ĐẠI ĐẠo tam kỳ phổ ĐỘtải về 0.7 Mb.
trang4/19
Chuyển đổi dữ liệu17.11.2017
Kích0.7 Mb.
#2092
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Giải thoát khổ : Là giải thoát khổ đau, không còn vướng mắc trong vòng sanh tử luân hồi, tự do, tự tại. Tự mở trói và thoát ra khỏi những tâm bất thiện đã ràng buộc.


Theo Thánh giáo, thế gian là cảnh đọa, là nơi thọ muôn ngàn cay đắng, chịu biết bao thử thách nhọc nhằn, chứa nhiều xót xa đau khổ, nên các Đấng Thiêng Liêng tìm cách cứu thế độ đời, tùy theo trình độ, căn cơ của chúng sanh mà chỉ bày phương cách xử lý với cảnh khổ. Đức Hộ Pháp giải thích điều này như sau:

Hiền vì thương đời mà đạt cơ tùng khổ.

Thần vì thương đời mà lập cơ thắng khổ.

Thánh vì thương đời mà dạy cơ thọ khổ.

Tiên vì thương đời mà bày cơ thoát khổ.

Phật vì thương đời mà tìm cơ giải khổ.

Như vậy, giải thoát khổ là cứu cánh của chư Phật.Diệu Chơn Hành Phật 妙 真 行 佛

Diệu chơn hành 妙 真 行: Thi hành Chơn pháp huyền diệu.

Chơn pháp huyền diệu chỉ được thi hành trong nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, vì chính Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Thiêng liêng giáng cơ ban cho nền Chơn pháp nầy để chúng sanh trong thời hạ nguơn mạt pháp chung hưởng và sẽ được truyền mãi đến thất ức niên.


Thắng Giái Ác Phật 勝 戒 惡 佛

Giái ác: Hay giới ác 戒 惡 tức là phòng bị, răn đe những điều xấu xa hung dữ lấy mình

Thắng giái ác 勝 戒 惡: Người hành trì phải chiến thắng những giới ác, tức những điều gì dữ, xấu xa. Hay nói cách khác, phải chiến thắng những việc bất thiện, không hợp Đạo lý về thân, khẩu, ý, có hại cho mình và cho người khác.

Con người vì ác niệm mà gây nghiệp quả, rồi phải chịu vòng luân hồi sinh tử. Vì thế, người tu muốn thoát nghiệp phải thắng giới ác.


Giới là những điều răn cấm để giúp cho người tu ngăn ngừa điều quấy, ngưng điều ác, không làm các việc ác, mà làm các việc lành.

Người có trì giới thì không còn tạo nghiệp ác để sau phải chịu thọ nghiệp quả khổ đau. Như vậy, giới là nền tảng của giác ngộ giải thoát.Tùng lệnh Di Lạc Vương Phật

從 令 彌 勒 王 佛Tùng lệnh 從 令: Tùng theo mệnh lệnh.

Di Lạc Vương Phật 彌 勒 王 佛: Di Lặc Vương Bồ Tát hay Di Lặc Bồ Tát đều là Hồng danh của Đức Phật Di Lặc. Có điều gọi Di Lặc Vương Phật để chỉ Đức Ngài đang hành quyền cai quản chư Phật, còn gọi Di Lặc Bồ Tát hay Di Lặc Vương Bồ Tát để chỉ Đức Ngài đang thi hành nhiệm vụ giáo hóa và phổ độ chúng sanh.

Di Lặc Bồ Tát là do tiếng Phạn Maitreya Bodhisattva phiên dịch ra, có nghĩa là Từ Thị 慈 氏(Đấng Từ bi có lòng thương rộng lớn) và hiệu là A Dật Đa 阿 逸 多. Theo Lời Phật Thích Ca nói thì Đức Di Lặc Bồ Tát còn đang ở trên tầng trời Đâu Suất thuyết pháp, đợi đến ngày giáng sinh làm người ở trần gian để tu thành Phật, tức là một vị Phật tương lai, sau Đức Thích Ca Mâu Ni vậy.

Đức Di Lặc thường thị hiện ở cõi trần để hóa độ chúng sanh nhưng không ai hay biết, như trường hợp Bố Đại Hòa Thượng. Đức Di Lặc được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký kế thừa Phật vị của Ngài, tức là một vị Bồ Tát sẽ thành Phật tại cõi nhân gian và sẽ kế thừa Đức Phật Thích Ca để giáo hóa chúng sanh. Di Lặc Bồ Tát là hiện thân cho đức tính hỷ xả: Bởi vì Ngài thấy được các pháp do nhân duyên sinh khởi, không thật, chỉ có giả danh, nên Ngài không có chấp trước các pháp. Tượng thờ Đức Di Lặc Bồ Tát, người ta tạc có sáu đứa bé đeo theo chọc phá, đó là tượng trưng cho sáu thức (Lục tặc) luôn luôn quấy rối, nhưng Ngài vẫn an vui tự tại, hoan hỷ như thường.

Đức Phật Di Lặc có nhiều lần hóa sanh xuống trần để cứu độ chúng sanh. Sau đây chỉ ghi lại thời kỳ Ngũ Đại, Đức Di Lặc giáng sinh là vị Bố Đại Hòa Thượng 布 袋 和 尚.

Bố Đại là một vị Hòa thượng không tên tuổi, thường mang một cái túi vải (Bố đại 布 袋: túi bằng vải) lớn trên vai nên người đời gọi là Bố Đại. Tương truyền Bố Đại Hòa Thượng có thân hình mập mạp, mặt tròn, bụng to, miệng luôn luôn cười vui, vai lúc nào cũng mang bị vải, tay cầm cây tích truợng. Có nhiều câu chuyện lạ lùng kể về Ngài.

Một hôm, gặp vị Thiền sư hỏi Ngài: Phật pháp là thế nào ? Bố Đại đang mang bị vải bèn buông xuống đất, rồi đứng thẳng khoanh tay. Thiền Sư thấy vậy hỏi tiếp: Chỉ có như vậy, hay lại có việc hướng thượng? Bố Đại mang bị lên vai rồi đi. Qua cử chỉ trên, Ngài muốn cho biết: việc bỏ bị xuống đất là ý buông xả tất cả, dù là Phật pháp, nếu còn đeo đẳng, còn chấp chặt thì không thể nào thấu đạt Phật pháp. Buông xả rồi đứng yên là có ý chỉ tâm thanh tịnh. Sau đó quải bị lên vai rồi thông thả đi là có ý cho biết Ngài ung dung tự tại, nhưng dấn thân vào đời để làm lợi lạc cho chúng sinh. Lúc sắp tịch Ngài có bài kệ như sau:Di Lặc chân Di Lặc,

彌 勒 真 彌 勒Phân thân thiên bách ức.

分 身 千 百 億Thời thời thị thời nhân,

時 時 示 時 人Thời nhân tự bất thức.

時 人 自 不 識


Di Lặc, thật Di Lặc,

Phân thân trăm ngàn ức.

Luôn luôn chỉ người đời,

Người đời tự chẳng biết.

Vào thời Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Phật Di Lặc tái sinh một lần nữa để sửa đổi mối Chơn truyền, đóng các tầng Địa Ngục, A Tỳ để mở cơ tận độ các Chơn linh:Tái sanh sửa đổi Chơn truyền,

Khai cơ tận độ Cửu tuyền diệt vong.

Để mở Hội Long Hoa, là một trường thi Tiên Phật, do Đức Di Lặc làm chủ khảo, Đức Ngài giáng chơn linh xuống làm Di Đà Hộ Pháp để thâu tóm các Đạo hữu hình lại thành một mối, đối với tà tinh ma quỉ, Ngài dùng Giáng Ma Xử khưu trừ, và đối với các Chơn linh tu hành tinh tấn, Ngài sẽ tùy công đức mà phong Tiên hay Phật vị.Giáng linh Hộ Pháp Di Đà,

Chuyển cây Ma Xử đuổi tà trục tinh.

Thâu các Đạo hữu hình làm một,

Trường thi Tiên, Phật dượt kiếp khiên.

(Kinh Đại Tường)

Tại Tòa Thánh Tây Ninh, trên nóc của Phi Tưởng Đài có tượng Đức Phật Di Lặc ngồi tòa sen đặt trên lưng một con cọp vàng.(Cọp tượng trưng năm Bính Dần là năm khai nền Đại Đạo).

Năng chiếu diệu quang tiêu trừ nghiệt chướng

能 照 妙 光 消 除 孽 障Năng chiếu 能 照: Có thể chiếu rọi. Thường hay chiếu rọi.

Diệu quang 妙 光: Ánh sáng huyền diệu, hào quang hay Phật quang.


tải về 0.7 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương