ĐẠI ĐẠo tam kỳ phổ ĐỘ


Đa Pháp 多 法: Nhiều Giáo pháptải về 0.7 Mb.
trang13/19
Chuyển đổi dữ liệu17.11.2017
Kích0.7 Mb.
#2092
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19

Đa Pháp : Nhiều Giáo pháp.


Theo Phật, Pháp được chia thành nhiều loại:

-Tâm pháp: Các hiện tượng, diễn biến của tâm lý;

-Sắc pháp: Các hiện tượng sự vật trong thế giới vật lý.

-Pháp hữu vi bị sinh diệt, Pháp Vô vi thì bất sinh bất diệt.

-Thiện pháp và Bất thiện pháp.

-Pháp tối thượng: không thể thuyết, mà mỗi người tự mình chứng ngộ cho chính mình.

Đa Pháp Phật là vị Phật khéo dùng các pháp để tùy cơ giáo hóa chúng sanh, đối cơ thi pháp 對 基 施 法, khiến mọi chúng sanh đều có thể hiểu được pháp.

Tịnh Thiện Giáo Phật 淨 善 教 佛

Tịnh thiện giáo 淨 善 教: Dạy lìa xa các cấu nhiễm, diệt trừ ác niệm, để đạt được thiện tâm và thanh tịnh.

Tịnh thiện tức là tâm thiện phải thanh tịnh. Ví dụ như người tu có thiện tâm, nhưng lòng thiện đó vẫn bị lệ thuộc vào thân khẫu ý: Hành thiện để khoe khoang, làm lành để lấy tiếng. Đó là bất tịnh thiện.Kiến Thăng Vị Phật 建 升 位 佛

Kiến Thăng vị : Tạo lập, sắp xếp việc thăng ngôi vị.


Sự thăng tiến của mỗi chơn linh từ bực nhơn phẩm trở lên rất khó khăn, vì ở hàng nhơn phẩm, con người còn phải chuyển kiếp nhiều lần mới có thể đạt đến Thần, Thánh, Tiên, Phật vị. Mỗi một bậc tu của con người, có đoạt được hay không, nhanh hay chậm, đều tùy thuộc vào công quả và Đạo đức của mình nơi mặt thế nầy. Nhưng nếu có tu hành thì ngôi vị sẽ được thăng lên tùy theo hạnh đức và công nghiệp của mình đã tạo lập.

Hiển Hóa Sanh Phật 顯 化 生 佛

Hiển Hóa sanh : Làm hiện rõ về việc biến hóa và sinh sản.


Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu là Đấng Hóa sinh ra Càn khôn Vũ Trụ và vạn linh. Vì vậy, Hiển Hóa Sanh Phật là vị Phật dạy dỗ chúng sanh tu hành biết giác ngộ và làm sáng tỏ công đức hóa sinh vô lượng của Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và chư vị Phật.

Trục Tà Tinh Phật 逐 邪 精 佛

Trục tà tinh : Rược đuổi yêu ma tà quái.


Thầy có nói: Đạo khai thì Tà khởi. Lại nữa, vì luật công bằng thiêng liêng, người tu hành phải chịu cho tà tinh quỉ mị khảo thí. Nhưng nếu người tu tinh tấn, chuyên cần thì được các Đấng hộ trì, tà mị cũng khó bề khảo dượt được.

Ngược lại, người tu nếu tâm bất chính thì Quỉ vương sẽ thừa dịp lôi kéo ra khỏi đường chơn chánh. Thầy có nói: “Quỉ vương lại thừa dịp hành tàng bất chánh của nhiều đứa trong Đạo mà giựt giành, chia xẻ các con với Thầy. Nó lại tùy theo hạnh đức của mỗi đứa mà dắt lần ra khỏi chánh giáo”.

Thầy căn dặn môn sinh rõ rằng: “Đứa nào chánh thì được nghe lời Thầy dạy dỗ, đứa nào tà phải bị lời quỉ mị dẫn đường”.

Trục Tà Tinh Phật là vị Phật có nhiệm vụ trừ tà khử mỵ, tiêu ma diệt quỷ cho người tu theo chánh pháp.Luyện Đắc Pháp Phật 煉 得 法 佛

Luyện đắc pháp : Rèn luyện để đắc được tâm pháp tu luyện.


Đắc được Pháp, tức là biết rõ về thể pháp và bí pháp của Đạo. Người đắc pháp tức là người đã đắc đạo rồi vậy.

Hộ Trì Niệm Phật 護 持 念 佛

Hộ trì niệm : Bảo vệ và gìn giữ việc tưởng niệm.


Người tu hành, tâm hằng ngày thường tưởng nghĩ đến Chí Tôn và chư Phật, hằng lo công đức, tạo nhiều phước báo, cảm ứng Phật, nên được hộ trì cho việc tưởng niệm.

Khai Huyền Cơ Phật 開 玄 機 佛

Khai huyền cơ : Khai mở cơ Trời huyền diệu.


Huyền cơ hay là thiên cơ huyền diệu là do cơ Tạo hóa sắp đặt, không một ai có thể thấu hiểu được máy Trời đặng. Thiên cơ bất khả lậu, hàng Phật Thánh Tiên đã từng cho biết như vậy. Chỉ có các Đấng Phật, Tiên đắc lệnh Chí Tôn hay các Thiên sứ, thừa lệnh Thiêng Liêng mới thấu hiểu và khai mở được huyền cơ mà thôi. Khai Huyền Cơ Phật là vị Phật đắc lịnh Chí Tôn có nhiệm vụ khai mở Thiên cơ huyền diệu.

Hoán Trược Tánh Phật 換 濁 性 佛

Hoán trược tánh : Thay đổi tánh ô trược xấu xa.


Thượng Đế là khối Đại Linh Quang, chiết chơn linh xuống thế gian, gọi là Tiểu Linh Quang phối hợp với phàm thể để tạo thành một con người. Vì vậy, mỗi con người đều có cái Thiên tánh vốn lành, nhưng khi nhập thế rồi, nặng mang phàm thể, xu hướng theo vật chất, càng bị thất tình , lục dục sai khiến, con người càng trở nên mất tánh trọn lành, rồi tạo ra nhiều nghiệp quả. Do nghiệp chướng trả vay, con người phải bị lôi vào vòng sanh tử luân hồi triền miên, mà đắm chìm vào tục lụy, làm cho Chơn tánh biến thành trược tánh (tánh ô trược).

Dòng khổ hải hễ thường chìm đắm,

Mùi đau thương đã thắm Chơn linh.

(Kinh Giải Oan)

Muốn thoát được luân hồi sanh tử, phải kiến tánh, tức là đổi trược tánh hoàn lại Thiên tánh hay Phật tánh.

Đa Phúc Đức Phật 多 福 德 佛

Đa phúc đức : Nhiều phước đức.


Phúc đức hay phước đức, đồng nghĩa với công đức, là những việc làm thiện, lành để giúp đỡ người khác, đem lại sự an lạc, hạnh phúc cho mình và cho người ở hiện tại hay tương lai.

Người biết làm phước là người có tâm hướng thiện. Làm lành thì được phước báo hay quả phước.

Có hai thứ làm phước:

- Phước hữu lậu: Là làm lành được phước quả là an vui một cách tương đối vì còn trong vòng sanh tử luân hồi.

- Phước vô lậu: Được phước quả là an vui tuyệt đối, thoát ly sanh tử. Đây là phước đức của chư Phật.

Tu phước là làm những việc phước đức như bố thí, công quả, lễ bái, tụng kinh...Còn tu huệ là thường học hỏi giáo pháp, tụng kinh trì giới...

Người Đệ Tử của Đức Chí Tôn phải vừa tu phước và tu huệ, gọi là phước huệ song tu.

Tùng lịnh Từ Hàng Bồ Tát

從 令 慈 航 菩 薩
tải về 0.7 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương