Infant & Toddlertải về 54.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.11.2017
Kích54.5 Kb.
#3196

Infant & Toddler

Connection of Virginia
KÍNH GỬI: Gia đình

__________________________________________________

Địa chỉ

__________________________________________________Thành phố, tiểu bang và mã bưu chính

__________________________________________________

VỀ VIỆC: Tên của Trẻ

__________________________________________________
Thông báo trước cho Phụ huynh ITCV-PS-3(R) 6-12

Ngày: ___________________________

Kính gửi: _______________________________________________

Infant & Toddler Connection of Virginia bắt buộc phải gửi văn bản thông báo trước cho quý vị trong một khoảng thời gian hợp lý (5 ngày lịch biểu) trước khi đề nghị hoặc từ chối tiến hành hoặc thay đổi việc xác định, đánh giá (quyết định tính đủ tiêu chuẩn), sắp xếp nơi học cho con quý vị hoặc cung cấp các dịch vụ can thiệp sớm thích hợp cho con quý vị hoặc gia đình quý vị. Thư này là để thông báo về các vấn đề sau đây: (đánh dấu tất cả các nội dung thích hợp)

______ Con quý vị hội đủ tiêu chuẩn tham gia Infant & Toddler Connection of Virginia

______ Con quý vị không hội đủ tiêu chuẩn tham gia Infant & Toddler Connection of Virginia

 Con quý vị không đáp ứng các điều kiện trong định nghĩa về tính đủ tiêu huẩn của tiểu bang Virginia.

 Con quý vị sẽ tròn ba tuổi vào ngày______________. Bắt đầu từ ngày đó, con quý vị không còn hội đủ tiêu chuẩn nhận các dịch vụ can thiệp sớm qua Infant & Toddler Connection of Virginia nữa.

 Con quý vị sắp được cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt cho trẻ mầm non qua học khu tại địa phương của quý vị. Vào ngày bắt đầu nhận các dịch vụ Phần B, con quý vị không còn hội đủ tiêu chuẩn nhận các dịch vụ can thiệp sớm qua Infant & Toddler Connection of Virginia nữa.

______ Cần có một buổi họp để thiết lập Kế hoạch Dịch vụ Gia đình Cá nhân hóa (IFSP) đầu tiên.

______ Cần có một buổi họp để thiết lập Kế hoạch Dịch vụ Gia đình Cá nhân hóa (IFSP) hàng năm và xác nhận tính đủ tiêu chuẩn.

______ Cần một buổi họp để tu chỉnh hoặc xem lại Kế hoạch Dịch vụ Gia đình Cá nhân hóa (IFSP).

______ Cần có một buổi họp lập kế hoạch chuyển tiếp bắt buộc.

______ Lý do khác (mô tả) ___________________________________________________


Lý do tại sao (các) mục này được đề nghị hoặc từ chối, kể cả phần trình bày về thông tin được sử dụng để ra quyết định này (ví dụ, kết quả sử dụng công cụ tầm soát, các thủ tục đánh giá, báo cáo, hồ sơ, v.v…):      

Thông báo này bao gồm bản saoThông báo về các Biện pháp bảo vệ và Quyền của Trẻ em và Gia đình, kể cả dữ kiện về Mức đồng thanh toán của gia đình

. Như đề cập trong phần thông tin này, quý vị có quyền yêu cầu hòa giải và/hoặc buổi điều trần theo thủ tục tố tụng không thiên vị nếu quý vị không đồng ý với (các) thủ tục bị từ chối hoặc đề xuất ở trên.


Thông báo được  đưa tận tay  gửi qua đường bưu điện vào ngày _______________ bởi:
Trân trọng, __________________________________________________

Tên/Chức vụPhụ Huynh xác nhận:

Tôi đã nhận được bản sao và phần giải thích về các quyền của gia đình theo quy định của Phần C trong đạo luật IDEA (Thông báo về các Biện pháp bảo vệ và Quyền của Trẻ em và Gia đình, kể cả dữ kiện về Mức đồng thanh toán của gia đình

) và tôi hiểu các quyền này.

______________________________________ ________________

Chữ ký của phụ huynh Ngày


Nếu quý vị nhận được thông báo này qua đường bưu điện, vui lòng ký tên và gửi lại về địa chỉ ghi trên nhãn ở trên.

Tài liệu kèm theo: Thông báo về các Biện pháp bảo vệ và Quyền của Trẻ em và Gia đình, kể cả dữ kiện về Mức đồng thanh toán của gia đình (nếu thích hợp)


Lưu ý: Phụ huynh phải được nhận bản sao biểu mẫu này.

Không bắt buộc:

Tôi hiểu nội dung nói trên và đồng ý rằng (các) hoạt động này do Infant & Toddler Connection of Virginia cung cấp có thể diễn ra trước thời hạn 5 ngày lịch biểu của văn bản thông báo trước.

__________________ __________

Tên viết tắt của Cha (Mẹ) Ngày

tải về 54.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương