Kế hoạch quản lý môi trường (emp) – Tiểu dự án …tải về 7.42 Mb.
trang1/24
Chuyển đổi dữ liệu29.11.2017
Kích7.42 Mb.
#3271
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA)

Ủy ban nhân dân tỈnh LÂM ĐỒNG

SỞ Nông nghiỆp và phát triỂn nông thôn

DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP VIỆT Nam (WB8)

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (ESIA)

TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA NÂNG CẤP ĐẢM BẢO AN TOÀN HỒ CHỨA NƯỚC ĐẠ TẺH, HUYỆN ĐẠ TẺH, TỈNH LÂM ĐỒNG

Lâm Đồng, tháng 3/2015

Ủy ban nhân dân tỈnh LÂM ĐỒNG

SỞ Nông nghiỆp và phát triỂn nông thôn

DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP VIỆT Nam (WB8)

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (ESIA)

TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA NÂNG CẤP ĐẢM BẢO AN TOÀN HỒ CHỨA NƯỚC ĐẠ TẺH, HUYỆN ĐẠ TẺH, TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ DỰ ÁN ĐƠN VỊ TƯ VẤN

Hà Nội, tháng 3/2015

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU 7

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN 13

1.1.Tổng quan về dự án. 13

1.2.Mục tiêu và phương pháp đánh giá môi trường và xã hội. 14

1.2.1. Mục tiêu 14

1.2.2. Phương pháp 15

1.3.Tiếp cận và đánh giá xã hội. 16

1.4.Chủ dự án và tổng vốn đầu tư. 16

CHƯƠNG 2: MÔ TẢ TIỂU DỰ ÁN 18

2.1.Tổng quan về tiểu dự án. 18

2.2.Các hạng mục chủ yếu của tiểu dự án. 19

2.3.Khối lượng các vật tư chủ yếu. 22

2.4.Danh mục, máy móc, thiết bị phục vụ thi công. 23

2.5.Nguyên nhiên liệu và nguồn cung cấp phục vụ dự án. 23

2.6.Tiến độ thi công. 24

CHƯƠNG 3: KHUNG CHÍNH SÁCH, THỂ CHẾ VÀ CÁC QUI ĐỊNH 25

3.1.Khung chính sách, thể chế và các qui định của chính phủ Việt Nam. 25

3.1.1. Môi trường. 25

3.1.2. Chính sách quốc gia về an toàn đập 29

3.1.3. Thu hồi đất 30

3.1.4. Người bản địa/ Dân tộc thiểu số 32

3.2.Tác động của chính sách quốc gia và quy định về các dự án được đề xuất. 32

3.3.Chính sách an toàn của Ngân hàng thế giới. 34

3.4.Chính sách an toàn của Ngân hàng thế giới. 34

CHƯƠNG 4: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI VÙNG DỰ ÁN 37

4.1.Điều kiện vật lý. 37

4.1.1. Điều kiện tự nhiên 37

4.1.2Hiện trạng môi trường nước 40

4.1.3.Không khí và tiếng ồn 43

4.1.4. Môi trường đất 45

4.2.Môi trường kinh tế – xã hội và văn hóa. 46

CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 54

Sàng lọc tính hợp lệ về môi trường và xã hội của tiểu dự án5.1.1. Sàng lọc các tác động môi trường và xã hội 54

5.1.2. Sàng lọc dân tộc thiểu số 55

5.2Tác động tích cực đến môi trường và xã hội của các tiểu dự án. 55

5.3Những tác động xã hội và môi trường tiêu cực tiềm năng. 56

5.3.1 Các di tích lịch sử tác động tiêu cực và hành động giảm thiểu 57

5.3.2.Thu hồi đất và tác động về giới 61

5.3.3 Tác động xây dựng 61

5.3.4. Tác động tiềm năng Trong giai đoạn vận hành 72

CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH CÁC BIỆN PHÁP THAY THẾ 75

6.1.Trường hợp không có sự thay thế. 75

6.1.1. Các hạng mục công trình hiện có của TDA 75

6.1.2. Các vấn đề an toàn của hồ, đập 75

6.1.3. Thực trạng quản lý, vận hành hồ chứa 75

6.2.Phương án thực hiện tiểu dự án. 76

6.2.1. Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình 76

6.2.2. Nâng cao độ an toàn trong vận hành hồ chứa 76

CHƯƠNG 7: THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 78

7.1.Tham vấn cộng đồng. 78

7.2.Tư vấn về môi trường và các biện pháp giảm thiểu. 78

7.3.Kế hoạch công bố thông tin. 81

CHƯƠNG 8: KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 83

8.1.Biện pháp giảm thiểu. 83

8.2.Kế hoạch quan trắc môi trường. 96

8.3.Tăng cường năng lực và công tác đào tạo. 101

8.4.Ngân sách thực hiện KHQLMT & XH. 103

CÁC TÀI LIỆU DỮ LIỆU THAM KHẢO 104

Khung chính sách, thể chế và các qui định của chính phủ Việt Nam 116

Các chính sách an toàn của WB 122

Phụ lục B3: Kế hoạch truyền thông và tham vấn cộng đồng 199


PHỤ LỤC


Phụ lục A1: Các bản vẽ chính 105

Phụ lục A2: Bản đồ 114

Phụ lục A3: Khung chính sách thể chế và các quy định 116

Phụ lục A2: Sàng lọc môi trường và xã hội 123

Phụ lục A4: Sơ đồ lấy mẫu và thử nghiệm 142

Phụ lục A5: Kết quả thử nghiệm 143

Phụ lục A6: Biên bản tham vấn cộng đồng 152

Phụ lục A7: Hình ảnh dự án 155

Phụ lục B1: Phương pháp luận đánh giá 194

Phụ lục B2: Kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng 196

Phụ lục B4: Kế hoạch hành động giới 202

Phụ lục B5: Hệ thống giải quyết khiếu nại 207

Phụ lục B6: Công bố thông tin, trách nhiệm giải trình và giám sát 213

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

BOD Nhu cầu oxy sinh học

CPO Ban QLDA các công trình thuỷ lợi (thuộc Bộ NN&PTNT)

CSC Tư vấn giám sát xây dựng hiện trường

CSEP Hợp đồng Kế hoạch môi trường cụ thể

DARD Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

DO Nhu cầu oxy

DONRE Sở Tài nguyên & Môi trường

EIA Đánh giá tác động môi trường

ECOP Bộ quy tắc thực hành về môi trường

EMDP Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số

EMP Kế hoạch Quản lý môi trường

ESMF Khung Quản lý môi trường và xã hội

ESU Cán bộ môi trường

GOV Chính phủ Việt Nam

IMC Công ty quản lý thủy nông

IPM Quản lý dịch hại tổng hợp

MARD Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

OP Chính sách hoạt động của Ngân hàng Thế giới

PEMC Đơn vị tư vấn quản lý môi trường của tỉnh

PMF Khung quản lý vật nuôi

PPC Hội đồng nhân dân tỉnh

QCCP Quy chuẩn cho phép

QCVN Quy chuẩn quốc gia

RAP Kế hoạch tái định cư

REA Đánh giá môi trường vùng

RPF Khung chính sách tái định cư

TCVN Tiêu chuẩn môi trường quốc gia

TOR Điều khoản Tham chiếu

WB Ngân hàng Thế giới

WUO Tổ chức dùng nước
DANH MỤC BẢNG BIỂU


Bảng 1: Danh sách cán bộ thực hiện 17

Bảng 2: Quy mô các hạng mục của công trình 20

Bảng 3: Khối lượng vật tư chủ yếu 22

Bảng 4: Danh mục dự kiến máy móc, thiết bị phục vụ thi công 23

Bước 4 5: K EQ Table \* ARABIC \slưEQ Table \* ARABIC \s 1 cống 41

Bảng 6.9: Dân số các xã trong vùng dự án 47

Bảng 7: Tải lượng khí phát thải từ giao thông 64

Bảng 8: Nguồn và phạm vi tác động trong giai đoạn vận hành 74

Bảng 9:: Phản hồi từ tư vấn môi trường 78

Bảng 10: Môi trường xã hội và Kế hoạch giảm thiểu 88

Bảng 11: Dự toán chi phí cho các biện pháp giảm thiểu 95

Bảng 12: Danh sách kiểm tra giám sát đối với chất lượng không khí 96

Bảng 13: Danh sách kiểm tra giám sát đối với chất lượng nước và khối lượng 97

Bảng 14: Danh sách kiểm tra giám sát đối với loại đất 98

Bảng 15: Danh sách kiểm tra giám sát đối với tiếng ồn 98

Bảng 16: Danh sách kiểm tra giám sát về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp 99

Bảng 17: Nội dung của chương trình giám sát chất lượng môi trường trong quá trình thi công. 99

Bảng 18: Dự toán chi phí cho việc giám sát môi trường xã hội 100

Bảng 19: Ngân sách thực hiện KHQLMT & XH 103

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình H-1: Bản đồ vị trí tiểu dự án 18

Hình H-2: Mái hạ lưu đập 20

Hình H-3: Vị trí của hồ chứa Da Teh và các khu vực chịu ảnh hưởng của nó 37

Hình H-4: Cầu qua đập và đập tràn hồ chứa 40

Hình H-5: Đỉnh đập nhìn từ giữa 57

Hình H-6: Đỉnh đập bên vai trái 57

Hình H-7: Mái hạ lưu đập 58

HìnhH-8: Mái hạ lưu đập 58

HìnhH-9: Cây mọc dày trên mái hạ lưu. 58

HìnhH-10: Tổ mối 58
tải về 7.42 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương