ĐẠI ĐẠo tam kỳ phổ ĐỘ


Thinh dục 聲 欲: lòng mê âm thanh dịu êmtải về 0.7 Mb.
trang11/19
Chuyển đổi dữ liệu17.11.2017
Kích0.7 Mb.
#2092
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19

Thinh dục : lòng mê âm thanh dịu êm.

Hương dục : lòng thích mùi thơm.

Vị dục : lòng ham ăn món ngon.

Xúc dục : Thân ham muốn sung sướng.

Ý dục :: Ý ham được thỏa mãn.


Thất tình 七 情: Bảy thứ tình cảm thường hay khuấy rối tâm con người. Đó là : Hỷ 喜 (mừng), Nộ 怒 (giận), Ái 愛 (yêu), Ố 惡 (ghét), Ai 哀 (buồn), Lạc 樂 (vui) và Dục 欲 (muốn).

Thoát đọa luân hồi tất đắc giải thoát

脫 墮 輪 廻 必 得 解 脫

Đọa : Rơi xuống, rớt xuống.


Thoát đọa luân hồi 脫 墮 輪 迴: Thoát khỏi sự đọa đày của vòng luân hồi sanh tử, tức là đắc Đạo.

Tất đắc 必 得: Ắt được.C/. DỊCH NGHĨA:

Trên Tầng cao Hư Vô Thiên có :

- Tiếp dẫn phật.

- Phổ Tế Phật

- Tây Qui Phật

- Tuyển Kinh Phật

- Tế Pháp Phật

- Chiếu Duyên Phật

- Phong Vị Phật

- Hội Chơn Phật

Như vô số các vị Phật, tùng theo lịnh của Đức Nhiên Đăng Cổ Phật, dìu dắt và phổ độ các Chơn linh để đạt được Pháp, đạt quả Phật, tạo được duyên, tạo được ngôi vị, đạt được Đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, chứng được quả vị để nhập vào Cực Lạc Quốc, hiệp với chư vị Phật định ra Thiên thơ cứu giúp toàn sanh chúng được trở về ngôi vị Phật.

Nếu như có người Thiện Nam, người Thiện Nữ, gìn giữ sự tu tập, nghe lời Ta muốn được chơn truyền thì hãy niệm Nhiên Đăng cổ Phật, thường dạo khắp Ta Bà Thế Giới, giáo hóa Chơn truyền, tế độ chúng sanh khắp nơi, giải thoát khỏi Lục Dục, Thất Tình để ra khỏi vòng sanh tử luân hồi, ắt được giải thoát.5.-TẠO HÓA THIÊN:

A/. KINH:

TẠO HÓA HUYỀN THIÊN hữu:

- Quảng Sanh Phật

- Dưỡng Dục Phật

- Chưởng Hậu Phật

- Thủ Luân Phật

- Cửu Vị Nữ Phật

Như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, tùng lịnh KIM BÀN PHẬT MẪU năng tạo, năng hóa Vạn Linh, năng du Ta Bà Thế giái dưỡng dục quần sanh qui nguyên Phật vị.

Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân thính ngã dục tu phát nguyện Nam Mô KIM BÀN PHẬT MẪU dưỡng dục quần linh, nhược hữu sanh, nhược vị sanh, nhược hữu kiếp, nhược vô kiếp, nhược hữu tội, nhược vô tội, nhược hữu niệm, nhược vô niệm, hườn hư thi hình đắc A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề Xá Lợi Tử qui nguyên Phật vị tất đắc giải thoát.


B/. CHÚ THÍCH:

Tạo Hóa Huyền Thiên hữu

造 化 玄 天 有Tạo Hóa Huyền Thiên 造 化 玄 天: Tầng Trời Tạo Hóa Thiên huyền diệu, đây là Tầng Trời do Đức Diêu Trì Kim Mẫu chưởng quản. Trong bài Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:

Tạo Hóa Thiên huyền vi Thiên Hậu,

造 化 天 玄 微 天 后,

Chưởng Kim Bàn Phật Mẫu Diêu Trì.

掌 金 盤 佛 母 遙 池.

Tạo Hóa Thiên là chỗ ngự của Đức Phật Mẫu và là nơi cấu tạo, hóa sanh muôn loài vạn vât. Căn cứ theo bài kinh Đệ Cửu Cửu thì Tầng Tạo Hóa Thiên rất huyền diệu, luôn luôn lúc nào cũng biến hóa không bao giờ ngừng nghỉ, từ tạo thiên lập địa đến nay và mãi mãi không cùng về sau:

Vùng thoại khí bát hồn vận chuyển,

Tạo Hóa Thiên sanh biến vô cùng.

Quảng Sanh Phật 廣 生 佛

Quảng sanh : Sự sống rộng lớn của toàn thể chúng sanh.


Trong tất cả các nghiệp ác, giết hại chúng sinh có hậu quả nghiêm trọng nhất.Vì sao vậy? Vì mọi chúng sanh đều có bản tánh tham tiếc mạng sống của mình, ai cũng tham sống sợ chết. Thánh giáo Chí Tôn dạy về sự bảo sanh như sau: “Mỗi mạng sống đều hữu căn hữu kiếp, dầu nguyên sanh hay hóa sanh cũng vậy, đến thế nầy lâu mau đều định trước. Nếu ai giết mạng sống, đều chịu quả báo không sai, biết đâu là cái kiếp sanh ấy chẳng phải là Tiên, Phật bị đọa luân hồi mà ra đến đỗi ấy. Cái mạng sống là Thầy, mà giết Thầy thì không phải dễ. Các con gắng dạy nhơn sanh điều ấy”.

Lại nữa, Chí Tôn và chư Phật, Tiên, Thánh là Đấng háo sanh, tức là rất yêu thương mạng sống của mọi loài sanh linh:Lòng Trời Đất thương đều muôn vật,

Đức háo sinh Tiên Phật một màu.

(Kinh Sám Hối)

Vì thế, người tu hành phải trường trai giới sát để thể hiện lòng Từ bi của Trời Phật và mở lòng quảng đại yêu thương mạng sống hết thảy các sinh linh.

Quảng Sanh Phật là vị Phật đại từ bi thương yêu cả chúng sanh đồng với Chí Tôn, Phật Mẫu.

Dưỡng Dục Phật 養 育 佛

Dưỡng dục : Nuôi dưỡng và dạy dỗ.


Phật Mẫu chẳng những là Đấng tạo hóa ra vạn linh, sanh chúng, mà lại còn là Đấng có công dưỡng dục và giáo hóa quần linh. Trong bài kinh Tán tụng công đức Diêu Trì kim Mẫu có câu:

Âm dương biến tạo Chơn thần,

Lo cho nhơn vật về phần hữu vi,

Mớm cơm, vú sữa cũng tay,

Dưỡng sanh đùm bọc với tài Chí Công.

Dưỡng Dục Phật cũng là một vị Phật chăm sóc và dưỡng nuôi vạn linh sanh chúng như Đức Phật Mẫu là Đấng mẹ hiền của vạn linh vậy.

Chưởng Hậu Phật 掌 厚 佛

Hậu : Dày, sâu dày, ân hậu, trái với bạc.

Chưởng hậu : Nắm giữ, coi sóc và thi hành ân hậu đối với chúng sanh.tải về 0.7 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương