ĐẠI ĐẠo tam kỳ phổ ĐỘtải về 0.7 Mb.
trang14/19
Chuyển đổi dữ liệu17.11.2017
Kích0.7 Mb.
#2092
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Từ : Từ bi.

Hàng : Chiếc thuyền.

Từ Hàng : Là chiếc thuyền từ bi.


Từ Hàng Bồ Tát là một vị Phật, nhưng vì lòng thương xót chúng sanh, nên Ngài vẫn giữ nhiệm vụ cứu khổ, tế độ sinh linh đang bị đọa trần. Vì thế, Danh hiệu Ngài được ví như chiếc thuyền từ bi cứu vớt người đưa qua biển khổ. Mặc dầu là Phật vị, nhưng Ngài vẫn xưng danh hiệu Bồ Tát, hay Đạo Nhơn như Từ Hàng Bồ Tát hay Từ Hàng Đạo Nhơn. Và nhiều lần Ngài chiết Chơn linh giáng phàm để cứu độ quần linh.

Trong thời nhị kỳ Phổ Độ, Từ Hàng Bồ Tát có giáng linh xuống làm hai vị nữ nhân là Thị Kính và Diệu Thiện, sau đó tu hành đắc quả thành Quan Âm Bồ Tát, hay Phật Bà Quan Âm. Trong Thánh giáo ngày 22-7-1926, Chí Tôn có cho biết: “Người gọi Quan Âm là Nữ Phật Tông, mà Quan Âm vốn là Từ Hàng Đạo Nhơn biến thân. Từ Hàng lại sanh ra lúc Phong Thần đời nhà Thương”.

Theo lời thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp, “ Chủ Bạch Vân Động là Bạch Vân Hòa Thượng, Đại Chơn linh Từ Hàng Đạo Nhơn giáng thế, hậu duệ của Quan Âm Bồ Tát, đã thác sinh hai lần ở Pháp, lần đầu thác sinh là La Rochefoucauld, lần thứ hai là Richelieu, và ở Việt Nam là Nguyễn Bỉnh Khiêm tức Trạng Trình”.

Đến thời Tam Kỳ Phổ Độ, Từ Hàng Đạo Nhơn cũng chiết Chơn Linh giáng phàm để làm Thiên sứ khai nền Đại Đạo: Đó là Phối Sư Thái Thơ Thanh (Nguyễn Ngọc Thơ). Chính Đức Chí Tôn giáng cơ cho Ngài Thơ biết: “...Ngày nay Thầy tỏ thiệt cho con hiểu, con là một chơn linh cùng Quan Âm Bồ Tát”.Năng du Ta Bà Thế Giái thi pháp hộ trì vạn linh sanh chúng

能 遊 娑 婆 世 界 施 法 護 持 萬 靈 生 眾Thi pháp 施 法: Thi pháp là đem các Giáo pháp ra thi hành.

Hộ Trì : Che chở, gìn giữ.


Vạn linh 萬 靈: Là toàn thể các sanh linh, gồm đủ bát hồn: kim thạch hồn, thảo mộc hồn, thú cầm hồn, nhơn hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn, Phật hồn.

Năng độ tận chúng sanh thoát ư tứ khổ

能 度 盡 眾 生 脫 於 四 苦Năng độ tận chúng sanh 能 度 盡 眾 生: Có thể độ hết tất cả chúng sanh.

Tứ khổ 四 苦: Là bốn thứ đau khổ của con người, sống ở trần gian ai cũng phải mang lấy nó: Đó là Sanh, già, bệnh, chết. Dầu cho con người thế gian có tài ba, dũng mãnh đến đâu hay giàu sang thế mấy cũng không thắng được, không chinh phục được sanh, già, bệnh, chết mà tất cả đều bị chúng nghiền nát, chỉ có người tu hành là muốn thoát khỏi bốn cái khổ đó, không để chúng lôi kéo vào vòng đau khổ triền miên. Tứ khổ, bên Phật giáo còn gọi là Tứ Sơn (Bốn núi). Trần Nhân Tông nói về bốn núi đó như sau:

Lang thang làm khách phong trần mãi,

Ngày cách quê hương muôn dặm trình.

(Thích Thanh Từ dịch)

Năng trừ tà ma năng trừ nghiệt chướng, tất đắc giải thoát

能 除 邪 魔 能 除 孽 障 必 得 解 脫Tà ma 邪 魔: Yêu ma, tà quái.

Luật công bằng thiêng liêng buộc người tu hành phải chịu cơ thử thách của lũ Tà ma, quỷ quái, vì vậy chúng thường bày ra giả cuộc để rù quến, dỗ dành người tu hành, nhưng người tu đã được hộ thân bằng bộ thiết giáp là Đạo đức của con người. Thánh giáo có dạy rằng: “Ấy vậy, Đạo đức các con là phương pháp khử trừ quỷ mị lại cũng là phương dìu dắt các con trở lại cùng Thầy. Các con không đạo, thì là tôi tớ quỷ mị. Thầy đã nói đạo đức cũng là một cái thang vô ngằn, bắc cho các con leo đến phẩm vị tối cao, tối trọng là ngang bực phẩm cùng Thầy, hay là Thầy còn hạ mình cho các con cao hơn nữa”.Nghiệt chướng 孽 障: Chướng ngại cản trở người tu hành do các mầm ác đã gây ra.

Tất đắc 必 得: Ắt được.

Giải thoát 解 脫: Cởi ra trót lọt, không dính mắc mọi sự trói buộc của đau khổ, phiền não và được an lạc tự tại. Ở đây có ý chỉ không còn vướng mắc trong vòng sanh tử luân hồi, tự do tự tại.
C/. DỊCH NGHĨA:

Phi Tưởng Thiên, một Tầng Trời huyền diệu có:

- Đa Pháp Phật

- Tịnh Thiện Giáo Phật

- Kiến Thăng Vị Phật

- Hiển Hóa Sanh Phật

- Trục Tà Tinh Phật

- Luyện Đắc Pháp Phật

- Hộ Trì niệm Phật

- Khai Huyền Cơ Phật

- Hoán Trược Tánh Phật

- Đa Phúc Đức Phật

Như vô số các vị Phật, tùng theo lệnh của Từ Hàng Bồ Tát, có thể dạo các cõi thế giới Ta Bà, mà đem thi hành các Pháp huyền diệu để gìn giữ và che chở cho muôn loài và chúng sinh.

Nếu có người Thiện Nam, người Thiện Nữ, tin theo Ta thì phải có lòng phát nguyện: Nam Mô Từ Hàng Bồ Tát, có thể cứu được bệnh tật, có thể cứu được ba tai họa, có thể độ hết chúng sinh hầu thoát khỏi bốn cái khổ, có thể tiêu trừ tà ma, có thể diệt được nghiệp chướng, ắt được giải thoát.
7.-HẠO NHIÊN PHÁP THIÊN:

A/. KINH:

HẠO NHIÊN PHÁP THIÊN hữu:

- Diệt Tướng Phật

- Đệ Pháp Phật

- Diệt Oan Phật

- Sát Quái Phật

- Định Quả Phật

- Thành Tâm Phật

- Diệt Khổ Phật

- Kiên Trì Phật

- Cứu Khổ Phật

- Xá Tội Phật

- Giải Thể Phật

Như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật tùng lịnh CHUẨN ĐỀ BỒ TÁT, PHỔ HIỀN BỒ TÁT thường du Ta Bà Thế giái độ tận Vạn Linh.

Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân tín ngã ưng đương phát nguyện Nam Mô CHUẨN ĐỀ BỒ TÁT, PHỔ HIỀN BỒ TÁT, năng trừ ma chướng quỉ tai, năng cứu khổ ách nghiệt chướng, năng độ Chúng Sanh qui ư Cực Lạc, tất đắc giải thoát.
B/. CHÚ THÍCH:

Hạo Nhiên Pháp Thiên hữu

浩 然 法 天 有

Hạo Nhiên khí : Hay Hạo Nhiên chi khí còn gọi là Nguyên Khí hay Hỗn Nguơn khí, là cái khí chất to lớn sáng sũa trong bầu trời.tải về 0.7 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương