Kế hoạch quản lý môi trường (emp) – Tiểu dự án …


Phụ lục A2 - KHUNG CHÍNH SÁCH, THỂ CHẾ VÀ QUY ĐỊNHtải về 3.99 Mb.
trang11/16
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích3.99 Mb.
#100498
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Phụ lục A2 - KHUNG CHÍNH SÁCH, THỂ CHẾ VÀ QUY ĐỊNH


Áp dụng khung pháp lý liên quan đến bảo vệ môi trường

 • Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 25/8/2014 của TT Chính phủ về thực hiện Luật Bảo vệ môi trường;

 • Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012 Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

 • Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

 • Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT ngày 07/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, chất lượng không khí và một số chất độc hại trong môi trường không khí xung quanh;

 • Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 25/12/2006 của Bộ Tài Nguyên & Môi trường về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường.

Áp dụng Khung pháp lý liên quan đến sử dụng đất và thu hồi đất trong các dự án đầu tư

 • Luật đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày ngày 29/11//2013;

 • Nghị định số 44/2014/ND- CP, ngày 15/05/2014 về quy định giá đất;

 • Nghị định số 47/2014/ND-CP, ngày 15/05/2014 về quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

 • Nghị định số 37/2014/ND-CP, ngày 30/06/2014 quy định chi tiết về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

 • Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Khung pháp lý liên quan đến sử dụng quản lý xây dựng các dự án đầu tư

 • Luật Xây dựng Số 50/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 18/08/2014;

 • Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

 • Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ban hành ngày 11/12/2013 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

 • Nghị định số No.12/2009/ND-CP ngày 10/02/2009 về quản lý các dự án xây dựng và đầu tư.

Khung pháp lý liên quan đến khai thác tổng hợp tài nguyên nước và bảo vệ rừng, di sản văn hóa, và đa dạng sinh học

 • Luật Tài nguyên nước được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2012;

 • Nghị định số 42/2012/NĐ-CP, ngày 11/05/2012 của Chính Phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

 • Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính Phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi;

 • Nghị định số 120/2008/NĐ-CP ngày 01/12/2008 của Chính Phủ về quản lý lưu vực sông;

 • Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/05/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

 • Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/07/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;

 • Luật Di sản văn hóa số No.28/2001/QH10 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 12/07/2001. Điều 13 - Nghiêm cấm các hành vi sau đây: Chiếm đoạt, làm sai lệch di sản văn hoá; Huỷ hoại hoặc gây nguy cơ huỷ hoại di sản văn hoá; Đào bới trái phép địa điểm khảo cổ; xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai thuộc di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh;

 • Luật Đa dạng sinh học số No.28/2008/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 13/01/2008. Chương III- Bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên, và Chương IV- Bảo tồn và phát triển các loài sinh vật.

Chính sách quốc gia về an toàn đập

 • Chỉ thị của Chính phủ tại văn bản số 21/CT-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 về việc tăng cường quản lý đảm bảo an toàn hồ chứa nước;

 • Thông tư 33/2008/TT-BNN ngày 04 tháng 02 năm 2008 về việc hướng dẫn một số điều thuộc Nghị Định 72/NĐ-CP;

 • Thông tư số: 34/2010/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 07 tháng 10 năm 2010  qui định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện.

Chính sách về TĐC

 • Hiến pháp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1992) khẳng định quyền của công dân về sở hữu và bảo vệ quyền sở hữu nhà ở.

 • Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm (2013).

 • Luật đất đai số 45/2013/QH13, về các quy định hành chính đất đai nói chung. Luật đất đai năm 2013 thay thế các phiên bản trước đó vào năm 1987 và 1993

 • Luật khiếu nại số 02/2011/QH11 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 • Nghị định số 43/2014/ND-CP ngày 15 tháng 5, 2014 về việc thực hiện Luật đất đai.

 • Nghị định số 44/2014/ND-CP ngày 15 tháng 5, 2014 Quy định về thẩm định giá đất.

 • Nghị định số 47/2014/ND-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 về bồi thường và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

 • Nghị định số 75/2012/ND-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về việc hướng dẫn thực hiện Luật khiếu nại.

 • Nghị định số 38/2013/ND-CP ngày 23 tháng 04 năm 2013 về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA)

 • Nghị định 42/2012/ND-CP ban hành ngày 11/05/2012 về quản lý và sử dụng đất lúa

 • Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

 • Quyết định số 1956/2009/QD-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược tổng thể về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

 • Nghị định 197/2004/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 03/12/2004 về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

 • Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 17/12/2004 của Chính phủ, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/ND-CP, ngày 03/12/2004 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

 • Nghị định 188/2004/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.

 • Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014 về quy định phương pháp định giá đất, công trình xây dựng, giá đất điều chỉnh.

 • Thông tư số 114/2004/TT-BTC, ngày 16/11/2004, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP.

 • Nghị định 17/2006/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 27/01/2006 về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ về việc chuyển đổi các công ty nhà nước thành các công ty cổ phần.

 • Nghị định 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 25/05/2007 quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

 • Nghị định số 123/2007/NĐ-CP, ban hành ngày 27/7/2007 về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP, ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.

 • Nghị định 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 13/08/2009 quy định quy hoạch bổ sung về sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, và tái định cư.

 • Quyết định 52/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 16/11/2012 về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp.

Theo hướng dẫn của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện các bước tiếp theo và hoàn thiện Kế hoạch hành độngtái định cư theo các quy định hiện hành, tạo cơ sở để thực hiện bồi thường và giải phóng mặt bằng cho dự án. Các chính sách của tỉnh Tuyên Quang cho việc lập Kế hoạch hành động tái định cư được dựa trên các tài liệu pháp lý sau đây:

 • Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 29/10/2009 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 • Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 23/08/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND tỉnh ngày 29 tháng 10 năm 2009 về việc Quy định mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 • Quyết định số 40/2013/QD-UBND của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành ngày 21 tháng 12 năm 2013 về việc điều chỉnh một số quy định về đơn giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2014.

 • Quyết định số 22/2011/QD-UBND ngày 31/10/2011 về việc điều chỉnh một số quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và đơn giá bồi thường hoa màu, cây cối và những tài sản khác khi nhà nước thu hồi đất với mục đích quốc phòng, an ninh và phục vụ các công trình phúc lợi của cộng đồng và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

 • Và một số văn bản quy định liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của tỉnh Tuyên Quang.

Chính sách về giới

 • Luật số 73/2006/QH11 về bình đẳng giới được Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006;

 • Chỉ thị số 07/2007/CT-TTg 3/5/2007 của Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật bình đẳng giới;

 • Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 4/6/2008 Của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bình đẳng giới;

 • Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới;

 • Nghị định 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ về các biện pháp đảm bảo bình đẳng giới;

 • Thông tư số 191/2009/TT-BTC ngày 1/10/2009 của Bộ Tài chính hướn dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ;

 • Thông tư số 07/2011/TT-BTP ngày 31/3/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý;

 • Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020.

Chính sách phát triển cộng đồng dân tộc thiểu số

 • Nghị định số 82/2010/ND-CP ngày 20/7/2010 của chính phủ về dạy và học tiếng dân tộc ở các trường học.

 • Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Ủy ban dân tộc.

 • Quyết định số 06/2007/QD-UBDT ngày 12/1/2007 của Ủy ban dân tộc về chiến lược truyền thông cho chương trình 135-giai đoạn 2.

 • Nghị định 70/2001/ND-CP: tất cả hồ sơ đăng ký tài sản của gia đình và quyền sử dụng đất phải được điền cả tên chồng và vợ

 • Quyết định số 134/2004/CP ngày 20 tháng 7 năm 2004 của TTg Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn;

 • Quyết định số 03/2005/QĐ-BNN ngày 07 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ban hành Quy định về khai thác gỗ để hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn theo Quyết định 134/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ;

 • Quyết định số Số:  33/2007/QĐ-TTg, ngày  05  tháng  3  năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số;

 • Quyết định số: 32/2007/QĐ-TTg ngày  05  tháng 3  năm 2007của Thủ tướng Chính phủ về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn;

 • Quyết định số: 1592/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn;

 • Quyết định số 05/2007/QD-UBDT ngày 06/9/2007 của Ủy ban dân tộc chấp thuận ba vùng dân tộc thiểu số và khu vực miền núi dựa trên tình trạng phát triển

 • Thông tư 06 ngày 20/9/2007 của Ủy ban dân tộc hướng dẫn về việc hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện sinh kế của người dân, hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao kiến thức về luật theo quyết định 112/2007/QD-TTg

Xóa đói giảm nghèo

 • Quyết định số 33/2007/QD-TTg ngày 20/7/2007 của thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ để nâng cao kiến thức về luật theo chương trình 135, giai đoạn 2.

 • Quyết định 1956/2009/QD-TTg, ngày 17/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể về đào tạo hướng nghiệp cho lao động nông thôn đến 2020

 • Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của chính phủ ngày 27/12/2008 về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo nhất.

 • Một số văn bản liên quan đến quá trình xây dựng TDA

 • Quyết định số 1511/QĐ-UBND ngày 5/12/2013 về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu: Tư vấn kiểm định an toàn đập các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang với mục tiêu rà soát an toàn các hồ chứa (trong đó có hồ Ngòi Là 2) trên địa bàn Tỉnh;

Các tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt nam liên quan đến bảo vệ môi trường

(i) Môi trường nước: 1. QCVN 08:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt;

 2. QCVN 09:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ngầm;

 3. QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt.

 4. QCVN 39/2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước dùng cho tưới tiêu;

(ii) Môi trường không khí:

 1. QCVN 05:2013/ BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

 2. QCVN 06:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

(iii) Môi trường đất

 1. QCVN 03 : 2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất;

 2. QCVN 04 : 2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất;

 3. QCVN 43:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích.

(iv) Quản lý chất thải rắn:

 1. QCVN 07: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại.

(v) Độ rung và tiếng ồn:

 1. QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn;

QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung.

Phụ lục A3 – CÁC BIÊN BẢN THAM VẤN CỘNG ĐỒNG

tải về 3.99 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương