ĐẠI ĐẠo tam kỳ phổ ĐỘ


Kiên trì 堅 持: Kiên tâm trì chí, tức là lòng vững chắc và bền ý chítải về 0.7 Mb.
trang16/19
Chuyển đổi dữ liệu17.11.2017
Kích0.7 Mb.
#2092
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Kiên trì : Kiên tâm trì chí, tức là lòng vững chắc và bền ý chí.


Bất cứ làm việc gì, cũng cần phải có lòng kiên trì để đạt được thành quả. Tu hành cũng vậy, lòng kiên trì nhẫn nhục là yếu tố hàng đầu để đi đến giác ngộ. Nếu không có lòng kiên trì thì người tu sẽ đầu hàng trước cơ thử thách hay ma chướng.

Đức Chí Tôn có dạy: “Từ xưa kiếp con người giữa thế, chẳng qua là khách đi đường; phận sự muốn cho hoàn toàn, cần phải có bền chí và khổ tâm; có bền chí thì mới đạt đặng phẩm vị thanh cao; có khổ tâm mới rõ tuồng đời ấm lạnh”.Cứu Khổ Phật 救 苦 佛

Cứu khổ : Cứu giúp người bị khổ.


Thế gian là biển khổ, nhưng cũng là một trường tiến hóa, nên con người phải mượn cảnh khổ để làm nấc thang tiến bước. Đứng trước một cảnh khổ, người có ý chí mạnh mẽ, kiên cường thì sẽ lợi dụng nó mà vươn lên, còn người nhu nhược yếu hèn, sẽ bị chìm sâu trong khổ cảnh. Vì thế, danh ngôn phương Tây có câu: “Cảnh khổ là một nấc thang cho bậc anh tài, một kho tàng cho người khôn khéo, và một vực thẳm cho kẻ yếu đuối”.

Do vậy, Giáo pháp các Tôn giáo hay chư Phật, Thánh, Tiên đến cứu vớt chúng sanh, không phải bằng cách nắm tay dẫn dắt hay dùng huyền diệu Thiêng Liêng để cứu khổ, mà chính do bản thân ta, theo sự chỉ dẫn của các Pháp, các Đấng để chúng ta tự lập hầu thoát lần ra cảnh khổ đó. Trong Kinh Pháp Cú, Phật cũng có nói: “Các ngươi hãy nỗ lực lên! Như Lai chỉ dạy cho con đường giác ngộ, chứ không giác ngộ thế cho ai được. Sự trói buộc của ma vương sẽ tùy sức thiền định của các ngươi mà được cởi mở”. Điều nầy Đức Chí Tôn cũng có dạy rằng: “Nếu các con không tự lập ở cõi thế nầy, là cái đời tạm của các con, thì Thầy cũng không bồng ẵm các con mà đỡ lên cho đặng. Ấy vậy vấn đề tự lập là vấn đề các con phải lo đó”.

Như vậy, cứu khổ không chỉ cầu ở tha lực mà trước nhứt ta phải tự cứu lấy cái khổ nơi chính bản thân mình.

Xá Tội Phật 赦 罪 佛

Xá tội : Tha tội.


Thế gian là nơi chứa nhiều tội lỗi. Bởi vô minh, con người mới tạo ra tội ác, tội ác tạo thành nghiệp quả, nghiệp quả đó lại tạo nên những chướng ngại, gọi là nghiệp chướng. Nghiệp chướng mới che mờ chân tâm, bản tánh của chúng ta.

Do vậy, người tu hành, trước hết phải biết sám hối ăn năn tội lỗi, lo lập công bồi đức để được xá tội hiện tại và tội tiền khiên hầu có thể trở về ngôi xưa vị cũ.Giải Thể Phật 解 體 佛

Giải thể : Giải bỏ hình thể.


Hình thể ở thể gian là tạm bợ, hữu hình tức hữu hoại, chỉ có vô vi là vĩnh cửu, truờng tồn. Người tu chẳng nên chú trọng nhiều đến hữu hình, vì nó sẽ mất, mà nên lo phần vô vi hay phần tâm pháp. Ví như thân xác chúng ta, chỉ cần lo một phần nhỏ để có đủ sự sống, còn dành thời gian tạo lập công đức để cho chơn linh sau nầy được nhẹ nhàng thoát hóa. Bởi vì người tu dù có đắc quả, hình hài thể xác cũng phải bỏ lại cõi trần nầy (Giải thể), chỉ có Chơn linh là vĩnh hằng trường cửu về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống mà thôi.

Chuẩn Đề Bồ Tát 準 提 菩 薩

Trong Phật giáo Bắc Tông, Chuẩn Đề (Chundi) là một hóa thân của Ngài Quán thế Âm Bồ Tát. Ở các chùa Việt Nam tượng Chuẩn Đề đều có ba mắt mười tám tay: Hai tay chắp nơi ngực, hai tay để nơi bụng, còn mười bốn tay kia, mỗi bên bảy cánh đều có cầm bửu bối. Ngài ngự trên tòa sen.

Theo lời thuyết giảng của Đức Thích Ca Mâu Ni, Chuẩn Đề Bồ Tát có tấm lòng từ bi vô hạn, thương sanh chúng như một người mẹ hiền thương yêu các con, nên người thế gian Tán Tụng Ngài là Chuẩn Đề Phật Mẫu hay Thất Cu Chi Phật Mẫu.

Căn cứ Di Lặc Chơn Kinh và kinh Đệ Thất Cửu, thì Đức Chuẩn Đề Bồ Tát chưởng quản tầng Hạo Nhiên Thiên và ngự nơi Cung Chưởng Pháp:Cung Chưởng Pháp xây quyền Tạo hóa,

Kiến Chuẩn Đề thạch xá giải thi.

Phổ Hiền Bồ Tát 普 賢 菩 薩

Dịch theo tiếng Phạn Tam Man Đa Bạt Đà La Bồ Tát 三 縵 多 跋 陀 羅 菩 薩 (Samantabha dra Bodhi sattva). Là một vị Bồ Tát lớn trong Phật Giáo Đại Thừa, tượng trưng cho Đức hạnh. Phổ Hiền có nghĩa là sự hiền đức phổ cập khắp nơi. Danh hiệu Ngài có nghĩa là “Đại Hạnh”, nghĩa là đức hạnh khắp tất cả pháp giới. Phổ Hiền là vị Bồ Tát chủ về Chân lý, về thiền định và hành vi của chư Phật. Trong các chùa, tượng của Ngài thường đặt bên phải tượng Phật Thích Ca, tay cầm ngọc như ý, cỡi trên voi trắng sáu ngà (tuợng trưng cho lục độ hoặc vượt qua sự dính mắc của sáu giác quan).

Thích Ca Tam Tôn là chỉ ba tượng thờ gồm ở giữa là tượng Đức Phật Thích Ca, bên phải là tượng Đức Phổ Hiền, tượng trưng cho chân lý, bên trái là tượng Đức Văn Thù Bồ Tát cởi sư tử xanh, tượng trưng cho trí tuệ.

Bồ Tát Phổ Hiền có 10 điều nguyện lớn (Phổ Hiền Thập Nguyện):

1.- Lễ kinh chư Phật 禮 敬 諸 佛

2.- Xưng tán Như Lai 稱 讚 如 來: Khen ngợi Đức Như Lai.

3.- Quảng tu cúng dưỡng 廣 修 供 養: rộng mở sự cúng dường.

4.- Sám hối nghiệp chướng 懺 悔 業 障: Sám hối các điều nghiệp chướng.

5.- Tùy hỉ công đức 隨 喜 功 德: Vui mừng mà thuận theo công đức của chư Phật và chư Bồ Tát.

6.- Thỉnh chuyển pháp luân 請 轉 法 輪: Xin quay xe pháp để cho chúng sinh hiểu biết.

7.- Thỉnh Phật trụ thế 請 佛 住 世: Xin Phật ở lại Thế gian.

8.- Thường tùy Phật học 常 隨 佛 學: Xin thường theo Phật để học Đạo.

9.- Hằng thuận chúng sanh 恆 順 眾 生: thường làm chúng sinh yên vui sung sướng.

10.- Giai hồi hướng 皆 回 向: Đem công đức hồi hướng về chúng sinh.

Mười điều hạnh nguyện ấy rộng như biển cả nên còn được gọi là Phổ Hiền nguyện hải 普 賢 願 海.

Tín Ngã ưng đương phát nguyện 信 我 應 當 發 願

Tín Ngã 信 我: Hãy nghe lời Ta.

Tín Ngã ưng đương phát nguyện 信 我 應 當 發 願: Là hãy nghe lời của Ta mà nên mau phát tâm cầu nguyện. Đây là lời Phật nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong bài Kinh là hãy tin lời Phật dạy mà thành tâm phát nguyện.

Năng trừ ma chướng quỉ tai 能 除 魔 障 鬼 災

Ma chướng quỉ tai 魔 障 鬼 災: Chướng ngại của ma, tai ách của quỉ nhằm để ngăn chận hay thử thách hành trình của người tu tập.

Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Thầy có cho biết: “Những sự phàm tục đều là mưu kế của Tà Mị Yêu Quái cốt để ngăn trở bước đường Thánh Đạo của các con. Những mưu quỉ quyệt ấy do lịnh Thầy dùng để thử các con”. Như vậy, những chướng ngại hay tai ách của quỉ ma là để ngăn bước đường người tu hành, cũng là cơ thử thách. Vì thế, chúng ta phải có trí huệ và nghị lực để tự mình vượt qua mọi chướng ngại, mọi tai ách. Ngoài ra, nhờ vào việc tu trì, nhờ vào nguyện lực mà chúng ta có thể cầu các Đấng hộ trì trừ ma diệt quỉ để được đi trọn con đường Thánh Đạo.Năng cứu khổ ách nghiệt chướng

能 救 苦 厄 孽 障Khổ ách 苦 厄: Khổ: Lo lắng, cực nhọc. Ách: Khốn cùng quẫn bách. Khổ ách: Lúc khổ sở khốn cùng.

Nghiệt chướng 孽 障: Chướng ngại cản trở người tu tập do mầm ác gây ra.

Năng độ Chúng Sanh qui ư Cực Lạc

能 度 眾 生 歸 於 極 樂Qui ư Cực Lạc 歸 於 極 樂: Trở lại với cõi Cực Lạc Thế Giới của Đức A Di Đà Phật.

Tất đắc giải thoát.

必 得 解 脫


Tất đắc 必 得: Ắt được.

Giải thoát 解 脫: Những người tay chân bị trói buộc, chẳng được tự do là chẳng được giải thoát. Một khi mở trói được tự do như xưa, gọi là nguời giải thoát. Bị khổ ách ràng buộc, ngăn đón giống như quấn trói. Một khi tu hành nhờ tự lực và tha lực, mọi phiền não nghiệt chướng tự tiêu diệt, tức là được giải thoát.

Chú thích: Theo thiển ý, lời chú của Hội Thánh cho biết tụng đến đây phải niệm danh chư Phật, hễ niệm danh mỗi vị xong rồi lạy một lạy, tức là buộc những người quì tụng phải niệm danh mỗi vị Phật xong, đánh chuông mới lạy một lạy. Như thế, đàn cúng mới trang nghiêm, đồng bộ, nhờ mọi người cùng lạy một lượt sau tiếng chuông đã gõ. Đó là giữ đàn cúng không bị loạn khi lạy, tức là chẳng thất lễ vậy.

C/. DỊCH NGHĨA:

Tầng Hạo Nhiên Thiên có:

- Diệt Tướng Phật

- Đệ Pháp Phật

- Diệt Oan Phật

- Sát Quái Phật

- Định Quả Phật

- Thành Tâm Phật

- Diệt Khổ Phật

- Kiên Trì Phật

- Cứu Khổ Phật

- Xá Tội Phật

- Giải Thể Phật

Như vô số các vị Phật, tùng theo mệnh lệnh của Đức Chuẩn Đề Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát, thường đi dạo khắp các cõi Ta Bà Thế giới độ hết vạn linh.

Nếu như có người Nam làm lành, nếu như có người Nữ làm lành, tin theo lời Ta, thì nên phát khởi lời nguyện: Nam Mô Chuẩn Đề Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, có thể trừ các chướng ngại do ma giục, các tai nạn do quỉ gây ra, có thể cứu những sự khổ sở và nghiệt chướng, có thể độ dẫn chúng sanh về nơi Cực Lạc, ắt được giải thoát.tải về 0.7 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương