[Insert School District Letterhead]tải về 312.48 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.12.2019
Kích312.48 Kb.

[Insert School District Letterhead]
Kính Gửi Cha Mẹ/Người Giám Hộ:
Tr em cn có các ba ăn lành mnh đ hc tp tt. [Name of School] cung cp các ba ăn lành mnh trong tt c các ngày hc. Giá ba sáng là [$]; giá ba trưa là [$]. Con quý v có th hi đ điu kin được nhn các ba ăn min phí hoc gim giá. Mt ba ăn sáng gim giá có giá là [$] và mt ba ăn trưa gim giá có giá là [$].

 1. Tôi có nên đin đơn xin không nếu năm hc này tôi nhn được thư nói rng con tôi được phép nhn các ba ăn min phí? Xin đc k bc thư quý v nhn được và làm theo các hướng dn. Nếu quý v không nhn được thư cho mi đa tr trong gia đình, quý v phi đin mt đơn xin trong đó ghi tt c các thành viên trong gia đình. Xin gi [contact person, phone number] nếu quý v có thc mc.

 2. Tôi có cn phi đin đơn xin cho mi đa tr hay không? Không. Điền đơn xin các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. Sử dụng một Đơn Xin Bữa Ăn Miễn Phí và Giảm Giá Ở Trường cho tất cả những trẻ em hiện đang đi học trong gia đình quý vị. Đơn xin không điền đầy đủ sẽ không được chấp nhận, vì vậy xin nhớ điền tất cả các thông tin được yêu cầu. Xin gi li đơn xin đã đin ti đa ch: [name, address, phone number].

 3. Ai được nhn các ba ăn min phí? Trẻ em trong các gia đình được nhận SNAP hoặc trợ cấp TANF hoặc FDPIR và hầu hết các trẻ em thuộc diện chăm nuôi đều được nhận các bữa ăn miễn phí bất kể mức lợi tức của quý vị là bao nhiêu. Đồng thời, con quý vị cũng được nhận các bữa ăn miễn phí nếu lợi tức của gia đình quý vị nằm trong các mức tiêu chuẩn lợi tức được nhận bữa ăn miễn phí theo Các Qui Định Hướng Dẫn về Lợi Tức của Liên Bang.

 4. Tr em thuc din chăm nuôi theo hp đng vi chính ph có được nhn các ba ăn min phí không? Có, trẻ em thuộc diện chăm nuôi theo hợp đồng với chính phủ thuộc trách nhiệm quản lý theo luật của một cơ quan chăm nuôi hoặc tòa án có thể được nhận các bữa ăn miễn phí. Bất kỳ trẻ em thuộc diện chăm nuôi nào trong gia đình đều có thể được nhận các bữa ăn miễn phí bất kể mức lợi tức.

 5. Tr em vô gia cư, b nhà đi và tr em di cư có được nhn các ba ăn min phí hay không? Nếu quý vị không được thông báo về việc (các) con quý vị sẽ nhận được các bữa ăn miễn phí, xin gọi [school, homeless liaison or migrant coordinator] để xem (các) em có hội đủ điều kiện hay không.

 6. Ai được nhn các ba ăn gim giá? Con quý v có th được nhn các ba ăn mc giá thp nếu li tc ca gia đình quý v nm trong mc tiêu chun li tc được nhn ba ăn gim giá theo Bng Li Tc ca Liên Bang, như được trình bày trong đơn xin này.

 7. Nếu con tôi hi đ điu kin nhn quyn li ba ăn min phí hoc gim giá, khi nào quyn li này s bt đu được áp dng? Chúng tôi s không cung cp quyn li v ba ăn cho các đơn xin mi cho ti khi đơn xin được chp thun. Xin chun b ba trưa hoc tin cho con mình mua đ ăn trưa cho ti khi quý v nhn được thông báo chp thun đơn xin.

 8. Tôi được nhn tr cp WIC. (Các) con tôi có được hưởng các ba ăn min phí không? Vic này ch có th xác đnh được bng cách đin và np li đơn xin quyn li ba ăn đính kèm. Xin vui lòng đin mt đơn xin.

 9. Các thông tin mà tôi cung cp có được xác minh hay không? Có, chúng tôi có thể yêu cầu quý vị gửi giấy tờ bằng chứng.

 10. Nếu hin ti tôi không hi đ điu kin, sau này tôi có th np đơn xin hay không? Có. Quý vị có thể nộp đơn xin vào bất cứ lúc nào trong năm học nếu số người trong gia đình quý vị tăng lên, mức lợi tức giảm, hoặc nếu quý vị bắt đầu được nhận SNAP, trợ cấp TANF hoặc các phúc lợi khác. Nếu quý vị bị mất việc làm, con quý vị có thể được nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá.

 11. Nếu tôi không đng ý vi quyết đnh ca trường v đơn xin ca tôi thì sao? Quý vị nên nói chuyện với các viên chức điều hành của trường. Quý vị cũng có thể xin một buổi điều trần bằng cách gọi điện thoại hoặc gửi thư tới địa chỉ: [name, address, phone number].

 12. Tôi có th np đơn xin không nếu trong gia đình tôi có người không phi là công dân Hoa Kỳ? Có. Quý vị hoặc (các) con của quý vị không bắt buộc phải là công dân Hoa Kỳ thì mới hội đủ điều kiện được nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. Thông tin do hộ gia đình cung cấp sẽ không được sử dụng cho mục đích liên quan đến nhập cư.

 13. Khi tôi kê khai, nhng người nào được tính là thành viên trong gia đình tôi? Quý vị phải kể tới tất cả những người sống trong gia đình quý vị, cho dù có quan hệ thân thích hay không (thí dụ như ông bà, những người thân thích khác, hoặc bạn bè). Quý vị phải kể cả bản thân mình và tất cả những trẻ em cư ngụ cùng với quý vị. Trẻ em thuộc diện chăm nuôi có thể được tính là thành viên gia đình. Nếu quý vị cư ngụ cùng với những người khác độc lập về kinh tế (ví dụ những người mà quý vị không chu cấp, người không chia sẻ lợi tức với quý vị hoặc con quý vị, và những người trả một phần chi phí theo tỷ lệ thích hợp), vui lòng không tính những người đó.

 14. Nếu không phi lúc nào li tc ca tôi cũng n đnh thì sao? Liệt kê số tiền mà quý vị thường có được. Thí dụ, nếu quý vị thường kiếm được $1000 mỗi tháng, nhưng quý vị nghỉ làm vài ngày trong tháng trước và chỉ được nhận $900, xin ghi là quý vị kiếm được $1000 một tháng. Nếu quý vị thường được trả lương ngoài giờ, hãy ghi cả số tiền đó, nhưng không cần ghi nếu chỉ thỉnh thoảng quý vị mới có được khoản tiền này.

 15. Chúng tôi đang trong quân ngũ; chúng tôi có cn phi tính ti tr cp gia cư không? Nếu quý v được nhn tr cp gia cư ngoài căn c quân s, quý v phi tính khon đó là li tc. Tuy nhiên, nếu gia cư của quý vị nằm trong chương trình Military Housing Privatization Initiative, thì quý vị không được tính trợ cấp gia cư là lợi tức.

 16. V/chng tôi được điu ti khu vc chiến s, Tin lương tham gia chiến đu có được tính là li tc không? Không tính tới tiền lương tham gia chiến đấu nếu quý vị nhận được khoản tiền này ngoài tiền lương căn bản của quân nhân, do việc điều động; không được nhận khoản tiền này trước khi được điều động.

 17. Gia đình tôi cn giúp đ thêm. Có chương trình nào khác mà chúng tôi có th xin tham gia không? Để biết hướng dẫn cách nộp đơn xin hoặc các trợ cấp khác, vui lòng liên lạc với văn phòng trợ cấp tại địa phương quý vị hoặc gọi số, Text “FOOD” to 877877, 1-866-348-6479 (1-866-3-HUNGRY), www.Summerfoodoregon.org

Nếu quý vị có thắc mắc khác hoặc cần giúp đỡ, xin gọi [phone number].


Trân trọng,

[signature]

HƯỚNG DẪN ĐIỀN ĐƠN XIN

Đi vi Các Gia Đình được nhn TR CP SNAP, HOC Tr Cp Tm Thi cho Gia Đình Nghèo Túng (TANF), xin làm theo các hướng dn sau:

Mc 1: Đin thông tin v H Gia Đình

Mc 2:. Ghi tên, trường, cp lp, ngày tháng năm sinh và đánh du vào ô đó, nếu các em là con cái thuc din chăm nuôi qua th tc sp xếp chính thc trong gia đình.

Mc 3: Cho biết tên ca người trong gia đình được nhn tr cp và s h sơ ca h, tr cp (SNAP) benefits (A11-11-1111) hoc TANF (AA111 hoc AAA111)

Mc 4: B qua mc này.

Mc 5: Ký tên vào mu đơn. Không cn phi cho biết S An Sinh Xã Hi.

Mc 6:.Tr li câu hi này nếu mun.

Mc 7: Tr li cu hi này nếu mun.

Nếu quý v np đơn xin cho CON NUÔI, hãy làm theo các hướng dn sau:

S dng đơn xin riêng cho mi đa con nuôi

Mc 1: Đin thông tin v Gia Đình

Mc 2: Ghi tên, trường, cp lp, ngày tháng năm sinh ca nhng người con, và đánh du và ô, nếu các em là con cái thuc din chăm nuôi qua th tc sp xếp chính thc trong gia đình.
Part 3: Ghi tên, trường, cp lp, ngày tháng năm sinh và tin riêng ca đa tr, nếu có, (không phi tin tr cp ca tiu bang) ca tr

Mc 4: B qua mc này.

Mc 5: Ký tên vào mu đơn. Không cn phi cho biết S An Sinh Xã Hi.

Mc 6:.Tr li câu hi này nếu mun.

Mc 7: Tr li cu hi này nếu mun.

HOC Đin đơn xin theo h gia đình dành cho c gia đình, k c người con chăm nuôi theo đúng các hướng dn dành cho “Tt C Các H Gia Đình Khác”

TT C CÁC H GIA ĐÌNH KHÁC, k c các gia đình nhn tr cp WIC, xin làm theo các hướng dn sau đây:

Mc 1: Đin thông tin v Gia Đình.

Mc 2: Ghi tên, trường, cp lp và ngày tháng năm sinh ca tr và đánh du nếu đa trcon theo din chăm nuôi

Mc 3: B qua mc này.

Mc 4: Làm theo các hướng dn sau đây đ báo cáo tng li tc ca gia đình t tháng trước.

Ct 1–Tên: Ghi tên họ và tên gọi của mi người sống trong gia đình quý vị, cho dù có quan hệ thân thích hay không (ví dụ như ông bà, những người thân khác hoặc bạn bè). Quý vị phải ghi tên của bản thân, những trẻ em cư ngụ cùng với quý vị nhưng không đi học và những trẻ em hiện đang đi học và có lợi tức thường xuyên. Không nhắc lại những trẻ em ghi trong mục 2 trừ khi em có nguồn lợi tức thường xuyên. Đính kèm thêm tờ giấy khác nếu cần.

Ct 2 Tng Li Tc Hàng Tháng. Bên cạnh tên của mỗi người hãy ghi mỗi dạng lợi tức nhận được trong tháng trước. Ví dụ, Li Tc Hàng Tháng: Ghi tng li tc mà mỗi người kiếm được do đi làm. Số tiền này không giống như số tiền lương sau khi trừ các khoản. Tng li tc là s tin kiếm được trước khi tr thuế và tr các khon khác. Số tiền này thường được ghi trên cuống phiếu lương của quý vị, hoặc quý vị có thể hỏi sếp của mình. Nếu quý vị được trả lương hàng tuần, 2 tuần một lần hoặc hai lần một tháng, hãy làm theo các hướng dẫn ở mặt sau của đơn xin.

Ct 3 – Ghi số tiền mà mỗi người nhận được trong tháng trước từ trợ cấp phúc lợi, tiền trợ cấp nuôi con, tiền cấp dưỡng cho vợ (chồng) đã li dị

Ct 4 – Ghi số tiền mà mỗi người nhận được trong tháng trước từ trợ cấp hưu trí, lương hưu, trợ cấp An Sinh Xã Hội;

Ct 5 – Ghi số tiền mà mỗi người nhận được trong tháng trước từ Bồi Thường Tai Nạn Lao Động, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp đình công, Lợi Tức An Sinh Phụ Trội (SSI), trợ cấp Cựu Chiến Binh (trợ cấp VA), trợ cấp tàn tật, các khoản tiền đóng góp đều đặn từ những người không cư ngụ trong nhà quý vị, và BẤT KỲ KHOẢN LỢI TỨC NÀO KHÁC.
Báo cáo lợi tức thuần cho cơ sở tự kinh doanh, nông trại hoặc lợi tức cho thuê nhà. Ở bên cạnh số tiền, ghi rõ quý vị được nhận khoản tiền đó bao lâu một lần. Nếu quý vị tham gia chương trình Tư Hữu Hóa Gia Cư Quân Đội (Military Housing Privatization Initiative), không ghi trợ cấp gia cư này.

Mc5: Thành viên gia đình là người ln phi ký tên vào mu đơn này và ghi bn ch s cui cùng ca S An Sinh Xã Hi ca em, hoc đánh du vào ô này nếu không có S An Sinh Xã Hi.

Mc 6:.Tr li câu hi này nếu mun.

Mc 7: Tr li cu hi này nếu mun.
Letter to Household (Vietnamese) Rev 5/2018Page ofПоделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương