Kế hoạch tổ chức Giải võ cổ truyền trẻ các câu lạc bộ mở rộng


Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thaotải về 46.5 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu21.01.2023
Kích46.5 Kb.
#185631
1   2   3
K ho ch t ch c Gi i v c truy n tr c c c u l c b m r ng
2. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao:
- Chịu trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, trang trí, sàn thi đấu, giải thưởng, ban hành Điều lệ Giải và những quy định trong thi đấu.
- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Hội Võ thuật thị xã thành lập Ban Giám định, Ban Trọng tài điều hành Giải bảo đảm tính khách quan, công bằng.
- Tham mưu đề xuất phương án bán vé tạo thêm nguồn thu, bù đắp chi phí phục vụ Giải.
- Chịu trách nhiệm hợp đồng thi đấu các CLB võ thuật trong tỉnh.
- Kinh phí tổ chức Giải: Bố trí từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp thể dục, thể thao năm 2015.
3. Hội Võ thuật thị xã:
- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin triển khai và kiểm tra, đôn đốc các CLB võ thuật trên địa bàn thị xã chuẩn bị lực lượng tham gia thi đấu đúng theo Điều lệ và quy định của Giải.
- Phối hợp với Trung tâm VHTT – TT thị xã tổ chức cân đo, bốc thăm chọn cặp chuyên môn, kỹ thuật đảm bảo trình độ, kỹ thuật; bố trí, sắp xếp trọng tài và chương trình thi đấu.
4. Công An thị xã:
Xây dựng Kế hoạch bảo vệ an ninh, trật tự trước, trong các đêm thi đấu Giải võ cổ truyền trẻ các câu lạc bộ.
5. Trung tâm Y tế An Nhơn:
Cử cán bộ y tế làm nhiệm vụ chăm sóc y tế trong thời gian thi đấu.
6. UBND các xã, phường có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, động viên các câu lạc bộ đang hoạt động trên địa bàn chuẩn bị lực lượng, luyện tập vận động viên tham gia Giải đạt kết quả tốt và xem xét hỗ trợ một phần kinh phí cho các câu lạc bộ tham gia.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện, nếu có gì vướng mắc, phát sinh phản ánh về Phòng Văn hóa và Thông tin hoặc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao để xem xét, hướng dẫn thực hiện.
Nơi nhận:  KT. CHỦ TỊCH
- Sở VHTTDL tỉnh (để b/cáo); PHÓ CHỦ TỊCH
- TT Thị ủy (nt);
- TT. HĐND thị xã (để biết);
- CT và các PCT UBND thị xã;
- Phòng VH-TT;
- Công an thị xã;
- Trung tâm Y tế;
- Trung tâm VHTT-TT;
- Hội Võ thuật thị xã; Phạm Văn Trung
- UBND các xã, phường;
- Các CLB võ thuật;
- Lưu: VT,k3.
tải về 46.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương