ĐẠI ĐẠo tam kỳ phổ ĐỘ HỘi-thánh cao-đÀi chơn-lýtải về 3.59 Mb.
trang4/6
Chuyển đổi dữ liệu03.11.2017
Kích3.59 Mb.
#633
1   2   3   4   5   6

23.- Ở ăn mực thẳng đường ngay

Cang Thường mựa chớ, đổi thay tấm lòng

Khắp trong Tam Giáo Đạo đồng

Gái mà tiết hạnh, thỉ chung trọn đời

24.- Xử xong cho trọn Đạo người

Nhơn duyên viên giác, Phật Trời chứng cho

Có người gạt gẩm kẻ ngu

Rằng thân phận gái dẫu tu không thành

25.- Một là thân phận hôi tanh

Hai là vì bởi số sanh kiếp đày

Ba vì lòng độc hiểm nguy

Bốn là giống để làm tay chân người

26.- Năm là yếu đuối biếng lười

Sáu là giống để nối dòng người dưng

Bảy là thân phận chiếu chăn

Tám là phận phải kẻ chăn, người cầm

27.- Chín là dốt nát tối tăm

Mười là đa cảm, đa dâm, đa tình

Dầu cho vững chí tu hành

Là tu hậu kiếp, nguyện thành Nam nhi

28.- Nực cười cho kẻ ngu si

Đặt điều lời nói không vì, không kiêng

Rõ ràng kinh luật có biên

Hàm Linh xuẩn động hữu duyên năng thành

29.- Huống chi gái cũng chúng sanh

Phật là Từ Mẫu, nỡ đành chẳng thương

Giải cho em đặng tỏ tường

Giải cho em biết rõ ràng kẽo nghi

30.- Dầu cho Nam tử, Nữ nhi

Ấy là sắc tướng của bề Hóa Công

Phật là chuyên trọng Tánh tông

Tánh tông vô tướng, vô dung vô hình

31.- Nguơn nguơn, hóa hóa, sinh sinh

Bổn Lai sẵn có: nguơn Tinh, Khí, Thần

Gọi là Tam Bảo chi thân

Người tua trân trọng muôn phần chớ lơi

32.- Còn phần Nam, Nữ vóc người

ẤyẤy là xác thịt, của người phàm gian

Tu cho đến cõi Niết Bàn

Siêu phàm nhập Thánh hoàn toàn chơn thân

33.- Xác phàm gởi lại hồng trần

Chơn thân, Tam Bửu về phăn Liên Đài

Phật không phân biệt gái, trai

Hễ là đắc quả, thì ai cũng đồng

34.- Kìa như điểu thú, côn trùng

Chí tâm mộ đạo, thỉ chung cũng thành

Giải cho em rõ ngọn nhành

Ráng lo ăn học, tu hành cho nên

35.- Còn nhiều nghĩa lý hiển nhiên

Đoạn sau Chị sẽ giảng riêng từ phần

Tu hành, em ráng ân cần

Có thân, thì phải giữ thân làm đầu./.

THỂ LIÊN TIÊN NỮ

------------------------------

[Trích sao y quyển KINH THÁNH GIÁO CHÁNH TRUYỀN, trang 5-11. do Hội Thánh Minh Chơn Lý, Thánh thất Định Tường xuất bản năm 1931. Bản in của Nhà in BẢO TỒN, Saigon]
——————

CAO THIÊN ĐÀN (Kiên Giang)

Ngày 22 Septembre 1930

*

GIẢI THUYẾT ĐẠO LÃO


THÁI THỈ GẦY NÊN CUỘC HOÁ CÔNG

THƯỢNG THƯƠNG LY HẬN LUYỆN ĐƠN CUNG

ĐẠO TIÊN HIỂN HÍCH ĐIỀM LINH ỨNG

TỔ THÁNH ROI TRUYỀN SỰ CẢM THÔNGCHỨNG KIẾN QUANG MINH CẦN PHỔ ĐỘ

ĐÀN TRÀNG GIẢNG GIẢI Ý CHƠN TÔNG.

THỂ GƯƠNG BỮU KÍNH CHO ĐỜI HIỂU

LIÊN TOẠ ĐÀI XÂY KHẮP ĐẠI ĐỒNG.Thượng ỷ chứng đàn cho:

THỂ ĐỒNG THIÊN ĐỊA DIỆU VÔ CÙNG

LIÊN DẪN HƯƠNG HỀ NGUYỆT DẪN PHONG

TIÊN GIÁC THỆ TÂM KHAI HẬ GIÁC

NỮ BAN TÙNG THỬ BỘ CHƠN TÔNG.
1.- KIỀN KHÔN THẾ GIỚI MỘT BẦU

Lão Quân Đạo Tổ cung Đâu giáo truyền

Đạo nguyên Tiên Hậu nhị Thiên

Làm đầu vạn Thánh quần Tiên trên Trời

2.- Kể từ khai tịch dĩ lai

Giáng sanh hóa Đạo chẳng nài công phu

Hư không dường thể bóng thu

Bí truyền Tánh Mạng song tu huyền hoàng

3.- Người tu định nhiếp Âm Dương

Hình thân bảo dưỡng, bảo toàn linh minh

Tuy vân: tích khí thành hình

Âm dương nhị khí, khinh thanh thượng phù

4.- Trọng trược ngưng hóa Địa Cầu Bắc Nam Thiên trục, Thiên xu chẳng dừng

Ngày đêm, nhựt nguyệt, tinh thần

Sanh nhơn, sanh vật lần lần mở mang

5.- Gọi là một cõi Thế gian

Ngoài đây còn có ba ngàn minh mông

Đạo thông Thiên Địa vô cùng

Diệu truyền yếu chỉ, Hóa Công dạy đời

6.- Chỉnh xem ý vị của Trời

Lặng trang êm phẳng không hơi, không rằng

Chơn không Thủy, Hỏa đôi vừng

Chuyển luân nhựt nguyệt, lưu tuần ngày đêm

7.- Hằng sa tinh tú thuộc Kim

Như châu, như ngọc để ghim nửa lừng

Gió giông thay đổi Hồng quân

Ấy là Chơn Mộc, choán phần không trung

8.- Chuyển gầm sấm sét đùng đùng

Ấy là Chơn Thổ, vẩy vùng Thiên oai

Ngũ hành ấy thuộc phần Trời

Còn phần dưới đất, thì người đều thông

9.- Con người sanh ở giữa vòng

Đủ Trời, đủ Đất ở trong thân mình

Ngũ hành còn phải chia rành

Âm dương, Thiên địa hình danh thể nào

10.- Y gia đã có công cao

Chia hai Tạng, Phủ trỏ vào âm dương

Dùng công Tạo Hóa đặng lường

Những đồ vật chất, thuộc nguồn chơn âm

11.- Hiên, Kỳ mối đạo cao thâm

Người chưa hiểu thấu, nên lầm nên sai

Ngũ hành phải biết có hai

Có hình thuộc Đất - ở Trời thì không

12.- Nhơn thân là tiểu Kiền, Khôn

Khinh thanh trọng trược hiệp thành hóa sanh

Tạng, phủ là âm ngũ hành

Còn dương ngũ khí, lưu hành châu thân

13.- Học đạo, càng phải biện phân

Giữ gìn bất đổ, bất văn mới mầu

Phóng tâm, âu phải ráng thâu

Thâu tâm định tánh, đặng cầu Thiên chơn

14.- Tai nghe hóa giận, hóa thương

Ấy là Thiên thủy dẫn đường nơi trong

Bắt mùi hoặc thích, hoặc không

Thiên kim nơi mũi, hơi lồng thấu tim

15.- Miếng ngon hoặc nhớ, hoặc thèm

Lưỡi là Thiên hỏa, chiếp đem vào lòng

Sắc nào ưa đẹp muốn trông

Ấy là Thiên mộc, tại tròng con ngươi

16.- Vật dục che lấp lòng Trời

Ấy là Thiên Thổ, ý người ham mê

Nhãn, nhỉ, tỉ, thiệt ráng dè

Đều quan tâm ý, thiệt là Chơn tu

17.- Ngũ hành Thiên Địa mù mù

Mà mình sẵn đủ, lựa cầu đâu xa !

Âm Dương: nhị khí của Ta

Đục trong phân biệt, điều hòa Chơn Như

18.- Gìn lòng thanh tịnh không hư

Lòng dừng xao dợn, đặng trừ bợn nhơ

Lòng đừng vọng tưởng, ước mơ

Ý tua định tóm, chơn cơ hoàn toàn

19.- Hãy xem võ trụ Dinh hoàn

Đều đồ hư mục, chớ màng chớ mê

Tục rằng: sống gởi – thác về

Thần Tiên bất lão, có hề chi đâu !!

20.- Dẹp xong ngũ tặc làm đầu

Quan tâm, quan vật rồi sau tập tành

Tam quang rọi thấu Nguơn thần

Tam thân hiệp nhứt, chơn nhơn công thành

21.- Ấy là đến bực trường sanh

Còn muốn thân hình bạch nhựt siêu thăng

Phải lo bồi đắp bổn căn

Thiên kim diệu lý, sẽ phân có ngày

22.- Nhứt tâm tín ngưỡng tới Thầy

Lời rằng tao đố không thầy, mầy nên

Các em sốt sắng cho bền

Muốn cho nhà cữa, vách phên vững vàng

23.- Phải lo nền đắp cho an

Có kinh Cảm Ứng chỉ đàng tu thân

Mới đây “ Thiệp Quyết Tu Chơn”

Của Thầy ban bố, công ơn vô ngằn

24.- Có phước, nên mới có phần

Có đâu nghe được lời trân trọng nầy

Huỳnh đình, tu luyện đêm ngày

Tu tâm, dưỡng tánh sánh tày Hóa Công

25.- Kiếp đời cá chậu, chim lồng

Trăm điều giả dối, có thung dung gì !

Trời kia mà giả mới kỳ

Kìa mây khi nổi, khi bay mấy hồi

26.- Đất sao chỗ lỡ, chỗ bồi

Cũng là giả cuộc, có đời chi đâu !!

Người đời, lúc mạnh, lúc đau

Hoặc còn hoặc chết, chiêm bao làm tuồng

27.- Vì chưng Ngũ Tặc loạn chơn

Tâm thần chẳng tịnh, nên vương lưới trần

Âm dương đạo đức sáng trưng

Dùng gương vô kiệt, luyện thần hư vô

28.- Phải phân Tà, Chánh lưỡng đồ

Bàn môn Tả đạo, ai khờ phải mang

Nghĩ coi cũng một con đàng

Nó chia Nam Bắc, rộn ràng lăn xăn

29.- Điền Ly, bổ Khảm tưng bừng

Thiêu đơn luyện hống, nhố nhăn mồ hồ

Đường ngay, em cứ bước vô

Lâu ngày Tà Giáo, làm trò gì nên

30.- Ráng nghe lời Chị dạy khuyên

Có ngày cũng được bạn Tiên cung Trời

Pháp ngôn sơ dẫn ít lời

Huyền gia, bửu pháp nhiều lời dạy sau./.

Thể Liên Tiên Nữ
----------------------------------------

[Trích sao y quyển KINH THÁNH GIÁO CHÁNH TRUYỀN, trang 12-17. do Hội Thánh Minh Chơn Lý, Thánh thất Định Tường xuất bản năm 1931. Bản in của Nhà in BẢO TỒN, Saigon]

——————
CAO THIÊN ĐÀN (Kiên Giang)

Đêm 7 tháng 1 Annam Tân Vì (1931)

GIAÛI THUYEÁT ÑAÏO NHO
CHÍ ĐỨC HOÁ THƯƠNG SANH

THÁNH MÔ TẬP ĐẠI THÀNH

VĂN CHƯƠNG NHI VÔ HIỂN

TUYÊN ĐẠO ĐỊNH SAN KINH

CHỨNG THỬ TAM TÙNG GIÁO

THỂ TRÌNH NGŨ SẮC QUANG

LIÊN HOA CHƠN THẮNG CẢNH

ĐÀN SĨ TÁNH TÂM MINH.

Thượng ỷ chứng đàn cho Thể Liên Tiên Nữ:

THỂ DỤNG HOÀN TOÀN DOÃN KHUYẾT TRUNG

LIÊN TƯ KHIẾT BẠCH TỰ NHIÊN DUNG

TIÊN THIÊN ĐẠO HIỆP TAM NHƯ NHỨT

NỮ KHẢM, NAM LY ĐOẠT HOÁ CÔNG.
Bần đạo chào chư đạo hữu:
1.- Thánh kinh Trung, Hiếu làm đầuTHÁNH KINH TRUNG, HIẾU LÀM ĐẦU

Dầu Nam, dầu Nữ phải trau trọn niềm

Trãi xem sách vở cỗ kim

Ngàn kinh, muôn điển dạy kềm thão ngay

2.- Trời cao, biển thẩm, đất dày

Nho gia vững đặt chẳng lay, chẳng sờn

Dạy người Luân lý Cang Thường

Dạy người trung tín, nghĩa nhơn vuông tròn

3.- Dạy cho biết phép, biết khuôn

Lễ nghi đạo đức, cội nguồn dân sanh

Trung dung hai chữ Chí Thành

Phát minh Thiên Địa, lưu hành căn cơ

4.- Dịch kinh chép để sờ sờ

Hà Đồ lại với Lạc Thơ rõ ràng

Thánh nhơn nghiên cứu Âm dương

Ngũ hành sanh khắc tuần huờn châu nhi

5.- Đạo thông từ lúc Phục Hy

Lần qua Đại Võ đến kỳ Văn Vương

Châu Công Khổng Thánh tiếp nương

Lập thành mối cả, mở mang con người

6.- Từ sanh có Đất, có Trời

Có Người mới đủ sánh ngôi Tam Tài

Âm dương một Lý mà hai

Như người một giống, gái trai hai hình

7.- Trời thì sanh có Năm Hành

Người thì Năm Đức, sẵn in vào lòng

Suy ra cho tột, cho cùng

Thiên, Nhơn nhứt lý quán thông chẳng rời

8.- Nghĩ rồi mới rõ Đạo Trời

Rõ rồi nên phải bày lời dạy khuyên

Xưa nay những bực Thánh Hiền

Thay Trời dạy đạo, sách biên muôn vàng

9.- Dạy cho khắn khít Tam Cang

Dạy cho gắn chặc, Ngũ thường Nhơn luân

Thi, Thơ, Lễ Nhạc điển phần

Hiến chương Văn Võ noi chừng Thuấn Nghiêu

10.- Tam thiên, tam bá đủ đều

Dùng gương Tiên giác, dắt dìu hậu lai

Dạy đời chẳng sót một bài

Tề gia, trị quốc, chẳng sai phân hào

11.- Nho gia rộng lớn xiết bao

An dân, an quốc công cao muôn đời

Những điều cư xử làm người

Chẳng sót một lời, Ngài nỡ bỏ qua

12.- Đến phần triết học cao xa

Sánh cùng Phật Lão cũng là mỉa mai

Kẻ sao u học hỏi sơ sài

Chia phe, chia phái biếm bày khen chê

13.- Chưa thông ý vị Trọng Ni

Mà chê đạo khác thuộc về dị đoan

Chẳng dè Tam giáo Thánh nhân

Truyền trao mối cả, phải nương theo thời

14.- Nói rằng Phật, Lão hại đời

Chẳng dòm Khổng giáo hiếm người bội sư

Đạo nào cũng tại người hư

Đạo nào cũng giữ khư khư tánh Trời

15.- Bổn sơ khuyên chớ đổi dời

Chí ư, chí thiện trọn đời đừng sai

Ngọc trong nhờ có sức mài

Người muốn nên tài, thời phải chí tâm

16.- Tấc vàng, tấc bóng quang âm

Ba dư mựa chớ tưởng cầm rằng chơi

Muốn cho đứng đợt với đời

Nhơn hòa, Địa lợi, Thiên thời phải thông

17.- Muốn rành thể dụng Hóa Công

Âm dương động tịnh, chấp trung điều hòa

Mọi người noi giữ giềng ba

Gìn câu tha thiết trác ma chớ rời

18.- Nhơn tâm nguy lắm em ôi !!

Gìn lòng thận độc, giữ lời u vi

Quan phòng hai chữ Trí tri

Chánh tâm thành ý, vô vi không điền

19.- Hi hiền, hi Thánh, hi Thiên

Do mình trì chí tự nhiên được thành

Có câu Thiên Địa hiếu sanh

Họa dâm phước thiện, bởi mình mà ra

20.- Khuyên đời khá bỏ thói tà

Tồn tâm dưỡng tánh, ta bà hư thân

Khắp trong Tam giáo Thánh nhân

Người Tiên, người Phật Thánh Thần giống nhau

21.- Dạy điều ngay thão làm đầu

Làm lành, lánh dữ trước sau một niềm

Bình tâm chánh nghĩ mà xem

Đạo,Nho,Thích, Giáo thù hềm bởi đâu ?

22.- Chẳng qua tại kẻ làm đầu

Xảo ngôn dỉ tự, loạn châu no mình

Có câu Thiên Địa lưu linh

Vô thinh, vô xú, vô hình, vô danh

23.- Mang mang thiên lý lưu hành

Vô ý, vô tất nguơn hành trinh kiên

Trung Dung bất diệt, bất thiên

Quang tiền dũ hậu, danh truyền thiên thu

24.- Trạch dân trí chúa thân tu

Dương danh hậu thế, qui mô vô cùng

Thánh ngôn thiên tãi kỳ phùng

Các em mựa chớ tấc lòng đơn sai

Ngày đêm, hôm sớm, khuya mai

Sắt kia có thưở, mình mài nên kim./.

----------------------------------------

[Trích sao y quyển KINH THÁNH GIÁO CHÁNH TRUYỀN, trang 12-17. do Hội Thánh Minh Chơn Lý, Thánh thất Định Tường xuất bản năm 1931. Bản in của Nhà in BẢO TỒN, Saigon]

——————


Ngày 24 tháng 2 năm Tân Vì 1931 (1)

KINH KÍNH LẠY ĐỨC DA-TÔ GIÁO CHỦ


THỂ LÒNG TRỜI-ĐẤT ĐỨC SANH THÀNH

LIÊN BÚT VUI TRUYỀN ĐỦ KỆ KINH

TIÊN ĐẠO RÁNG TU CHO THOÁT TỤC NỮ-NAM CÒN HIẾM CHỔ THẦY DÀNH

1- LẠY CẦU CON MỘT CHÚA CHA

Da-Tô cứu thế xót xa tôi cùng

Cũng vì nơi tội Tổ Tông

Ngôi Hai phải dụng máu hồng rữa tan

2- Chúng Tôi ngoại giáo khốn nàn

Lòng theo ma quỉ tin càn tưởng vơ

Xa xuôi khác cõi cách bờ

Đông Dương một cõi Thiên cơ chưa tường

3- Cúi xin chỉ mối đem đường

Nước Cha chầu chực xót thương trao lời

Chúa Cha chính ngự Ngôi Trời

Chúa Con ngai hữu đời đời hiển vang

4- Bởi nơi người thác rõ ràng

Mà nên sống lại được ban ơn lành

Chúng tôi muôn tội đã đành

Vì chưng tối mắt chưa nhìn biết Cha

5- Cả kêu một tiếng lạy Cha

Chúng Con biết tội xin tha Con mà

Lạy cầu Con Một Chúa Cha

Da-Tô cứu thế xót xa tôi cùng ./----------------------------------

(1) Trích Kinh Nhựt thời, trang 27.Do Hội Thánh Minh Cơn Lý, Thánh thất Định Tường XB lần I. năm 1932. Chế bản của Nhà in Xưa-Nay Saigon.

NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM TÂN VÌ (1931)

Tường Khánh chấp bút ( 1 )

*

THỂ ĐỨC NHƯ GƯƠNG CHIẾU CỎI TRỜILIÊN CHẦU NĂM SẮC RẠNG NƠI NƠI

TIÊN PHÀM KHUYÊN CHỚ ĐUA HAY GIỎI

NỮ KỶ-NAM CAN RÁNG CHỌN LỜI

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Phiền Phối sư chọn một ít người Nữ phái có đức hạnh, đến ngày Hạ Nguơn chứng Đàn phong Thánh. Nhưng Nữ phái được chọn ở Giục Tượng, Đông Thái, An Hoà, Sóc Sơn, khi trước Bần Đạo xin phong có 10 vị, song Thầy và Mẹ cho chọn thêm 6 vị. Vậy, phiền Phối sư lo sắm hai bộ đồ Giáo sư, hai Giáo hữu, mười hai Lễ sanh đặng đến khi thọ phong rồi, thì có mà mặc cho Thầy Ngự lãm. Chỉnh Đàn đặng tiếp giá Đại Từ Phụ, sẽ giáng Tý thời. –Thăng –

(1) Trích sao y bài in trong Chuyển Khải Ngộ số 8, trang 32. Bản in do Hội Thánh Minh Chơn , Toà Thánh Trung Ương xuất bản năm Quí Dậu (1933). Chế bản của nhà in Đức Lưu Phương Saigon./-
(1) Trích sao y baøi in trong Chuyeån Meâ Khaûi Ngoä soá 8, trang 32. Baûn in do Hoäi Thaùnh Minh Chôn Lyù, Toaø Thaùnh Trung Öông xuaát baûn naêm Quí Daäu (1933). Cheá baûn cuûa nhaø in Ñöùc Löu Phöông Saigon./-

KINH KÍNH MỪNG ĐỨC CỬU CUNG

PHỔ HÓA NƯƠNG NƯƠNG

(Thể Liên Tiên Nữ giáng Đàn Ngày 10-4-1932 D.lịch)
1- TRÊN RỰC RỞ HƯƠNG ĐÈN SOI KHẮP

Dưới thiền Tâm chỉnh lập ban tề

Rở ràng áo võ, xiêm nghê

Năm Cung, năm cỏi đề huề chị em

2- Đồng chầu chực trang nghiêm bửu toạ

Rước Cữu Cung Phổ hoá nương nương

Chúc dưng Thánh thọ Vô cương

Chúc mừng Pháp lực vô lường vô biên

3- Đạo tràng dẩy Cửu Thiên khai hóa

Dựng Tiên Thiên trợ tá Hồng quân

Mở nên Trời-Đất chín từng

Chia làm lục lục, lãnh phần tam tam

4- Trấn Ly cung, Chánh Nam Ngôi vị

Luyện Đoài Kim vật quí Đất-Trời

Ngũ hành biến hoá giúp Đời

Kim Ngân, Châu báu, tuỳ thời hóa sanh

5- Sanh cho đến sợi mành tơ chỉ

Lập cho xong Kinh-Vỉ, Huyền-hoành

Về sau nấu nướng cưởi canh

Nữ Oa thay dạng đổi hình nhiều phen

6- Lần thứ chín Cữu Thiên Huyền Nữ

Diêu Trì Cung Kim tự Sắc phong

Tây Thiên Vương Mẫu đẹp lòng

Giao phần trách nhậm chín cung làm đầu  1. Trẻ khờ dại ham màu Trần tục

Mến phàm trần lắm lúc gian nan

Ngày nay chung hiệp một đoàn

Cúi nhờ Thánh Mẫu liệu toan sửa giùm

8- Ước sao được hiệp sum như trước

Cảnh Ngọc kinh chơn bước trở về

Cúi đầu đảnh lễ vưng thề

Xin đam cho đến chốn quê hương nhà 9- Tiên-Phàm đã cách xa dịu vợi

Lòng thơ ngây chứng với chín từng

Cầu xin rộng mở hồng ân

Xót tình kẻ đã ăn năng lỗi lầm

10- Đầu vọng bái Cao thâm chín bệ

Xin đừng cho chậm trể bước đường

Muôn nhờ Đức Cả nương nương

Muôn nhờ lượng Cả xót thương với cùng ./-


------------------------------

[Trích Kinh Nhựt thờiTrung Thieân, Minh Hoäi Thaùnh Cao Ñaøi Chơn , Thánh thất Định Tường, xuất taùi bản năm (193 1972) Chế bản của Nhà in Xưa-Nay Saigon.


]
——————

----------------------------------------------------------------------------

*

KIÊN GIANG, le 17 Octobre 1932 (1)THỂ ĐỨC NHƯ GƯƠNG CHIẾU CỎI TRỜI

LIÊN CHÂU NĂM SẮC RẠNG NƠI NƠI

TIÊN PHÀM KHUYÊN CHỚ ĐUA HAY GIỎI

NỮ KỶ NAM CANG RÁNG CHỌN LỜI

THẬP THỦ LIÊN HUỜN

I

Đạo Thầy huyền diệu thấu sao cùngThức tĩnh người mê, cõi Á Đông

Mở dạy Trung Nguyên ngôi Thái Kiệt

Rải gieo Nam Việt giống Thần Nông

Ngoài trong đen, trắng năm, ba số

Phải, trái vàng, xanh một ít vòng

Đậm, lợt mỏng, dày cao với thấp

Hiểu chăng hoặc có khác Non bồng
II

Non bồng ai khiến đến thày lay

Biết đó, sao chưa biết đặng đây

Tiểu mụi núp gương cam phận Túy

Đại bàng phơi cánh ngóng Trời Tây

Đừng rằng cảnh Phật, vui chuông trống

Mà đón lòng người, lướt gió mây

Nầy thấy, nầy chưa, nầy ướm hỏi

Trầm luân mài miệt cuộc no say

III


No say quên lững nhứt phi tam

Thập bát nguyên nhân, nhị cửu hàm

Trần tĩnh, trần sa oai Phục Hổ

Điển trừ yêu nghiệt, báu Già Lam

Đạo cao khuyên gắng công Ma niết

Học quản tua gìn chữ khiết tham

Người hỡi, người ôi, người khá tĩnh

Chớ chia kẻ Bắc lại người Nam

IV

Người Nam, kẻ Bắc lại sum vầyKhuyên chớ trầm trồ sự dở hay

Hùm được thêm oai nhờ sức gió

Rồng nên vẻ đẹp bởi chieàu ìu mây

Vô biên vô lượng đành không dễ

Bất kỵ, bất cầu mới thiệt hay

Chín chín nạn dư vừa thấy Phật

Thấy rồi rõ Phật, ở mình đây

V

Mình đây nhiều kiếp biết tu hànhBiết được mau lo độ chúng sanh

Nhơn quả trả vay, tuồng sóng lượn

Công danh, thành bại bức mây tranh

Cờ cao túng nước, mau xoay thế

Nhà rộng chòi khuya, kịp điểm canh

Áo bã, hài gai chuông tĩnh mộng


Tài tình khuyên trẻ, mựa cành nanh Tài tình khuyên trẻ, mựa cành nanh
VI

Cành nanh quá lắm ích chi đâu

Tự cỗ đồn bia tiếng bể dâu

Liên lạc vướng nhành mưu chước nhện Oai phuông tuông nọc thế thần sâu

Đã đành Người báu, so Trời Đất

Thì để danh lành sánh trước sau

Sáu chữ Di Đà, nguồn cội cả

Học cho thông suốt mới cơ mầu

VII

Cơ mầu Thầy mở dạy miền NamHào kiệt khuyên mau lánh khớp vàm

Gióng trống Giác Mê qua bỉ ngạn

Rung chuông khải ngộ đến Lôi Âm

Hư vô kiến tánh, noi Cao Giáo

Thanh tịnh tu tâm, học Lão Đam

Kìa bến, nọ bờ đây Lạc Thổ

Màu nào xanh được lấn hơn chàm

VIII


Hơn chàm được thấy, có Tam Thanh

Mà được cùng không, cũng tại mình

Đạo lý cao kiên lo chạy cứu

Công trình trung tín, nỡ ngồi khoanh

Minh mông sống khổ đua chìm đắm

Chợp rợp đường tu thiếu học hành

Dầu cạn đèn khêu, người ngây giấc

Chửa hay Trời đã quá năm canh

IX

Năm canh chuông mõ chẳng ngơi tayKhuyên nhủ anh em dậy rữa mày

Long hổ điển quang vầy hiệp đó

Thần Tiên xá lợi, sẵn sàng đây

Ngàn năm một kiếp, nên bồi bỗ

Mười tám năm đều chịu trở day

Khôn dại đua tranh chi nước bọt

Thôi thôi ráo tiếng, giả làm khuây

X

Làm khuây đặng có nghĩ trong lòngHà Lạc, Đồ Thơ số tứ tung

Bắc Đẩu chốt then, sao chói rạng

Tây phương hình dạng cõi Hư Không

Vô Vi ấy Đạo, phi chơn tướng

Hữu dụng cho người chiếm Hóa Công

Khuyên rữa tánh phàm noi Thánh Huấn Đạo Thầy huyền diệu, thấu sao cùng./. -----------------------------

[Trích sao y quyển THÁNH GIÁO CHÁNH TRUYỀN, trang 42-45. do Hội Thánh Minh Chơn Lý, Thánh thất Định Tường xuất bản lần I, năm Tân Vì 1931. Bản in của Nhà in BẢO TỒN, Saigon]tải về 3.59 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương