Instrument Check Outtải về 23.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu09.03.2018
Kích23.31 Kb.
#13617

HỌC KHU CÔNG LẬP DENVER

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DENVER SOUTH

THỎA THUẬN VỀ VIỆC SỬ DỤNG NHẠC CỤ HOẶC THIẾT BỊ
Ngày _____________________

Thỏa thuận giữa Quận 1 thuộc Thành Phố và Hạt Denver và Tiểu bang Colorado và:


____________________________ _____________________________ __________________

Họ tên Phụ huynh hoặc Người giám hộ Họ tên Học sinh Số điện thoại


_________________________________________________________ _________ ________

Địa chỉ Tuổi Cấp lớp

Phụ huynh và học sinh yêu cầu cho học sinh được phép sử dụng, và Học khu đồng ý cho phép

sử dụng nhạc cụ ghi dưới đây, thuộc tài sản của Học khu:


_____________________ _________________ _______________________ ______________________

Nhạc cụ Hiệu Số sê-ri Số sê-ri trường

cùng với các phụ kiện sau: ____________________________________________________

Tình trạng của nhạc cụ: ________________________________________________________________


Xét việc sử dụng nhạc cụ này, phụ huynh và học sinh nói trên đồng ý rằng:

1. Học sinh sẽ luyện tập chăm chỉ theo hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn.

2. Học sinh sẽ chơi đàn trong các buổi lễ công cộng khi được Thầy Dobbins yêu cầu.

3. Học sinh sẽ không sử dụng nhạc cụ này trong các tổ chức không thuộc quyền giám sát của Học Khu Công Lập Denver

4. Phụ huynh và học sinh sẽ đích thân chịu trách nhiệm về bất kỳ hư hỏng, hoặc việc làm mất nhạc cụ này khi đang thuộc quyền bảo quản của học sinh. Nếu làm mất hoặc làm hư/hỏng nhạc cụ này mà không thể sửa chữa, phụ huynh và học sinh sẽ trả cho Học khu chi phí để thay thế một nhạc cụ mới, cùng thương hiệu hoặc cùng chất lượng.

5. Phụ huynh và học sinh sẽ trả lại nhạc cụ này khi có yêu cầu của giáo viên hướng dẫn hoặc hiệu trưởng, trong tình trạng như lúc nhận; hao mòn và suy giảm giá trị thông thường có thể chấp nhận được.

6. Phụ huynh và học sinh phải cố gắng mua nhạc cụ vào hoặc trước khi kết thúc năm học hiện tại.

Cần hiểu rằng học sinh nói trên phải thay thế các thiết bị như dây đàn, lưỡi gà, miếng đệm, cầu ngựa, lông vĩ, và các thiết bị có thể cần thiết khác trong thời gian nêu trong bản thỏa thuận này.

Cần hiểu thêm rằng việc cố ý không trả lại nhạc cụ này cho Học khu trong một vài trường hợp có thể cấu thành tội danh trộm cắp tài sản của Học khu. Nếu có báo cáo về việc cầm đồ, mua bán, chuyển nhượng nhạc cụ này cho một bên khác vì lợi nhuận, việc này sẽ được báo cho luật sư của Học khu để có thể truy tố.

Bản thỏa thuận này kết thúc ________________ , hoặc vào ngày học sinh rút hồ sơ thôi học ở trường, hoặc

Ngày

khi giáo viên hướng dẫn hoặc hiệu trưởng yêu cầu trả lại nhạc cụ; thời điểm nào đến trước sẽ áp dụng,và nhạc cụ phải được nộp lại vào ngày đó.
Trường Trung học Phổ thông Denver South_________________ ___________________________________

Trường Chữ ký của Phụ huynh và Người giám hộ


_________________________________________ _______________________________________

Chữ ký của Hiệu trưởng Chữ ký của Học sinh


_________________________________________ _______________________________________

Ngày Nhạc cụ được Nộp lại Chữ ký của Giám đốc

tải về 23.31 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương