ĐẠI ĐẠo tam kỳ phổ ĐỘ


Nhân duyên 因 緣: Là hai yếu tố hòa hợp tạo thành tất các vậttải về 0.7 Mb.
trang10/19
Chuyển đổi dữ liệu17.11.2017
Kích0.7 Mb.
#2092
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19

Nhân duyên : Là hai yếu tố hòa hợp tạo thành tất các vật.


Nhân là yếu tố chính sinh ra sự vật; duyên hay trợ duyên là một yếu tố phụ giúp cho sự vật được hình thành. Trồng cây, giống là nhân; đất, nước, ánh sáng, làm đất, cuốc...là duyên.

Vạn sự, vạn vật đều do nhân duyên sinh. Nhờ hiểu rõ lý nhân duyên, chúng ta mới biết số mạng do ta làm chủ, bởi vì tương lai cuộc đời chúng ta có tốt hay xấu, đau khổ hay hạnh phúc hoàn toàn bởi những nhân duyên mà chúng ta đã tạo lấy. Cũng thế, được duyên gặp Phật cũng là do ta bồi đắp từ kiếp trước.Đắc vị 得位: Đạt được ngôi vị.

Đắc A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề chứng quả nhập Cực Lạc Quốc

得 阿 耨 多 羅 三 藐 三 菩 提 證 果 入 極 樂 國Đắc A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề 得 阿 耨 多 羅 三 藐 三 菩 提: Đắc quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Chứng quả 證 果: Theo đạo Phật, người tu hành giác ngộ chứng được đạo.

Nhập 入: Đi vào.

Cực Lạc Quốc 極 樂 國: Chỉ cõi Tây Phương Cực Lạc hay Cực Lạc Thế Giới, là cõi tịnh độ ở phương tây do Phật A Di Đà giáo hóa. Cõi này là nơi hoàn toàn trong sạch, đẹp đẽ, an vui và hạnh phúc, không có những điều khổ não nên được gọi là cõi Cực Lạc.

Hiệp chúng đẳng chư Phật tạo định Thiên Thi tận độ Chúng Sanh đắc qui Phật Vị

合 眾 等 諸 佛 造 定 天 書 盡 度 眾 生 得 歸 佛 位


Hiệp chúng đẳng chư Phật : Là hợp với nhiều Đấng Phật hay cùng với các Đấng Phật.


Tạo định 造 定: Sắp đặt.

Thi 書: Thơ hay thư là sách.

Thiên thi 天 書: Hay thiên thơ là quyển sách của Trời. Trong đó ghi chép về luật pháp, nguyên lý vận hành vũ trụ do Thiêng Liêng định sẵn.

Việc khai nền Đại Đạo ở cõi nước Việt Nam ta cũng do Thiên thơ tiền định. Thánh giáo Đức Chí Tôn có dạy: “Đại Đạo Tam Kỳ hoằng khai tại cõi Nam, đã chiếu theo Thiên thơ, Hội Tam Giáo, mà vớt chúng sanh thoát vòng ly khổ, thiệt thiệt, hư hư, một mảy chi, cũng chẳng qua là máy thiên cơ mà thôi”. Trong Thánh Thi Hiệp Tuyển có bài viết:Ký thành một cuốn gọi Thiên Thơ,

Khai Đạo muôn năm trước định giờ.

May bước phải gìn cho mạnh trí,

Nắm đuôi phướn phụng đến dương bờ.

Tận độ chúng sanh 盡 度 眾 生: Cứu giúp hết tất cả chúng sanh, không chừa một ai.

Đắc qui Phật vị 得 歸 佛 位: Được đắc quả ngôi vị Phật.

Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân

若 有 善 男 子 善 女 人Thiện Nam tử 善 男 子: Người Nam làm việc lành, làm việc thiện. Đây chỉ người tín đồ nam của đạo Cao Đài.

Thiện Nữ nhơn 善 女 人: Người Nữ làm việc lành, làm việc thiện. Đây chỉ nữ tín đồ.

Thiện nam tử, thiện nữ nhân 善 男 子 善 女 人: Có hàm ý chỉ hết thảy kẻ nam, người nữ có lòng tin thâm thiết. Nói cả nam lẫn nữ là có ý cho biết: Ai cũng có thể tu đắc đạo được.

Theo giáo lý của nhà Phật, muốn được gọi là “Thiện nam tử, thiện nữ nhân”, người tu hành cần phải tu tập đủ ba loại tịnh nghiệp (Tịnh nghiệp tam phước).

1/ Phước trời người: Có bốn điều

- Hiếu dưỡng cha mẹ.

- Kính trọng bậc sư trưởng.

- Tâm từ bi, không sát hại mọi loài chúng sinh.

- Tu tập mười thiện nghiệp.

2/ Phước Nhị thừa: Có ba điều:

- Quy y tam bảo.

- Nghiêm trì các tịnh giới.

- Không phạm các oai nghi.

3/ Phước Đại thừa: Gồm có bốn điều:

- Phát tâm Bồ Đề

- Tin sâu nhân quả

- Thọ trì kinh Đại thừa.

- Khuyến khích mọi người tu tập giác ngộ.

Nhờ hành trì 11 điều trong ba loại Tịnh nghiệp, từ hiếu dưỡng cha mẹ đến khuyến khích mọi người tu tập giác ngộ, thì kẻ hành giả đã trở thành “Thiện nam tử, thiện nữ nhân” rồi.Tu trì thính ngã dục đắc Chơn Truyền

修 持 聽 我 欲 得 真 傳

Tu trì : Tu có nghĩa là sửa đổi, tức là sửa đổi những điều xấu xa thành những điều tốt đẹp, tánh hung ác trở nên thiện lành. Tu trì là giữ gìn trong việc tu hành. Ví dụ như Trì giới tức là giữ gìn giới luât trong việc tu tập.

Dục đắc : Mong muốn được, muốn được.

Chơn Truyền : Hay Chân Truyền, những Giáo pháp chân thật được truyền lại cho người đời sau tu tập.


Theo Thánh giáo Đức Chí Tôn, Giáo Pháp của các Đấng trong nhất và nhị kỳ Phổ Độ lúc đầu là đúng chân truyền, nhưng dần dần bị cải sửa, nên xa lần chánh giáo, do đó mới bị thất kỳ truyền. Trong thời Tam Kỳ Phổ Độ, chính mình Đức Chí Tôn đem nền Chơn giáo truyền lại cho toàn cả chúng sanh trong thời Hạ ngươn mạt pháp nầy bằng huyền diệu cơ bút, nên được gọi là mối Chơn truyền, do đó có thể truyền lại đến thất ức niên.

Niệm thử Nhiên Đăng Cổ Phật

念 此


Niệm thử : Niệm như vậy, niệm như thế.


Nhiên Đăng Cổ Phật 燃 燈 古 佛: Xem chú thích trên.

Thường du Ta Bà Thế giới giáo hóa Chơn truyền

常 遊 娑 婆 世 界 敎 化 眞 傳

Thường du : Thường thường dạo khắp.


Giáo hóa 敎 化: Dạy dỗ.

Phổ tế chúng sanh giải thoát lục dục thất tình

普 濟 眾 生 解 脫 六 欲 七 情


Phổ tế : Cứu giúp hay tế độ chúng sanh trong khắp mọi nơi.


Phổ tế là phổ hóa chúng sanh. Cơ quan phổ tế là lo phần Đạo của Đạo, hay nói một cách khác, là cơ quan đem Đạo vào Đời, dẫn dắt chúng sanh nương về với Đạo, hầu được tiến hóa đến trọn lành.

Vì thế, trước đây Tòa Nội Chánh của Đạo Cao Đài có cơ quan Phổ tế là một trong bốn cơ quan: Phổ tế, Hành chánh, Phước thiện và Tòa đạo (Minh tra).Lục dục 六 欲: Sáu điều ham muốn của con người hằng quấy nhiễu những người tu tập:

Sắc dục 色 欲: Lòng ham muốn sắc đẹp


tải về 0.7 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương