ĐẠI ĐẠo tam kỳ phổ ĐỘtải về 0.7 Mb.
trang1/19
Chuyển đổi dữ liệu17.11.2017
Kích0.7 Mb.
#2092
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

TÒA THÁNH TÂY NINH
CHÚ GIẢI


&

KINH CỨU KHỔTHIÊN-VÂNHIỀN TÀI QUÁCH VĂN HÒA

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘTÒA THÁNH TÂY NINH
CHÚ GIẢI

DI LẶC CHƠN KINH

&

KINH CỨU KHỔTHIÊN-VÂNHIỀN TÀI QUÁCH VĂN HÒA
大 道 三 期 普 度

西 寧 聖 座

注解

彌 勒 眞 經

&

救 苦 經天 雲

郭 文 和

TÒA THÁNH TÂY NINH
QUẢ CÀN KHÔN

THỜ ĐỨC NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

TÒA THÁNH TÂY NINHCHƯƠNG THỨ NHẤT

彌勒真經

DI LẶC CHƠN KINH
I.-KINH VĂN:
DI LẠC CHƠN KINH

Khai Kinh Kệ

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp

Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ

Ngã kim thính văn đắc thọ trì

Nguyện giải Tân kinh chơn thiệt nghĩa


THÍCH CA MÂU NI VĂN PHẬT thuyết:

DI LẠC CHƠN KINH


THƯỢNG THIÊN HỖN NGƯƠN hữu: Brahma Phật, Civa Phật, Christna Phật, Thanh Tịnh Trí Phật, Diệu Minh Lý Phật, Phục Tưởng Thị Phật, Diệt Thể Thắng Phật, Phục Linh Tánh Phật, nhứt thiết chư Phật, hữu giác, hữu cảm, hữu sanh, hữu tử, tri khổ nghiệp chướng luân chuyển hóa sanh, năng du Ta Bà Thế giái độ tận Vạn linh đắc qui Phật vị.

HỘI NGƯƠN THIÊN hữu: Trụ Thiện Phật, Đa Ái Sanh Phật, Giải Thoát Khổ Phật, Diệu Chơn Hành Phật, Thắng Giái Ác Phật, nhứt thiết chư Phật tùng lịnh DI LẠC VƯƠNG PHẬT, năng chiếu diệu quang tiêu trừ nghiệt chướng.

Nhược hữu chúng sanh văn ngã ưng đương thoát nghiệt, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng tùng thị Pháp điều Tam Kỳ Phổ Độ, tất đắc giải thoát luân hồi, đắc lộ Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề thị chi chứng quả Cực Lạc Niết Bàn.

Nhược nhơn đương sanh, nhược nhơn vị sanh, nhược nhơn hữu kiếp, nhược nhơn vô kiếp, nhược nhơn hữu tội, nhược nhơn vô tội, nhược nhơn hữu niệm, nhược nhơn vô niệm, thính đắc ngã ngôn, phát tâm thiện niệm, tất đắc A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề tất đắc giải thoát.

Nhược hữu nhơn thọ trì khủng kinh ma chướng, nhứt tâm thiện niệm: Nam Mô Di Lạc Vương Bồ Tát, năng cứu khổ ách, năng cứu tam tai, năng cứu tật bịnh, năng độ dẫn chúng sanh thoát chư nghiệt chướng tất đắc giải thoát.

HƯ VÔ CAO THIÊN hữu: Tiếp Dẫn Phật, Phổ Tế Phật, Tây Qui Phật, Tuyển Kinh Phật, Tế Pháp Phật, Chiếu Duyên Phật, Phong Vị Phật, Hội Chơn Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật tùng lịnh NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT, dẫn độ Chơn Linh đắc Pháp, đắc Phật, đắc duyên, đắc vị, đắc A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề chứng quả nhập Cực Lạc Quốc, hiệp chúng đẳng chư Phật tạo định Thiên Thi tận độ Chúng Sanh đắc qui Phật Vị.

Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân tu trì thính ngã dục đắc Chơn truyền niệm thử NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT thường du Ta Bà thế giái, giáo hóa Chơn truyền phổ tế chúng sanh giải thoát lục dục thất tình thoát đọa luân hồi tất đắc giải thoát.

TẠO HÓA HUYỀN THIÊN hữu: Quảng Sanh Phật, Dưỡng Dục Phật, Chưởng Hậu Phật, Thủ Luân Phật, dữ Cửu Vị Nữ Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, tùng lịnh KIM BÀN PHẬT MẪU năng tạo, năng hóa Vạn linh, năng du Ta Bà Thế giái dưỡng dục quần sanh qui nguyên Phật vị.

Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân thính ngã dục tu phát nguyện Nam Mô KIM BÀN PHẬT MẪU dưỡng dục quần linh, nhược hữu sanh, nhược vị sanh, nhược hữu kiếp, nhược vô kiếp, nhược hữu tội, nhược vô tội, nhược hữu niệm, nhược vô niệm, hườn hư thi hình đắc A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề Xá Lợi Tử qui nguyên Phật vị tất đắc giải thoát.

PHI TƯỞNG DIỆU THIÊN hữu: Đa Pháp Phật, Tịnh Thiện Giáo Phật, Kiến Thăng Vị Phật, Hiển Hóa Sanh Phật, Trục Tà Tinh Phật, Luyện Đắc Pháp Phật, Hộ Trì Niệm Phật, Khai Huyền Cơ Phật, Hoán Trược Tánh Phật, Đa Phúc Đức Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, tùng lịnh TỪ HÀNG BỒ TÁT, năng du Tà Bà Thế giái thi pháp hộ trì Vạn Linh Sanh Chúng.

Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân tín ngã ưng đương phát nguyện Nam Mô TỪ HÀNG BỒ TÁT, năng cứu tật bịnh, năng cứu tam tai, năng độ tận Chúng sanh thoát ư tứ khổ, năng trừ tà ma, năng trừ nghiệt chướng, tất đắc giải thoát.

HẠO NHIÊN PHÁP THIÊN hữu: Diệt Tướng Phật, Đệ Pháp Phật, Diệt Oan Phật, Sát Quái Phật, Định Quả Phật, Thành Tâm Phật, Diệt Khổ Phật, Kiên Trì Phật, Cứu Khổ Phật, Xá Tội Phật, Giải Thể Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật tùng lịnh CHUẨN ĐỀ BỒ TÁT, PHỔ HIỀN BỒ TÁT thường du Ta Bà Thế giái độ tận Vạn Linh.

Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân tín ngã ưng đương phát nguyện Nam Mô CHUẨN ĐỀ BỒ TÁT, PHỔ HIỀN BỒ TÁT, năng trừ ma chướng quỉ tai, năng cứu khổ ách nghiệt chướng, năng độ Chúng Sanh qui ư Cực Lạc, tất đắc giải thoát.(1)

Nam Mô DI LẠC VƯƠNG PHẬT

- Brahma Phật

- Civa Phật

- Christna Phật

- Thanh Tịnh Trí Phật

- Diệu Minh Lý Phật

- Phục Tưởng Thị Phật

- Diệt Thể Thắng Phật

- Phục Linh Tánh Phật

- Trụ Thiện Phật

- Đa Ái Sanh Phật

- Giải Thoát Khổ Phật

- Diệu Chơn Hành Phật

- Thắng Giái Ác Phật

Nam mô NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT

- Tiếp Dẫn Phật

- Phổ Tế Phật

- Tây Qui Phật

- Tuyển Kinh Phật

- Tế Pháp Phật

- Chiếu Duyên Phật

- Phong Vị Phật

- Hội Chơn Phật

Nam mô KIM BÀN PHẬT MẪU

- Quảng Sanh Phật

- Dưỡng Dục Phật

- Chưởng Hậu Phật

- Thủ Luân Phật

- Cửu Vị Nữ Phật

Nam mô TỪ HÀNG BỒ TÁT

- Đa Pháp Phật

- Tịnh Thiện Giáo Phật

- Kiến Thăng Vị Phật

- Hiển Hóa Sanh Phật

- Trục Tà Tinh Phật

- Luyện Đắc Pháp Phật

- Hộ Trì Niệm Phật

- Khai Huyền Cơ Phật

- Hoán Trược Tánh Phật

- Đa Phúc Đức Phật

Nam mô CHUẨN ĐỀ BỒ TÁT

- PHỔ HIỀN BỒ TÁT

- Diệt Tướng Phật

- Đệ Pháp Phật

- Diệt Oan Phật

- Sát Quái Phật

- Định Quả Phật

- Thành Tâm Phật

- Diệt Khổ Phật

- Kiên Trì Phật

- Cứu Khổ Phật

- Xá Tội Phật

- Giải Thể Phật.


II.-VIẾT RA CHỮ HÁN:
彌 勒 真 經


開 經 偈
無 上 甚 深 微 妙 法

百 千 萬 刧 難 遭 遇

我 今 聽 聞 得 受 持

願 解 新 經 真 實 義

釋 迦 牟 尼 文 佛 說:
彌 勒 真 經

有: 梵 摩 佛, 濕 婆 佛, 毘 紐 佛, 清 淨 智 佛, 妙 明 理 佛, 復 想 視 佛, 滅 體 勝 佛, 復 靈 性 佛, 一 切 諸 佛, 有 覺 有 感, 有 生 有 死, 知 苦 業 障 輪 轉 化 生, 能 遊 娑 婆 世 界 度 盡 萬 靈 得 歸 佛 位.

有: 住 善 佛, 多 愛 生 佛, 解 脫 苦 佛, 妙 真 行 佛, 勝 戒 惡 佛, 一 切 諸 佛, 從 令 , 能 照 妙 光 消 除 孽 障.

若 有 眾 生 聞 我 應 當 脫 孽, 念 佛, 念 法, 念 僧, 從 是 法 條 三 期 普 度, 必 得 解 脫 輪 迴, 得 路 多 羅 三 藐 三 菩 提 是 之 證 果 極 樂 涅 槃.

若 人 當 生, 若 人 未 生, 若 人 有 刧, 若 人 無 刧, 若 人 有 罪, 若 人 無 罪, 若 人 有 念, 若 人 無 念, 聽 得 我 言 發 心 善 念, 必 得 阿 耨 多 羅 三 藐 三 菩 提, 必 得 解 脫.

若 有 人 受 持 恐 驚 魔 障, 一 心 善 念: 南 無 , 能 救 苦 厄, 能 救 三 災, 能 救 疾 病, 能 度 引 眾 生 脫 諸 孽 障, 必 得 解 脫.有: 接 引 佛, 普 濟 佛, 西 歸 佛, 選 經 佛, 濟 法 佛, 照 缘 佛, 封 位 佛, 會 真 佛, 如 是 等 恒 河 沙 數 諸 佛, 從 令 , 引 度 眞 靈 得 法, 得 佛, 得 緣, 得 位, 得 阿 耨 多 羅 三 藐 三 菩 提 證 果 入 極 樂 國, 合 眾 等 諸 佛 造 定 天 書 盡 度 眾 生 得 歸 佛 位.

若 有 善 男 子, 善 女人, 修 持 聽 我 欲 得 真 傳 念 此 常 遊 娑 婆 世 界 敎 化 眞 傳 普 濟 眾 生 解 脫 六 欲 七 情 脫 墮 輪 廻, 必 得 解 脫.有: 廣 生 佛, 養 育 佛, 掌 厚 佛, 守 倫 佛, 與 九 位 女 佛, 如 是 等 恒 河 沙 數 諸 佛, 從 令 能 造, 能 化 萬 靈, 能 遊 娑 婆 世 界 養 育 群 生 歸 源 佛 位.

若 有 善 男 子, 善 女 人 聽 我 欲 修 發 願 南 無 養 育 群 靈, 若 有 生, 若 未 生, 若 有 刧, 若 無 刧, 若 有 罪, 若 無 罪, 若 有 念, 若 無 念, 還 虚 尸 形 得 阿 耨 多 羅 三 藐 三 菩 提 舍 利 子 歸 源 佛 位, 必 得 解 脫.有: 多 法 佛, 静 善 敎 佛, 建 升 位 佛, 顯 化 生 佛, 逐 邪 精 佛, 練 得 法 佛, 護 持 念 佛, 開 玄 機 佛, 換 濁 性 佛, 多 福 德 佛, 如 是 等 恒 河 沙 數 諸 佛, 從 令 , 能 遊 娑 婆 世 界 施 法 護 持 萬 靈 生 眾.

若 有 善 男 子, 善 女 人 信 我 應 當 發 願 南 無 , 能 救 疾 病, 能 救 三 災, 能 度 盡 眾 生 脫 於 四 苦, 能 除 邪 魔, 能 除 孽 障, 必 得 解 脫.有: 滅 相 佛, 遞 法 佛, 滅 冤 佛, 殺 怪 佛, 定 果 佛, 誠 心 佛, 滅 苦 佛, 堅 持 佛, 救 苦 佛, 赦 罪 佛, 解 體 佛, 如 是 等 恒 河 沙 數 諸 佛 從 令 , , 常 遊 娑 婆 世 界 度 盡 萬 靈.

若 有 善 男 子, 善 女 人 信 我 應 當 發 願 南 無 準 提 菩 薩, 普 賢 菩 薩, 能 除 魔 障 鬼 災, 能 救 苦 厄 孽 障, 能 度 眾 生 歸 於 極 樂, 必 得 解 脫.


南 無 彌 勒 王 佛

- 梵 摩 佛


- 濕 婆 佛

- 毘 紐 佛


- 清 淨 智 佛

- 妙 明 理 佛

- 復 想 視 佛

- 滅 體 勝 佛

- 復 靈 性 佛

- 住 善 佛


- 多愛 生 佛

- 解 脫 苦 佛

- 妙 眞 行 佛

- 勝 戒 惡 佛南 無 燃 燈 古 佛

- 接 引 佛


- 普 濟 佛

- 西 歸佛


- 選 經 佛

- 濟 法 佛


- 照 緣 佛

- 封 位 佛


- 會 眞 佛

南 無 金 盤 佛 母

- 廣 生 佛


- 養 育 佛

- 掌 厚 佛


- 守 倫 佛

- 九 位 女 佛南 無 慈 航 菩 薩

- 多 法 佛


- 静 善 敎 佛

- 建 升 位 佛

- 顯 化 生 佛

- 逐 邪 精 佛

- 練 得 法 佛

- 護 持 念 佛

- 開 玄 機 佛

- 換 濁 性 佛

- 多 福 德 佛

南 無 準 提 菩 薩

南 無 普 賢 菩 薩

- 滅 相 佛


- 遞 法 佛

- 滅 冤 佛


- 殺 怪 佛

- 定 果 佛


- 誠 心 佛

- 滅 苦 佛


- 堅 持 佛

- 救 苦 佛


- 赦 罪 佛

- 解 體 佛

III.-CHÚ GIẢI:
1.-KHAI KINH KỆ (1):


A/. KINH:

Khai kinh kệ

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp

Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ

Ngã kim thính văn đắc thọ trìtải về 0.7 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương