I. LÍ Luận và phưƠng pháp dạy học hóa họCtải về 0.63 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích0.63 Mb.
  1   2   3   4   5

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN    THƯ MỤC LALV NGÀNH HÓA HỌC

I.LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÓA HỌC


 1. Áp dụng dạy học phân hóa - nêu vấn đề để nâng cao hiệu quả dạy học chương Nitơ - Photpho( Chương trình hóa học lớp 11 nâng cao): Luận văn Thạc sĩ khoa học giáo dục / Nguyễn Thị Thủy; Ng.h.d.: PGS.TS Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 138 tr. ; 27 cm. Vie - 540.7/ NT 547a/ 13

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.014507
 1. Biên soạn chuyên để cấu tạo phân tử các chất vô cơ dùng bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường Trung học phổ thông: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Nguyễn Xuân Ninh; Ng.hd.: PGS.TS. Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 127 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 540.71/ NN 7149b/ 11

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.010473
 1. Biên soạn chuyên đề đánh giá chiều diễn biến của phản ứng hóa học vô cơ dùng bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường Trung học phổ thông: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Trần Thị Thanh; Ng.hd.: PGS.TS. Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 189 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ TT 3672b/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012905
 1. Biên soạn chuyên đề hóa học phức chất dùng bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường THPT: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục / Phạm Thị Lợi; Ng.h.d.: PGS. TS Cao Cự Giáo. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 169 tr. ; 27 cm. vie - 540.7/ PL 834b/ 14

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.015770 1. Biên soạn chuyên đề phản ứng chuyển vị hóa học hữu cơ dùng bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường trung học phổ thông: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Phan Thị Ngọc Lan; Ng.h.d.: PGS.TS Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 124 tr. ; 27 cm. Vie - 540.7/ PL 243b/ 13

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.014520
 1. Biên soạn và sử dụng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan theo hướng dạy học nêu vấn đề để nâng cao hiệu quả dạy học phần hóa học vô cơ lớp 11 THPT: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục / Nguyễn Tiến Thịnh; Ng.hd.: PGS.TS. Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 162 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 540.71/ NT 4436b/ 11

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.011490
 1. Bồi dưỡng năng lực tư duy thực tiễn cho học sinh qua việc xây dựng bài tập hóa học gắn với các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội và môi trường: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học / Mai Duy Nam; Ng.hd.: PGS.TS. Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 123 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 540.71/ MN 1741b/ 11

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.011487
 1. Bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh thông qua giảng dạy hóa học 10 - nâng cao ở trường trung học phổ thông: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Bùi Thị Thùy Dung; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 130 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ BD 916b/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012922 1. Các biện pháp rèn luyện kĩ năng so sánh trong dạy học Hóa học ở trường Trung học phổ thông: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Nguyễn Thị Oanh; Ng.hd.: PGS.TS. Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 165 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ NO 118c/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012890
 1. Dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ trong dạy học hóa học lớp 9 phần vô cơ trung học cơ sở: Luận văn Thạc sỹ Giáo dục học / Đỗ Trung Linh; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Thị Sửu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 141 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 540.71/ ĐL 7559d/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.010480
 1. Đổi mới phương pháp dạy học phần hóa đại cương ở trường cao đẳng Công Thương thành phố HCM theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học: Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục học / ĐàoThị Diệu; Ng.h.d.: PGS.TSLê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 164 tr. : Minh họa ; 27 cm. Vie - 540.7/ ĐD 567đ/ 13

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.014502
 1. Giáo dục môi trường cho học sinh thông qua bài tập toán nhận thức - tích hợp về môi trường chương Nitơ - photpho và chương Cacbon - Silic (Hóa học 11 THPT): Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Trần Thị An Giang; Ng.hd.: PGS. TS Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 123 tr. ; 27 cm. vie - 540.7/ TG 433g/ 14

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.015751
 1. Khai thác và sử dụng phần mềm Adobe Presenter để thiết kế bài giảng điện tử phần hiđocacsbon chương trình hóa học lớp 11 THPT ban cơ bản: Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Trịnh Thị Huyền Trang; Nghd.: ThS. Lê Danh Bình. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 94 tr. : Minh họa ; 30 cm. + Thu qua USB vie - 540.71/ TT 7722k/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012140 1. Khai thác và sử dụng phần mềm Microsoft Office Powerpoint để thiết kế các thí nghiệm mô phỏng trong dạy học ở trường THPT: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Phạm Thị Ánh Hồng; Ng.hd.: ThS. Lê Danh Bình. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 103 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 540/ PH 7726n/ 11

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.009392
 1. Kiểm tra - đánh giá kết quả học tập chủ đề este - lipit của học sinh theo chuẩn kiến thức và kỹ năng: Luận văn Thạc sỹ Giáo dục học / Lê Thị Huê; Ng.hd.: PGS.TS. Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 121 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 540.71/ LH 8871k/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.010476
 1. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh về chủ đề Amin- Amino Axit và Protein( Hóa học 12) theo chuẩn kiến thức, kỷ năng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục học / Lê Văn Bằng; Ng.h.d.: PGS.TS Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 92 tr. : Minh họa ; 27 cm. Vie - 540.7/ LB 2161k/ 13

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.014513
 1. Liên hệ kiến thức hóa học với thực tiễn và ứng dụng trong dạy học hóa học ở trường Trung Học Phổ Thông: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học / Đậu Thị Loan; Ng.h.d.: PGS.TS Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 156 tr. : Minh họa ; 27 cm. Vie - 540.7/ ĐL 7958l/ 13

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.014501
 1. Một số biện pháp gay hứng thú trong dạy học hóa học ở trường Trung Học Phổ Thông: Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục học / Nguyễn Thị Lê; Ng.h.d.: PGS.TS Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 187 tr. : Minh họa ; 27 cm. Vie - 540.7/ NL 4331m/ 13

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.014514 1. Một số biện pháp khắc phục sai lầm thường gặp của học sinh khi giải bài tập hóa học vô cơ trung học phổ thông: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Lê Thị Tú Ngọc; Ng.h.d.: PGS.TS Nguyễn Xuân Trường. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 146 tr. ; 27 cm. Vie - 540.7/ LN 5763m/ 13

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.014522
 1. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học hóa học hóa học theo hướng tích cực hóa nhận thức cho học sinh trường THCS huyện Như Xuân- tỉnh Thanh Hóa: Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục học / Lê Đức Tuấn; Ng.h.d.: PGS.TS Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 176 tr. : Minh họa ; 27 cm. Vie - 540.7/ LT 8838m/ 13

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.014511
 1. Một số biện pháp nâng cao chất lượng giờ ôn tập và luyện tập phần hóa hữu cơ lớp THPT: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học / Nguyễn Thị Ánh Tuyết; Ng.hd.: PGS. TS Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 113 tr. ; 27 cm. vie - 540.7/ NT 968m/ 14

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học; Hóa hữu cơ

ĐKCB: LA.015777
 1. Một số biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn hóa học - phần Hiđrocacbon lớp11- ban cơ bản cho học sinh trung bình, yếu: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học / Hồ Thị Thảo; Ng.h.d.: PGS.TS Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 196 tr. : Minh họa ; 27 cm. Vie - 540.7/ HT 3673m/ 13

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.014510
 1. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học môn hóa học theo hướng tích cực hóa nhận thức của học sinh ở các trường trung học phổ thông vùng sâu tỉnh Lâm Đồng: Luận văn Thạc sĩ khoa học giáo dục / Cao Anh Tuấn;Ng.hd. PGS. TS Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 215 tr. : Minh họa ; 27 cm. vie - 540.7/ CT 8838m/ 14

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.015766 1. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học phần hóa học phân tích định lượng chương trình dược sỹ trung học trường cao đẳng y tế Bình Thuận: Luận văn Thạc sĩ khoa học giáo dục / Bùi, Nguyễn Cảnh Hưng; Ng.h.d.: PGS.TS Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 174 tr. ; 27 cm. Vie - 540.7/ BH 9361m/ 13

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học; Hóa học phân tích

ĐKCB: LA.014508
 1. Một số biện pháp phát hiện và sửa chữa những sai lầm của học sinh tỉnh Đồng Tháp trong việc giải bài tập hóa học vô cơ lớp 11 THPT: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Nguyễn Thị Kim Tiền; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Thị Sửu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 167 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ NT 5622m/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học; Hóa học vô cơ

ĐKCB: LA.012915
 1. Một số kỹ thuật phân tích và giải nhanh bài toán trắc nghiệm hóa học vô cơ ở trường THPT: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Trần Thanh Tâm; Ng.hd.: PGS.TS. Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 222 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ NP 577s/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012921
 1. Nghiên cứu phương pháp dạy học hóa học bằng tiếng anh ở trường THPT (Áp dụng dạy học phần hóa học đại cương): Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Tạ Thị Thao; PGS.TS Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 154 tr. ; 27 cm. vie - 540.7/ TT 3673n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.015754
 1. Nghiên cứu phương pháp dạy học hóa học bằng tiếng anh ở trường trung học phổ thông (Áp dụng chương trình hóa học vô cơ lớp 12): Luận văn Thạc sĩ khoa học giáo dục / Nguyễn Thùy Linh Đa; Ng.hd.: TS Cao Cự Giác. - Tp. Hồ Chí Minh: Tp. Hồ Chí Minh , 2014. - 163 tr. ; 27 cm. vie - 540.7/ NĐ 1114n/ 14

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.015814
 1. Phân loại và xây dựng phương pháp giải bài tập trắc nghiệm hóa vô cơ lơp 12 nâng cao nhằm phát triển tư duy cho học sinh Trung học phổ thông: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Diệp Thanh Tuyền; Ng.hd.: PGS.TS. Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 187 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ DT 968p/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012895
 1. Phân tích những sai lầm của học sinh trong quá trình lĩnh hội kiến thức và giải bài tập hóa học lớp 10 Trung Học Phổ Thông: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học / Trần Thanh Tuấn; Ng.h.d.: PGS.TS Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 95 tr. : Minh họa ; 27 cm. Vie - 540.7/ TT 8838p/ 13

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.014500
 1. Phân tích và sửa chữa những sai lầm thường gặp của học sinh trong quá trình giải bài tập hóa học lớp 11 ở trường trung học phổ thông: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Phạm Lê Việt Anh; Ng.h.d.: PGS.TS Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 197 tr. ; 27 cm. Vie - 540.7/ PA 596p/ 13

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.014527
 1. Phân tích và sữa chữa những sai làm thường gặp của học sinh trong quá trình giải bài tập hóa học lớp 12 ở trường THPT: Luận văn Thạc sĩ khoa học giáo dục / Trần Thiện Hùng; Ng.h.d.: PGS.TS Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 102 tr. ; 27 cm. Vie - 540.7/ TH 9361p/ 13

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.014503 1. Phát triển tính tích cực tư duy sáng tạo của học sinh trong bài luyện tập hóa 8 trung học cơ sở: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục / Nguyễn Thị Thiều Hoa; Ng.hd.: PGS.TS. Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 109 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 540.71/ NH 6787p/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.011484
 1. Phát triển tư duy cho học sinh thông qua các phương pháp giải bài tập hóa học hữu cơ ở trường trung học phổ thông: Luận văn Thạc sỹ Giáo dục học / Nguyễn Tất Nga; Ng.hd.: PGS.TS. Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 125 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 540.71/ NN 5762p/ 11

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.010490
 1. Phát triển tư duy cho học sinh THPT qua việc xây dựng hệ thống BTTNHH có thể giải nhanh bằng phương pháp đường chéo: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Phan Thị Ngọc Lan; Ng.hd.: TS. Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 105 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 540/ PL 243p/ 11

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.009393
 1. Rèn luyện kĩ năng cơ bản để giải bài tập hóa học 8 cho học sinh ở trường THCS: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Đặng Thị Mỹ Ngọc; Ng.hd.: PGS.TS. Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 172 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ ĐN 5763r/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012899
 1. Rèn luyện kĩ năng giải bài tập phần kim loại lớp 12 cho học sinh học yếu môn hóa ở trường THPT: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Đặng Trọng Mười; Ng.h.d.: PGS.TS Nguyễn Xuân Trường. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 184 tr. ; 27 cm. Vie - 540.7/ ĐM 9719r/ 13

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.014523 1. Rèn luyện các kĩ năng cơ bản giải bài tập hóa học 9 ở trường THCS: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Văn Thị Diễm Trang; Ng.hd.: PGS.TS. Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 216 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ VT 7722r/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012902
 1. Rèn luyện năng lực độc lập, sáng tạo cho học sinh trong dạy học hóa học phần phi kim ở trường Trung học phổ thông: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Phan Sỹ Tuệ; Ng.hd.: PGS.TS. Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 171 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ PT 913r/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012906
 1. Rèn luyện năng lực sáng tạo cho học sinh trong dạy học hóa học thông qua hệ thống bài tập nhóm Halogen và oxi - lưu huỳnh: Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Đinh Thanh Tú; Ng.hd.: TS Lê Danh Bình. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 119 tr. ; 27 cm. vie - 540.7/ ĐT 8831r/ 14

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.015761
 1. Rèn luyện năng lực sáng tạo của học sinh trong dạy học hóa học qua hệ thống bài tập phần Hiđrocacbon - hóa hữu cơ 11 THPT: Luận văn Thạc sĩ khoa học giáo dục / Trần Thị Phương Yến; Ng.hd.: TS Lê Danh Bình. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 157 tr. ; 27 cm. vie - 540.7/ TY 451r/ 14

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.015782
 1. Sử dụng bài tập hóa học để củng cố bà phát triển khái niệm phản ứng oxi hóa - khử trong dạy học phần hóa phi kim lớp 11 THPT: Luận văn Thạc sĩ khoa học Giáo dục / Huỳnh Gia Bảo; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Thị Sửu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 144 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 540.71/ HB 221s/ 11

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.011493 1. Sử dụng các phản ứng hữu cơ mang tên người để xây dựng hệ thống bài tập tổng hợp các chất trong bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường THPT: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Phan Huy Bão; Ng.hd.: PGS.TS. Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 193 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ PB 221s/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012901
 1. Sử dụng kỹ thuật mảnh ghép trong dạy học môn hóa học lớp 11 ở trường Trung học phổ thông nhằm hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục / Trịnh Thị Minh Tâm; Ng.h.d.: TS Nguyễn Thị Bích Hiền. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 123 tr. ; 27 cm. vie - 540.7/ TT 153s/ 14

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.015771
 1. Sử dụng phần mềm ChemOffice trong thiết kế bài giảng điện tử chương Hiđrocacbon không no hóa học 11 Trung học phổ thông: Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Đặng Thị Hương; Ng.hd.: ThS. Lê Danh Bình. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 120 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ ĐH 957s/ 13

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.013737
 1. Sử dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề để nâng cao hiệu quả giảng dạy phần dẫn xuất Halogen-ancol-phenol hóa học 11 trung học phổ thông: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học / Trần Đình Trọng; Ng.hd.: PGS.TS. Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 113 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 540.71/ TT 853s/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.011486
 1. Sử dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề ơrixtic để nâng cao hiệu quả giảng dạy môn hóa học 12 - trung học phổ thông: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Ngô Thiên Phước; Ng.hd.: PGS.TS. Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 104 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ NP 577s/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012920 1. Sử dụng phương pháp Grap và lược đồ tư duy trong bài luyện tập phần Hóa vô cơ lớp 11 nâng cao THPT - nhằm nâng cao năng lực nhận thức của học sinh: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Nguyễn Thị Mỹ Hạnh; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Thị Sửu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 162 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ NH 239s/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012904
 1. Sử dụng phương pháp grap với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin để thiết kế bài giảng hóa học lớp 11: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Nguyễn Thị Thu Hà; Ng.hd.: PGS.TS. Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 122 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ NH 1114s/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012918
 1. Sử dụng thí nghiệm hóa học trong dạy học hóa học lớp 8 THCS theo hướng dạy học tích cực: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Trần Lâm Ngọc Phương Nhung; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Thị Sửu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 44 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ TN 5769s/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012896
 1. Sử dụng thí nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả dạy học (chương trình hóa học lớp 11 THPT) theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học / Hồ Thị Nga; Ng.hd.: PGS. TS Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 140 tr. ; 27 cm. vie - 540.7/ HN 5762s/ 14

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học; Thí nghiệm

ĐKCB: LA.015776
 1. Sưu tầm, tuyển chọn và sử dụng các câu chuyện hóa học nhằm kích thích hứng thú học tập của học sinh trong dạy học hóa học ở trường phổ thông: Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Trần Thị Thu Hiền; Ng.hd.: TS. Nguyễn Thị Bích Hiền. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 101 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ TH 6335s/ 13

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.013735 1. Thiết kế bài giảng điện tử theo phương pháp Grap chương trình hóa học lớp 8 THCS: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học / Võ Thanh Toàn; Ng.hd.: PGS.TS. Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 135 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 540.71/ VT 6279t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.011479
 1. Thiết kế bài giảng hóa học lớp 8 theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh: Luận văn Thạc sỹ giáo dục học / Nguyễn Thị Mai; Ng.hd.: PGS.TS. Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 155 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 540.71/ NM 2171t/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.010482
 1. Thiết kế bài giảng hóa học phần các hợp chất vô cơ lớp 9 theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh: Luận văn Thạc sỹ giáo dục học / Nguyễn Cao Trãi; Ng.hd: PGS.TS.Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 153 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 540.71/ NT 766t/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.010487
 1. Thiết kế bài giảng hóa học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh ( phần kim loại - hóa học 10 nâng cao): Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học / Lê Minh Nhã; Ng.hd.: PGS.TS. Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 120 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 540.71/ LN 5769t/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.011485
 1. Thiết kế bài giảng luyện tập - ôn tập Hóa học 10 cơ bản bằng một số phương pháp dạy học tích cực: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Huỳnh Văn Sang; Ng.hd.: PGS.TS. Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 140 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ HS 2251t/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012913 1. Thiết kế các bài giảng hóa học theo quy trình lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp với mục đích - nội dung và đối tượng dạy học: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Trần Lê Hiếu Hằng; Ng.hd.: PGS.TS. Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 141 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ TH 239t/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012912
 1. Thiết kế và sử dụng bài tập thực nghiệm hóa học lớp 10 trong dạy học hóa học ở trường phổ thông: Luận văn Thạc sĩ khoa học Giáo dục học / Bạch Thị Cẩm Nhung; Ng.hd.: PGS. TS Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 78 tr. ; 27 cm. vie - 540.7/ BN 5769t/ 14

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.015778
 1. Thiết kế và sử dụng bộ câu hỏi định hướng bài học trong dạy học phần hóa phi kim hóa học 11 nâng cao nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Đỗ Thị Thu Huyền; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Thị Sửu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 148 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 540.71/ ĐH 987t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.010475
 1. Thiết kế và sử dụng các thí nghiệm hóa học mô phỏng dạy học cho học phần Thực hành thí nghiệm phương pháp dạy học ở các trường Đại học Sư phạm: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Lý Huy Hoàng; Ng.hd.: PGS.TS. Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 109 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ LH 6788t/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012909
 1. Thiết kế và sử dụng forum hỗ trợ học sinh tự học hóa học lớp 9 trung học cơ sở: Luận văn Thạc sĩ khoa học Giáo dục / Đặng Thị Thanh Thủy; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Thị Sửu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 112 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 540.71/ ĐT 547t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.011492 1. Thiết kế và sử dụng hệ thống thí nghiệm mô phỏng trong dạy hóa học nhằm nâng cao chất lượng dạy học - chương trình hóa học vô cơ lớp 10 và 11 nâng cao: Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Phan Thị Yến; Ng.hd.: TS Nguyễn Thị Bích Hiền. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 112 tr. ; 27 cm. vie - 540.7/ PY 451t/ 14

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.015750
 1. Thiết kế và sử dụng lược đồ tư duy trong dạy học hóa học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học hóa học hữu cơ lớp 11: Luận văn Thạc sĩ khoa học giáo dục / Hoàng Thị Ánh Tuyết; Ng.hd. TS Nguyễn Thị Bích Hiền. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 111 tr. ; 27 cm. vie - 540.7/ HT 968t/ 14

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.015764
 1. Thiết kế và sử dụng lược đồ tư duy trong giờ luyện tập phần kim loại ( Hóa học lớp 12 cơ bản) THPT: Luận văn Thạc sĩ khoa học giáo dục / Lê Thị Hồng Trâm; Ng.h.d.: PGS.TS Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 162 tr. ; 27 cm. Vie - 540.7/ LT 771t/ 13

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.014505
 1. Thiết kế và sử dụng sơ đồ tư duy nhằm nâng cao hiệu quả dạy học phòng hóa hữu cơ lớp 9 ở trường trung học cơ sở: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục / Võ Mỹ Dũng; Ng.h.d.: TS Lê Danh Bình. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 159 tr. ; 27 cm. vie - 540.7/ VD 916t/ 14

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.015809
 1. Thiết kế website hỗ trợ dạy học Hóa học 9 Trung học cơ sở: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Nguyễn Thái Ngân; Ng.hd.: PGS.TS. Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 227 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ NN 5762t/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012888 1. Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học hóa học, phần hóa học hữu cơ lớp 12 (Chương trình nâng cao): Luận văn thạc sỹ Hóa học / Nguyễn Tiến Thạch; Ng.hd.: PGS.TS. Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 139 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ NT 358t/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012925
 1. Tích hợp giáo dục an toàn vệ sinh lao động trong dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Bùi Đăng Khương; Ng.h.d.: PGS.TS Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 162 tr. ; 27 cm. Vie - 540.7/ BK 459t/ 13

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.014516
 1. Tuyển chọn - xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hỗ trợ việc tự học cho học sinh phần dẫn xuất hiđrocacbon hóa học 11 nâng cao trường trung học phổ thông: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Nguyễn Thị Vân Anh; Ng.h.d.: PGS.TS Nguyễn Xuân Trường. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 200 tr. ; 27 cm. Vie - 540.7/ NA 596t/ 13

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.014525
 1. Tuyển chọn - xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập nhằm phát triển tư duy của học sinh trong dạy học phần dẫn xuất Hiđrocacbon lớp 11 chương trình nâng cao trường THPT: Luận văn Thạc sỹ giáo dục học / Bùi Ngọc Anh; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 197 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 540.71/ BA 596t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.010483
 1. Tuyển chọn - xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phần kim loại hóa học 12 nâng cao nhằm bồi dưỡng năng lực tụ học cho học sinh trường trung học phổ thông: Luận văn Thạc sỹ Giáo dục học / Nguyễn Thị Vân; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 189 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 540.71/ NV 2171t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.010477 1. Tuyển chọn - xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập theo các mức độ nhận thức trong dạy học các chương "Nhóm nitơ" và "Nhóm cacbon" hóa học 11 nâng cao trường trung học phổ thông: Luận văn Thạc sĩ / Nguyễn Thị Kim Chung; Nghd.: PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 135 tr. ; 30 cm. + Thu qua USB vie - 540.71/ NC 55944t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012130
 1. Tuyển chọn- xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập nhằm phát triển tư duy và rèn trí thông minh cho học sinh trong dạy học hóa học ở trường THPT: Luận văn Thạc sĩ khoa học giáo dục / Vũ Trung Thành; Ng.h.d.: PGS.TS Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 154 tr. ; 27 cm. Vie - 540.7/ VT 3672t/ 13

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.014509
 1. Tuyển chọn xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phần các nguyên tố phi kim lớp 11-ban cơ bản theo hướng dạy học tích cực: Luận văn Thạc sĩ khoa học Giáo dục / Lê Văn Vinh; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Thị Sửu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 142 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 540.71/ LV 784t/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.011482
 1. Tuyển chọn- xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập trắc nghiệm phần kim loại lớp 12 ở trường Trung Học Phổ Thông: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học / Huỳnh Cát; Ng.h.d.: PGS.TS Nguyễn Xuân Trường. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 136 tr. : Minh họa ; 27 cm. Vie - 540.7/ HC 3571t/ 13

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.014499
 1. Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi phần Hóa cơ sở ở trường Trung học phổ thông: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Trần Văn Hân; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 112 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ TH 2331t/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012911 1. Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi phần Kim loại lớp 12 trường Trung học phổ thông: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Trần Đạt Khoa; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 158 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ TK 457t/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012910
 1. Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh trong dạy học các chương ''sự điện li'', ''nhóm nitơ'', ''nhóm cacbon'' hóa học 11 nâng cao trường trung học phổ thông: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục / Lê Thị Tú Anh; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 145 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 540.71/ LA 596t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.011489
 1. Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập có nhiều cách giải để phát triển tư duy cho học sinh trong dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Nguyễn Thị Long; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 89 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ NL 8481t/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012924
 1. Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong dạy học phần hữu cơ hóa học 11 nâng cao trường trung học phổ thông: Luận văn Thạc sỹ Giáo dục học / Võ Quang Trung; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 122 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 540.71/ VT 871t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.010489
 1. Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập rèn luyện tư duy cho học sinh trong dạy học phần kim loại thuộc chương trình nâng cao trường Trung học phổ thông: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Trịnh Anh Tuấn; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 183 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ TT 8838t/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012898
 1. Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập về nguyên tử - bảng tuần hoàn - liên kết hóa học thuộc chương trình nâng cao nhằm bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh lớp 10 trường THPT: Luận văn Thạc sỹ giáo dục học / Trần Thị Thanh Vy; Ng.hd: PGS.TS.Nguyễn Xuân Trường. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 169 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 540.71/ TV 996t/ 11

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.010488
 1. Tuyển tập - biên soạn và sử dụng hệ thống bài tập rèn luyện tư duy cho học sinh giỏi phần hóa học hữu cơ lớp 12 trường trung học phổ thông: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Vương Đình Thống; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 143 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ VT 486t/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012916
 1. Ứng dụng phần mềm VIOLET để thiết kế các dạng bài tập trắc nghiệm khách quan sử dụng trong giờ luyện tập hóa học lớp 11 - THPT: Luận văn Thạc sỹ giáo dục học / Đỗ Văn Tiến; Ng.hd: PGS.TS.Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 128 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 540.71/ ĐT 5622ư/ 11

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.010484
 1. Vận dụng lý thuyết dạy học nêu vấn đề để xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương "Nitơ - photpho" ở trường THPT: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Vũ Mai Liên; Ng.hd.: PGS.TS. Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 102 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ VL 7193v/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012897
 1. Xây dựng các dạng bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học phần tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học ở trường trung học phổ thông: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Đào Thị Thu Hiền; Ng.h.d.: PGS.TS Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 228 tr. ; 27 cm. Vie - 540.7/ ĐH 6335x/ 13

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.014517
 1. Xây dựng các dạng bài tập phần Cân bằng axit - bazơ dùng bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường Trung học phổ thông: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Hồ Đình Sơn; Ng.hd.: PGS.TS. Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 123 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ HS 6981x/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012900
 1. Xây dựng các dạng bài tập phần dung dịch điện li dùng bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường PTTH: Luận văn Thạc sỹ giáo dục học / Nguyễn Văn Sơn; Ng.hd: PGS.TS.Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 169 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 540.71/ NS 6981x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.010485
 1. Xây dựng các kĩ thuật giải toán trắc nghiệm hóa hữu cơ bồi dưỡng năng lực tư duy hóa học cho học sinh THPT: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Nguyễn Hữu Hậu; Ng.hd.: PGS.TS. Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 200 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ NH 368x/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012919 1. Xây dựng hệ thống bài giảng và bài tập theo hướng phân hóa nêu vấn đề để nâng cao hiệu quả giảng dạy phần phi kim hóa học 10, 11: Luận văn Thạc sỹ Giáo dục học / Trần Hoàng Thanh; Ng.hd.: PGS.TS. Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 184 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 540.71/ TT 3672x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.010481
 1. Xây dựng hệ thống bài tập để củng cố và hoàn thiện kiến thức phần Hóa hữu cơ lơp 12 trong dạy học Hóa học trung học phổ thông: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Phan Thanh An; Ng.hd.: PGS.TS. Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 163 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ PA 531x/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012907
 1. Xây dựng hệ thống bài tập dùng trong các giai đoạn của quá trình dạy học nhằm nân cao hiệu quả dạy học hóa học ở trường THPT: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Lài; Ng.hd.: ThS. Nguyễn Thị Bích Hiền. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 155 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 540/ NL 1851x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.009391
 1. Xây dựng hệ thống bài tập giải nhanh bằng phương pháp bảo toàn: Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Trần Thị Vân; Nghd.: PGS.TS. Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 89 tr. ; 30 cm. + Thu qua USB vie - 540.71/ TV 2171x/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012151
 1. Xây dựng hệ thống bài tập hóa học đại cương sử dụng dạy học ở trường sĩ quan thông tin: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Nguyễn Kim Chi; Ng.h.d.: PGS.TS Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 206 tr. ; 27 cm. Vie - 540.7/ NC 5321x/ 13

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.014521 1. Xây dựng hệ thống bài tập hóa học học phần hữu cơ lớp 11 THPT theo cũng cố và phát triển kiến thức cho học sinh: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học / Nguyễn Đình Đức; Ng.hd.: PGS.TS. Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 182 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 547.071/ NĐ 822x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học; Hóa học hữu cơ

ĐKCB: LA.011480
 1. Xây dựng hệ thống bài tập hóa học phần lưu huỳnh và ni tơ để củng cố, phát triển kiến thức và rèn luyện kỷ năng cho học sinh trung học phổ thông: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Phạm Thị Hương; Ng.hd.: PGS.TS. Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 179 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ BD 916b/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012923
 1. Xây dựng hệ thống bài tập hóa học theo hướng phân hóa nêu vấn đề để nâng cao hiệu quả giảng dạy phần ancol và este trong chương trình hóa học phổ thông: Luận văn Thạc sỹ Giáo dục học / Cao Văn Hòa; Ng.hd.: PGS.TS. Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 154 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 540.71/ CH 6787x/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.010478
 1. Xây dựng hệ thống bài tập hóa hữu cơ lớp 11 để ôn luyện thi vào các trường đại học, cao đẳng: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học / Hồ Anh Tuấn; Ng.hd.: PGS.TS. Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 188 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 547.071/ HT 8838x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.011481
 1. Xây dựng hệ thống bài tập phần tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học dùng bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học và dạy học ở các lớp chuyên hóa ở trường THPT: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Lê Thị Kim Hồng; Ng.h.d.: PGS.TS Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 141 tr. ; 27 cm. Vie - 540.7/ LH 7726x/ 13

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.014530
 1. Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan về nhận biết và tách một số chất vô cơ trong chương trình hóa học THPT: Luận văn tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Sen; Ng.hd.: TS. Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 162 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 540/ NS 4741x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.009394
 1. Xây dựng hệ thống bài tập về cơ chế phản ứng hóa học hữu cơ dùng bồi dưỡng học sinh giỏi và dạy học các lớp chuyên hóa ở trường phổ thông: Luận văn Thạc sĩ khoa học Giáo dục / Kiều Nguyễn Tường Vy; Ng.hd.: PGS.TS. Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 145 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 547.071/ KV 996x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.011477
 1. Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa - nêu vấn đề chương oxi - lưu huỳnh hóa học 10 ban cơ bản: Luận văn Thạc sĩ / Nguyễn Thị Bích Ngọc; Nghd.: PGS.TS. Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 110 tr. ; 30 cm. + Thu qua USB vie - 540.71/ NN 5763x/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012131
 1. Xây dựng một số kỹ thuật dẫn nhập vào bài học trong dạy học chương trình hóa học lớp 10 THPT (Ban cơ bản): Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Đặng Thị Hồng Lĩnh; Ng.h.d.: TS Nguyễn Thị Bích Hiền. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 118 tr. ; 27 cm. Vie - 540.7/ ĐL 7559x/ 13

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.014515 1. Xây dựng quy trình thiết kế kế hoạch dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy chương nitơ - photpho (hóa học 11 nâng cao): Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Phạm Thị Oanh; Ng.h.d.: TS Nguyễn Thị Bích Hiền. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 147 tr. ; 27 cm. Vie - 540.7/ PO 118x/ 13

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.014524
 1. Xây dựng thư viện hình ảnh hỗ trợ cho việc dạy hóa học chương trình hóa hữu cơ lớp 11- nâng cao: Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục học / Nguyễn Đình Thăng; Ng.h.d.: TS Nguyễn Thị Bích Hiền. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 86 tr. : Minh họa ; 27 cm. Vie - 540.7/ NT 3671x/ 13

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.014512
 1. Xây dựng và sử dựng bài tập thực nghiệm thông qua việc mô phỏng thí nghiệm trong dạy học hóa học ở trường THPT: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học / La Khăm Ỏn; Ng.hd.: PGS.TS. Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 115 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 540.71/ LO 5811x/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.011488
 1. Xây dựng và sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát huy tính tích cực trong dạy học chương V - nhóm Halogen Hóa học 10 - nâng cao: Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Hà; Ng.hd.: PGS.TS. Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 95 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ NH 1114x/ 13

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.013736
 1. Xây dựng và sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát huy tính tích cực trong dạy học nhóm oxi Hóa học 10 nâng cao: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Lê Tấn Hiền; Ng.hd.: PGS.TS. Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 142 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ LH 6335x/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012914 1. Xây dựng và sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát huy tính tích cực trong dạy học phần dẫn xuất của hidrocacbon hóa học 11 nâng cao: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Cao Tiến Thành; Ng.h.d.: PGS.TS Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 128 tr. ; 27 cm. Vie - 540.7/ CT 3672x/ 13

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.014519
 1. Xây dựng và sử dụng bộ câu hỏi định hướng phần dẫn xuất hidrocacbon hóa học lớp 11 nâng cao: Luận văn Thạc sỹ Giáo dục học / Hoàng Thị Thắm; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Thị Sửu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 139 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 540.71/ HT 366x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.010491
 1. Xây dựng và sử dụng các dạng bài tập hóa học nâng cao trong dạy học ở trường Trung học cơ sở: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Nguyễn Thành Huy; Ng.hd.: PGS.TS. Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 155 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ NH 987x/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012894
 1. Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường trung học cơ sở: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Ngô Thị Ngân; Ng.hd.: PGS.TS. Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 120 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ NN 5762x/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012917
 1. Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập có nội dung giáo dục môi trường trong dạy học phần hóa hữu cơ ở trường THPT: Luận văn Thạc sĩ khoa học giáo dục / Tô Thị Ngọc Dâng; Ng.h.d.: PGS.TS Nguyễn Xuân Trường. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 104 tr. ; 27 cm. Vie - 540.7/ TD 182x/ 13

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.014504 1. Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập dùng phát triển năng lực tự học trong dạy học Hóa học lớp 10 ở trường THPT: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Phạm Trâm Anh; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 294 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ PA 596x/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012887
 1. Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hỗ trợ học sinh tự học phần Hóa vô cơ lớp 11 chương trình nâng cao trường Trung học phổ thông: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Trương Hoài Thương; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 277 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ TT 535x/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012908
 1. Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hỗ trợ việc tự học cho học sinh phần hiđrocacbon thuộc hóa học 11 nâng cao trường THPT: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Huỳnh Kim Bảo Trúc; Ng.h.d.: PGS.TS Nguyễn Xuân Trường. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 141 tr. ; 27 cm. Vie - 540.7/ HT 865x/ 13

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.014529
 1. Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học củng cố và phát triển nhận thức cho học sinh lớp 11: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Lê Trần Đức Trọng; Ng.hd.: PGS.TS. Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 206 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ LT 853x/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012927
 1. Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học để phát triển năng lực của học sinh trong dạy học Hóa học lớp 12 trường THPT: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Nguyễn Thị Thu Phương; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 322 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ NP 577x/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012893 1. Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập Hóa học dùng phát triển năng lực tự học cho học sinh lớp 11 trường THPT: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Đào Thị Kim Ngân; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 278 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ ĐN 5762x/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012891
 1. Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học phần vô cơ (hóa học 9) theo hướng phát triển năng lực nhận thức và tư duy cho học sinh trung học cơ sở: Luận văn Thạc sĩ khoa học giáo dục / Trương Thị Hồng;Ng.hd. PGS. TS Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 215 tr. ; 27 cm. vie - 540.7/ TH 7726s/ 14

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.015765
 1. Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học trong việc hình thành và phát triển khái niệm về một số phản ứng hóa học hữu cơ ở trường trung học phổ thông: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Phạm Lê Mai; Ng.hd.: PGS.TS. Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 161 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ PM 2171x/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012926
 1. Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập nhằm phát triển tư duy và rèn kỹ năng giải bài tập hóa học cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông (phần phi kim): Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Phạm Công Định; Ng.h.d.: PGS.TS Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 158 tr. ; 27 cm. Vie - 540.7/ PĐ 584x/ 13

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.014528
 1. Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập nhằm rèn luyện trí thông minh cho học sinh trong dạy học hóa học THPT: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Lê Văn Huyên; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 135 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 540.71/ LH 987x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.010474 1. Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phần amin - aminoaxit - protein trong chương trình hóa học 12 nâng cao theo hướng dạy học tích cực: Luận văn Thạc sỹ Hóa học / Nguyễn Quang Hào; Ng.hd.: PGS.TS. Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 119 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 540.71/ NH 2522x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.010583
 1. Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phần dẫn xuất halogen, ancol, phenol, anđehit, axit cacboxylic và este ở trường trung học phổ thông nhẵm hỗ trợ phương pháp tự học cho học sinh: Luận văn Thạc sỹ Giáo dục học / Lê Thị Thanh Hà; Ng.hd.: PGS.TS. Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 187 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 540.71/ LH 1114x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.010479
 1. Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phân hóa nêu vấn đề phần Hiđrocacbon và dẫn xuất halogen lớp 11 THPT: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Trang Quang Vinh; Ng.hd.: PGS.TS. Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 195 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ TV 784x/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012889
 1. Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập rèn luyện tư duy khái quát hóa cho học sinh trong dạy học phần dẫn xuất hiđrocacbon lớp 11 ban cơ bản trường trung học phổ thông: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Ngô Thị Thúy; Ng.h.d.: PGS.TS Nguyễn Xuân Trường. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 115 tr. ; 27 cm. Vie - 540.7/ NT 547x/ 13

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.014518
 1. Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn cho chương trình Hóa học 10 cơ bản ở trường THPT Dân tộc nội trú Cà Mau: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Lỹ Chí Công; Ng.hd.: PGS.TS. Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 156 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ LC 7491x/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012886
 1. Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập về tính chất vật lí, tính axit-bazơ của một số hợp chất hữu cơ trong bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường THPT: Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Đinh Thị Phượng; Ng.hd.: PGS.TS. Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 146 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ ĐP 577x/ 13

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.013734
 1. Xây dựng và sử dựng hệ thống lí thuyết, bài tập hóa học dùng trong dạy học lớp chuyên hóa và bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học phổ thông ( phần hóa hữu cơ lớp 12).: Luận văn Thạc sỹ Giáo dục học / Nguyễn Thanh Hải; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Thị Sửu. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 164 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 540.71/ NH 1491x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.010509
 1. Xây dựng và sử dụng một số công thức tổng quát để giải nhanh bài tập trắc nghiệm khách quan môn Hóa học ở trường trung học phổ thông (Phần hóa học hữu cơ): Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục / Phan Thị Thu Hà; Ng.h.d.: TS Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2014. - 170 tr. ; 27 cm. vie - 540.7/ PH 1114x/ 14

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.015810
 1. Xây dựng và sử dụng WEBSITE hỗ trợ dạy học phần hóa học đại cương cho học sinh dự bị đại học dân tộc: Luận văn Thạc sỹ giáo dục học / Lê Văn Nguyên; Ng.hd: PGS.TS.Cao Cự Giác. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2011. - 104 tr. ; 19 x 27 cm. + Thu qua USB vie - 540.71/ LN 5764x/ 11

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.010486 1. Xây dựng website hỗ trợ dạy và học phần kiến thức kim loại trong chương trình cơ bản lớp 12 THPT: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Vũ Ngọc Hải; Ng.hd.: PGS.TS. Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 199 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ VH 1491x/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012903
 1. Xây dựng, tuyển chọn và sử dụng hệ thống bài tập BDHSG phần Hóa học hữu cơ lơp 11 THPT: Luận văn thạc sỹ Hóa học / Lê Quang Nhựt; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2012. - 116 tr. ; 27 cm. vie - 540.71/ LN 5769x/ 12

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.012892
 1. Xây dựng, tuyển chọn và sử dụng hệ thống bài tập hóa học hữu cơ 12 thuộc chương trình căn bản theo hướng phát triển năng lực nhận thức cho học sinh trung học phổ thông: Luận văn Thạc sĩ Hóa học / Nguyễn Thị Hằng; Ng.h.d.: PGS.TS Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 144 tr. ; 27 cm. Vie - 540.7/ NH 239x/ 13

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.014526
 1. Xây dựng, tuyển chọn và sử dụng hệ thống bài tập hóa phần kim loại ( Hóa học 12 chương trình nâng cao) theo hướng phát triển năng lực nhận thức cho học sinh THPT: Luận văn Thạc sĩ khoa học giáo dục / Nguyễn Xuân Hùng; Ng.h.d.: PGS.TS Lê Văn Năm. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2013. - 187 tr. ; 27 cm. Vie - 540.7/ NH 9361x/ 13

Từ khóa: Hóa học; Phương pháp dạy học

ĐKCB: LA.014506

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương