ĐỘi tntp hồ chí minhtải về 31.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu22.11.2017
Kích31.58 Kb.
#2604

THÀNH ĐOÀN - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TP. HỒ CHÍ MINH

***


Số: 119 -HDLT/TĐTN-SGD&ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2015


HƯỚNG DẪN

Tổ chức Lễ chào cờ đầu tuần trong các trường Tiểu học và Trung học cơ sở

Năm học 2015 - 2016

-----------


Căn cứ văn bản số 1525/BGDĐT-CTHSSV ngày 29/3/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca; Căn cứ hướng dẫn số 45HD/HĐĐTW ngày 19/5/2014 về việc hướng dẫn tổ chức sinh hoạt liên đội dưới cờ và hướng dẫn thực hiện nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh của Hội đồng Đội Trung ương; Thành Đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp ban hành hướng dẫn tổ chức Lễ chào cờ đầu tuần trong các trường Tiểu học và Trung học cơ sở năm học 2015 – 2016, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Thể hiện tinh thần yêu nước, tăng cường các giải pháp giáo dục truyền thống, bồi dưỡng tư tưởng chính trị, lòng tự hào dân tộc, đạo đức trong sáng, xây dựng hoài bảo trong đội viên, học sinh.

- Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tự quản, rèn luyện phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, Cháu ngoan Bác Hồ trong toàn thể đội viên, học sinh góp phần xây dựng hình ảnh người đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh gương mẫu và tập thể “Chi đội, liên đội 3 tốt”.
2. Yêu cầu: Đảm bảo nghiêm túc, kỷ luật, thiết thực, hiệu quả.
II. THỜI GIAN - ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

1. Thời gian: Lễ chào cờ được tổ chức vào thứ hai hàng tuần.
2. Đối tượng tham gia:

- Tập thể Cán bộ – Giáo viên – Công nhân viên nhà trường.

- Toàn thể đội viên, học sinh.

- Cha mẹ học sinh, khách mời (nếu có).


III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ NGHI THỨC LỄ CHÀO CỜ:

1. Hình thức tổ chức: Có 3 hình thức

1.1 Hình thức thứ nhất: Cờ được treo sẵn trên lễ đài hoặc trên cột cờ.
1.2 Hình thức thứ hai: Cờ được đội viên cầm đứng trước đơn vị, đội trống, kèn đứng sau đội cờ, tất cả đều quay mặt về đơn vị. Đội viên giương cờ khi có hiệu lệnh “Chào cờ – Chào!”.

1.3 Hình thức thứ ba: Đội Nghi lễ thực hiện kéo cờ. Đội viên thực hiện kéo cờ khi có hát Quốc ca hoặc thực hiện bài trống chào cờ.
2. Nghi thức Lễ chào cờ:

- Sau khi các tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường, đội viên, học sinh, khách mời ổn định vị trí, đơn vị thực hiện diễn biến Lễ chào cờ.

- Dẫn chương trình (Giáo viên hoặc đại diện Ban Chỉ huy liên đội) điều hành Lễ chào cờ theo trình tự như sau:


  • Trân trọng kính mời các vị đại biểu (thầy cô) cùng toàn thể các bạn chuẩn bị làm Lễ chào cờ!

  • Đội Nghi lễ vào vị trí! (nếu có đội nghi lễ tham gia Nghi thức Lễ chào cờ)

  • Nghiêm!

  • Chào cờ – Chào!

  • Quốc ca!

  • Đội ca!

  • Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại – Sẵn sàng!

  • Trân trọng cảm ơn các đại biểu cùng toàn thể các bạn.

  • Đội nghi lễ về vị trí! (nếu có đội nghi lễ tham gia Nghi thức Lễ chào cờ)

- Kết thúc Nghi thức Lễ chào cờ.

- Tùy tình hình thực tế các đơn vị xây dựng nội dung chào cờ phù hợp, lồng ghép các nội dung về tuyên truyền, giáo dục học sinh.* Lưu ý: Nếu các đơn vị có điều kiện sẽ sử dụng trống kèn trong Lễ chào cờ, ngược lại nếu không có điều kiện các đơn vị sử dụng nhạc nền theo quy định.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cấp thành phố:

1.1 Thành Đoàn:

- Hội đồng Đội thành phố chỉ đạo Hội đồng Đội 24 quận, huyện thực hiện triển khai thực hiện đảm bảo các yêu cầu theo Hướng dẫn liên tịch.

- Hội đồng Đội thành phố phân công cán bộ phụ trách cụm thi đua theo dõi, kiểm tra nắm tình hình triển khai thực hiện tại cơ sở.

- Chọn nhạc nền bài Quốc ca (Tiến quân ca – Nhạc sĩ: Văn Cao), Đội ca (Cùng nhau ta đi lên - Nhạc sĩ: Phong Nhã) thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo để triển khai thực hiện.


1.2 Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện hướng dẫn các trường Tiểu học, Trung học cơ sở triển khai thực hiện đảm bảo các yêu cầu theo hướng dẫn liên tịch.

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện Lễ chào cờ tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở.


2. Cấp quận, huyện:

- Ban Thường vụ Quận, Huyện Đoàn phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện triển khai các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thực hiện theo Hướng dẫn liên tịch.

- Báo cáo việc triển khai, thực hiện Hướng dẫn liên tịch tại đơn vị về Thành Đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo trong báo cáo tổng kết năm học.
Thành Đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố đề nghị Ban Thường vụ Quận, Huyện Đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện triển khai thực hiện Hướng dẫn trên.


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHÓ GIÁM ĐỐC


(đã ký)

Bùi Thị Diễm Thu

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ


(đã ký)

Phạm Hồng SơnNơi nhận:

- Trung ương Đoàn: BBT, HĐĐTW, VP;

- Lãnh đạo Bộ GD và ĐT, VP;

- Thành Đoàn: Thường trực, các Ban, VP, HĐĐ TP;

- Sở GD và ĐT: BGĐ, Phòng CT HS-SV;

- Nhà Thiếu nhi Thành phố, Báo Khăn Quàng Đỏ, Trường Đoàn Lý Tự Trọng;

- Phòng GD&ĐT 24 quận, huyện;

- Quận – Huyện Đoàn: BTV, HĐĐ;- Lưu (VT-LT).

tải về 31.58 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương