Kế hoạch quản lý môi trường (emp) – Tiểu dự án …


Tác động của chính sách quốc gia và quy định về các dự án được đề xuấttải về 7.42 Mb.
trang7/24
Chuyển đổi dữ liệu29.11.2017
Kích7.42 Mb.
#3271
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24

Tác động của chính sách quốc gia và quy định về các dự án được đề xuất.


Dựa trên phân tích của các khuôn khổ pháp lý quốc gia, dự án sẽ phải thực hiện các yêu cầu và quy trình tối thiểu sau đây:

 • PPMU hoặc các công ty tư vấn tiến hành ĐTM phải có nhân viên phụ trách ĐTM phải được ít nhất là bằng Cử nhân và Giấy chứng nhận tư vấn ĐTM. Họ cũng sẽ có hoặc sắp xếp các cơ sở xét nghiệm đầy đủ để thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý và phân tích các mẫu môi trường phục vụ các EIA (Điều 13 của Nghị định).

 • Xem xét tính chất của các tiểu dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh (PPC) phải đánh giá và phê duyệt báo cáo ĐTM (Điều 14 của Nghị định.). UBND tỉnh sẽ thu xếp để xác minh các báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trong lãnh thổ của họ (Điều 23 của Luật BVMT).

 • Việc đánh giá báo cáo ĐTM được thực hiện bởi Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM được thành lập bởi những người đứng đầu của cơ quan thẩm định báo cáo ĐTM có ít nhất 07 thành viên. Thành viên của Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM sẽ bao gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, nơi cần thiết, 01 thành viên thư ký, 02 thành viên đối thủ và các thành viên khác, trong đó ít nhất 30 phần trăm của các thành viên hội đồng đánh giá có ít nhất 06 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực EIA (Điều. 14 của Nghị định).

 • Thời hạn thẩm định báo cáo ĐTM là trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn xin thỏa đáng được nhận (Điều 14 của Nghị định).

 • PPMU sẽ phải tuân thủ quy định trong việc phê duyệt báo cáo của họ trên EIA. Đối với bất kỳ sự thay đổi, chủ dự án phải gửi lời giải thích của họ để PPC (Điều 26 của Luật BVMT).

 • PPMU sẽ phải thông báo cho UBND tỉnh và việc phục hồi đập sẽ được bắt đầu sau khi các cơ quan phụ trách việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đã kiểm tra và chứng nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường (Điều 27 của Luật BVMT).

 • PPMU sẽ chuẩn bị một báo cáo hoàn thành cho công tác bảo vệ môi trường và trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo, UBND tỉnh phải kiểm tra và cấp giấy chứng nhận hoàn thành công tác bảo vệ môi trường (Điều 28 của Luật BVMT).

 • Việc kiểm tra công tác bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của các tiểu dự án được thực hiện bởi một thanh tra được thành lập bởi cáclãnh đạo của UBND tỉnh (Điều 17 của Nghị định).

 • UBND tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo đánh giá và phê duyệt báo cáo ĐTM, đăng ký và kiểm tra kế hoạch bảo vệ môi trường cụ thể, kiểm tra và phê duyệt cho các công trình bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh trong những năm trước đó đến Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 1 hàng (Điều.21 của Nghị định).

 • Bộ NN & PTNT có trách nhiệm gửi báo cáo đánh giá và phê duyệt báo cáo ĐTM, kiểm tra và phê duyệt cho các công trình bảo vệ môi trường của các năm trước liên quan đến dự án do mình quản lý để Bộ Tài nguyên và Môi trường trước mỗi 15 tháng một (Điều 21 của Nghị định).
  1. Chính sách an toàn của Ngân hàng thế giới.


Mục tiêu của các chính sách này là để ngăn chặn và giảm thiểu tác hại không đáng có cho người dân và môi trường của họ trong quá trình phát triển. Chính sách an toàn cung cấp một nền tảng cho sự tham gia của các bên liên quan trong thiết kế dự án, và hành động như một công cụ quan trọng để xây dựng sở hữu giữa người dân địa phương.

Tác động hiệu quả và phát triển các dự án và các chương trình hỗ trợ của Ngân hàng đã tăng lên đáng kể như là kết quả của sự chú ý đến các chính sách này. Các chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới có tạitrang web:http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTSAFEPOL/0,,menuPK:584441~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:584435,00.html.
  1. Chính sách an toàn của Ngân hàng thế giới.


Tám chính sách của Ngân hàng Thế giới đã được kích hoạt cho các dự án chính. Đó là: Đánh giá môi trường (OP / BP 4.01), Môi trwgf sống tự nhien (OP / BP 4.04), Quản lý dịch hại (OP / BP 4.09), vật lý Tài nguyên Văn hóa (OP / BP 4.11), người dân bản địa (OP / BP 4.10), Tái định cư (OP / BP 4.12), An toàn Đập (OP / BP 4.37) và Dự án Đường thủy Quốc tế (OP / BP 7.50).
Theo Chính sách hoạt động của WB (OP 4.01), bản chất của việc đánh giá môi trường phải được thực hiện trong một tiểu dự án cụ thể phần lớn sẽ phụ thuộc vào danh mục của các tiểu dự án. Như đã đề cập trước đó, Chính sách hoạt động của Ngân hàng Thế giới (OP) 4.01 phân loại các dự án thành ba loại chính (nhóm A, B và C), tùy thuộc vào loại, vị trí, độ nhạy và quy mô của dự án, và tính chất và mức độ của tác động tiềm tàng. Xem xét các rủi ro môi trường và sự phức tạp liên quan đến một số lượng lớn các tiểu dự án được thực hiện trong một khu vực rộng rãi, dự án đã được xếp vào hạng "A". Tuy nhiên, các tiểu dự án được tài trợ theo dự án có thể được phân loại là 'A' hoặc 'B' hoặc 'C' tuỳ theo mức độ, phạm vi và tác động của các tiểu dự án cụ thể.
Các hoạt động thể chất của dự án sẽ chỉ làm việc trên các con đập hiện có và có thể sẽ không dẫn đến chuyển đổi hoặc suy thoái của môi trường sống tự nhiên quan trọng hoặc bán quan trọng. Tuy nhiên, nó là cần thiết để phạm vi, màn hình và đánh giá tác động tiềm năng để cư tự nhiên như là một phần của ĐGTĐXHMT tiểu dự án. Dự án sẽ không tài trợ cho bất kỳ việc mua các loại phân bón và thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, kể từ khi công việc phục hồi chức năng đập sẽ tăng diện tích lệnh nông nghiệp, có cơ hội sử dụng nhiều hơn các loại phân bón và thuốc trừ sâu trong các lĩnh vực ảnh hưởng của dự án. Dự án sẽ thúc đẩy việc áp dụng Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) và hướng dẫn sẽ được bao gồm trong ESMF.
Vì vị trí chính xác của tiểu dự án chưa được biết ở giai đoạn này, có khả năng rằng một số công việc phục hồi chức năng và các đường truy cập có thể đi qua các khu vực có tài nguyên văn hóa vật thể. Các tác động này sẽ được xem xét như là một phần của việc sàng lọc môi trường / đánh giá của các tiểu dự án khác nhau. Ngoài ra, 'Cơ hội tìm' thủ tục phù hợp với pháp luật địa phương về di sản sẽ được đánh giá để cho bất kỳ nguồn lực vật chất, văn hóa không bị ảnh hưởng.
Dự án có thể can thiệp vào khu vực nơi người dân bản địa sống (tiểu dự án địa điểm cụ thể sẽ được xác định trong quá trình thực hiện). Ngoài ra, dự án có thể yêu cầu thu hồi đất và tái định cư. Như vậy, một khung chính sách dân tộc (EMPF) và Khung chính sách tái định cư (RPF) là bắt buộc đối với dự án và sẽ được chuẩn bị riêng.
Dự án sẽ không tài trợ xây dựng của bất kỳ con đập mới hoặc thay đổi đáng kể trong cơ cấu đập. Chính sách này được kích hoạt như các dự án sẽ tài trợ phục hồi chức năng và cải tiến của các đập hiện có bao gồm cả các đập lớn (15 mét hoặc hơn chiều cao). Vì vậy, nó đòi hỏi phải sắp xếp cho một hoặc độc lập hơn các chuyên gia đập để (a) Kiểm tra, đánh giá tình trạng an toàn của các đập hiện có và lịch sử hoạt động của mình; (B) xem xét và đánh giá các thủ tục của chủ sở hữu đối với các hoạt động và bảo dưỡng; và (c) cung cấp cho báo cáo bằng văn bản của các kết luận và khuyến nghị cho bất kỳ công việc khắc phục hậu quả hoặc các biện pháp an toàn liên quan cần thiết để nâng cấp các đập hiện có để một tiêu chuẩn chấp nhận được an toàn. Chính sách và thực tiễn liên quan đến an toàn đập cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, chẳng hạn như những người được đặt ra bởi ICOLD và khung quy định Ngân hàng Thế giới cho an toàn đập. Những biện pháp này được thiết kế thành các dự án, trong đó bao gồm việc thành lập một ban đánh giá an toàn đập nước (DSRP). Ngoài ra dự án sẽ thành lập Hội đồng độc lập của chuyên gia về an toàn đập (PoE), người sẽ thực hiện đánh giá độc lập các báo cáo an toàn đập và các biện pháp giảm thiểu đề xuất. PoE này sẽ làm việc chặt chẽ với các DSRP để-được-lập để đảm bảo tính toàn vẹn của các can thiệp kỹ thuật đầu tư. Mỗi tiểu dự án sẽ có Kế hoạch An toàn riêng biệt (DSP) ngoài các KHQLMT & XH.
Các hướng dẫn WBG cung cấp hướng dẫn về các vấn đề EHS nhất định, trong đó bao gồm các tiêu chuẩn cho các thông số môi trường (chất lượng không khí xung quanh, nước và chất lượng nước thải, độ ồn, quản lý chất thải), nguy cơ và phòng ngừa tai nạn, sức khỏe nghề nghiệp và cộng đồng và an toàn (trong thời gian vận hành và công trình ngừng hoạt động ), vv Những nguyên tắc này sẽ được áp dụng trực tiếp cho các dự án được đề xuất. Như một quy luật chung, các hướng dẫn WBG cần phải bổ sung các hướng dẫn hiện hành Việt Nam hoặc tiêu chuẩn. Trong trường hợp các hướng dẫn hay tiêu chuẩn Việt Nam khác với hướng dẫn WBG, dự án được kỳ vọng sẽ làm theo những người nghiêm ngặt hơn.
Việc tiếp cận của Ngân hàng Thế giới tới chính sách thông tin sẽ được thực hiện trực tiếp. Dự án sẽ thực hiện đánh giá môi trường / xã hội và các văn bản ESMF có sẵn cho công chúng bằng cách xuất bản nó vào trang web của họ. Ngoài ra, các bản sao cứng của các tài liệu bằng tiếng Anh (bao gồm cả ngôn ngữ tiếng Việt) sẽ được thực hiện trong các Ban QLDA và các Ban QLDA tỉnh.


tải về 7.42 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương