Kế hoạch quản lý môi trường (emp) – Tiểu dự án …tải về 7.42 Mb.
trang19/24
Chuyển đổi dữ liệu29.11.2017
Kích7.42 Mb.
#3271
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Kế hoạch quản lý khác

Nhà thầu có trách nhiệm chuẩn bị các kế hoạch quản lý sau đây phù hợp với tài liệu tham khảo

Kế hoạch quản lý chất thải

Trong giai đoạn xây dựng, Nhà thầu phải lập Kế hoạch quản lý chất thải trước khi kởi công. Kế hoạch này phải bao gồm:


Nước và nước thải:


 1. Bản đánh giá về thiết kế sơ bộ hệ thống thoát nước của công trường khi thiết kế chi tiết;

 2. Bản cập nhật của thiết kế sơ bộ dựa trên kế hoạch thi công thực tế và các điều kiện cụ thể tại công trường (ví dụ: điều kiện địa lý, vị trí của các sườn dốc và tính chất của công tác thi công);

 3. Thiết kế chi tiết bao gồm bản vẽ, bản đồ vị trí, thông số kỹ thuật của các kênh dẫn nước thải và các thiết bị xử lý nước thải;

 4. Các địa điểm thải nước đề xuất và tiêu chuẩn xử lý;

 5. Một chương trình thực hiện chi tiết của hệ thống thoát nước đề xuất;

 6. Nằm trong thiết kế hệ thống thoát nước của công trường, dòng chảy tràn bề mặt trong công trường phải được nắn dòng tránh để tránh rửa trôi các chất đất nước phải được xử lý bằng thiết bị như thùng lắng trước khi thải;

 7. Nước thải sinh hoạt từ khu văn phòng, nhà vệ sinh và bếp ăn ở công trường phải được thu gom bởi nhân viên thu gom có giấy phép hoặc được xử lý bằng các thiết bị xử lý tại chỗ. Việc xả thải nước thải đã qua xử lý phải tuân theo mức giới hạn thải được luật pháp Việt Nam quy định;

 8. Thiết bị xử lý nước thải, như bể lắng có thể được lắp đặt gần các vị trí thi công có thể sinh ra nước thải. Nếu không, có thế xây các bể lắng tại chỗ để xử lý chất rắn lơ lủng (SS) quá mức cho phép trước khi xả r cửa thải;

 9. Cần xây tường chắn và dựng hàng rào bằng bao cát xung quanh máy khoan nhồi nhằm giữ lại vữa sét và nước thải trong khu vực máy khoan cọc. Vữa sét hoặc nước thải đã thu gom phải được bơm để xử lý trước khi thải ra;

 10. Trước mùa mưa, tất cả các bề mặt và mái dốc lộ thiên phải được che phủ đúng quy cách hoặc trồng cây nhằm giảm thiểu dòng chảy thoát chứa bùn đất. Có thể tiến hành gia cố mái dốc sau khi xây dựng và trước mùa mưa;

 11. Các thiết bị kiểm soát thoát nước như thùng lắng phải được lắp đặt ở mỗi cửa thải và phải được vệ sinh thường xuyên; và có thể cung cấp các nhà vệ sinh hóa chất ở mỗi công trường sử dụng từ 5 công nhân trở lên;

 12. Phải xây tối thiểu một nhà vệ sinh cho mỗi 25 công nhân. Nước thải sinh hoạt thu gom từ văn phòng ở công trường và các nhà vệ sinh hóa chất phải được xử lý và vệ sinh thường xuyên. Chỉ những người thu gom chất thải có giấy phép mới được thuê để làm công việc đổ thải này. Bùn cặn phải được xử lý theo các yêu cầu của Kế hoạch quản lý chất thải của Nhà thầu.

Chất thải rắn

Chất thải như những chất được liệt kê dưới đây có thể phát sinh từ các hoạt động xây dựng: 1. Đất đào thừa cần thải bỏ từ các hoạt động đào đất và cắt cơ mái dốc;

 2. Thải bỏ ván gỗ đã qua sử dụng khi đào hào, ống thép làm giàn giáo, hàng rào công trường, vật liệu bao gói, thùng chứa nhiên liệu, dầu bôi trơn và sơn;

 3. Phế liệu phát sinh khi phá dỡ các nhà/công trình hiện có chịu tác động của dự án hoặc phá hủy các bề mặt bê tông hiện có;

 4. Chất thải từ thiết bị xử lý nước thải tại chỗ (ví dụ:xử lý vữa sét từ khi đào hầm bằng quy trình lắng, lọc); và

 5. Chất thải sinh hoạt của công nhân xây dựng, lán trại thi công và các công trình khác thải ra;

Những chất thải nói trên phải được kiểm soát đúng quy cách bằng những biện pháp sau:
 1. Giảm thiểu chất thải phát sinh cần phải xử lý hoặc loại bỏ;

 2. Xác định và phân loại chất thải phát sinh. Nếu chất thải hóa học hoặc chất thải nguy hại, cần áp dụng những quy trình thích hợp về cất trữ, thu gom, vận chuyển và thải bỏ chúng. (xem Kế hoạch khẩn cấp cho vật liệu nguy hiểm và Kế hoạch quản lý chất thải hóa học);

 3. Định vị và phân giới các khu vực đổ thải, nêu rõ đổ loại chất thải nào vào khu vực nào; và

 4. Kiểm soát việc tập kết chất thải xây dựng (kể cả đất đào) đến các bãi đổ thải được phê duyệt (cách các sông suối, hồ hoặc đầm lầy từ 300m trở lên). Thu gom, tái chế và thải bỏ trong khả năng cho phép tất các loại rác, kim loại, dầu thải và vật liệu dư thừa phát sinh trong quá trình xây dựng ở những khu vực quy định, đưa vào sử dụng các hệ thống tái chế và tiến hành tách riêng các vật liệu.

Nhà thầu phải cam kết tiến hành các biện pháp tái chế và tái sử dụng, xem xét đến các nội dung sau: 1. Một bản thuyết minh biện pháp tái chế, tái sử dụng và giảm thiểu phát sinh phế thải;

 2. Vật liệu đào phải được tái sử dụng tại chỗ hoặc ở đoạn đường gần kề/các dự án khác một cách tối đa nhằm giảm thiểu khối lượng vật liệu phải thải bỏ;

 3. Vật liệu có thể tái chế như ván gỗ dùng cho công tác đào hào, thép, vật liệu giàn giáo, hàng rào công trường, vật liệu bao gói,vv... phải được thu gom và tách riêng tại chỗ khỏi các nguồn chất thải khác. Các vật liệu có thể tái chế đã thu gom phải được tái sử dụng cho các dự án khác hoặc bán cho người thu gom phế liệu để tái chế; và

 4. Chất thải đã thu gom phải được người thu gom chất thải có giấy phép thải bỏ đúng quy cách.


Kế hoạch phòng ngừa ô nhiễm

Kế hoạch khẩn cấp đối với vật liệu nguy hại

Nếu công trường xây dựng dự kiến sẽ có hoặc bị nghi ngờ có các vật liệu nguy hại (hóa chất, amiăng, hydrocarbons, hay các chất nguy hại tương tự khác), yêu cầu Nhà thầu lập một Kế hoạch quản lý chất thải nguy hại và Kế hoạch ứng phó khẩn cấp để Giám sát môi trường phê duyệt. Việc thu gom và xử lý rác thải nguy hại thực hiện có trong công trường phải do nhân sự đã được đào tạo chuyên môn thực hiện theo các tiêu chuẩn cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh, hoặc theo các quy trình được quốc tế công nhận. Nhà thầu phải:
 1. Phổ biến Kế hoạch quản lý chất thải nguy hại cho tất cả những người/ cá nhân có liên quan tới các công đoạn sử dụng và vận chuyển;

 2. Chất thải nguy hại (hoặc chất thải hóa học) phải được cất trữ, xử lý và đổ thải đúng quy định của địa phương. Chất thải nguy hại phải được cất trữ đúng nơi quy định và phải có các biển cảnh báo;

 3. Thông báo cho Giám sát môi trường, hoặc giám sát xây dựng về bất cứ sự cố hay tràn đổ vật liệu nguy hại theo đúng kế hoạch;

 4. Lập một Kế hoạch ứng phó khẩn cấp nêu tất cả các quy trình phải thực hiện trong trường hợp có đổ tràn hoặc xả bất ngờ;

 5. Tiến hành khắc phục ngay sự cố đổ tràn; và

 6. Nộp báo cáo giải trình các nguyên nhân của sự cố tràn đó, biện pháp khắc phục đã thực hiện, những hậu quả/ thiệt hại do đổ tràn, và các hoạt động xử lý đề xuất. Kế hoạch khẩn cấp đối với vật liệu nguy hại sau đó phải được cập nhật và trình cho PEO không phản đối.

Chất thải hóa học

Trong quá trình thi công sẽ có nguy cơ gây ô nhiễm các nguồn nước và các khu vực dân cư lân cận do các chất thải hóa học như dầu thải, dầu bôi trơn đã qua sử dụng, đất bị ô nhiễm do rò rỉ xăng, dầu máy từ nhà máy xây dựng và các phương tiện vận chuyển vv... Phải thực hiện các biện pháp sau đây để giảm thiểu thiệt hại do chất thải hóa học gây ra: 1. Tất cả việc tiếp nhiên liệu cho máy móc và thiết bị nặng phải thực hiện bằng một xe chuyên dụng để tránh chảy tràn hay ô nhiễm bởi các chất thải hóa học như dầu bôi trơn, dầu bảo dưỡng vv...

 2. Tất cả các kho chứa nhiên liệu và vật liệu nguy hại phải được che chắn đúng cách để tránh tràn đổ;

 3. Nước mưa chảy từ các phân xưởng, khu vực sửa chữa ngoài trời và nhà kho phải được thu gom và xử lý trong các thùng/bể tách hydrocacbon trước khi thải ra cống hoặc dòng nước;

 4. Tất cả các vật liệu nổ phải được vận chuyển, cất giữ và thải bỏ theo tiêu chuẩn được Ngân hàng thế giới và chính phủ Việt Nam áp dụng.

Bảo dưỡng thiết bị xây dựng.

Nhà thầu phải: 1. Xác định và phân giới các khu vực bảo dường thiết bị (cách dòng sông, suối, hồ và vùng ngập nước >15m). Kho chứa nhiên liệu phải được bố trí ở địa điểm hợp lý và được PEO phê duyệt.

 2. Đảm bảo tất cả các hoạt động bảo dưỡng máy móc thiết bị kể cả thay dầu, phải được thực hiện trong phạm vi khu bảo dưỡng đã quy định; không được đổ dầu thải lên đất, các dòng nước, kênh mương hay vào các hệ thống thoát nước, và

 3. Tất cả các chất tràn đổ và sản phẩm dầu đã thu gom phải được xử lý theo đúng các quy trình/hướng dẫn về tiêu chuẩn môi trường. Kho xăng dầu và các khu vực tiếp nhiên liệu phải nằm cách tất cả các hệ thống cống và các nguồn nước quan trọng tối thiểu 100m hoặc theo chỉ đạo của PEO.

Khôi phục thảm thực vật

Giai phóng khu vực xây dựng

Chỉ những khu vực dự kiến sẽ được giải phóng theo kế hoạch và được phê duyệt bởi giám sát kỹ thuật. Kế hoạch khôi phục thảm thực vật sẽ xem xét việc sử dụng đất trong quỹ đất có sẵn của dự án lâu nhất có thể mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà thầu.Thảm thực vật sẽ không bị ảnh hưởng trong những khu vực không được nêu ra trong kế hoạch.

Nhà thầu phối hợp với các cộng đồng địa phương như là một phần của kế hoạch phát triển sinh kế

Thực hiện các biện pháp sau • Bảo tồn những cây to hoặc quan trọng trong khu vực lán trại và đường thi công

 • Giảm thiểu việc sử dụng hóa chất để giải phóng thảm thực vật. Nếu có thể sẽ không sử dụng hóa chất để không gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người

 • Thuốc diệt cỏ là có hiệu quả chống lại các loài thực vật gây hại, ít ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên, và an toàn cho người dân và vật nuôi, cũng như nười trực tiếp tiếp xúc.

 • Thiết kế đường giao thông, bao gồm đường giao thông tạm thời và vĩnh viễn phải tránh các khu vực cây trồng.

Kế hoạch cảnh quan, tác động mỹ quan và phục hồi tầng phủ

Chương trình thi công của dự án phải được thực hiện theo giai đoạn, đặc biệt tại cácvị trí có thể làm mất mỹ quan hoặc làm ảnh hưởng xấu tới cảnh quan. Nhà thầu phải lập Kế hoạch cảnh quan, tác động mỹ quan và phục hồi tầng phủ để đảm bảo thực hiện các biện pháp sau: 1. Công tác thi công phải được lên kế hoạch theo trình tự để giảm thiểu quy mô của các hoạt động đào đất và diện tích bề mặt lộ thiên;

 2. Công tác phục hồi thảm thực vật phải triển khai ngay khi có thể. Nên sử dụng các giống cây trồng địa phương thích hợp;

 3. Yêu cầu về việc trồng bù cây phải được đưa vào bản thiết kế và hợp đồng dự án. Trong giai đoạn thiết kế, phải lập Quy hoạch cảnh quan tổng thể và các yêu cầu để khảo sát hoặc giám sát sinh thái trong các giai đoạn khác nhau của dự án để thực hiện trong quá trình thi công và bảo dưỡng trong giai đoạn vận hành;

 4. Các công trình, phương tiện máy móc phải được bố trí dựa theo địa điểm về đất đai và địa hình của khu vực dự án;

 5. Phải thực hiện việc thu hồi các khu vực đã phát quang như các hố đất mượn không sử dụng nữa, các bãi thải, đường thi công, các khu vực lán trại thi công, bãi vật liệu, khu công trường và bất cứ khu vực nào chiếm dụng tạm thời nào trong quá trình thi công dự án, bằng cách tái tạo cảnh quan, tiêu thoát đủ và phục hồi tầng phủ;

 6. Các cây cối hiện có trong phạm vi xây dựng phải được đánh dấu để chỉ ra cây đó sẽ được giữ lại, ươm trồng hay chặt bỏ. Việc ươm trồng các cây hiện có bị ảnh hưởng bởi công trình dự án phải được thực hiện trước khi khởi công xây dựng;

 7. Công tác đào xúc đất phải tránh làm hại các hệ thống rễ cây. Cần phải có biện pháp giảm thiểu tránh gây tổn hại đến thân cây và cành cây;

 8. Các hàng rào tạm cần phải có màu sắc và hình thức không gây chướng mắt;

 9. Ngay khi hoàn thành công tác thi công, các khu vực bị ảnh hưởng phải được phục hồi ngay về nguyên trạng, bao gồm việc tái tạo bờ đá tự nhiên, lối đi và trồng lại thực vật bị ảnh hưởng;

 10. Tại các khu vực hết nhạy cảm về mỹ quan, công tác thi công phải được lên kế hoạch để thực hiện trong những mùa ít khách du lịch;

 11. Các xe tải thi công phải hoạt động vào ban đêm nếu có thể và phải giữ vệ sinh được che đậy khi trở vật liệu cồng kềnh.

 12. Công trường xây dựng phải được bao quanh bằng hàng rào nếu nằm ở khu vực danh lam thắng cảnh để tránh nhìn trực tiếp vào công trường xây dựng.

 13. Không được dựng lán trại thi công tại các khu danh lam thắng cảnh.

 14. Tất cả các trạm trộn và máy trộn bê tông không dược đặt gần sông hoặc các khu danh lam thắng cảnh. Các bãi vật liệu phải được đặt ở vị trí kín đáo, và ngoài tầm nhìn của du khách.

 15. Sử dụng con đường hiện có để làm đường vào nếu có thể để giảm thiểu nhu cầu làm đường vào mới, dẫn đến tổn hại thảm thực vật và địa mạo hiện tại.

 16. Đất làm nông nghiệp trước khi sử dụng cho các hoạt động xây dựng phải được hồi phục tối đa để có thể tiếp tục hoạt động nông nghiệp tương tự.

 17. Các đống đát đào và mái dốc đã cắt phải được tạo mặt dốc ổn định, và trồng cỏ để chống xói lở.

 18. Lớp đắt mặt bị bóc từ các khu vực thi công phải được sử dụng cho việc khôi phục cảnh quan.

 19. Các nguồn nước bị thay đổi dòng chảy tạm thời do các hoạt động thi công phải được khôi phục dòng chảy ban đầu.

Khôi phục công trường thi công

 1. Khi hoàn thành công tác thi công, tất cả các khu lán trại thi công phải được tháo dỡ và di chuyển khỏi công trường và toàn bộ công trường phải được khôi phục về nguyên trạng thái như trước khi khởi công xây dựng, hoặc khôi phục về một trạng thái theo thỏa thuận với chính quyền và cộng đồng địa phương.

 2. Các biện pháp khắc phục không thể thực hiện một cách hiệu quả trong quá trình xây dựng phải được thực hiện khi kết thúc công việc khôi phục (và trước khi nghiệm thu công trình).

Thực hiện các hoạt động để khôi phục công trường thi công:

 1. Khu vực lán traị thi công phải được trồng cỏ và những cây bị chặt bỏ được thay thế bằng cây con cùng loài.

 2. Tất cả các khu vực bị ảnh hưởng phải được khôi phục cảnh quan và tất cả công tác khôi phục cần thiết nào cũng được tiến hành không chậm trễ, bao gồm công việc trồng cỏ và tái trông rừng.

 3. Các dòng nước phải được dọn sạch dá vụn và các cống rãnh và cống dẫn nước được kiểm tra để khơi thông dòng chảy

 4. Troàn bộ công trường phải được dọn sạch gạch đá vụn và tất cả vật liệu dư thừa phải được xử lý đúng cách.

 5. Các mỏ đất mượn phải được khôi phục.

 6. Đất nhiễm xăng dầu phải được bóc đi và chôn lấp tại các bãi đổi chất thải.

 7. Các cây con được trồng sẽ phải giao cho cộng đồng địa phương hoặc chủ đất để tưới nước cho cây sau này.

 8. Các hố vệ sinh và bể phốt phải được che và niêm kín một cách hiệu quả.


tải về 7.42 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương