I. Nội dung 1: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017; A: Thực hiện kế hoạch giáo dụctải về 121.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích121.43 Kb.


I. Nội dung 1:

- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017;A: Thực hiện kế hoạch giáo dục

1. Kế hoạch thời gian: Thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian như quy định.

2. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục

- Thực hiện công văn 829/PGD về việc thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ trong chương trình giáo dục phổ thông ( đã điều chỉnh nội dung dạy học theo Công văn số 5482/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GD&ĐT), các trường chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh. Kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh của mỗi trường phải phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh. Việc xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực cần lưu ý những điểm sau đây:

+) Trường tổ chức cho các tổ/nhóm chuyên môn triển khai rà soát nội dung chương trình, sách giáo khoa hiện hành, cấu trúc, sắp xếp lại nội dung dạy học của từng môn học, hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh, xây dựng kế hoạch dạy học, phân phối chương trình của các môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện thực tế nhà trường.

+) Hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng môn học và hoạt động giáo dục;

+) Bố trí thực hiện đủ thời lượng dạy học môn tự chọn theo quy định

+) Xây dựng theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học thống nhất theo Kế hoạch thời gian của năm học và khung phân phối chương trình của Bộ, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ.

+) Kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình các môn học, hoạt động giáo dục được Hiệu trưởng phê duyệt và chỉ đạo thực hiện, là cơ sở để kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình của nhà trường và của từng giáo viên.

+)Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục giá trị, kỹ năng sống; tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; hướng dẫn tổ chức tham quan, học tập thông qua di sản, tại các cơ sở sản xuất, giáo dục phòng chống tham nhũng, dạy học gắn liền với di sản … theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

-3. Tổ chức dạy học ngoại ngữ

Tiếp tục triển khai thực hiện việc dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn Diễn Châu theo Kế hoạch dạy-học ngoại ngữ giai đoạn 2010-2020, ban hành tại Quyết định số 5600/QĐ-UBND.VX của UBND tỉnh Nghệ An. Cụ thể:

- Trường THCS Diễn Ngọc, huy động các điều kiện về giáo viên và cơ sở vật chất để thu nhận hết số học sinh đã hoàn thành chương trình Tiếng Anh thí điểm ở lớp 5 vào học tiếp chương trình Tiếng Anh thí điểm ở lớp 6.

4. Tổ chức hoạt động giáo dục nghề phổ thông: Thực hiện Công văn số 398/PGD& ĐT THCS Diễn Châu ngày 29 tháng 4 năm 2016 về việc thực hiện H ĐGD Nghề phổ thông năm học 2016-2017.

5- Căn cứ Văn bản số 180/UBND- GD&ĐT ngày 24/8/2016 của UBND huyện Diễn Châu về Tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017;

6. Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, giáo dục kỹ năng sống, theo tinh thần của Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

7. Trường tổ chức tuyển chọn, luyện tập đội ngũ vận động viên để chuẩn bị tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp cụm, huyện và tỉnh lần thứ XVIII vào năm học 2017-2018.B. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá triệt để hơn, sâu rộng hơn. Các đơn vị cần căn cứ vào những yêu cầu về đổi mới phương pháp dạy học, điều kiện cơ sở vật chất, trình độ, năng lực đội ngũ giáo viên và học sinh để xây dựng kế hoạch với các giải pháp cụ thể, phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả việc đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá trong nhà trường theo hướng khoa học, hiện đại, tăng cường mối quan hệ thúc đẩy lẫn nhau giữa các hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học - giáo dục, đánh giá trong quá trình dạy học - giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục.1. Đổi mới phương pháp dạy học

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh theo tinh thần Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 của Bộ GD&ĐT, khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông.

Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học. Quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên quan.

Giáo viên cần thực hiện đổi mới phương pháp dạy học từ thiết kế bài giảng đến tổ chức thực hiện trên lớp, trong đó chú trọng:

+) Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành trong các môn học; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; tăng cường liên hệ thực tế, sử dụng hợp lí, hiệu quả thiết bị, đồ dùng dạy học.

+) Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS. Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, lựa chọn sắp xếp hợp lý các hoạt động của giáo viên và học sinh; phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm;

+) Tạo điều kiện, hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, nghiên cứu, sử dụng sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ; xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng giúp học sinh vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, khắc phục việc ghi nhớ máy móc, không nắm vững bản chất.

+) Trong quá trình dạy học, giáo viên cần coi trọng việc hướng dẫn học sinh tự quan sát các hoạt động và kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của các em; nhận xét định tính và định lượng các hoạt động và kết quả, qua đó đề xuất hoặc triển khai kịp thời các hướng dẫn, góp ý, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh.2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học

- Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

- Tổ chức tốt và động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học theo Công văn số 2410/BGDĐT-GDTrH ngày 13/5/2014 của Bộ GDĐT và Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học. Tăng cường tổ chức các hoạt động như: Hội thi thí nghiệm - thực hành của học sinh, Ngày hội công nghệ thông tin, Ngày hội sử dụng ngoại ngữ, Ngày hội đọc,…

- Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Triển khai thí điểm chương trình giáo dục nhà trường gắn với sản xuất, kinh doanh và dịch vụ tại địa phương.

- Tiếp tục tổ chức tốt, thu hút học sinh tham gia các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian và các hội thi năng khiếu văn nghệ, thể dục – thể thao, hội thi tin học, hùng biện ngoại ngữ, ngày hội đọc sách; thi Giải toán trên máy tính cầm tay, Giải toán trên Internet, Olympic tiếng Anh trên Internet, cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”; các hoạt động giao lưu,… theo hướng phát huy sự chủ động và sáng tạo của các địa phương, đơn vị; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới.

3. Đổi mới nội dung sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn

Đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học. Nội dung sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn cần tập trung vào:

+) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, phân phối chương trình các môn học, hoạt động giáo dục; Đưa chủ đề vào PPCT

+) Triển khai hoạt động nghiên cứu bài học ở các trường THCS, phấn đấu mỗi tổ/nhóm chuyên môn tổ chức được 4 tiết trong năm học.

+) Xây dựng ma trận đề kiểm tra cho các bài kiểm tra định kỳ;

+) Xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn. Các trường tạo điều kiện cho các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kế hoạch dạy học các chủ đề của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra. Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên có thể thiết kế tiến trình dạy học cụ thể cho mỗi chủ đề mà không nhất thiết phải theo bài/tiết trong sách giáo khoa. Mỗi chủ đề có thể được thực hiện ở nhiều tiết học, mỗi tiết có thể chỉ thực hiện một hoặc một số bước trong tiến trình sư phạm của bài học. Các nhiệm vụ học tập có thể được thực hiện ở trong hoặc ngoài giờ trên lớp. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần chú trọng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở ngoài lớp học và ở nhà.

+ Triển khai học tập các chuyên đề: dạy học két hợp GD kỹ năng sống, GD chủ quyền biển đảo, bảo vệ môi trường...

C. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

- Cử GV tập huấn theo lịch học của Phòng mang tính kế thừa.

Trường xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên (bồi dưỡng thường xuyên, đào tạo nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ cốt cán,…). Chú trọng việc tự bồi dưỡng để nâng cao mức độ đạt chuẩn của cán bộ quản lí theo chuẩn hiệu trưởng và giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp. Tăng cường bồi dưỡng kỹ năng làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; bồi dưỡng năng lực hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà trường. Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu triển khai Đề án 2020.

Trường tổ chức tốt hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường đồng thời bồi dưỡng cán bộ tổng phụ trách để chuẩn bị tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi. Động viên giáo viên tham gia cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên. Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên về năng lực nghiên cứu khoa học và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, cán bộ phụ trách công tác Đội, giáo viên tư vấn trường học.

- Đổi mới quản lý lớp học bằng các Phương pháp giáo dục kỷ luật tích cực và các nội dung triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", đặc biệt chú trọng vấn đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

D. Phát triển mạng lưới trường lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia;

- Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất trường học, Tham mưu với xã, Cấp trên Lắp đặt bảng cho HS, phòng học tin học; sắp xếp lại phòng bộ môn…

Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo quy định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường, tổ chức các hoạt động giáo dục. Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 2601/SGD&ĐT-GDTrH ngày 30/12/2013 của Sở GD&ĐT về Hướng dẫn quản lý và sử dụng thiết bị dạy học.

Từng bước xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Quán triệt Kế hoạch hành động của Chính phủ và của Bộ GD&ĐT về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

E .Tiếp tục triển khai thực hiệncó hiệu quả việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành.Học tập chuyên đề: “ Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc”. Vận dụng những vấn đề đã học ở người vào giảng dạy và công tác.

- Các văn kiện, Nghị quyết theo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và nội dung chỉ đạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của các cấp.

- Bồi dưỡng cho cán bộ giáo viên về đạo đức lối sống trong sinh hoạt cũng như công tác,thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, sáng tạo và tự học”, học tập và triển khai các nội dung hướng dẫn về chuẩn mực đạo đức cán bộ, công chức, viên chức giáo dục theo công văn số 889/HD-SGD ngày 22/5/2012 của Sở giáo dục và đào tạo Nghệ An.II Nội dung 2: Đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học sinh theo định hướng phát triển năng lực; phát triển Chương trình nhà trường phổ thông; nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn theo các chuyên đề; giáo dục các vấn đề liên quan đến an ninh biển đảo; giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu.

* Đổi mới kiểm tra và đánh giá

Thực hiện đúng quy định về đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT. Tổ chức thi, kiểm tra chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

- Tiếp tục bồi dưỡng cho GV về nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng của cấp học, bậc học.

Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh. Chú trọng đánh giá quá trình: đánh giá trên lớp; đánh giá bằng hồ sơ; đánh giá bằng nhận xét; tăng cường hình thức đánh giá thông qua sản phẩm dự án; bài thuyết trình; kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học. Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học.

Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục, giáo viên cần coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát các hoạt động và kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của các em; nhận xét định tính và định lượng về kết quả hoạt động, qua đó đề xuất hoặc triển khai kịp thời các hướng dẫn, góp ý, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh.

Các tổ, nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá cho từng môn, lớp, thống nhất khung thời gian có số lần điểm kiểm tra thường xuyên tối thiểu. Hình thức cho các bài kiểm tra định kỳ do các tổ, nhóm chuyên môn quyết định sao cho phù hợp với đặc trưng bộ môn, hướng tới phát triển năng lực của học sinh. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng ma trận đề kiểm tra cho mỗi chương và cả chương trình môn học. Với các bài kiểm tra định kỳ, giáo viên biên soạn đề kiểm tra ở từng lớp theo ma trận đã được tổ/nhóm chuyên môn xây dựng, thống nhất.

Trong đề thi, kiểm tra cần tăng cường câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực; kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành. Đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn bên cạnh đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng, cần tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Từng bước triển khai thi cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đối với các môn ngoại ngữ; thi thực hành đối với các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học trong các kì thi học sinh giỏi.

- Khi chấm bài kiểm tra cần có phần nhận xét, động viên sự cố gắng tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng không; kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kì, cuối năm học.

- Thực hiện việc ra câu hỏi, bài tập kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực gắn liền với các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn mà tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên đã xây dựng để sử dụng trong quá trình dạy học, kiểm tra đánh giá và bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.III Nội dung 3: Hướng dẫn giáo viên lựa chọn và đăng kí 4/41 mô đun theo Thông tư 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành chương trình BDTX giáo viên THCS của Bộ GD&ĐT.

- Vận dụng các phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh phù hợp với môn học, cấp học và năng lực học sinh các vùng miền.

- Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học để khai thác thông tin, tài liệu.

- Tăng cường việc tự làm đồ dùng,thiết bị dạy học.

* Bồi dưỡng cho giáo viên 4 module:

Module THCS 5: Môi trường học tập của học sinh THCS

Module THCS 20: Sử dụng các thiết bị dạy học.

Mô đun THCS 23: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

Module THCS 24: Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học

5- Hình thức tổ chức bồi dưỡng:

- Thông qua các lớp tập huấn do Phòng Giáo dục tổ chức và nhà trường triển khai.

- Thông qua tự học, tự nghiên cứu.

- Thông qua sinh hoạt nhóm, tổ chuyên môn, hội thảo từng trường hoặc cụm trường.

- Các tài liệu bồi dưỡng nhà trường gửi lên hộp thư trường để giáo viên tự học.

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG, CHỈ TIÊU, GIẢI PHÁP

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GDTX NĂM HỌC 2016- 2017

Đơn vị: TRƯỜNG THCS DIỄN NGỌC


TT
(1)

Nội dung các hoạt động

(2)

Chỉ tiêu
(3)

Các giải pháp

Người thực hiện

(6)

TT

(4)

Nội dung giải pháp

(5)

1

NQ 29, CT 03

100% đơn vị, cá nhân đăng ký việc làm tốt nhằm đối mới căn bản, toàn diện GDĐT

1

Thực hiện kế hoạch hành động NQ 29, Chỉ thị 03

Toàn bộ CBGV

2

Hưởng ứng các cuộc vận động, thi đua của ngành

Toàn bộ CBGV

3

Công tác quản lý chỉ đạo thực hiện các nội dung trên

Toàn bộ CBGV

2

XDXHHT

-Trường có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ tại đơn vị.

- 95% ứng dụng CNTT trong QL dạy, học.
4

Kiện toàn BCĐ XDXHHT

đ/c Túc-P.Sơn

5

Thực hiện Đề án học tập suất đời

đ/c Túc CBGV

6

Công tác tuyên truyền

đ/CBình-CBGV

7

Tổ chức tuần lễ học tập suốt đời

đ/c Túc-CBGV

8

Thực hiện thí điểm “Công đồng học tập”

Toàn bộ CBGV

9

GD kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa, GD môi trường, B Đ, GD pháp luật, GDATGT, Chống tham nhũng, chống HIV…

- đ/c Minh HP, Tình,Tú, Trang Toàn bộ CBGV

10

Ứng dụng CNTT trong QL, bồi dưỡng đội ngũ, trong dạy học: đổi mới việc dạy, học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực người học

Toàn bộ CBGV

11

Tổ chức diễn đàn, báo cáo chuyên đề, các cuộc thi

GV cốt cán

3

BDTX

Trường và GV có kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch; đánh giá xếp loại BDTX theo quy định

12

Có kế hoạch BDTX

Toàn bộ CBGV

13

Kiểm tra, đánh giá, xếp loại BDTX 1 lần/ năm học

BGH- TT-TP

14

Báo cáo chuyên đề tập huấn

GV đi tập huấn

15

Kinh phí hoạt động BDTX.

Nhà trường

5

TTHTCĐ

- TTHTCĐ hoạt động đúng quy định theo QĐ 10 (VBHN)

- TTHTCĐ hoạt động hiệu quả năm học 2016-2017.16

Cử CBQL, chuyên trách tại TTHTCĐĐ/C Túc- P.Sơn

17

Có kế hoạch, thực hiện đúng kế hoạch đề ra

Đ/C P.Sơn

18

Đủ hồ sơ, CSVC theo quy định


Đ/C P. Sơn

6

XMC- PCGD

- Giữ vững kết quả PCGD

- sử dụng tốt phần mềm PCGD của Bộ


19

Thực hiện Nghị định 20/2014/NĐ-CP và TT hướng dẫn của Bộ về PCGD-XMC

Đ/C Bìnhvà GV

20

Thực hiện Đề án PCGD-XMC theo QĐ số 565/QĐ-UBND tỉnh

Đ/C Bình và GV

21

Thực hiện QĐ 50/2014/ QĐ-UBND-VX về kinh phí xoá mù chữ của UBND tỉnh

Đ/C Bình và GV

22

Quản lý phần mềm PCGD của Bộ

Đ/C Tuấn- Bình

23

Phân luồng học sinh sau THCS

BGH-GVCN Lớp 9

7

Báo cáo

đơn vị thực hiện công tác báo cáo đúng, kịp thời

24

Tổ chức tổng kết, xếp loại, chế độ báo cáo về GDTX nghiêm túc

Đ/C Minh HP Và TT

25

Thực hiện chế độ báo cáo đủ, đúng thời gian.

Đ/C Minh HP Và TT

8

Nội dung

GV chọn 3 mo dul để tự học

26

Module THCS 5: Môi trường học tập của học sinh THCS

Toàn bộ GV- CBQL

27

Module THCS 20: Sử dụng các thiết bị dạy học.


Toàn bộ GV- CBQL

28

Mô đun THCS 23: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

Toàn bộ GV- CBQL

29

Module THCS 24: Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học

Trên đây là những nội dung cơ bản, trọng tâm về nhiệm vụ GDTX của Trường THCS Diễn Ngọc trong năm học 2016 - 2017;NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Hoàng Thị Minh

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phan Hữu TúcKẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2016-2017 (Của giáo viên)
(Giáo viên căn cứ kế hoạch BDTX năm học 2016-2017 của Phòng GDĐT và hướng dẫn của lãnh đạo trường để xây dựng kế hoạch, báo cáo tổ bộ môn, trình lãnh đạo trường phê duyệt 10/10/2016)
Họ và tên giáo viên: ... Ngày tháng năm sinh: ...

Tổ chuyên môn: ... Năm vào ngành giáo dục: ..

Xếp loại Chuẩn nghề nghiệp năm học 2015-2016: ....

Xếp loại BDTX năm học 2015-2016: ..........................


1. Mục tiêu chung: ......................................................................................

........................................................................................................................


2. Nội dung:

a) Nội dung 1(30 tiết): Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp họcNội dung

Hình thức học

(Tập trung/Tự học)Mục tiêu đạt được

Thực hiện nghiêm tục kế hoach giáo dục,

học tập nhiệm vụ năm học 2016-2017


của bậc học THCS.

Tập trung
Các văn bản chỉ đạo, nghị quyết của cấp trên.

Tập trung
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm,sửa đổi lề lối làm việc.

Tự học
Điều chỉnh: (thời gian, nội dung):…………………………………………..

b) Nội dung 2(30 tiết): Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm họcNội dung

Hình thức học

(Tập trung/Tự học)Mục tiêu đạt được

Tăng cường tự học nâng cao trình độ- Hưởng ứng chương trình học tập suốt đời

Tự họcHọc tập nâng cao trình độ tin học, CNTT, sử dụng được các phần mềm: GDVN, Trường học kết nối, BDTX…
Mỗi đ/c làm theo CM của mình…

Điều chỉnh: (thời gian, nội dung):…………………………………………

c) Nội dung 3(60 tiết): Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên
Mô đun chọn

Hình thức học

Mục tiêu đạt được

Mo đun 5: Môi trường học tập của học sinh THCS

1. Các loại môi trường học tập

2. Ảnh hưởng của môi trường học tập đến hoạt động học tập của học sinh THCS


Tự học

Phân tích được ảnh hưởng của môi trường học tập tới hoạt động học tập của học sinh THCSMô đun 20: Sử dụng các thiết bị dạy học

1. Vai trò của thiết bị dạy học trong đổi mới phương pháp dạy học

2. Thiết bị dạy học theo môn học cấp THCS


Tự học


Sử dụng được các biện pháp xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCSMô đun 23: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

1. Vai trò của kiểm tra đánh giá

2. Các PP kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

3. Thực hiện các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
Tự học

Phân biệt và thực hiện được các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinhMô đun 24: Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học

1. Kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra: xác định mục tiêu kiểm tra; hình thức kiểm tra; xây dựng ma trận đề kiểm tra; viết đề kiểm tra, xây dựng hướng dẫn chấm

2. Kĩ thuật phân tích kết quả kiểm tra đánh giá nâng cao hiệu quả dạy học


Tự học

Sử dụng được các kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học.

Điều chỉnh: (thời gian, nội dung):………………………………………


..........., ngày tháng năm 2016

TỔ TRƯỞNG CM GIÁO VIÊN

HIỆU TRƯỞNG

Ghi chú: Thủ trưởng các đơn vị có thể chủ động, sáng tạo xây dựng mẫu kế hoạch (khác) phù hợp với thực tế đơn vị.


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương