I phần trắc nghiệM: (5 điểm)tải về 119.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích119.82 Kb.

Trang 1/2 - Mã đề: 150

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016

-------------- Môn: TIN HỌC 11 (Phần TRẮC NGHIỆM)(Đề này gồm có 02 trang) Thời gian làm bài: 25 phút (không tính thời gian giao đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Học sinh giải các bài toán hay trả lời ngắn gọn các câu hỏi vào các dòng trống tương ứng của từng câu .


Mã đề: 150


Câu 1. Cho biết kết quả của a,b sau khi thực hiện đoạn chương trình sau?

A:=9; b:=7;

If a>=b then a:= a-b else b:=b-a;

A:=0;


A.a=9, b=-2 B.a=2, b=0 C.a=2, b=7 D. a=0, b=7

Câu 2. Cho biết kết quả của s sau khi thực hiện đoạn chương trình sau?

m:=4; s:=0;

for i:=2 to 5 do if I mod 2=0 then s:= s+m ;

A. 8 B.0 C.16 D.12

Câu 3. Hãy cho biết kết quả in ra màn hình của đoạn chương trình sau:

S:=4;


For i:= 10 to 13 do writeln(s+2);

A. 6 8 10 12 B. 6 6 6 6

C. 12 D. 6

6

66

Câu 4. Từ nào sau đây là từ khóa?

A.read B.sqr C.for D.iff

Câu 5. Hãy cho biết kết quả in ra màn hình của đoạn chương trình sau:

S:=5; i:=1;

While i<4 do begin

S:= s+ 1;I:=I +1;Write(s);

End;

A.6 B. 6 8 11 C. 11 D. 6 7 8

Câu 6. Từ khóa khai báo tên chương trình?

A.begin B. program C.uses D.const

Câu 7. Cho biết kết quả của s sau khi thực hiện đoạn chương trình sau?

m:=4; s:=0;

while m<8 do begin s:=s+1; m:=m+2; end;

A.3 B. 2 C.0 D.1

Câu 8. Từ khóa khai báo biến?

A.end. B.const C.Var D.begin

Câu 9. Từ khóa khai báo hằng?

A.const B.for C.begin D.end.

Câu 10. Cho biết kết quả của s sau khi thực hiện đoạn chương trình sau?

m:=8; n:=10;s:=0;

for i:=1 to 3 do s:=m+n;

A.54 B.0 C.36 D. 18

Câu 11. Câu nào sau đây là câu lệnh lặp với số lần biết trước dạng lùi?

A.for := downto do ;

B.for = to do ;

C.for := to do

D.for := downto do ;

Câu 12. Hãy cho biết kết quả in ra màn hình của đoạn chương trình sau:

S:=11; i:=15;

While i>10 do begin

S:= s+ I;I:=I -2;

End;

Write(s);A. 50 B. 39 50 C. 26 39 50 D.39

Câu 13. Hãy cho biết kết quả in ra màn hình của đoạn chương trình sau:

S:=2;


For i:= 5 downto 2 do s:=s+i;

Write(s);A.14 16 B. 7 11 14 16 C. 5 9 12 D. 16

Câu 14. Cho biết kết quả của m,n sau khi thực hiện đoạn chương trình sau?

m:=4; n:=12;

If m>=n then begin m:=n; n:=m; end ;

A.m=12, n=12 B.m=4, n=4 C. m=4, n=12 D.m=12, n=4

Câu 15. Từ nào sau đây là tên do người lập trình đặt?

A.to B.for C.while D.baitap

Câu 16. Hãy cho biết kết quả in ra màn hình của đoạn chương trình sau:

S:=7;


For i:= 2 to 5 do if s mod 3 = 0 then s:=s+i;

Write(s);A. 15 B. 7 C.18 D. 9

Câu 17. Hãy chọn khai báo biến đúng?

A. var a, b real; B.var a, b: interger; C.var a, b: byte; D. var a, b: real

Câu 18. Từ khóa khai báo thư viện?

A.const B.begin C.end. D.uses

Câu 19. Câu nào sau đây là câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ?

A.if<điều kiện> then else ; B.if<điều kiện> do ;

C.if<điều kiện> then D.if<điều kiện> then

Câu 20. Từ nào sau đây là tên chuẩn?

A.sqrt B.do C.reld D.byle

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016

-------------- Môn: TIN HỌC 11 (Phần TRẮC NGHIỆM)

(Đề này gồm có 02 trang) Thời gian làm bài: 25 phút (không tính thời gian giao đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Học sinh giải các bài toán hay trả lời ngắn gọn các câu hỏi vào các dòng trống tương ứng của từng câu .


Mã đề: 184


Câu 1. Câu nào sau đây là câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ?

A.if<điều kiện> then B.if<điều kiện> then

C.if<điều kiện> do ; D.if<điều kiện> then else ;

Câu 2. Hãy cho biết kết quả in ra màn hình của đoạn chương trình sau:

S:=7;


For i:= 2 to 5 do if s mod 3 = 0 then s:=s+i;

Write(s);A.18 B. 7 C. 9 D. 15

Câu 3. Câu nào sau đây là câu lệnh lặp với số lần biết trước dạng lùi?

A.for := downto do ;

B.for := downto do ;

C.for = to do ;

D.for := to do

Câu 4. Từ nào sau đây là từ khóa?

A.sqr B.iff C.read D.for

Câu 5. Cho biết kết quả của m,n sau khi thực hiện đoạn chương trình sau?

m:=4; n:=12;

If m>=n then begin m:=n; n:=m; end ;

A.m=4, n=4 B.m=12, n=4 C. m=4, n=12 D.m=12, n=12

Câu 6. Hãy cho biết kết quả in ra màn hình của đoạn chương trình sau:

S:=5; i:=1;

While i<4 do begin

S:= s+ 1;I:=I +1;Write(s);

End;

A.6 B. 6 8 11 C. 6 7 8 D. 11

Câu 7. Hãy chọn khai báo biến đúng?

A.var a, b: interger; B. var a, b real; C. var a, b: real D.var a, b: byte;

Câu 8. Từ khóa khai báo tên chương trình?

A.const B. program C.uses D.begin

Câu 9. Cho biết kết quả của s sau khi thực hiện đoạn chương trình sau?

m:=4; s:=0;

for i:=2 to 5 do if I mod 2=0 then s:= s+m ;

A.12 B.16 C. 8 D.0

Câu 10. Hãy cho biết kết quả in ra màn hình của đoạn chương trình sau:

S:=11; i:=15;

While i>10 do begin

S:= s+ I;I:=I -2;

End;

Write(s);A. 39 50 B.39 C. 50 D. 26 39 50

Câu 11. Cho biết kết quả của s sau khi thực hiện đoạn chương trình sau?

m:=4; s:=0;

while m<8 do begin s:=s+1; m:=m+2; end;

A.1 B.0 C.3 D. 2

Câu 12. Từ khóa khai báo hằng?

A.end. B.begin C.for D.const

Câu 13. Từ nào sau đây là tên do người lập trình đặt?

A.while B.for C.to D.baitap

Câu 14. Từ khóa khai báo biến?

A.end. B.const C.Var D.begin

Câu 15. Từ nào sau đây là tên chuẩn?

A.do B.sqrt C.byle D.reld

Câu 16. Hãy cho biết kết quả in ra màn hình của đoạn chương trình sau:

S:=4;


For i:= 10 to 13 do writeln(s+2);

A. 6 B. 6 8 10 12 C. 12 D. 6 6 6 6

6

66

Câu 17. Từ khóa khai báo thư viện?

A.uses B.begin C.end. D.const

Câu 18. Cho biết kết quả của a,b sau khi thực hiện đoạn chương trình sau?

A:=9; b:=7;

If a>=b then a:= a-b else b:=b-a;

A:=0;


A.a=9, b=-2 B.a=2, b=0 C.a=2, b=7 D. a=0, b=7

Câu 19. Hãy cho biết kết quả in ra màn hình của đoạn chương trình sau:

S:=2;


For i:= 5 downto 2 do s:=s+i;

Write(s);A. 5 9 12 B. 7 11 14 16 C.14 16 D. 16

Câu 20. Cho biết kết quả của s sau khi thực hiện đoạn chương trình sau?

m:=8; n:=10;s:=0;

for i:=1 to 3 do s:=m+n;

A.54 B.36 C. 18 D.0

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016

-------------- Môn: TIN HỌC 11 (Phần TRẮC NGHIỆM)

(Đề này gồm có 02 trang) Thời gian làm bài: 25 phút (không tính thời gian giao đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Học sinh giải các bài toán hay trả lời ngắn gọn các câu hỏi vào các dòng trống tương ứng của từng câu .


Mã đề: 218


Câu 1. Hãy cho biết kết quả in ra màn hình của đoạn chương trình sau:

S:=4;


For i:= 10 to 13 do writeln(s+2);

A. 12 B. 6 8 10 12

C. 6 D. 6 6 6 6

6

66

Câu 2. Hãy cho biết kết quả in ra màn hình của đoạn chương trình sau:

S:=7;


For i:= 2 to 5 do if s mod 3 = 0 then s:=s+i;

Write(s);A. 9 B. 7 C. 15 D.18

Câu 3. Từ nào sau đây là tên do người lập trình đặt?

A.baitap B.for C.while D.to

Câu 4. Từ nào sau đây là tên chuẩn?

A.do B.byle C.sqrt D.reld

Câu 5. Cho biết kết quả của s sau khi thực hiện đoạn chương trình sau?

m:=4; s:=0;

for i:=2 to 5 do if I mod 2=0 then s:= s+m ;

A.12 B.16 C.0 D. 8

Câu 6. Từ khóa khai báo thư viện?

A.begin B.const C.uses D.end.

Câu 7. Từ nào sau đây là từ khóa?

A.sqr B.iff C.read D.for

Câu 8. Câu nào sau đây là câu lệnh lặp với số lần biết trước dạng lùi?

A.for :=downto do ;

B.for = to do ;

C.for := to do

D.for := downto do ;

Câu 9. Hãy cho biết kết quả in ra màn hình của đoạn chương trình sau:

S:=11; i:=15;

While i>10 do begin

S:= s+ I;I:=I -2;

End;

Write(s);A. 39 50 B. 26 39 50 C. 50 D.39

Câu 10. Hãy chọn khai báo biến đúng?

A. var a, b real; B. var a, b: real C.var a, b: byte; D.var a, b: interger;

Câu 11. Hãy cho biết kết quả in ra màn hình của đoạn chương trình sau:

S:=5; i:=1;

While i<4 do begin

S:= s+ 1;I:=I +1;Write(s);

End;

A. 6 8 11 B.6 C. 6 7 8 D. 11

Câu 12. Cho biết kết quả của s sau khi thực hiện đoạn chương trình sau?

m:=4; s:=0;

while m<8 do begin s:=s+1; m:=m+2; end;

A.1 B.3 C.0 D. 2

Câu 13. Câu nào sau đây là câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ?

A.if<điều kiện> then B.if<điều kiện> then

C.if<điều kiện> then else ; D.if<điều kiện> do ;

Câu 14. Cho biết kết quả của s sau khi thực hiện đoạn chương trình sau?

m:=8; n:=10;s:=0;

for i:=1 to 3 do s:=m+n;

A. 18 B.54 C.0 D.36

Câu 15. Từ khóa khai báo tên chương trình?

A. program B.begin C.const D.uses

Câu 16. Từ khóa khai báo hằng?

A.const B.begin C.end. D.for

Câu 17. Cho biết kết quả của a,b sau khi thực hiện đoạn chương trình sau?

A:=9; b:=7;

If a>=b then a:= a-b else b:=b-a;

A:=0;


A.a=2, b=7 B. a=0, b=7 C.a=2, b=0 D.a=9, b=-2

Câu 18. Cho biết kết quả của m,n sau khi thực hiện đoạn chương trình sau?

m:=4; n:=12;

If m>=n then begin m:=n; n:=m; end ;

A. m=4, n=12 B.m=4, n=4 C.m=12, n=12 D.m=12, n=4

Câu 19. Từ khóa khai báo biến?

A.begin B.Var C.const D.end.

Câu 20. Hãy cho biết kết quả in ra màn hình của đoạn chương trình sau:

S:=2;


For i:= 5 downto 2 do s:=s+i;

Write(s);A.14 16 B. 7 11 14 16 C. 16 D. 5 9 12

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016

-------------- Môn: TIN HỌC 11 (Phần TRẮC NGHIỆM)

(Đề này gồm có 02 trang) Thời gian làm bài: 25 phút (không tính thời gian giao đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Học sinh giải các bài toán hay trả lời ngắn gọn các câu hỏi vào các dòng trống tương ứng của từng câu .


Mã đề: 252


Câu 1. Câu nào sau đây là câu lệnh lặp với số lần biết trước dạng lùi?

A.for = to do ;

B.for := downto do ;

C.for := to do

D.for := downto do ;

Câu 2. Hãy cho biết kết quả in ra màn hình của đoạn chương trình sau:

S:=4;


For i:= 10 to 13 do writeln(s+2);

A. 6 8 10 12 B. 6

6

66

C. 12 D. 6 6 6 6

Câu 3. Hãy cho biết kết quả in ra màn hình của đoạn chương trình sau:

S:=11; i:=15;

While i>10 do begin

S:= s+ I; I:=I -2;

End;

Write(s);A. 39 50 B. 50 C. 26 39 50 D.39

Câu 4. Từ khóa khai báo thư viện?

A.begin B.end. C.const D.uses

Câu 5. Từ nào sau đây là từ khóa?

A.iff B.sqr C.for D.read

Câu 6. Cho biết kết quả của s sau khi thực hiện đoạn chương trình sau?

m:=4; s:=0;

while m<8 do begin s:=s+1; m:=m+2; end;

A.0 B.3 C.1 D. 2

Câu 7. Từ khóa khai báo hằng?

A.end. B.begin C.for D.const

Câu 8. Câu nào sau đây là câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ?

A.if<điều kiện> then B.if<điều kiện> then else ;

C.if<điều kiện> then D.if<điều kiện> do ;

Câu 9. Cho biết kết quả của s sau khi thực hiện đoạn chương trình sau?

m:=8; n:=10;s:=0;

for i:=1 to 3 do s:=m+n;

A.36 B. 18 C.0 D.54

Câu 10. Hãy cho biết kết quả in ra màn hình của đoạn chương trình sau:

S:=2;


For i:= 5 downto 2 do s:=s+i;

Write(s);A. 5 9 12 B. 16 C.14 16 D. 7 11 14 16

Câu 11. Từ khóa khai báo tên chương trình?

A.const B.begin C. program D.uses

Câu 12. Hãy chọn khai báo biến đúng?

A. var a, b real; B.var a, b: interger; C. var a, b: real D.var a, b: byte;

Câu 13. Từ nào sau đây là tên chuẩn?

A.reld B.do C.byle D.sqrt

Câu 14. Từ khóa khai báo biến?

A.const B.Var C.end. D.begin

Câu 15. Hãy cho biết kết quả in ra màn hình của đoạn chương trình sau:

S:=5; i:=1;

While i<4 do begin

S:= s+ 1;I:=I +1;Write(s);

End;

A. 11 B. 6 8 11 C.6 D. 6 7 8

Câu 16. Hãy cho biết kết quả in ra màn hình của đoạn chương trình sau:

S:=7;


For i:= 2 to 5 do if s mod 3 = 0 then s:=s+i;

Write(s);A.18 B. 15 C. 9 D. 7

Câu 17. Cho biết kết quả của m,n sau khi thực hiện đoạn chương trình sau?

m:=4; n:=12;

If m>=n then begin m:=n; n:=m; end ;

A.m=12, n=4 B.m=4, n=4 C.m=12, n=12 D. m=4, n=12

Câu 18. Cho biết kết quả của s sau khi thực hiện đoạn chương trình sau?

m:=4; s:=0;

for i:=2 to 5 do if I mod 2=0 then s:= s+m ;

A.16 B.12 C. 8 D.0

Câu 19. Cho biết kết quả của a,b sau khi thực hiện đoạn chương trình sau?

A:=9; b:=7;

If a>=b then a:= a-b else b:=b-a;

A:=0;


A.a=2, b=0 B. a=0, b=7 C.a=2, b=7 D.a=9, b=-2

Câu 20. Từ nào sau đây là tên do người lập trình đặt?

A.baitap B.while C.to D.for

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016

-------------- Môn: TIN HỌC 11
ĐÁP ÁN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Đáp án mã đề: 150
01. - - - ~ 06. - / - - 11. - - - ~ 16. - / - -
02. ; - - - 07. - / - - 12. ; - - - 17. - - = -
03. - - - ~ 08. - - = - 13. - - - ~ 18. - - - ~
04. - - = - 09. ; - - - 14. - - = - 19. ; - - -
05. - - - ~ 10. - - - ~ 15. - - - ~ 20. ; - - -

Đáp án mã đề: 184
01. - - - ~ 06. - - = - 11. - - - ~ 16. ; - - -
02. - / - - 07. - - - ~ 12. - - - ~ 17. ; - - -
03. - / - - 08. - / - - 13. - - - ~ 18. - - - ~
04. - - - ~ 09. - - = - 14. - - = - 19. - - - ~
05. - - = - 10. - - = - 15. - / - - 20. - - = -

Đáp án mã đề: 218
01. - - = - 06. - - = - 11. - - = - 16. ; - - -
02. - / - - 07. - - - ~ 12. - - - ~ 17. - / - -
03. ; - - - 08. - - - ~ 13. - - = - 18. ; - - -
04. - - = - 09. - - = - 14. ; - - - 19. - / - -
05. - - - ~ 10. - - = - 15. ; - - - 20. - - = -

Đáp án mã đề: 252
01. - / - - 06. - - - ~ 11. - - = - 16. - - - ~
02. - / - - 07. - - - ~ 12. - - - ~ 17. - - - ~
03. - / - - 08. - / - - 13. - - - ~ 18. - - = -
04. - - - ~ 09. - / - - 14. - / - - 19. - / - -
05. - - = - 10. - / - - 15. - - - ~ 20. ; - - -

II.PHẦN TỰ LUẬN

CÂU 1:


PROGRAM BAI1;

VAR M, A,B : INTEGER;

BEGIN

WRITE(‘NHAP GIA TRI A, B:’);READLN(A,B);

IF A<>B THEN M:= ABS(A-B) ELSE M:=0;

WRITELN(‘M=’, M);

READLN;


END.

0,5 điểm
0,5 điểm


1 điểm

0,5 điểm


CÂU 2:

PROGRAM BAI2;

VAR S,I : INTEGER;

BEGIN

S:=0;


FOR I:= 50 TO 200 DO

IF I MOD 3 <> 0 THEN S:= S+I;

WRITELN(‘ S=’, S);

READLN;


END.

0,5 điểm
0,5 điểm


1 điểm

0,5 điểmПоделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương