Kế hoạch Quản lý Môi trường (emp) ĐỐi với tiểu dự ÁN ĐÔng nàng rềNtải về 1.38 Mb.
trang6/6
Chuyển đổi dữ liệu16.11.2017
Kích1.38 Mb.
#1928
1   2   3   4   5   6

5.3.2 Thực hiện giám sát nhà thầu
Giám sát hoạt động của nhà thầu sẽ được thực hiện trong quá trình xây dựng. PPMU sẽ thuê một nhóm các chuyên gia tư vấn quốc gia để tiến hành giám sát định kỳ phù hợp với thiết kế chi tiết và kế hoạch xây dựng và tiến độ, bao gồm địa điểm của các khu vực nạo vét vật liệu xử lý. Dưới đây cung cấp một hướng dẫn để theo dõi việc thực hiện nhà thầu:

- Thực hiện định kỳ giám sát việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường với các nội dung sau đây:


+ Đảm bảo vệ sinh môi trường tại trại khu vực: nhà vệ sinh, thu gom và xử lý nước thải.
+ Đảm bảo đời sống và sức khỏe của người lao động, ngăn ngừa bệnh tật và bệnh xã hội
+ Đảm bảo các quy định về an toàn lao động
+ Đảm bảo vệ sinh môi trường và khu vực xung quanh như bao gồm xe tải vận chuyển vật liệu, tưới nước cho thời gian chống bụi và xây dựng, giao thông vận tải hợp lý để giảm thiểu các tác động của tiếng ồn cho khu dân cư xung quanh.
- Theo dõi tần số: Hàng quý (3 tháng / năm)
- Giám sát: Chủ dự án và giám sát môi trường độc lập

Đó là một hoạt động bình thường ở Việt Nam mà cộng đồng địa phương cũng sẽ thành lập nhóm để theo dõi các tác động tiêu cực trong quá trình xây dựng. Điều này là để đảm bảo rằng các tác động tiêu cực tiềm ẩn đầy đủ giảm nhẹ từ cái nhìn người dân địa phương. Khi sự suy thoái môi trường xảy ra, người dân và chính quyền địa phương sẽ báo cáo cho chủ dự án. Đối với tiểu dự án này, người ta dự đoán rằng cộng đồng địa phương cũng sẽ giám sát việc thực hiện nhà thầu. Thảo luận chi tiết sẽ được thực hiện trước khi bắt đầu xây dựng của từng hợp đồng. PPMU sẽ phối hợp kết nối giữa các nhà thầu và cộng đồng địa phương.


5,4 Tư vấn công bố thông tin

Các EMP sẽ công bố trong nước tại CPO cũng như trong tỉnh Bạc Liêu. Nó sẽ được dịch ra tiếng Việt và công bố trong nước. Trong quá trình thực hiện, các EMP sẽ được thảo luận với các cơ quan liên quan và cộng đồng địa phương để đảm bảo sự chấp nhận và sửa đổi sẽ được thực hiện phù hợp với yêu cầu hoặc các ý kiến ​​thu được từ các cuộc họp.PHẦN 6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

6.1. Tổ chức và Đào tạo an toàn

Các đơn vị quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu(PPMU) sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện hiệu quả của các biện pháp giảm nhẹ cho các tiểu dự án BVN, bao gồm cả báo cáo tiến độ thực hiện và bảo vệ hiệu suất của các nhà thầu. PPMU sẽ thiết lập một môi trường và xã hội bảo vệ đơn vị (ESU), đứng đầu là một nhân viên cao cấp, chịu trách nhiệm về thực hiện hiệu quả của biện pháp tự vệ đối với tiểu dự án, bao gồm kết hợp một cách thích hợp ECOP trong hồ sơ mời thầu và hợp đồng và đảm bảo rằng các nhà thầu nhận thức cam kết này. PPMU sẽ làm việc chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan, địa phương và cộng đồng địa phương làm giả thực hiện hiệu quả của các biện pháp. PPMU cũng sẽ thuê một nhóm các chuyên gia tư vấn quốc gia để trợ giúp trong việc điều phối hoặc thực hiện các hoạt động an toàn.

Ban quản lý dự án Trung ương (CPMU) sẽ chịu trách nhiệm giám sát tổng thể và theo dõi tiến độ thực hiện tiểu dự án bao gồm cả các biện pháp an toàn, bao gồm cung cấp đào tạo an toàn cho các nhân viên tiểu dự án.

Ngoài sự tham gia của cộng đồng địa phương và các bên liên quan khác trong việc thực hiện các tiểu dự án dự kiến ​​và vai trò và trách nhiệm của các cầu thủ chủ chốt được liệt kê trong Bảng 10.

Để có hiệu quả, các PPMU sẽ làm việc chặt chẽ với chính quyền cộng đồng để thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong việc lập kế hoạch hoạt động, quản lý và giám sát các tiểu dự án này.

Bảo vệ an toàn đặc biệt. Ngân hàng Thế giới cho rằng chính sách an toàn và thủ tục tương đối mới cho các cơ quan và các bên liên quan, PPMU Bạc Liêu sẽ thực hiện đào tạo đặc biệt về vấn đề liên quan đến Ngân hàng Thế giới bảo vệ các chính sách và tiểu dự án thời gian ít nhất trong hai năm đầu tiên. Các chi phí đào tạo sẽ là một phần chi phí quản lý tiểu dự án.

6,2 Tư vấn an toàn

Để đảm bảo thực hiện hiệu quả của biện pháp tự vệ, một nhóm các chuyên gia tư vấn quốc gia đủ điều kiện sẽ được thuê thực hiện hiệu quả biện pháp an toàn, đặc biệt là giám sát và giám sát các hoạt động nhà thầu.6,3 Kế hoạch công tác và ngân sách

Bảng 11 tóm tắt hành động an toàn quan trọng được thực hiện cho tiểu dự án này.

Chi phí để thực hiện các biện pháp giảm nhẹ trong thời gian xây dựng, bao gồm tham vấn với các cộng đồng địa phương và giám sát môi trường theo thoả thuận với chính quyền địa phương và cộng đồng hoặc bồi thường thiệt hại (nếu có) sẽ là một phần của chi phí xây dựng tiểu dự án. Chi phí cho hoạt động giám sát của nhà thầu sẽ được một phần chi phí giám sát tiểu dự án. Ngân sách cho đào tạo nhân viên bảo vệ sẽ là một phần của việc quản lý tiểu dự án.

Bảng 8: Giám sát chất lượng nước cho tiểu dự án DNR


Mục

Chi tiết

Vị trí

Tiêu chuẩn hoặc quy tắc đối chiếu

Diễn giải

Tần số lấy mẫu tại một hệ thống cấp nước

Chi phí thực hiện

(VND)


Tổng chi phí cho toàn công trình

(VND)

I.

Giai đoạn xây dựngNước mặt

Giám sát các thông số đã đề xuất như pH, DO, BOD, COD, SS, vi khuẩn coliform, N, P

VT1: Tại kênh Ranh có nguồn nước từ tỉnh Sóc Trăng chảy vào vùng tiểu dự án;

VT2: Tại kênh Nang Ren

VT3: gần cửa cống Hưng Thành là đầu vào của nguồn nước mặn. Cửa cống Hưng Thành đã được xây dựng để ngăn xâm nhập mặn

VT4: ở cuối kênh Bạc Liêu và Cà Mau là nơi lưu lượng nước chảy vào các tiểu vùng bên ngoài khácXem hình 5

QCVN 08:2008/BTNMT

Nhập văn bản hoặc địa chỉ trang web hoặc dịch tài liệu.

Đọc ngữ âm

 

Bản dịch từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt
Kiểm tra chất lượng nước và đánh giá những ảnh hưởng của các hoạt động tiểu dự án đối với các con sông/kênh xung quanh


4 vị trí lấy mẫu mỗi năm x 2 lần08 Mẫu/năm x 705.000 VND/mẫu = 5.640.000 VND x 3 năm (Theo thông tư số 232/2009/TT/BTC ngày 9/12/2009 của Bộ Tài chính

16,920,000

II.

Giai đoạn hoạt động

VT1: Tại kênh Ranh có nguồn nước từ tỉnh Sóc Trăng chảy vào vùng tiểu dự án;

VT2: Tại kênh Nang Ren

VT3: gần cửa cống Hưng Thành là đầu vào của nguồn nước mặn. Cửa cống Hưng Thành đã được xây dựng để ngăn xâm nhập mặn

VT4: ở cuối kênh Bạc Liêu và Cà Mau là nơi lưu lượng nước chảy vào các tiểu vùng bên ngoài khácVT5: gần cầu Mac Day;
VT6: gần cửa cống Thông Lưu, nơi lưu thông nước mặn
Xem hình 5

QCVN 08:2008/BTNMT

Kiểm tra chất lượng nước và đánh giá những ảnh hưởng của các hoạt động tiểu dự án đối với các con sông/kênh xung quanh


6 vị trí lấy mẫu mỗi năm x 2 lần


12 Mẫu/năm x 705.000 VND/mẫu = 8.460.000 VND x 2 năm (Theo thông tư số.232/2009/TT/BTC ngày9/12/2009 của Bộ Tài chính

16,920,000

Tổng33,840,000
Tổng chi phí: 33.840.000 VND tương đương US$ 1,692

Hình 5 Vị trí mẫu để kiểm soát chất lượng nướcBảng 9. Chi phí dự kiến để theo dõi môi trường
Mô tả

Trách nhiệm

Chi phí đề xuất VND

I

Giai đoạn xây dựng
66.920.000

1

Chương trình Giám sát Chất lượng Nước

PPMU

16.920.000

2

Chi phí về năng lực thực hiện Bảo vệ Môi trường và An toàn

PPMU

50.000.000


II

Giai đoạn hoạt động
36.920.000

1

Chi phí phân tích chất lượng nước trong 2 năm.

PPMU

16.920.000

2

Chi phí về năng lực thực hiện Hoạt động Môi trường và An ninh trong năm đầu tiên

PPMU

20.000.000
Tổng (I,II)
103.840.000


Tổng chi phí là 103.840.000 VND tương đương US$ 5.1925,5.

Bảng 10: Trách nhiệm của các tổ chức

Stt

Cộng đồng/ cơ quan

Trách nhiệm

1

PC Tỉnh

 • PC tỉnh sẽ quản lý các cơ quan hành chính thuộc quận, Phòng tài nguyên và Môi trường (DONRE), và PPMU

2

Ủy ban Nhân dân Quận

 • Hỗ trợ PPMU trong việc đền bù các tổn thất và giải phóng hiện trường

 • Hỗ trợ PPMU trong các mối quan hệ với cộng đồng

 • Bảo đảm an ninh cho hiện trường

 • Chịu trách nhiệm về việc giám sát quá trình thực hiện dự án

 • Hỗ trợ Tổ Đại diện Cộng đồng

 • Giám sát quá trình giám sát môi trường

3

DONRE Bạc Liêu


 • DONRE đại diện chi MONRE về công tác quản lý môi trường, chịu trách nhiệm giám sát dự án và về bất kỳ sự xâm phạm nào theo các chính sách về quản lý và bảo vệ môi trường của Việt Nam. Cơ quan chính phủ này cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá thay đổi bất kỳ về những thiết kế mà theo đó có thể gây ra những tác động môi trường.

4

PPMU

 • PPMU chịu trách nhiệm về những khuyến nghị bất kỳ liên quan đến việc cải thiện dự án với mục đích bảo vệ và duy trì môi trường. PPMU chịu trách nhiệm quản lý những tác động môi trường và giám sát dự án trong giai đoạn xây dựng. PPMU cũng sẽ xúc tiến và phối hợp thực hiện các biện pháp đối phó trong giai đoạn xây dựng

5

Nhà thầu

 • Nhà thầu sẽ thực hiện các biện pháp đối phó về bảo vệ môi trường trong chương trình quản lý môi trường, bao gồm các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến những đối tượng dễ bị ảnh hưởng như nghĩa vụ trong hợp đồng của mình

 • Tích cực xây dựng một kế hoạch về các biện pháp giảm thiểu dựa vào EIA và kế hoạch làm việc của nhà thấu.

 • Đảm bảo tất cả các hoạt động xây dựng phải có đầy đủ tài liệu từ các tổ chức có liên quan

 • Thực hiện tất cả các biện pháp giảm thiểu để phòng ngừa các tác động xấu và bảo vệ môi trường.

 • Bảo đảm rằng tất cả cán bộ công nhân viên hiểu rõ quy trình và nhiệm vụ của mình trong chương trình quản lý môi trường

 • Báo cáo PMU về những khó khăn và giải pháp của họ

 • Báo cáo cho các bên có liên quan khi phát sinh các vấn đề về môi trường và phối hợp giải quyết vấn đề đó

6

Cán bộ môi trường

 • Trợ giúp PPMU trong quá trình thực hiện EMPbằng cách:

 • Thực hiện việc giám sát những thay đổi môi trường toàn diện do các hoạt động của dự án gây ra

 • Triển khai và đào tạo về kế hoạch quản lý môi trường trên hiện trường (SEMP)

7

Các tổ chức xã hội, công đoàn phụ nữ và các hiệp hội và các tổ chức có liên quan

 • Đóng vai trò quan trọng như cầu nối giữa PPC và các cộng đồng

 • Giám sát cộng đồng

 • Huy động sự tham gia của cộng đồng vào dự án

 • Trợ giúp cộng đồng trong việc đào tạo các kỹ năng nhằm tham gia tích cực vào dự án

 • Kết hợp với PMU và các nhà thầu để chuyển việc thi công chìm và liên kết tạm thời tại các mặt cắt để tránh làm hư hoảng các dịch vụ công

 • Tham gia giải quyết các vấn đề môi trường.
Bảng 11 Tóm tắt các hoạt động môi trường đối với tiểu dự án


Các hoạt động

Tổ chức chịu trách nhiệm

Kế hoạch làm việc

Ghi chú


Tiền thi công (Kế hoạch, thiết kế chi tiết)


1. Thành lập đơn vị ES

PPMU
Dự kiến phê duyệt của hội đồng vào tháng Năm 2011

1.1 Chỉ định cán bộ

PPMU

Trước khi kết thúc tháng 06 2011
1.2 Thuê đơn vị tư vấn an toàn môi trường tỉnh (PESC)

PPMU

Trước khi kết thúc tháng 08 2011

Cần phải lập TOR cho PESC

2. Kế hoạch thực hiện và đào tạo an toànhiệu quả của dự án dự kiến vào tháng 07 2011

2.1 Thông báo LG/LC và nhân viên tiểu dự án về chính sách và quy trình

CPMU/PPMU

Tháng 08 2011

CPMU sẽ thuê đơn vị tư vấn an toàn môi trường chính (CESC) để thực hiện công tác đào tại và chỉ đạo M/E – Cần phải lập TOR cho CESC

3. Giải phóng hiện trường và quản lý xây dựng


3.1 Bao gồm ECOP thích hợp trong hồ sơ đấu thầu và hồ sơ hợp đồng đồng thời thông báo cho tất cả nhà thầu về yêu cầu an toàn

PPMU/CPMU/CESC

Trước khi hoàn thành hồ sơ đấu thầu và hồ sơ hợp đồng và quá trình đấu thầu
3.2. Chỉ định kỹ sư ESA và kỹ sư hiện trường để giám sát công việc hàng ngày của nhà thầu

PPMU/PESC

Trước khi nhà thầu nhận trách nhiệm
3.3 Lập SEMP và thực hiện các hoạt động theo chỉ định trong ECOP

Nhà thầu

Trong quá trình xây dựng

Nhà thầu phải thành lập một đội ES ít nhất là một cán bộ toàn thời gian bảo đảm thực hiện hiệu quả các hoạt động an toàn

3.4 Giám sát và báo cáo về quá trình thực hiện của nhà thầu và tác động thực tế gồm các hoạt động tư vấn với cư dân sở tại

PPMU/ESA/kỹ sư hiện trường
Quy trình an toàn được liệt kê trong báo cáo tiến độ tiểu dự án

4. Chương trình WQM


4.1 Giám sát WQ theo thỏa thuận (giám sát $10,000)

PPMU/PESC

Định kỳ theo quy định

Đây có thể là một phần của PESC TOR; đội sẽ phối hợp chặt chẽ với IDMC và WUO về vận hành cống và bảo vệ người dùng nước

5. Chương trình IPM


5.1 Tuyển đơn vị tư vấn IPM cho Bạc Liêu

PPMU/PESC
Cần TOR cho đơn vị tư vấn IPM (IPMC). Đơn vị tư vấn này cũng sẽ chịu trách nhiệm ba tiểu dự án thủy lợi khác ở Bạc Liêu

5.2 Lập đăng ký danh sách nông dân và tài liệu sơ bộ 2011 (Bước 1 của PMP)

PPMU/PPPD/PESC/IPMC

Tháng 01 - 02 2012

Phối hợp với hội nông dân IPM trong DNR và tiểu dự án khác

5.3 Lập mục tiêu và kế hoạch làm việc và ngân sách cho Nhiệm vụ 1, 2, 3, 4 (Bước 2 của PMP)

PPMU/PESC/IPMC

Tháng 02 2012

Giảm lượng thuốc trừ sâu 50% và giảm lượng phân bón 10%, thiết bị an toàn và khám sức khỏe định kỳ (miễn phí cho người nghèo và người tàn tật); (30$/ đơn vị an toàn) – 3.000 đơn vị cho BVN, 3.000 đơn vị cho OMXN, $1000 đơn vị cho CM

5.3 Phê duyệt kế hoạch làm việc và phân bổ ngân sách và M/E

CPMU/PPMU

Tháng Ba 2012

Dưới sự hỗ trợ của CESC và PESC

5.4 Thực hiện chương trình IPM –Bước 3 của PMP

IPMC/Nông dân

(3 năm) tháng Tư 2012-Tháng Tư 2015
5.5 Giám sát và đánh giá (hàng năm) –Bước 3 của PMP

PPMU/PESC5.6 Đánh giá tác động (sau chương trình) –Bước 4 của PMP

CPMU/CESC
Phụ lục 2. Thủ tục vận chuyển, lưu trữ, sử dụng của thuốc trừ sâu


(a) Thủ tục vận chuyển an toàn thuốc trừ sâu:
Các thủ tục sau đây sẽ được theo sau trong khi vận chuyển thuốc trừ sâu để áp dụng theo PMP này:
- Tập trung chỉ thuốc trừ sâu sẽ được tiến hành trong một khoang có thể khóa và với các biển báo an toàn thích hợp
- Tập trung chỉ thuốc trừ sâu sẽ được vận chuyển trong các thùng chứa gốc nhãn
- Tập trung thuốc trừ sâu sẽ luôn luôn được thực hiện riêng rẽ từ thức ăn và nước uống, thiết bị an toàn và người dân
- Ngăn chặn và làm sạch thiết bị sẽ được dùng riêng rẽ với thuốc trừ sâu nhưng gần với các thuốc trừ sâu trên mỗi chiếc xe trong khi vận chuyển và sử dụng thuốc trừ sâu
- Tài liệu phù hợp như hoạt động hồ sơ và tài liệu dữ liệu an toàn (MSDS) sẽ được thực hiện trong xe trong khi vận chuyển và sử dụng thuốc trừ sâu
(b) Thủ tục lưu trữ thuốc trừ sâu an toàn:
Tóm lại, khu vực lưu trữ phải:
- thông thoáng cho không khí bên ngoài
- bị khóa khi để không;
- được nhập vào chỉ của người có thẩm quyền để làm như vậy
- một tấm bảng dán và duy trì ở bên ngoài của mỗi cửa hàng đầu vào các cơ sở trong đó thuốc trừ sâu được mang lưu trữ, những lời bằng chữ in hoa phải được rõ ràng, "CẢNH BÁO - HÓA CHẤT BẢO QUẢN – CHỈ NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN "

Ngoài ra, người chịu trách nhiệm về khu vực lưu trữ có trách nhiệm thông báo cho sở cứu hỏa gần nhất về thuốc trừ sâu tại chỗ, ​​nếu được lưu trữ ở một nơi trong một thời gian dài hơn 60 ngày. Người có trách nhiệm lưu trữ thuốc trừ sâu phải bảo đảm rằng tất cả các loại thuốc trừ sâu được lưu trữ trong một ô văng có khóa, hoặc sắp xếp tương tự, tách biệt với trình điều khiển và thiết bị bảo hộ cá nhân.(c) Thủ tục an toàn trộn, chất dỡ áp dụng thuốc trừ sâu:
Tất cả, trộn tải và phun thuốc trừ sâu được thực hiện bằng cách phun thuốc trừ sâu được chứng nhận, hoặc một người nào đó thích hợp dưới sự giám sát trực tiếp phun thuốc trừ sâu được chứng nhận.
- Trộn thuốc trừ sâu luôn luôn phải được tiến hành một cách an toàn
- bộ dụng cụ an toàn, kế hoạch ứng phó tràn và nguồn cung cấp viện trợ đầu tiên sẽ có mặt trên hoặc gần các địa điểm và nơi trộn
- trạm rửa mắt và quần áo bảo hộ theo khuyến cáo trên nhãn sản phẩm tương ứng sẽ được hiện có trên hoặc gần các địa điểm và các nơi trộn.
- Sản phẩm nhãn hiệu và an toàn dữ liệu sẽ có mặt trên hoặc gần các điạ điểm và các nơi trộn để đảm bảo rằng số lượng thuốc trừ sâu được trộn lẫn và được sử dụng là phù hợp với mức giá nhãn
- Pha trộn hoặc chất dỡ thuốc trừ sâu trong vòng 15 mét của các tính năng nhạy cảm với môi trường.
(d) Thủ tục sử dụng của thuốc trừ sâu an toàn trong Container rỗng và không sử dụng thuốc trừ sâu
Container rỗng được xử lý theo hướng dẫn của nhà sản xuất như đã nêu trên nhãn sản phẩm hoặc hướng dẫn và khuyến nghị của tỉnh.
Tối thiểu, thùng chứa thuốc trừ sâu có:
- Trả lại cho nhà phân phối thuốc trừ sâu như là một phần của chương trình tái chế của họ
- Rửa sạch ba lần hoặc rửa thật mạnh, sau đó bị thay đổi nên chúng không thể được tái sử dụng;
- Xử lý trong một bãi chôn lấp hợp vệ sinh cho phép hoặc phê duyệt các địa điểm xử lý.

(e) Thủ tục ứng phó với tràn thuốc trừ sâu
Thiết bị xử lý sự cố tràn ở tại hoặc gần lưu trữ (bao gồm lưu trữ di động), trộn và tải , và nó phải bao gồm ít nhất những điều sau đây:
- Thiết bị bảo vệ cá nhân
- Hấp thụ vật liệu như mùn cưa, cát, than, kích hoạt chất khoáng bón cây, đất sét thô, xả rác hay chất thấm
- Trung hòa các chất liệu như đá vôi chất tẩy clo, hoặc soda rửa
- Xử lý chổi, xẻng, và tiếp nhận chất thải chứa có nắp đậy.

Các thủ tục sau đây phải được tuân theo nếu tràn hóa chất xảy ra:


- Tất cả nhân viên phải được bảo vệ khỏi ô nhiễm thuốc trừ sâu bằng cách mặc quần áo bảo hộ thích hợp và thiết bị an toàn;
- Bất cứ người nào tiếp xúc với thuốc trừ sâu sẽ được chuyển đi nơi khác
- Viện trợ đầu tiên nên được dùng, nếu cần thiết
- Nguồn tràn nên được ngừng lại
- Vật liệu đổ cần ngừng lây lan bằng cách tạo ra một ranh giới hoặc đường
- Chủ sở hữu phải đảm bảo hoạt động cho đến khi đổ hết và nguồn được sửa chữa;
- Vật liệu hấp thụ sẽ được trải qua tràn, nếu áp dụng, để hấp thụ bất kỳ chất lỏng;
- Vật liệu hấp thụ sẽ được thu thập trong túi rác hoặc container với các nội dung đánh dấu rõ ràng
- Ô nhiễm đất hoặc vật liệu khác sẽ được loại bỏ khỏi trang web tràn và được đặt trong túi rác hoặc container
- Chủ sở hữu có trách nhiệm liên hệ với một đại diện phê duyệt của tỉnh để vận chuyển các hướng dẫn và yêu cầu xử lý
- Khi nhiều hơn một kg sản phẩm thuốc trừ sâu là đổ, hoặc bất kỳ số tiền vào một cơ thể nước, chủ sở hữu ngay lập tức sẽ báo cáo khẩn cấp tỉnh hoặc gọi điện thoại 115, hoặc cho cảnh sát địa phương
- Một đại diện phê duyệt của PPD sẽ được thông báo về các chi tiết liên quan đến tràn hóa chất ngay khi được tiến hành bởi chủ sở hữu.

PHỤ LỤC 3: CHÍNH PHỦ VIỆT NAM PHÊ DUYỆT BÁO CÁO CỦA EIA VỀ TIỂU DỰ ÁN ĐÔNG NÀNG RỀN


ỦY BAN NHÂN DAN TỈNH BẠC LIÊU

Số: 306/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Bắc Vàm Nao, ngày 12 tháng 2 năm 2010


Quyết định về việc: Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
của Dự án Đông Nàng Rền
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ vào tổ chức Luật Hội đồng nhân dân và các ỦY BAN NHÂN DÂN ngày 26/11/2003;


Căn cứ vào pháp luật bảo vệ môi trường vào ngày 29 tháng 11 2005;
Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ liên quan đến quy tắc cụ thể và hướng dẫn thực hiện cho các điều khoản của pháp luật về bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ liên quan để điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ liên quan đến các quy tắc cụ thể và hướng dẫn thực hiện đối với một số điều của các luật về bảo vệ môi trường;
Theo yêu cầu của Hội đồng phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đông Nàng Rền, họp ngày 04 Tháng 12 năm 2009 tại Sở Tài nguyên và Môi trường;
Xem xét nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đông Nàng Rền điều chỉnh, bổ sung kèm theo công văn số 32/SNN-BQLDA vào ngày 28 tháng 1 năm 2010 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn theo yêu cầu của báo cáo đánh giá tác động môi trường;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại báo cáo số 42/TTr-STNMT ngày 1 tháng 2, 2010.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đông Nàng Rền (sau đây gọi là Chủ dự án)


Điều 2: Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện đúng, đầy đủ nội dung như trình bày trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu bắt buộc như sau:
1. Trong quá trình xây dựng, các chủ dự án có trách nhiệm quản lý các vấn đề của nguồn chất thải một cách hợp lý, như triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng chống, kiểm soát ô nhiễm môi trường tối thiểu và ứng phó sự cố môi trường, đặc biệt nạo vét kênh mương, xây dựng đê điều và các hạng mục khác của dự án , đảm bảo không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh và cuộc sống cư dân trong khu vực.
2. Khi hoàn thiện và sử dụng dự án, chủ dự án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương (nơi có dự án) để thực hiện các chương trình quản lý và giám sát môi trường đồng bộ và bảo vệ công trình quản lý trong luật sau đây là tốt.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ kiểm tra, kiểm tra việc thực hiện bảo vệ môi trường trong khu vực của dự án theo quy định của pháp luật theo kỳ và đột xuất hàng năm. Các chủ dự án có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện để Sở Tài nguyên và Môi trường đến làm việc.
Điểm 3: Các chủ dự án phải thực hiện theo các hệ thống thông tin đúng, báo cáo về việc thực hiện nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt và các yêu cầu của quyết định phê duyệt trong quy tắc tại Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8, năm 2006 của Chính phủ liên quan đến các quy tắc cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều khoản của pháp luật về bảo vệ môi trường và các Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn đánh giá chiến lược môi trường, tác động môi trường đánh giá và thực hiện bảo vệ môi trường.
Điều 4: Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án và yêu cầu bắt buộc tại Điều 2 và Điều 3 của Quyết định này là căn cứ để các cơ quan quản lý Nhà nước kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện bảo vệ môi trường của Dự án.
Điều 5: Nếu các nội dung phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường được thay đổi trong quá trình thực hiện dự án, chủ dự án phải viết báo cáo và chỉ thực hiện các nội dung thay đổi sau khi phê duyệt Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Vàm Nao.
Điều 6: Sở Tài nguyên và Môi trường được chỉ định để kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung bảo vệ môi trường trong báo cáo phê duyệt về các yêu cầu đánh giá tác động môi trường trình bày tại Điều 2 của Quyết định này.
Điều 7: Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc các đơn vị liên quan, các cơ quan, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ dự án) có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. /.Người nhận

-Như điều 7


- Chủ tịch, Phó Chủ tịch; (đã ký)
- Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: Văn phòng, MT (TĐMT 02).


ĐẠI DIỆN CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Ký và đóng dấu)PHẠM HOÀNG BÉКаталог: upload -> Doc
Doc -> Về việc thu hồi cơ sở nhà, đất trường Mầm non Hoa Anh Đào đang quản lý để giao trường Tiểu học Thị trấn 1 quản lý và sử dụng
Doc -> 22 Điều luật Marketing không thể thiếu
Doc -> Về việc thu hồi và giao đất cho Trường Tiểu học số 2 Kim Long để sử dụng vào mục đích xây dựng, mở rộng trường học
Doc -> Văn phòng hđnd &ubnd
Doc -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
Doc -> Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh Thiển Thích
Doc -> Cập Nhật Thời gian: ngày Đêm Phương tiện: Máy Bay
Doc -> Tông thư CỦA ĐỨc thánh cha phanxicô GỬi tất cả CÁc ngưỜi thánh hiến dịp cử HÀnh năm thánh củA ĐỜi sống thánh hiếN
Doc -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế

tải về 1.38 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương