Kế hoạch quản lý môi trường (emp) – Tiểu dự án …tải về 5.04 Mb.
trang10/16
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích5.04 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16  1. Tổ chức thực hiện


   1. Các cơ quan và trách nhiệm


a) Trách nhiệm của chủ TDA/BQLTDA

Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chính sách an toàn của Tiểu Dự án, giám sát các hoạt động hàng ngày của tiểu dự án, giám sát và quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám sát tuân thủ an toàn môi trường trong các hoạt động xây dựng của các Tiểu Dự ánb) Trách nhiệm của Nhà thầu xây dựng

Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm tuân thủ các quy định trong quá trình thực hiện trách nhiệm theo hợp đồng đã ký với PPMU.c) Trách nhiệm của Tư vấn giám sát thi công

Do PPMU thuê, sẽ thay mặt PPMU, thực hiện giám sát và ghi chép hàng ngày về việc tuân thủ chính sách an toàn môi trường, xã hội của nhà thầu xây dựng.d) Trách nhiệm của Tư vấn giám sát độc lập an toàn môi trường, xã hội

Hỗ trợ PPMU trong việc đánh giá hiệu quả các biện pháp giảm thiểu và đề xuất điều chỉnh việc thực hiện chính sách an toàn môi trường, xã hội trong trường hợp cần thiết;

Lập báo cáo tháng về việc tuân thủ chính sách an toàn môi trường, xã hội của nhà thầu và gửi về PPMU, báo cáo này sẽ làm căn cứ để nhà thầu thanh toán kinh phí bảo vệ môi trường và xã hội;

Báo cáo PPMU những “phát hiện” trong quá trình xây dựng.e) Trách nhiệm của chính quyền địa phương và cộng đồng

Ban giám sát cộng đồng địa phương được thành lập theo “Quyết định số 80/2005/QĐ-CP ngày 18/04/2005 của Thủ tướng Chính Phủ về Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng”. Ban giám sát cộng đồng cấp xã có quyền và trách nhiệm giám sát các hoạt động xây dựng, tác động tiêu cực đến môi trường do các hoạt động xây dựng gây ra, đảm bảo các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng được nhà thầu thực hiện hiệu quả. Trong trường hợp phát sinh vấn đề về môi trường ảnh hưởng đến cộng đồng, họ sẽ báo cáo với tư vấn giám sát hiện trường (CSC) và/ hoặc PPMU bằng điền vào các phiếu phản ảnh thông tin về an toàn môi trường.f) Trách nhiệm của cơ quan quản lý và khai thác hồ chứa

Chịu trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng và định kỳ kiểm tra các hạng mục công trình.g) Trách nhiệm của Ban quản lý Dự án Trung ương (CPO)

Hướng dẫn BQLDA tỉnh về thực hiện kế hoạch quản lý môi trường, xã hội của dự án. Giám sát tiến độ trong thời gian thi công và năm vận hành đầu tiên.h) Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường/Phòng Tài nguyên Môi trường

Có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến môi trường theo quy định của Chính phủ Việt Nam.


   1. Đánh giá thực hành quản lý môi trường xã hội hiện tại và năng lực quản lý đập


Hiện tại, hồ Ngòi Là 2 do Ban quản lý hồ quản lý. Tuy nhiên, cán bộ của ban chi chịu trách nhiệm trong việc quản lý, vận hành công trình cũng như phát hiện các sự cố. Thực hành quản lý môi trường – xã hội chưa được thực hiện phù hợp. Tuy nhiên, các cán bộ kỹ thuật có kiến thức, hiểu biết về nguyên tắc hoạt động của các công trình cũng như các đặc trưng của khu vực sẽ có lợi thế đặc biệt quan trọng trong quá trình quản lý môi trường. Các hoạt động hỗ trợ đào tạo tập huấn các dự án do CPO sắp xếp sẽ đảm bảo các cán bộ của Ban QLDA có khả năng quản lý các tác động tiềm tàng của dự án
  1. Kinh phí thực hiện ESMP
TT

Nội dung

Số tiền

1

Biện pháp giảm thiểu

Trong kinh phí thi công

2

Giám sát

501,158,000

3

Tập huấn IPM

80,000,000

4

Tăng cường năng lực

28,000,000
Tổng

609,158,000


 1. – THAM VẤN Ý KIẾN CÁC BÊN  1. Mục tiêu của tham vấn cộng đồng


Tham vấn cộng đồng của dự án được yêu cầu trong quá trình thực hiện ESMP. Sự tham gia của cộng đồng và các buổi tham vấn được thực hiện nhằm:

 • Cung cấp thông tin hữu ích, sự hiểu biết tốt hơn về tiểu dự án và các tác động tiềm tàng và cải thiện có thể cho dự án;

 • Cho phép các vấn đề có khả năng gây tranh cãi xuất hiện ở giai đoạn đầu;

 • Tạo cơ hội để giải quyết sớm các vấn đề;

 • Giúp xây dựng các thủ tục minh bạch để thực hiện dự án đề xuất, và để tạo ra tính trách nhiệm và ý thức về quyền sở hữu địa phương trong quá trình thực hiện dự án.

 • Chính sách hoạt động Ngân hàng Thế giới (OP 4,01) về đánh giá tác động môi trường yêu cầu rằng các nhóm bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương được thông báo;

 • Sự tham gia được kích hoạt trong quá trình chuẩn bị dự án theo những điều kiện nhất định và thường được khuyến cáo như là một phần của thực hiện.
  1. Tham vấn đánh giá tác động xã hội


i) Đối tượng tham vấn:

 • UBND xã

 • Các hộ bị ảnh hưởng

ii) Nội dung tham vấn

 • Giới thiệu về nội dung, các hạng mục chính của TDA, nguồn vốn thực hiện;

 • Tư vấn trình bày chính sách quyền lợi của người bị ảnh hưởng, cơ chế khiếu nại và giải quyết khiếu nại; chính sách bồi thường cho từng loại đất, công trình vật kiến trúc và cây cối, hoa màu

 • Tư vấn trình bày dự báo các tác động của TDA về tái định cư, giới;

 • Cộng đồng thảo luận về các chính sách quyền lợi và bồi thường cho các ảnh hưởng tới đất, công trình, vật kiến trúc và cây cối hoa màu.

iii) Phương pháp tham vấn

Ngay trong giai đoạn bắt đầu chuẩn bị Dự án, chính quyền địa phương và các lãnh đạo của các cấp chính quyền khác nhau ở xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang được thông báo về Dự án, về mục tiêu và các hoạt động đề xuất của Dự án. Người dân bị ảnh hưởng được mời tới buổi họp tham vấn tổ chức tại xã và tiến hành thảo luận các nội dung liên quan.

Kết quả tham vấn


tham gia

Địa điểm

Thời gian

Số lượng người

Số lượng nữ

Trung Môn

Nhà văn hóa thôn 1, xã Trung Môn

14h ngày 23/1/2015

17

6

Trong quá trình tham vấn, nhiều ý kiến của những người tham dự cuộc họp tham vấn đưa ra đã được thảo luận rộng rãi và tự do, được tổng kết như sau:

 • Diện tích đất bị ảnh hưởng bởi dự án chủ yếu là đất vườn.

 • Tiểu dự án Tuyên Quang chiếm dụng đất rất ít vì việc nâng cấp, sửa chữa đập được tiến hành trên tuyến cũ, do vậy, các tác động tiêu cực có thể được giảm thiểu được và phạm vi thu hồi dự án không đáng kể.

 • Việc xây dựng và nâng cấp các công trình nhằm nâng cao hiệu quả an toàn đập, ổn định cuộc sống cho người dân địa phương.

 • Các hộ bị ảnh hưởng mong muốn được cung cấp các thông tin về tiến độ thực hiện dự án.

 • Các hộ bị ảnh hưởng mong muốn được bồi thường đầy đủ, minh bạch theo giá thay thế cho những tài sản bị thiệt hại, và giá thị trường cho hoa màu bị ảnh hưởng tạm thời.

 • Cả nam giới và phụ nữ đều được tham gia vào các tổ chức và đoàn thể tại địa phương và đề xuất ý kiến liên quan đến Dự án, do đó vấn đề về giới được bảo đảm.

 • Trong khu vực thực hiện dự án là xã Trung Môn hầu như không có người DTTS. Do đó không có tác động tới dân tộc thiểu số.

 • Không xảy ra tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em trong khu vực dự án.

 • Người BAH hiểu được những tác động tích cực và lợi ích dự án mang lại cho người dân địa phương, do đó họ hoàn toàn nhất trí với việc thực hiện Dự án và mong muốn Dự án sớm được triển khai.
  1. Tham vấn đánh giá tác động môi trường


i) Đối tượng tham vấn:

 • UBND xã

 • UBMTTQ

 • Các tổ chức đoàn thể (Hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên

 • Trưởng thôn/ xóm

 • Các hộ bị ảnh hưởng trong vùng dự án

ii) Phương pháp tham vấn

Tổ chức cuộc họp với thành phần như được nêu ở trên gồm: chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể địa phương, người dân bị ảnh hưởng. Để tạo điều kiện cho người dân trình bày ý kiến, nguyện vọng của mình, tham vấn được tổ chức cởi mở và tham vấn dưới dạng bảng hỏi về tình hình, hậu quả của một số hiện tượng thiên tai đã diễn ra, trong đó có trình bày nguyện cọng và yêu cầu của đơn vị hoặc người dân được phỏng vấn về dụ án.

iii) Kết quả tham vấn


Xã tham gia

Địa điểm

Thời gian

Số lượng người

Số lượng nữ

Nội dung

Trung Môn

Nhà văn hóa thôn 1, xã Trung Môn

10g ngày 23/1/2015

38

17

Giới thiệu về nội dung, các hạng mục chính của TDA, nguồn vốn thực hiện

Tư vấn trình bày dự báo các tác động của TDA đến môi trường, xã hội,

Tư vấn trình bày kế hoạch quản lý môi trường xã hội bao gồm: Các biện pháp giảm thiểu và KH thực hiện

Tham vấn về các sự cố môi trường và tác động đến môi trường, xã hội đã xảy ra trong lịch sử

Cộng đồng thảo luận về các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường, xã hội


Kim Phú

Nhà văn hóa thôn 23, xã Kim Phú

14g ngày 23/1/2015

30

6

Các ý kiến từ chính quyền địa phương

Dự án đã có nhiều ý kiến ​​từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Uỷ ban nhân dân xã trong vùng dự án. Nhìn chung, ý kiến ​​của chính quyền địa phương có thể được tóm tắt như sau: • UBND huyện Yên Sơn, UBND và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các xã hoàn toàn ủng hộ việc thực hiện dự án. Đề nghị PPMU phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức các hoạt độn phổ biến thông tin liên quan đến dự án, tuyên truyền cho người dân hiểu được mục đích và lợi ích mang lại của dự án, khi dự án hoàn thành, điều kiện sản xuất, sinh hoạt của người dân địa phương sẽ được cải thiện và đảm bảo;

 • Địa phương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi với sự hỗ trợ tối đa cho dự án, đặc biệt là đối với các vấn đề của dự án thu hồi đất phục vụ trong quá trình giải phóng mặt bằng và xây dựng các hạng mục công trình;

 • UBND huyện Yên Sơn, UBND và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các xã cũng đồng ý với những vấn đề lien quan tới ảnh hưởng về môi trường- xã hội được trình bày trong báo cáo. Các tác động của dự án chủ yếu là tích cực. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, đặc biệt là trong giai đoạn xây dựng của các hạng mục công trình, nó sẽ tạo ra tác động nhất định về hoạt động môi trường và đời sống của cư dân trong khu vực xây dựng;

 • Đồng ý với các biện pháp để giảm ô nhiễm môi trường trình bày trong báo cáo;

 • Đề nghị các nhà đầu tư thực hiện theo quy định phù hợp với cam kết giảm tác động tiêu cực do thực hiện dự án cũng như quản lý, giám sát chất lượng môi trường;

 • Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và Uỷ ban nhân dân xã, sẵn sàng hợp tác để đối phó với vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Các ý kiến từ người dân địa phương

Bên cạnh ý kiến ủng hộ từ các hộ gia đình, người dân cũng đã đưa ra rất nhiều ý kiến và nhu cầu để thực hiện dự án. Những ý kiến ​​được tổng kết như sau: • Các cộng đồng địa phương đồng ý về những ảnh hưởng gây ra bởi dự án trong quá trình thi công, đồng thời yêu cầu Nhà thầu thực hiện thi công đảm bảo chất lượng và tiến độ;

 • Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng phê duyệt cho phép tiểu dự án được thực hiện một cách nhanh chóng;

 • Để giảm thiểu các tác động trong quá trình thi công dự án tới sinh hoạt của cộng đồng, các hạng mục của dự án phải được thực hiện nhanh chóng, và hoàn thành từng phần trước khi chuyển đến phần kế tiếp;

 • Yêu cầu nhà thầu và chủ đầu tư lắng nghe phản hồi từ cộng đồng để thực hiện sửa đổi phù hợp. Ý kiến ​​từ cộng đồng phải được gửi đến các tổ chức đoàn thể, ban giám sát cộng đồng, UBND Xã, PPMU và cac đơn vị liên quan;

 • Yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng các cam kết để giảm thiểu tác động tiêu cực từ việc thực hiện dự án được nêu trong kế hoạch quản lý và giám sát chất lượng môi trường, xã hội;

 • Hệ thống kênh mương hiện tại xuống cấp, xảy ra các hiện tượng rò rỉ, bồi lấp nên khả năng dẫn nước kém. Hiện tượng thiếu nước xảy ra chủ yếu đối với các ruộng cao, trong khi nước trong hồ không thiếu, do nước trên kênh đã thất thoát hết trước khi được dẫn về ruộng. Người dân mong muốn dự án hỗ trợ trong việc cải tạo, nạo vét hệ thống kênh từ hồ Ngòi Là để đảm bảo nước tưới;

 • Người dân lo ngại việc mở rộng hoạt động nuôi trồng thủy sản trên mặt nước hồ Ngòi Là sau khi được nâng cấp, sửa chữa sẽ làm giảm chất lượng nước trong hồ, gây các nguy cơ về ô nhiễm nước, dịch bệnh trong nước khi sử dụng cấp nước hồ cho các ao nuôi cá của người dân trong các xã hưởng lợi.

 • Yêu cầu PPMU áp dụng thực hiện các biện pháp và các quy định về xử phạt hoặc thậm chí đơn phương chấm dứt hợp đồng với nhà thầu, đơn vị giám sát môi trường nếu không tuân thủ các biệ pháp an toàn đầy đủ và kịp thời đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường
  1. Công bố ESIA


Theo chính sách của Ngân hàng Thế giới về tiếp cận thông tin, tất cả các văn bản dự thảo về TDA (ESMP; ESMoP, EIA, EMP, ECOPs,…) Phải được công bố rộng rãi tại cộng đồng địa phương, tại các website của WB, các tài liệu này được trưng bày ở các vị trí dễ quan sát, biên tập ngắn gọn, dễ hiểu. Thời hạn công bố của một số báo cáo như sau:

 • Báo cáo SA: 23/06/2015

 • Báo cáo EMDP: 27/06/2015


CÁC PHỤ LỤC

PHỤ LỤC A – MÔI TRƯỜNG

Phụ lục A1 –BẢN ĐỒ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA KHU VỰC DỰ ÁN


Xã Kim Phú

Phường Ỷ LaПоделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương