ĐẠI ĐẠo tam kỳ phổ ĐỘtải về 0.7 Mb.
trang12/19
Chuyển đổi dữ liệu17.11.2017
Kích0.7 Mb.
#2092
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19

Thủ Luân Phật

Thủ luân : Giữ gìn luân thường đạo lý.


Luân Thường là những phép tắc, đạo đức trong cư xử ở đời được qui định không thay đổi mà mọi người có bổn phận phải gìn giữ và tuân theo.

Luân Thường gồm: Ngũ luân và ngũ thường.Ngũ luân 五 倫: Là năm phép cư xử theo đạo lý là vua tôi, cha con, chồng vợ, anh em, bè bạn (Quân thần 君 臣, Phụ tử 父 子, Phu thê 夫 妻, Huynh đệ 兄 弟, Bằng hữu 朋 友).

Ngũ thường 五 常: Là năm đức tính căn bản phải gìn giữ luôn luôn, đó là: Nhân仁 , Nghĩa 義, Lễ 禮, Trí 智, Tín 信.

Dữ : Với, cùng với.


Cửu Vị Nữ Phật 九 位 女 佛

Cửu Vị Nữ Phật 九 位 女 佛: Tức là Cửu Vị Tiên Nương nơi Diêu Trì Cung, có công dìu dẫn các vị Thiên Sứ mở nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ và có công tiếp độ các Chơn linh trong thời Hạ Ngươn về các cõi Cửu Thiên Khai Hóa, nên được phong làm Phật vị.

Vào thời Tam Kỳ Phổ Độ, ngoài nhiệm vụ giáo hóa chúng sanh, Cửu Vị Nữ Phật còn có nhiệm vụ siêu độ các Chơn linh vượt qua Cửu Trùng Thiên để vào Hỗn Ngươn Thiên, qua bí pháp tụng Cửu, Tiểu, Đại Tường. Ngoài ra vì muốn độ tận các Nữ hồn, nên Thất Nương tình nguyện xuống cõi Âm Quang để cứu giúp, giáo hóa các nữ hồn ở nơi ấy được siêu thăng thoát hóa.Tùng lịnh Kim Bàn Phật Mẫu

從 令 金 盤 佛 母

Kim Bàn Phật Mẫu : Tức là Diêu Trì Kim Mẫu, chưởng quản Kim Bàn nơi Diêu Trì Cung, là nơi chứa các nguyên chất để tạo ra Chơn Thần cho các bậc Nguyên Nhân, nên còn được gọi là Kim Bàn Phật Mẫu.


Đức Diêu Trì Kim Mẫu nguồn gốc là do hóa thân đầu tiên của Đức Chí Tôn để làm chủ khí Âm Quang.

Đối với vũ trụ quan của Đạo Cao Đài, Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế có giải thích như sau: "Khí Hư Vô sanh có một mình Thầy". Khí Hư Vô còn gọi là Tiên Thiên Chánh Khí hay Hạo Nhiên Chi Khí, là khí có trước khi có Trời Đất, tức là khi Trời Đất chưa có phân định, còn trong thời kỳ Hồng Mông, mờ mờ mịt mịt, lặng lẽ vô vi. Khí Hư Vô nầy vô cùng nhẹ nhàng, tinh khiết bàng bạc khắp vũ trụ càn khôn, kết tụ muôn đời nhiều kiếp, đến thời kỳ có một tiếng nổ lớn liền biến sanh ra một ngôi gọi là Thái Cực, một khối Đại Linh Quang toàn tri toàn năng, vô cùng vô tận, sáng lòa rực rỡ, chiếu tỏa khắp Càn Khôn Vũ Trụ. Đó là Thái Cực là ngôi ngự của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế.

Đức Chí Tôn mới phân định Thái cực ra Lưỡng nghi là khí Dương quang và Âm quang. Đức Chí Tôn nắm quyền chưởng quản khí Dương quang, còn khí Âm quang thuộc quyền chưởng quản của Diêu Trì Kim Mẫu hay Kim Bàn Phật Mẫu.

Khí Dương Quang của ngôi Thái Cực mới phối hợp với khí Âm Quang để tạo hóa ra vạn vật và Càn Khôn Vũ Trụ.Vạn Loại Chúng sinh do Đức Mẹ hóa sanh gồm bát hồn: Kim Thạch hồn, Thảo Mộc hồn, Thú Cầm hồn, Nhơn hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn và Phật hồn.Càn Khôn sản xuẩt hữu hình,

Bát hồn vận chuyển hóa thành chúng sanh.

(Phật Mẫu Chơn Kinh)Năng tạo năng hóa vạn linh năng du Ta Bà Thế giới

能 造 能 化 萬 靈 能 遊 娑 婆 世 界Năng tạo năng hóa vạn linh 能 造 能 化 萬 靈: Có thể biến tạo và sinh hóa ra vạn linh.

Theo Thánh giáo, Đức Chí Tôn ngự ngôi Thái cực rồi phân Lưỡng nghi là Dương quang và Âm quang. Dương quang do Chí Tôn cai quản, còn Đức Phật Mẫu nắm phần Âm quang để phối hợp với Dương quang ấy mà tạo hóa ra vạn chơn linh trong Càn khôn Vũ trụ.

Dưỡng dục quần sanh qui nguyên Phật vị

養 育 群 生 歸 源 佛 位


Dưỡng dục : Nuôi dưỡng và dạy dỗ.

Quần Sanh : Đồng nghĩa với chúng sanh, là chỉ tất cả các loài sanh vật như thảo mộc, thú cầm, nhơn loại.

Qui nguyên : Trở về nguồn cội.


Chúng sanh là một tiểu linh Quang của Ngọc Hoàng Thượng Đế.

Theo luật tiến hoá, các chơn hồn phải đầu kiếp xuống phàm trần là vật chất, rồi từ tinh hoa của vật chất, mới tiến lên đến kim thạch, thảo mộc, thú cầm, nhơn loại, cho đến Thần, Thánh, Tiên, Phật. Sau đó, nếu vẫn tiếp tục tu hành, chơn linh sẽ qui nguyên về với nguồn cội là khối Đại Linh Quang của Đức Chí Tôn.Thính ngã dục tu phát nguyện

聽 我 欲 修 發 願


Thính ngã : Nghe lời Ta dạy. Lời của Đức Phật.

Dục tu : Muốn tu hành.


Phát nguyện 發 願: Phát tâm lập nguyện.

Huờn hư thi hình đắc A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề

還 虛 屍 形 得 阿 耨 多 羅 三 藐 三 菩 提


Huờn : Hay hoàn là trở lại, trở về.

: Hư không, hư vô.


Thi hình 屍 形: Thi hài hình thể.

Huờn hư thi hình 還 虛 屍 形: Thi hài hình thể, khi chết trở về nơi hư không, bởi vì do tứ đại giả hiệp.

Theo triết lý Phật giáo, hữu hình hữu hoại, lại nữa thi thể hình hài là một khối vật chất hữu hình do tứ đại hiệp lại mà thành, nên rồi sẽ trở về hư không. Hai câu liễn trên thuyền Bát Nhã viết:Vạn sự viết vô: Nhục thể thổ sanh hoàn tại thổ,

萬 事 曰 無: 肉 體 土 生 還 在 土

Thiên niên tự hữu: Linh hồn thiên tứ phản hồi thiên.

千 年 自 有: 靈 魂 天 賜 反 回 天

Nghĩa là:

Muôn việc đều không, xác thịt do đất tạo ra thì hoàn lại đất,

Ngàn năm tự có, linh hồn do Trời ban cho, quay trở về trời.

Xá lợi tử qui nguyên Phật vị tất đắc giải thoát

舍 利 子 歸 源 佛 位 必 得 解 脫Xá lợi 舍 利: (Sarira) hình hài, thân xác của các bậc Thánh Đắc Đạo hay Đức Phật Thích Ca, sau khi hỏa táng, xương cốt còn lại là những tinh thể rắn chắc và tròn hạt như những viên bi sáng, lóng lánh như ngọc, nên người ta gọi những tinh thể đó là Xá Lợi. Xá Lợi được thờ nơi Bửu Tháp.

Hạt Xá Lợi được gọi là Xá Lợi Tử 舍 利 子.

Xá lợi tử còn là một từ ngữ đặc biệt dùng để chỉ cái chơn thần huyền diệu của những người luyện Đạo khi Tinh Khí Thần đã hiệp nhất đắc đạo thành Tiên, Phật. Chơn thần nầy bên tu Tiên gọi là Thánh thai hay Kim đơn, bên Phật thì gọi là Mu ni Bửu châu, Xá lợi tử.

Qui nguyên Phật vị 歸 元 佛 位: Trở về với ngôi vị Phật.
C/. DỊCH NGHĨA:

Tạo Hóa Thiên là một Tầng Trời huyền diệu, có:

-Quảng Sanh Phật.

-Dưỡng Dục Phật.

-Chưởng Hậu Phật.

-Thủ Luân Phật.

-Cùng với Cửu Vị Nữ Phật

Như vô số các vị Phật, tùng theo mệnh lệnh của Kim Bàn Phật Mẫu, có thể tạo hóa ra vạn linh, có thể dạo khắp Ta Bà Thế Giới , để nuôi dưỡng chúng sanh, trở về với ngôi vị Phật xưa.

Nếu như có người Thiện Nam, người Thiện Nữ, nghe lời Ta nói, muốn tu hành thì hãy phát ra lời cầu nguyện: Nam Mô Kim Bàn Phật Mẫu, nuôi dưỡng và dạy dỗ quần linh, nếu như được sanh ra, nếu như chưa sanh ra, nếu như có kiếp sống, nếu như chẳng có kiếp sống, nếu như có tội, nếu như không có tội, nếu như có lòng tưởng niệm, nếu như không có lòng tưởng niệm, thi thể hình hài sẽ trở về cõi hư vô, đạt được Phẩm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, và chơn thần sẽ trở về với ngôi vị Phật xưa, ắt được giải thoát.
6.-PHI TƯỞNG DIỆU THIÊN:

A/. KINH:

PHI TƯỞNG DIỆU THIÊN hữu:

- Đa Pháp Phật

- Tịnh Thiện Giáo Phật

- Kiến Thăng Vị Phật

- Hiển Hóa Sanh Phật

- Trục Tà Tinh Phật

- Luyện Đắc Pháp Phật

- Hộ Trì niệm Phật

- Khai Huyền Cơ Phật

- Hoán Trược Tánh Phật

- Đa Phúc Đức Phật

Như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, tùng lịnh TỪ HÀNG BỒ TÁT, năng du Tà Bà Thế giái thi pháp hộ trì Vạn Linh Sanh Chúng.

Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân tín ngã ưng đương phát nguyện Nam Mô TỪ HÀNG BỒ TÁT, năng cứu tật bịnh, năng cứu tam tai, năng độ tận Chúng Sanh thoát ư tứ khổ, năng trừ tà ma, năng trừ nghiệt chướng, tất đắc giải thoát.
B/. CHÚ THÍCH:

Phi Tưởng Diệu Thiên hữu

非 想 妙 天 有Phi Tưởng Diệu Thiên 非 想 妙 天: Là một Tầng Trời trong Cửu Trùng Thiên rất huyền diệu do Đức Từ Hàng Bồ Tát chưởng quản, nên còn được gọi là Phi Tưởng Diệu Thiên. Trong bài kinh Đệ Bát Cửu có câu:

Hơi Tiên tửu nực nồng thơm ngọt,

Phi Tưởng Thiên để gót tới nơi.

Đa PhápPhật 多 法 佛


tải về 0.7 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương