xuất bản

Nhà

xuất bản

Địa chỉ khai thác tài liệu

Mục đích

sử dụng

Học

Tham khảo

1

Hồ Đức Tuấn

BG Thủy lực môi trường

2016

Lưu hành nội bộ

BMĐL - KTGT

x
2

Nguyễn Đình Long

BG Thủy lực môi trường

2014

Lưu hành nội bộ

Thư viện
x

3

Hoàng Đức Liên

Kỹ thuật thủy khí

2007

ĐH Nông nghiệp Hà Nội

http://ctu.vn/forum/threads/1545

x

4

Huỳnh Văn Hoàng

Thủy khí kỹ thuật ứng dụng

2005

ĐH BK Đà Nẵng

http://nhietlanh.vn/forum/threads/1675

http://ctu.vn/forum/threads/1658
x

5

Lương Ngọc Lợi

Cơ học thủy khí ứng dụng

2011

ĐH BK Hà Nội

Thư viện
x

6

Huỳnh Phú

BG Thủy lực môi trường

2008

ĐH Công nghiệp Tp. HCM

http://timtailieu.vn/tai-lieu/bai-giang-thuy-luc-moi-truong-21006/;

http://www.ebook.edu.vn/?page=1.3&view=12623;

http://doc.edu.vn/tai-lieu/bai-giang-thuy-luc-moi-truong-49322/

x
7

Trần Văn Đắc

Thủy lực đại cương

2004

Giáo dục

Thư viện
x

8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

Tuân thủ nghiêm túc đề cương chi tiết học phần và các chủ đề được giao9. Đánh giá kết quả học tập:

9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

Lần kiểm tra

Tiết thứ

Hình thức kiểm tra

Chủ đề/Nội dung được kiểm tra

Nhằm đạt KQHT

9.2 Thang điểm học phần:

STT

Hình thức đánh giá

Nhằm đạt KQHT

Trọng số (%)

1

Các lần kiểm tra giữa kỳ

a, b, c

20

2

Chuyên cần/thái độ
20

3

Thi kết thúc học phần

a, b, c, d, e

60

TRƯỞNG BỘ MÔN (CÁC) GIẢNG VIÊN
(Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)
Phùng Minh Lộc Hồ Đức Tuấn

GHI CHÚ: Cách trình bày một số nội dung của Đề cương chi tiết học phần

(Lưu ý: Lược bỏ phần Ghi chú này và các con số chỉ nội dung ghi chú trên các trang 1, 2 trước khi in hoặc công bố)(1) Lấy từ Đề cương học phần (ĐCHP).

(2) Nếu có nhiều giảng viên cùng dạy (kể cả trợ giảng và giảng viên hướng dẫn thực hành) thì liệt kê đầy đủ các thông tin trên cho từng giảng viên.

(3) STT, Chương/Chủ đề, Nhằm đạt KQHT, Số tiết: lấy từ ĐCHP.

Phần Phương pháp dạy-học: Ghi phương pháp được sử dụng.


(VD: Thuyết giảng, Thảo luận nhóm, Semina SV, Tìm hiểu thực tế, …)

Phần Chuẩn bị của người học: cho biết SV cần đọc trước tài liệu nào, số trang/chương/mục và các nội dung chuẩn bị khác.(4) Lấy từ ĐCHP và có thể đưa thêm các tài liệu mới hoặc thay bằng tài liệu cập nhật hơn nếu cần thiết.

(5) Các yêu cầu của giảng viên đối với SV về hoạt động lên lớp, đọc tài liệu, làm bài tập, thực hành, tiểu luận, xử lý khi vi phạm, kiểm tra – thi và các hoạt động khác… Các yêu cầu được xây dựng dựa trên các quy định về đào tạo của trường và những đòi hỏi riêng của học phần.

(6) Lịch kiểm tra giữa kỳ do (nhóm) GV dạy HP dự kiến. Thang điểm HP dựa trên ĐCHP.
Lưu ý chung:

  • Các học phần Thực hành độc lập cũng phải có Đề cương chi tiết học phần (ĐCCTHP) riêng.

  • Những nội dung “lấy từ ĐCHP” cần được ghi lại trong ĐCCTHP để SV tiện tham khảo.

  • ĐCCTHP cần được Trưởng bộ môn phê duyệt (lưu bản cứng tại bộ môn) và đưa file lên trang web bộ môn.

  • ĐCCTHP cần được (nhóm) GV dạy HP rà soát, cập nhật hàng năm khi có sự điều chỉnh về các nội dung liên quan hoặc khi ĐCHP được điều chỉnh.
Каталог: Portals -> 104 -> BM%20DONG%20LUC -> Lich%20trinh%20Giang%20day -> K1%20-2018 -> T%20Tuan
BM%20DONG%20LUC -> Độc lập Tự do Hạnh phúc Bộ môn: Động lực chưƠng trình học phần thông tin chung về học phần
Lich%20trinh%20Giang%20day -> TrưỜng đẠi học nha trang chưƠng trình học phần ngành kỹ thuật tàu thủy chuyên ngành đỘng lực tàu thủY
Lich%20trinh%20Giang%20day -> Bộ môn: Động lực LỊch trình và phưƠng pháp giảng dạY
K1%20-2018 -> Kỹ thuật giao thông Bộ môn: Động lực ĐỀ CƯƠng chi tiết học phầN
Lich%20trinh%20Giang%20day -> ChưƠng trình giảng dạy học phần thông tin về học phần và lớp học Tên học phần: Thiết bị tàu thủy
T%20Tuan -> Kỹ thuật Giao thông Bộ môn: Động lực ĐỀ CƯƠng chi tiết học phầN
K1%20-2018 -> Kỹ thuật giao thông Bộ môn: Động lực ĐỀ CƯƠng chi tiết học phầN

tải về 100.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương