I những kết quả VỀ kinh tế XÃ HỘi giai đOẠN 2011 2016 CỦa huyện a lưỚItải về 5.34 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu07.11.2017
Kích5.34 Mb.
#1048

I. NHỮNG KẾT QUẢ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2016 CỦA HUYỆN A LƯỚII. NHỮNG KẾT QUẢ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2016 CỦA HUYỆN A LƯỚII. NHỮNG KẾT QUẢ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2016 CỦA HUYỆN A LƯỚII. NHỮNG KẾT QUẢ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2016 CỦA HUYỆN A LƯỚII. NHỮNG KẾT QUẢ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2016 CỦA HUYỆN A LƯỚII. NHỮNG KẾT QUẢ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2016 CỦA HUYỆN A LƯỚII. NHỮNG KẾT QUẢ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2016 CỦA HUYỆN A LƯỚII. NHỮNG KẾT QUẢ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2016 CỦA HUYỆN A LƯỚII. NHỮNG KẾT QUẢ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2016 CỦA HUYỆN A LƯỚII. NHỮNG KẾT QUẢ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2016 CỦA HUYỆN A LƯỚII. NHỮNG KẾT QUẢ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2016 CỦA HUYỆN A LƯỚII. NHỮNG KẾT QUẢ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2016 CỦA HUYỆN A LƯỚII. NHỮNG KẾT QUẢ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2016 CỦA HUYỆN A LƯỚII. NHỮNG KẾT QUẢ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2016 CỦA HUYỆN A LƯỚII. NHỮNG KẾT QUẢ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2016 CỦA HUYỆN A LƯỚII. NHỮNG KẾT QUẢ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2016 CỦA HUYỆN A LƯỚII. NHỮNG KẾT QUẢ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2016 CỦA HUYỆN A LƯỚII. NHỮNG KẾT QUẢ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2016 CỦA HUYỆN A LƯỚII. NHỮNG KẾT QUẢ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2016 CỦA HUYỆN A LƯỚII. NHỮNG KẾT QUẢ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2016 CỦA HUYỆN A LƯỚIPhần thứ hai PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN

2. Chỉ tiêu chủ yếu2. Chỉ tiêu chủ yếu2. Chỉ tiêu chủ yếu

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN1. Phát triển các ngành kinh tế

1. Phát triển các ngành kinh tế1. Phát triển các ngành kinh tế1. Phát triển các ngành kinh tế1. Phát triển các ngành kinh tế1. Phát triển các ngành kinh tế2. Phát triển văn hóa xã hội2. Phát triển văn hóa xã hội2. Phát triển văn hóa xã hội2. Phát triển văn hóa xã hội2. Phát triển văn hóa xã hội3. Lĩnh vực nội chính3. Lĩnh vực nội chính3. Lĩnh vực nội chính3. Lĩnh vực nội chính3. Lĩnh vực nội chínhIV. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP CHỦ YẾU1. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng2. Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội cho đầu tư chuyển đổi cơ cấu kinh tế và hoàn thiện kết cấu hạ tầng KTXH3. Tổ chức lại sản xuất, phát triển các mô hình sản xuất phù hợp, hiệu quả gắn với giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội4. Nâng cao trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực5. Cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước


tải về 5.34 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương