ĐẠI ĐẠo tam kỳ phổ ĐỘtải về 1.72 Mb.
trang1/14
Chuyển đổi dữ liệu05.04.2018
Kích1.72 Mb.
#16206
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

TÒA-THÁNH TÂY-NINH

CHÚ GIẢI


THIÊN VÂN

Hiền Tài QUÁCH VĂN HÒA
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

TÒA-THÁNH TÂY-NINH

CHÚ GIẢI
KINH CÚNG TỨ THỜITHIÊN VÂN

Hiền Tài QUÁCH VĂN HÒA


大 道 三 期 普 度

西 寧 聖 座

_______

注 解
四 時 日 誦 經天 雲

賢才
TÒA THÁNH TÂY NINH
QUẢ CÀN KHÔN

TÒA THÁNH TÂY NINH

DẪN NHẬP
Đất nước Việt Nam nằm vào một vị trí đặc biệt, là ở giữa hai nước có nền văn minh cổ nhứt của Châu Á, đó là Ấn Độ và Trung Hoa. Cho nên dân tộc Việt Nam được tiếp xúc với các nền triết lý Phật giáo, Lão giáo và Khổng giáo của hai quốc gia ấy. Những tinh hoa của nền văn minh Ấn Độ là đạo Phật đã kết hợp với những tinh hoa của nền văn minh Trung Hoa là đạo Lão và đạo Khổng, cùng với những tín ngưỡng cổ sơ của dân tộc ta, chẳng những tất cả không mâu thuẫn nhau, mà lại còn hòa đồng cùng nhau để tạo thành một tinh thần Tam giáo đồng nguyên. Tinh thần này được trải dài suốt các thời kỳ trong lịch sử đất nước ta, cho đến ngày hôm nay.

Đến tiền bán thế kỷ 20, tại miền Nam nước Việt có xuất hiện một nền tân tôn giáo, tổng hợp tinh hoa của các tôn giáo đã thâm nhập từ lâu vào dân tộc ta, đó là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay đạo Cao Đài, có tôn chỉ là Qui nguyên Tam giáo và Hiệp nhứt Ngũ chi.

Đạo Cao Đài được khai sáng vào thời kỳ thứ ba này không do Đức Chí Tôn chiết chơn linh hạ phàm như hai thời kỳ trước: Nhứt kỳ và Nhị kỳ phổ độ. Kỳ này, Ngài cùng Đức Phật Mẫu, Cửu Vị Tiên Nương, và các Đấng Thần, Thánh, Tiên, Phật giáng cơ ban cho giáo pháp để dìu dắt chúng sanh, hướng dẫn mở nền tôn giáo mới, trong đó Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và Đức Diêu Trì Kim Mẫu là hai Đấng cha mẹ linh hồn chung của nhơn loại, được gọi là Đại Từ Phụ và Đại Từ Mẫu của vạn linh.

Vì thế, nơi Đền Thánh hay Thánh Thất đều có thờ Đức Chí Tôn, Tam vị Giáo Chủ là Thích Ca Mâu Ni Văn Phật, Thái Thượng Đạo Tổ, Khổng Thánh Tiên Sư, Tam Trấn Oai Nghiêm là đại diện cho Tam giáo trong thời Tam Kỳ Phổ Độ, đó là Quan Âm Như Lai, Thái Bạch Kim Tinh, Quan Thánh Đế Quân và Ngũ chi Đại Đạo gồm Phật Đạo, Tiên Đạo, Thánh Đạo, Thần Đạo, Nhơn Đạo; còn nơi Báo Ân Từ hay Điện thờ Phật Mẫu địa phương đều có thờ Đức Diêu Trì Kim Mẫu và Cửu Vị Tiên Nương.

Mỗi tín hữu khi đã nhập môn qui tùng chánh pháp Cao Đài, phải lấy việc hồi hướng phụng thờ Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu làm trọng, do đó luật Đạo buộc phải lập vị thờ Thầy tại tư gia, để chơn linh có nơi qui hướng. Mỗi năm vào những đàn vía hay sóc vọng, người tín đồ phải trọn tâm thành kính qui tụ về chầu lễ Đức Chí Tôn tại Đền Thánh hay Thánh Thất, Đức Mẹ Diêu Trì tại Báo Ân Từ hay Điện Thờ Phật Mẫu địa phương.

Ngoài ra, hằng ngày người tín hữu Cao Đài còn phải dâng lễ cúng Thầy theo bốn thời là Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu. Việc cúng bái có mục đích xưng tụng công đức Chí Tôn, Phật Mẫu, Tam giáo, Tam Trấn và chư Thần, Thánh, Tiên, Phật. Cúng Tứ thời cũng nhằm nuôi dưỡng phần hồn ngày một tinh tấn, sáng suốt hơn và để Chơn linh do Thượng Đế ban cho chúng sanh, mỗi ngày được giao cảm cùng Thần của Đức Chí Tôn đang ngự tại Thiên nhãn mỗi ngày được gội nhuần ơn Thánh hóa. Đức Hộ Pháp có dạy như sau: “Ta nuôi linh hồn bằng gì? Vật thực nuôi sống bằng xác thịt, còn linh hồn sống đặng là nhờ đạo đức tinh thần đó vậy. Ta tu tức là ta tìm phương bảo trọng cho tồn tại đạo đức tinh thần đặng nuôi linh hồn hầu đạt vị Thần, Thánh, Tiên, Phật dìu dẫn bảo trọng lấy nó để có đủ lực lượng quyền năng giong ruổi trên con đường Thiêng Liêng Hằng Sống.

Đạo đức tìm nơi đâu mà có đặng? Tức nhiên tìm nơi cửa Thiêng Liêng Hằng Sống mới có, mà tìm nơi cửa Thiêng Liêng tức là cửa Đạo. Buổi ăn của linh hồn là buổi ta vô Đền thờ cúng đấy”.

Những bài kinh xưng tụng Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng được Hội Thánh đắc lệnh Ơn Trên qui định trong quyển kinh Thiên Đạo và Thế Đạo.Trong quyển “Chú Giải Kinh Cúng Tứ Thời” này, chúng tôi chia thành hai chương để chú giải: Kinh cúng Ngọc Hoàng Thượng Đế và Kinh cúng Diêu Trì Kim Mẫu, gồm tất cả các bài kinh sau đây:

1. Niệm Hương.

2. Khai Kinh

3. Ngọc Hoàng Thượng Đế.

4. Phật Giáo.

5. Tiên Giáo.

6. Nho Giao.

7. Ba Bài Dâng Tam Bửu: Hoa, rượu, trà.

8. Ngũ nguyện.

9. Phật Mẫu Chơn Kinh.

10.Tán Tụng Công Đức Diêu Trì Kim Mẫu.CHƯƠNG THỨ NHẤTKINH CÚNG TỨ THỜI

TẠI ĐỀN THÁNH, THÁNH THẤT HAY TƯ GIA


Kinh Cúng Tứ Thời là những bài kinh xưng tụng trong bốn thời cúng Đức Chí Tôn và ba Đấng Giáo chủ Tam Giáo tại Tòa Thánh, Thánh Thất hay tư gia. Bốn thời đó là Tý (12 giờ khuya), Ngọ (12 giờ trưa), Mẹo (6 giờ sáng), Dậu (6 giờ chiều).

Sở dĩ các Đấng Thiêng Liêng dạy các tín đồ chọn những thời điểm đó để cúng tứ thời là bởi vì vào bốn thời điểm này, là giao điểm đặc biệt của hai khí Âm Dương trong Càn Khôn Vũ Trụ: Thời Tý thì khí Âm cực thịnh, khí Dương khởi sanh; thời Ngọ thì khí Dương cực thịnh, khí Âm khởi sanh; thời Mẹo, Dậu thì hai khí Âm Dương giao hòa.

Những bài kinh cúng tứ thời gồm có:

1.- Niệm Hương.

2.- Khai Kinh.

3.- Ngọc Hoàng Thượng Đế.

4.- Phật Giáo.

5.- Tiên Giáo.

6.- Nho Giáo.

7.- Dâng Tam Bửu (Hoa, Ruợu, Trà) dành cho thời cúng Tiểu Đàn hay Đại Đàn tại Tòa Thánh, Thánh Thất hay tư gia. Còn khi cúng tứ thời thì vào hai thời Tý, Ngọ dâng ruợu; Mẹo, Dậu dâng trà.

8.- Ngũ nguyện.

THIÊN THỨ NHẤT


NIỆM HƯƠNG
A/.NGUỒN GỐC:
Nguồn gốc bài kinh Niệm Hương là do Đức Nam Cực Chưởng Giáo giáng cơ vào năm Ất Sửu 1925 ban cho chi Minh Lý, tức chùa Tam Tông Miếu bây giờ.

Khi nhận được bài kinh Niệm Hương, chi Minh Lý được Ơn Trên dạy phải truyền kinh này để phổ độ. Khi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đã được hình thành, Đức Chí Tôn giáng cơ dạy Hội Thánh cử một phái đoàn gồm bốn Ngài Thượng Đầu Sư Lê Văn Trung, Hộ Pháp Phạm Công Tắc, Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư và ông Giáo sư phái Thượng Vương Quang Kỳ đến Minh Lý Đạo thỉnh kinh, trong đó có bài Niệm Hương và Khai Kinh.Bài Niệm Hương này Đức Nam Cực Chưởng Giáo dịch ra nôm từ bài “Phần Hương Chú 焚香咒bằng chữ Hán, được trích trong kinh Cảm Ứng của Đạo giáo.

Sau đây, chúng tôi xin chép lại bài Phần Hương Chú bằng Hán văn, phiên âm và giải nghĩa để dễ bề đối chiếu.


焚香咒

Phần Hương Chú
道 由 心 合

Đạo do tâm hiệp

心 假 香 傳


Tâm giả hương truyền

香 焚 玉 爐


Hương phần ngọc lư

心 注 仙 願


Tâm chú Tiên nguyện

真 靈 下 降


Chơn linh hạ giáng

仙 珮 臨 軒


Tiên bội lâm hiên

今 臣 關 告


Kim thần quan cáo

逕 達 九 天


Kính đạt Cửu thiên

所 啟 所 願


Sở khải sở nguyện

咸 賜 如 言


Hàm tứ như nghiên (ngôn)
GIẢI NGHĨA

Bài Chú Đốt Nhang

Đạo là do tâm hiệp lại

Lòng thành mượn khói nhang truyền đi.

Nhang thơm tỏa ngát trong lư ngọc.

Lòng thành hướng đến Chư Tiên cầu nguyện.

Cầu Chơn Linh của các Đấng giáng xuống.

Chư Tiên ngồi xe giáng đến.

Ngày nay bề tôi xin tấu trình.

Vội vã thẳng đến chín tầng Trời.

Xin tỏ bày mong muốn và nguyện ước.

Và cầu ban cho ân huệ như lời khấn nguyện.
B/.KINH VĂN:tải về 1.72 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương