ĐẠI ĐẠo tam kỳ phổ ĐỘ


Phong tai 風 災: Tai họa do gió gây ra như bão lụt, cuồng phong…tải về 0.7 Mb.
trang8/19
Chuyển đổi dữ liệu17.11.2017
Kích0.7 Mb.
#2092
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

Phong tai : Tai họa do gió gây ra như bão lụt, cuồng phong…


Thủy tai 水 災: Tai họa do nước gây nên như hồng thủy, lụt ngập, sóng thần...

Thời Hạ Ngươn mạt pháp, tam tai thường xuyên xảy ra trên quả Địa cầu già nua cằn cỗi nầy. Về hỏa tai, do thiên nhiên thì có núi lửa, hạn hán, do con người thì cháy rừng. Về phong tai, bão lụt, gió xoáy...Về thủy tai thi có lụt lội, sóng thần, sạt lỡ đất...


Tật bệnh 疾 病: Đau bịnh hay bịnh tật.

Bệnh là một trong tứ khổ. Bệnh chướng là một trở ngại lớn cho người tu hành.


Lại nữa, bệnh tật trong thời Hạ ngươn cũng xảy ra một cách khốc liệt, có thể nói nó đem lại tai họa chung cho toàn nhân loại trên quả cầu của chúng ta như: Sida, Hô hấp cấp, Cúm A (H5N1)...Như vậy, trì tụng Kinh Di Lặc và Kinh Cứu Khổ là điều cần thiết cho chúng sanh trong thời kỳ này.

Năng độ dẫn chúng sanh thoát chư nghiệt chướng

能 度 引 眾 生 脫 諸 孽 障Độ dẫn chúng sanh 度 引 眾 生: Cứu giúp và dẫn dắt tất cả chúng sanh.

Nghiệt chướng 孽 障: Hậu quả xấu của những hành động sai quấy đưa lại, tức là những hành động bất thiện của ba nghiệp thân, khẩu, ý là chướng ngại trên con đường tu giải thoát của chúng ta.

Thoát chư nghiệt chướng 脫 諸 孽 障: Thoát khỏi những chướng ngại của mầm ác gây ra.
C/. DỊCH NGHĨA:

Tầng Trời Hội Ngươn Thiên có:

-Trụ Thiện Phật.

-Đa Ái Sanh Phật.

-Giải thoát khổ Phật.

-Diệu Chơn Hành Phật.

-Thắng Giái Ác Phật.

Tất cả các vị Phật, tùng theo lệnh của Đức Di Lặc Vương Phật, có thể chiếu ánh sáng huyền diệu để tiêu trừ các nghiệt chướng.

Nếu có chúng sanh nào nghe biết lời của Ta, thì nên tìm cách thoát khỏi nghiệp chướng, bằng cách niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tùng theo những điều khoản luật pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, thì ắt được giải thoát khỏi luân hồi, mà đạt được Đạo Chánh Đẳng chánh Giác, đó là chứng quả vị nơi cõi Cực Lạc Niết Bàn.

Nếu như người được sanh ra, nếu như người chưa được sanh ra, nếu như người có kiếp sống, nếu như người không kiếp sống, nếu như người có tội, nếu như người không tội, nếu như người có lòng tưởng niệm, nếu như người không có lòng tưởng niệm, nghe được lời Ta nói mà phát khởi tâm tưởng lành, sẽ đạt Đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, ắt được giải thoát.

Nếu có người nhận và gìn giữ Phật pháp mà kinh sợ những chướng ngại của Ma vương, một lòng tưởng niệm: Nam Mô Di Lặc Vương Bồ Tát có thể cứu giúp những tai ách khổ sở, có thể cứu giúp được tam tai, có thể cứu giúp được bịnh tật, có thể cứu độ và dẫn dắt chúng sanh thoát hết các nghiệp chướng, ắt được giải thoát.

4.-HƯ VÔ CAO THIÊN:

A/. KINH:

HƯ VÔ CAO THIÊN hữu:

-Tiếp Dẫn Phật

-Phổ Tế Phật

-Tây Qui Phật

-Tuyển Kinh Phật

-Tế Pháp Phật

-Chiếu Duyên Phật

-Phong Vị Phật

-Hội Chơn Phật

Như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật tùng lịnh NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT, dẫn độ Chơn Linh đắc Pháp, đắc Phật, đắc duyên, đắc vị, đắc A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề chứng quả nhập Cực Lạc Quốc, hiệp chúng đẳng chư Phật tạo định Thiên Thi tận độ Chúng Sanh đắc qui Phật Vị.

Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân tu trì thính ngã dục đắc Chơn Truyền niệm thử NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT thường du Ta Bà thế giái, giáo hóa Chơn Truyền phổ tế Chúng Sanh giải thoát lục dục thất tình thoát đọa luân hồi tất đắc giải thoát.B/. CHÚ THÍCH:

Hư Vô Cao Thiên hữu 虛 無 高 天 有

Hư Vô Cao Thiên : Tầng Hư Vô Thiên ở trên cao. Tầng Hư Vô Thiên do Đức Nhiên Đăng Cổ Phật chưởng quản. Theo bí pháp của Đạo Cao Đài, sau chín tuần Cửu, đến Tiểu tường thì Chơn linh sẽ được tiếp dẫn vào Hư Vô Thiên để nghe lời Phật dạy. Mở đầu bài Kinh Tiểu tường có câu:

Tịnh niệm phép Nhiên Đăng tưởng tín,


Hư Vô Thiên đến thính Phật điều.

Tiếp Dẫn Phật

Tiếp Dẫn : Tiếp rước, dẫn dắt những người tu đắc Đạo vào cõi Thiêng Liêng.

Tiếp Dẫn Phật còn được gọi là Tiếp Dẫn Đạo Nhơn, là vị Phật cầm phướn Tiếp dẫn, để tiếp rước và dẫn dắt các Chơn linh đắc Đạo về cõi Tây Phương Cực Lạc.


Trong Tây Du Ký có kể lại câu chuyện về Tiếp Dẫn Đạo Nhơn như sau: Bốn thầy trò Đường Tam Tạng, sau khi đi thỉnh kinh về, đến bến Lăng Vân, thì không thể qua bên kia bờ sông được, còn đang bối rối, thời may có Tiếp Dẫn Đạo Nhơn chèo chiếc thuyền không đáy tới rước để đưa qua sông. Tam Tạng sợ quá, không dám xuống thuyền, Tề Thiên Đại Thánh bèn xô Thầy té xuống nước. Tiếp Dẫn Đạo Nhơn đỡ Tam Tạng ngồi vào thuyền và chèo đưa qua bên kia sông. Khi đến giữa dòng sông, mọi người thấy có một xác người trôi lờ đờ, nhìn kỹ, đó là xác phàm của Tam Tạng. Thế là Tam Tạng đã bỏ xác phàm mà thành Phật.

Trong kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối có câu nói về Tiếp Dẫn Phật như sau:Tây phương Tiếp Dẫn Đạo Nhơn,

Phướn linh khai mở nẻo đường Lôi Âm.

Phổ Tế Phật 普 濟 佛

Phổ tế 普 濟: Cứu vớt chúng sanh rộng khắp mọi nơi.

Phổ Tế là tôn chỉ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, vì vậy nên trước đây Hội Thánh có lập cơ quan Phổ Tế. Như chúng ta đã thấy thời Hạ ngươn mạt pháp, chúng sanh chẳng những khổ đau về đời sống ở thế gian, mà còn hứng chịu những thảm họa do thiên tai như: Sống thần, động đất, lũ lụt và bệnh chướng nguy hiểm cho loài người. Do vậy, Đạo Cao Đài mới xuất thế để cứu vớt chúng sanh về phương diện vật chất lẫn tinh thần nhằm tận độ chúng sanh cho kịp ngày tận thế. Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Thầy có nói: “Đạo phát trễ một ngày là một ngày hại nhơn sanh”.

Phổ Tế Phật là vị Phật cứu vớt tất cả chúng sanh khắp mọi nơi thoát khỏi luân hồi khổ não để trở về với cõi Tây Phương Cực Lạc.

Tây Qui Phật 西 歸 佛tải về 0.7 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương