ĐẠI ĐẠo tam kỳ phổ ĐỘ HỘi-thánh cao-đÀi chơn-lýtải về 3.59 Mb.
trang3/6
Chuyển đổi dữ liệu03.11.2017
Kích3.59 Mb.
#633
1   2   3   4   5   6

TIÊN HƯƠNG PHẬT QUỐC DO MÌNH TẠO

NỮ TỊCH DÀNH CHO BẠN NỮ KHÔI.

KINH KÍNH LẠY ĐỨC CHÍ-TÔN


1- LẠY THẦY CHÚA TỂ KIỀN KHÔN

Mở lòng bác ái thương Con với cùng

Con đà lạc Tổ, xiêu Tông

Đem đường dẩn lối nhờ trong có Thầy

2- Tam Kỳ vừa gặp hội nầy

Tan sương vén ngút rẽ mây trong Trời

Cỏi Trần bể khổ Thầy ôi !

Cầu kinh hôm sớm cứu người trầm luân 3- Thầy ôi ! Con dại vô ngằn

Cầu xin lượng Cả khoan hoằng bao dung

Từ đây Con nguyện chí công

Kiên Tâm dốc Chí một lòng không sai

4- Nhờ xin lượng Cã đoái hoài

Cho người ủng hộ hôm mai tập tành

Lòng thành thấu đến Cao Xanh

Ngữa öõa xin lượng Cả chứng minh lời cầu

5- Vô ưu, Vô lự, Vô câu

Tu Tâm, dưởng Tánh trước sau cho tròn

Lạy Thầy Chúa Tể Kiền Khôn

Mở lòng bác ái thương Con với cùng ./-

——————


CAO-THIÊN ĐÀN RẠCH GIÁ

Ngày mồng 1 tháng 7 năm Canh Ngũ (1930)

*
THỂ TẮC CHƠN ÂM TÁNH BỔN DƯƠNGLIÊN TRÌ ĐỘC CHIẾM MẢNG THANH HƯƠNG

TIÊN NGA NGỌC THỦ THI TRÂN TRỌNG

NỮ VỊ TRUNG CUNG TÁNH TỰ CHƯƠNG

KINH KÍNH LẠY ĐỨC DIÊU TRÌ


1- LẠY MẸ ĐẠI TỪ ĐẠI BI

Xin thương Con dại ngu si phàm trần

Cho người đam khỏi mê tân

Đặng cho Con dại Nguơn Thần mở mang

2- Con đà sái bước lạc đàng

Muôn ngàn tội lổi chứa chang dẩy đầy

Mẹ thương xin Mẹ làm khuây

Tha cho Con dại thơ ngây lổi lầm

3- Từ đây Con nguyện Chí Tâm

Cải Tà, qui Chánh lo chăm theo Thầy

Gió trong vén ngút rẽ mây

Lạy xin Đức Mẹ đoái bầy Con thơ

4- Đừng cho xiêu lạc vất vơ

Xin cho biết bến, biết bờ sanh sanh

Lòng Con rót cạn chữ thành

Lạy nhờ Đức Mẹ xin nhìn chăm nom

5- Cho người hôm sớm thăm lom

Cho người dạy dổ hôm mai kịp thì

Lạy Mẹ Đại từ, Đại bi

Xin thương Con dại ngu si phàm trần ./-

--------------------------------

[Hai bài trên đây được trích sao y quyển KINH NHỰT THỜI, trang 19-20. do Hội Thánh Minh Chơn Lý, Thánh thất Định Tường xuất bản năm 1932. Bản in của Nhà in XƯA-NAY Saigon]

——————


CAO-THIÊN ĐÀN RẠCH GIÁ

Ngày mồng 4 tháng 7 năm Canh Ngũ (1930)

*

THỂ dục quần sanh qui khứ lai

LIÊN tâm huệ chất đối tam thai

TIÊN phong Đạo cốt toàn ngô bữu

NỮ khí miêng miêng Bạch Ngọc giai.
KINH KÍNH LẠY ĐỨC ĐẠO-TỔ LÃO QUÂN
1- LẠY CẦU ĐẠO TỔ LÃO QUÂN

Thanh hư Đạo Đức cạn phân Đạo mầu

Chúng tôi muôn lạy khấu đầu

Chí thành cảm ứng khẩn cầu Chơn kinh

2- Chúng tôi thân phận hậu sinh

Chí Tâm mộ Đạo giữ gìn Huyền công

Thảy đều một dạ, một lòng

Nỗi vì mối Đạo minh mông không tường

3- Muôn cầu rộng lượng xin thương

Dạy người chỉ lối,mở đường chúng tôi

Ngây thơ mờ tối vô hồi

Mà lòng quyết chí trau giồi bổn căn

4- Cúi xin rưới chút hồng ân

Cúi xin chỉ mối đặng phăng, đặng tìm

Thinh thinh Trời lặng, gió êm

Nguơn Thần phước được chơn kim đơn thành

5- Phi đằng thổ nạp trường sanh

Siêu phàm, nhập Thánh Huỳnh Đình hoá thân

Lạy cầu Đạo Tổ Lão Quân

Thanh hư Đạo Đức cạn phân Đạo Mầu ./-

——————

CAO-THIÊN ĐÀN RẠCH GIÁ

Ngày mồng 4 tháng 7 năm Canh Ngũ (1930)

*

KINH KÍNH LẠY ĐỨC PHẬT TỔ NHƯ-LAI


1- NHỨT TÂM ĐÃNH LỄ NHƯ LAI

Khẩn cầu Phật Tổ thương loài chúng sanh

Đạo mầu Đổng triệt U minh

Vô biên, vô lượng sinh sinh hằng hà

2- Vị lai, quá khứ trần sa

Viên minh chánh giác, Di đà công phu

Chúng tôi chí nguyện chơn tu

Nỗi vì mối Đạo mịt mù không han

3- Đại thừa muốn thấu Tam tàng

Không người dẩn lối chỉ đàng Bồng lai

Chí công dầu có rán mài

Minh sư chưa gặp ắc sai lầm đường

4- Kiền thiền khẩn nguỵện Tây phương

Từ bi, tế độ rộng thương Diêm phùCho người giải thích trí ngu

Linh sơn chứng quả đặng chầu Thế Tôn

5- Cho người dìu dắt gốc nguồn

Chớ cho xiêu lạc Bàng môn Đạo ngoài

Nhứt Tâm Đãnh lễ Như Lai

Khẩn cầu Phật Tổ thương loài Chúng sanh ./-

-------------------------------

[Hai bài trên đây được trích sao y quyển KINH NHỰT THỜI, trang 21-22. do Hội Thánh Minh Chơn Lý, Thánh thất Định Tường xuất bản năm 1932. Bản in của Nhà in XƯA-NAY Saigon]

——————
CAO-THIÊN ĐÀN RẠCH GIÁ

Ngày mồng 4 tháng 7 năm Canh Ngũ (1930)

KINH KÍNH LẠY ĐỨC QUAN-ÂM
1- KIỀN THIỀN VỌNG BÁI LẠC GIÀ

Quan- Âm Phật- Mẫu Phổ -Đà Từ- Bi

Chúng Con mãng tánh tham si

Thất tình, lục dục áng che Nguơn Thần

2- Dốc lòng thoát bến Mê tân

Cầu xin Phật Mẫu ân cần đoái thương

Xin cho Tâm Tánh mở mang

Bổn lai Diện mục hồi quang Di Đà

3- Lòng thành như thiết, như tha

Lòng thành cảm ứng Liên Toà chứng minh

Hữu-Vô, Không-Sắc tánh tình

Trần gian khôn thấu, u minh mờ mờ

4- Xin cho biết bến, biết bờ

Chỉ đường Cực Lạc cậy nhờ Ơn Trên

Cúi xin giúp sức Thiêng liêng

Niết Bàn diệu quả, giác duyên Bồ Đề

5- Trông nhờ thức tỉnh giác mê

Chơn Như Tam Bữu, nào hề có xa

Kiền Thiền Vọng Bái Lạc Già

Quan-Âm Phật-Mẫu Phổ-Đà Từ-Bi ./-

------------------------------------

[Hai bài trên đây được trích sao y quyển KINH NHỰT THỜI, trang 25. do Hội Thánh Minh Chơn Lý, Thánh thất Định Tường xuất bản năm 1932. Bản in của Nhà in XƯA-NAY Saigon]


——————

CAO-THIÊN ĐÀN RẠCH GIÁ

Ngày mồng 8 tháng 7 năm Canh Ngũ (1930)

*

THỂ BỒNG CAO KIẾT CHIẾU VÂN TIÊULIÊN TOẠ ĐÀM KINH PHI NHỨT TRIÊU

TIÊN NHẬP ĐỊNH THI, NHƠN NHẬP ĐỊNH

NỮ GIA YẾU TRIỆT KHẢM LY ĐIỀU

KINH KÍNH LẠY ĐỨC VĂN-TUYÊN (KHỔNG THÁNH)


1- CUNG DUY CHÍ THÁNH VĂN TUYÊN

Hi Hiền, Hi Thánh, Hi Thiên Miếu đàng

Ngọc thơ lân thổ Thần quang,

Tố Vương, Tổ thuật Hiến chương Đại thành 2- Đạo nguyên Trung Hiếu Nhị Kinh,

Loạn Thần, tặc tử đởm kinh tâm hàn

Thi, Thơ, Lễ, Nhạc định sang

Xuân Thu bút tước kỹ cang lập trần

3- Chánh Tâm tu kỹ trị nhơn

Thầnh minh tận tánh tuần huờn cảm thông

Hệ từ biến hoá vô cùng

Ẩn vi hiển hiện, đạo thông vô hình

4- Vô khi, vô xú, vô thinh,

Tồn Tâm dưỡng tánh hư linh năng oằn

Quyền quyền minh đức tân dân

Cựu chương Thiên mạng lịch trần phát phu

5- Bất hành thượng thán phu phù

Huống hồ cuồng quyến thúc tu án tiềnCung Duy Chí Thánh Văn Tuyên Hi hiền, Hi thánh, Hi thiên, Miếu đàng./-
-------------------------------

[Trích sao y quyển KINH NHỰT THỜI, trang 23. do Hội Thánh Minh Chơn Lý, Thánh thất Định Tường xuất bản năm 1932. Bản in của Nhà in XƯA-NAY Saigon]

——————
Ngày 15 tháng 7 năm Canh Ngũ (1930)

THÔNG SỰ MỚI THÔNGTHÁI DIỆN MẮT MUÔN TRÒNG

BẠCH NGỌC ĐỪNG TỲ VÍT

KHUYÊN CON RÁNG CHÍ CÔNG

*

THỂ TẤT TỪ BI NGUYỆN PHÁT TÂMLIÊN ĐÀI NHỰT DẠ BÁI LÔI ÂM

TIÊN HÀO PHẬT SOẠN THI CÔNG QUẢ

NỮ HỌC ĐƯƠNG TUÂN NỮ THẾ CHÂM.
Bần Đạo có rước được vị Trụ-trì Bồ Tát đến dạy điều cần nên biết nơi Thất và tại gia. Vậy hãy chỉnh Đàn, sửa nhang đèn đặng rước Ngài.

- XIN KIẾU –
----------------------------------

[Trích sao y quyển KINH NHỰT THỜI, trang 4. do Hội Thánh Minh Chơn Lý, Thánh thất Định Tường xuất bản năm 1932. Bản in của Nhà in XƯA-NAY Saigon]

CAO THIÊN ĐÀN (KIÊN GIANG)

Đêm 20 tháng 7 năm Canh Ngũ (1930) [TGCT/46]

*

XIN KIEPHÁT MINH


TUÂN Ý CHỈ PHÁN NHÂN GIAN

THÁI THƯỢNG TAM THANH TẤU THÁNH NHAN

BẠCH CHỈ KIM NGÔN HOÀNG TỰ ĐIỂM

THỂ-LIÊN TIÊN NỮ GIÁNG ĐÀI ĐÀN
Thượng ỷ chứng đàn cho Thể Liên Tiên Nữ dạy đạo:

1.- NầY NĂM MƯờI CHÍN TRĂM BANẦY NĂM MƯỜI CHÍN TRĂM BA

Giáng cơ để vận nôm na ít lời

Răn khuyên phụ nữ trong đời

Chớ rằng thấp thỏi mà cười, mà khinh

2.- Người người đều sẵn tánh lành

Phật Trời ban phú cho mình ban sơ

Bởi hay lắc lẽo hỏng hờ

Lầm đường, lạc bến sa cơ suy vời

3.- Muốn cho đam lại tánh Trời

Hãy tua gìn giữ, nghe lời Chị khuyên

Tiên, phàm tuy có hai tên

Muốn cho thoát tục, thành Tiên khó gì !!

4.- Hãy lo hôm sớm tu trì

Giồi mài bổn tánh, quy y Linh hồn

Phật Trời đạo thể Chí Tôn

Lòng người nham hiểm, ba vuông bảy tròn

5.- Đua chen trí xảo tài khôn

Lâu ngày Bổn Tánh, hao mòn Chơn nguyên

Dẫu cho Cửu chuyển Thần Tiên

Không trau Chơn Tánh, tự nhiên lụy mình

6.- Huống chi phận gái hậu sinh

Quên đường đạo đức, nên hình thể chi ?

Các em vụng tính hẹp suy

Thấy đời rằn rực, cứ đi theo đời

7.- Ham ăn, ham nói, ham cười

Ham bề vật chất, ham mùi phù vân

Sao không suy xét cân phân

Mấy đời cõi tạm cho bằng quê xưa

8.- Hồng trần phơi nắng, tắm mưa

Sao bằng Tiên cảnh không trưa, không chiều

Hồng trần khổ hạnh trăm điều

Sao bằng Tiên cảnh tiêu diêu thanh nhàn

9.- Hồng trần là chốn lữa than

Bọt nước sôi tràn thấy đó, mất đây

Ai ai chẳng hiểu lệ nầy

Thác rồi nắm được trong tay vật gì ?

10.- Đua chen khôn, dại thị phi

Tăt hơi, nín thở còn chi đâu là ?

Sao bằng giữ mực thật thà

Rảnh rang xác thịt, ta bà Hồn linh

11.- Cang Thường đạo thể trọn Lành

Phật Trời qui luật chí thành phương vâng

Hồng trần trọn nghĩa, trọn nhân

Hồn linh mới bước đến tầng mây cao

12.- Thiện tâm chẳng dạ lảng xao

Thiên đường mới được ra vào thung dung

Một lòng, một dạ thỉ chung

Sống thơm danh giá, thác phong rỡ ràng

13.- Hãy xem Thần Thánh muôn ngàn

Đều người nghĩa khí trung can mới thành

Gái mà tiết liệt trung trinh

Gái mà tiết hạnh, Thiên đình bia tên

14.- Cung Diêu, cung Quế, cung Sen

Hàng luôn Tiên Nữ dãy liền Tiên nga

Rèm châu, vách ngọc, cột ngà

Thủy tinh bao phủ, sáng lòa như gương

15.- Người đời yêu chuộng thủy xoàn

Nào hay đồ vdụng, Đài trang Tiên tòa

Người đời yêu chuộng vinh hoa

Nào hay bị cái, dây ma khớp vàm

16.- Chớ rằng tại ở cõi phàm

Phải lo phu phĩ cho kham với đời

Cõi phàm mà thấu Đạo Trời

Kìa trang Tiên Thánh cũng người phàm gian

17.- Giàu sang sánh với cơ hàn

Giàu sang còn dễ bước đàng chơn tu

Đố ai phân biệt trí, ngu

Mây bao bịt phủ, sương mù mịt giăng

18.- Người ngu, mối Đạo biết phăng

Người khôn, chừng thấy ăn năn muộn rồi

Thấy vầy nên Chị ngùi ngùi

Thương em, Chị phải tới lui giáng bài

19.- Tam Kỳ, sẵn mối đạo Thầy

Khá tua ráng sức cho dày công phu

Thì giờ thấm thoát bóng cu

Một ngày qua khỏi ngàn thu không tìm

20.- Nữ sanh là phận các em

Không lòng sốt sắng càng thêm lạc lầm

Chị xin Đức Mẹ chế châm

Cho Chị giáng bút thánh âm phân trần

21.- Mẹ cho, Chị xiết nỗi mừng

Nên Chị vội vả, ân cần đến đây

Phái Nam, đã đủ chơn tay

Phái Nữ, đến rày xem thiếu chị, em

22.- Nghĩ coi tự cỗ, chí kim

Làm thân con gái mỏng mềm, sút thua

Hêu đòi cờ bạc hốt vùa

Nết xấu ráng chừa, đặng giữ thân danh

23.- Quê môn phận gái đã đành

Đến việc tu hành lại cũng rút co

Đường ngay ít kẻ đắn đo

Đường gai, nẽo gốc lần mò lủi đi

24.- Phật Trời thương xót xiết chi

Đã bày Ngũ Giới, Tam Qui rẻ ròi

Ngặt lòng tín ngưỡng lôi thôi

Có việc cầu Trời, khẩn Phật tứ tung

25.- Từ đây khuyên khá rèn lòng

Nghe lời Chị bảo, chí công tập tành

Công phu, công quả, công trình

Phân rành chương thứ phân minh tỏ tường./.

--------------------------------------------

[Trích sao y quyển KINH THÁNH GIÁO CHÁNH TRUYỀN, trang 46 ĐẾN 50. do Hội Thánh Minh Chơn Lý, Thánh thất Định Tường xuất bản năm 1931. Bản in của Nhà in BẢO TỒN, Saigon]

KIÊN GIANG,

Đêm 23 – 24 tháng 7 năm Canh Ngũ (25 Sept. 1930)
QUY Y
PHỔ ĐỘ TAM KỲ NHỮNG BẤY LÂU

ĐÀ MỪNG THẤY DẠNG BỰC CHƠN TU

SƠN HÀ DỰNG ĐẠT TRANG ANH TUẤN

QUAN ĐẠI ĐÀN NGHI ĐẠO HIỂN U

THẾ GIÁI SUY ĐỒI NHỜ KẺ DỰNG

ÂM THANH CẢM ỪNG TẠI MÌNH TRAU.

CHỨNG CHO ĐỆ TỬ NÊN CƠ SỞ

MINH ĐỨC THÁNH TÂM VẠN TRƯỚC SAU.
Thượng ỷ chứng đàn :
THỂ ĐẮC KIỀN KHÔN BÍ DIỆU HUYỀN

LIÊN ĐÀI CỰC LẠC KHÁM HỒN NHIÊN

TIÊN GIA KHẨU THỌ TRUYỀN TÂM YẾU

NỮ PHÁI VU TƯ NGỘ GIÁC DUYÊN

*

1.- QUI Y CHÁNH NGHĨA VỀ NƯƠNGE đường lầm lạc, phải nương có người

Xét coi dưới Đất, trên Trời

Có ba ngôi chánh đáng nơi cậy nhờ

2.- Minh mông thế giới cõi bờNhứt nương theo Phật, Đại từ, Đại Bi

Các em vụng tính hẹp suy

Cứ tưởng rầm rì, Phật ở Tây phương

3.- Nào hay trước mắt chán chườngPhật là tri giác ở lương tâm mình

Một lòng chí kĩnh, chí thành

Rửa lòng gian ác, sạch tình tà tây

4.- Màng chi lớp thịt da nầy

Sắc thân bì nhục, chóng chầy rả tan

Kinh văn đã giảng rõ ràng

Tự Tâm, tự Tánh thật đàng Qui Y

5.- Người đời mãn bị giấc mê

Trần lao ái dục, chẳng hề chịu buông

Biểu sao tĩnh được Linh hồn

Muốn Qui Y Phật, lại chôn Nguơn Thần

6.- Khuyên em hãy giữ lấy thân

Trong mình đã sẵn Tam Thân Phật rồi

Tánh người bẩm tại khí Trời

Tam Thân Phật tánh, trau giồi bổn căn

7.- Một là thanh tịnh Pháp thân

Hai là thiên ức hóa thân bồ đề

Quy Y tự tánh kiêng dè

Báuo thân viên mãng, chở che hằng hà

8.- Tam Thân thứ tự đủ ba

Tự tâm qui hướng, thật thà đừng gian

Qui Y qui luật muôn ngàn

Các em tua khá bền gan hẵn hòi

9.- Qui Phật, giảng tóm ít hàng

Bước qua Qui Pháp, một đàng chỉ cho

Pháp giả, chánh gidả nghĩa to

Nguơn Thần giữ chặc, chớ vô nẽo tà

10.- Nhứt tâm, nhứt niệm thiết tha

Vô nhơn, vô ngả thiệt là không không

Vô ưu, vô lự thong dong

Bất tham, bất dục Pháp trong tánh mình

11.- Chớ nên tu phước phóng sinh

Có mong thì phải, có tình ý tham

Lo sao việc phải, phải làm

Đừng toan tính trước, giành cam daành phần

12.- Dầu cho phước đức vô ngằn

Phước tuy có đó, tội hằng đuổi theo

Vì chưng cố ý dệt thêu

Phải chi gặp dịp, gặp dèo làm doan

13.- Vô tâm vi thiện mới ngoan

Hữu tâm vi thiện, ai màng mà ham

Biết rằng bất chánh mà làm

Tội càng bội tứ, bội tam tội thường

14.- Chánh là một mực bình thường

Kìa Trời nhựt, nguyệt âm dương đêm ngày

Dầu cho tiết khí đổi thay

Cũng là mực chánh chuyển day tư mùa

15.- Tánh em ham chuộng phù du

Bạ đâu muốn đó, như mù không cây

Phải cho biết tối, biết ngày

Biết trong, biết đục vạy ngay cho rành

16.- Phải cho trí huệ thường minh

Nghe chơn chánh pháp, bớt sinh mê đồ

Em ôi ! đạo chánh rán tu

Tham, sân, si, ái đường ngu rán chừa

17.- Đã sanh ra phận liễu bồ

Giữ gìn cẩn thận, hỏng hờ sao nên

Đừng tin rằng núi có Tiên

Tây phương có Phật, mà quên ơn Thầy

18.- Đạo Thầy chánh trực ai tày

Sáng tợ ban ngày, nào khuất lấp ai

Tà ma ngoại đạo mỉa mai

Tuyết tan giá rả, sương mai sá gì !

19.- Muốn cho thấu rõ huyền ky (cơ)

Trừ tà thì thấy, đường đi trang bằng

Luôn lời Chị giải Qui Tăng

Tam qui gìn giữ khít khăng chớ rời

20.- Tăng là thanh tịnh khoâtrong vơi

Như Trời êm lặng không mòi gió mưa

Lòng không ham, ghét chuộng ưa

Giữ cho trong sạch, bổn sơ tánh mình

21.- Nhựt Nguyệt còn có hối minh

Tăng qui nghiêm cấm tánh tình giồi trau

Vững vàng chẳng n rúng, chẳng nao

Lặng trang như nước, không chau không tràn

22.- Công danh phú quí, chẳng màng

Địa ngục, Thiên đàng chẳng vọng, chẳng mê

Đại hùng, dõng lực, đại bi

Vô thinh, vô xú, vô khi mực thường

23.- Biết sao thiệt thiệt, hơn hơn

Biết sao thương ghét, ghét thương cõi trần

Kìa kìa, một đám phù vân

Mà Trời thanh tịnh, lần lần trong xanh

24.- Tăng qui, khuyên khéo giữ gìn

Cho thanh, cho tịnh; như bình nước trong

Các em xao xuyến tấm lòng

Nước kia liền thấy, vô cùng bợn nhơ

25.- Phong trần là cõi vất vơ

Lòng đừng ham muốn, ước mơ sự gì

Quan Âm pháp löïcuật thế ni

Còn cầm thanh tịnh, lưu ly ngọc bình

26.- Huống chi da thịt hôi tanh

Mà lòng tính tắt, lo quanh Đạo mầu

Cười thay những bực sòng nâu

Chán đời rồi lại mượn màu che thân

27.- Tây phương lạy Phật nằng nằng

Quên Phật đã rằng: Phật tại bổn tâm

Đại thừa ý vị cao thâm

Giải cho em rõ, đặng tầm cho ra

28.- Chớ rằng Đạo ở đâu xa

Minh Tâm kiến Tánh, Liên Hoa hầu kề

Tiểu thừa, thêu dậm bộn bề

Phân môn, biệt phái lộn về đường quanh

29.- Qui Y chánh pháp chỉ rành

Phải chuyên qui hướng trọn lành mới nên

Còn nhiều Qui Luật tự nhiên

Rảnh rang Chị sẽ chép biên giảng đàng

30.- Liên Đài quốc sắc thiên hương

Dựa hầu Thánh Mẫu, hiếm trang như mình

Khuyên em, chí kĩnh, chí thành

Có ngày cũng sẽ tượng trthanh Liên Tòa./.

----------------------------------

[Trích sao y quyển KINH THÁNH GIÁO CHÁNH TRUYỀN, trang 51-56. do Hội Thánh Minh Chơn Lý, Thánh thất Định Tường xuất bản năm 1931. Bản in của Nhà in BẢO TỒN, Saigon]

------------------------------------------------------------------------------

CAO THIÊN ĐÀN KIÊN GIANG

Đêm 28 tháng 7 Canh Ngũ (20/9/1930)

*

GIẢI THUYẾT ĐẠO PHẬT


TÂY CẢNH GÌN LÒNG ĐỘ CHÚNG SANH

PHƯƠNG NÀO CŨNG ĐỘ KHẮP U-MINH

THÍCH MÔN HUỆ TÁNH GIỒI TÂM-TƯỚNG

CA GIÁO HƯ-VÔ LUYỆN TÁNH TÌNH

CHỨNG CẤP HUYỀN-CƠ BAN NỮ PHÁI

MINH MÔNG NGỌC-SẮC HỘI TIÊN DANH

THỂ VÂN XÁ-LỢI ĐỒNG VUI HƯỞNG

LIÊN CÁC CUNG QUỲNH BƯỚC RỘNG THINH.
Thượng ỷ chứng đàn cho :

THỂ SẮC KHÔNG KHÔNG, HỰU BẤT KHÔNG

LIÊN HOA VẠN ĐOÁ HỰU VU TRUNG

TIÊN ĐƠN KÝ ĐẮC MINH TÂM TÁNH

NỮ NỮ, NAM NAM TÁNH DIỆC ĐỒNG.

*

*

1.- TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦÙ, THÍCH CA

Giảng minh thuyết pháp Thiên Hoa Liên Đài

Hằng sa số Phật hôm mai

Nhứt tâm qui hướng, Như Lai phước điền

2.- Có câu Phật độ hữu duyên

Khuyên ai ráng giữ, Bổn Nguyên của mình

Nhơn sanh, vạn vật tối linhTiền nhơn, hậu quả như hình rọi gương

3.- Phật Ca hạ giáng Tây phương

Xã thân cầu Đạo, bởi thương loài người

Thương vì sanh đứng giữa vời

Sánh cùng Thiên Địa, xứng ngôi Tam Tài

4.- Lý ưng mạnh giõi hoài hoài

Có đâu già yếu, hôm mai tật nguyền

Đến cơn bịnh khổ triền miên

Thác rồi hết kiếp, đảo điên trăm bề

5.- SANH rồi, lại bịnh làm chi

LÃO rồi, lại tử thảm thê vô cùng

Nghĩ suy chi xiết não nùng

Tuyết sơn tu luyện, dày công được thành

6.- Quyết lòng độ khắp chúng sanh

Niết Bàn diệu quả, chứng minh Bồ Đề

Rèn lòng nguyện lực Đại Bi

Vô thượng chánh giác, kíp thì Viên minh

7.- Đạo Phật, càng gẩm càng kinh

Bất sinh, bất diệt minh minh muôn ngàn

Đại thiên thế giới mang mang

Vô biên, vô lượng thanh nhàn trang nghiêm

8.- Sắc không, không sắc nan chiêm

Vô ảnh, vô lượng cỗ kim diệu huyền

Tầm lưu nhứt đán đắc nguyên

Diệu trung chí diệu, hiển nhiên phi phàm

9.- Bình tâm, dưỡng tánh cho kham

Tu lai, cãi vảng chớ ham vọng cầu

Trong mình sẵn ngọc Minh Châu

Trong mình sẵn Phật, phải đâu mà tìm

10.- Trăng trong, gió lặng nước êm

Gay chèo Bát Nhả khoát rèm Chơn Như

Lần lần dọ bến Không, Hư

Nọ bờ cực lạc, kìa bờ phi phi

11.- Vượt qua Bát Chánh đạo chi

Trần sa vô bất liểu tri hiện tiền

Trãi sang Vô Sắc trùng thiên

Linh Sơn chứng quả vô phiền, vô ưu

12.- Mấy ai rõ thấu Đạo Mầu

Thông hành, thể dụng nguyên lưu Di Đà

Dám rằng đạo Ấn, đạo Chà

Khinh rằng quái đảng, gọi là dị đoan

13.- Bắc Nam cũng một con đàng

Sợi tơ khéo nhuộm xanh, vàng tại tay

Rừng xanh đố biết mấy cây

Đáy sông mấy lớp, cung mây mấy từng

14.- Đất sao chỗ nổng, chỗ bằng

Chỗ sâu, chỗ cạn,chỗ oquằn, chỗ cao ?

Trên Trời đố mấy ngôi sao?

Biển nọ Ai đào, núi nọ Ai xây?

15.- Loài người Ai tạo ra đây ?

Thế gian Ai sắm, Ai bày thuở nao ?

U ơ dường thể chiêm bao

Đáy sông lặn nhào, mò vớt bóng trăng

16.- Khoe khoe, nói nói, rằng rằng

Sức người trí thức thắng phần Thiêng liêng !

Lại chê báu vật mọn hèn

Ca sa tích trượng, hóa duyên vô cùng

17.- Hiển vi mà rọi trên không

Khác nào nhắm mắt, lặn sông bòn vàng

Thước đo mà hiểu Dinh hoàn

Khác nào bầy kiến mò đàng Tu Di !

18.- Con người chưa thấy sự gì

Lường Trời, đong Đất phân bì nhọc công

Ngũ hành sanh khắc vừa thông

Tưởng đâu đoạt hết Hóa Công mấy lò

19.- Ba ngàn Thế giái diêm phù

Mới vừa vừa biết, năm Châu mơ màng

Còn ngoài, ngoài nửa mênh mang

Đại thiên Thế giái, muôn ngàn Kiền Khôn

20.- Một mình Đức Phật Chí Tôn

Trong ngoài hiểu thấu, chẳng còn sót chi

Vị lai, quá khứ, hiện thì

Giải phân kinh luật u vi rẻ ròi

21.- Trần sa bể khổ, em ôi !!

Phải độ mình rồi, đặng độ chúng sanh

Đến ngày đắc quả đạo thành

Siêu thăng Thất tổ, độ thanh Cửu huyền

22.- Muốn cho công quả vẹn tuyền

Rửa xong nghiệp chướng tập rèn Chơn công

Ngụy tà phiền não không không

Tam thân siêu chứng, lục thông có ngàytải về 3.59 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương