ĐẠi học thái nguyêN


ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰCtải về 329.5 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu29.11.2017
Kích329.5 Kb.
#3360
1   2   3


ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC

1. Thông tin chung về môn học và giảng viên

Số tín chỉ: 3 Số tiết: 45 LT: 10 TL: 12 TH: 23 BT: 0

Họ và tên giảng viên giảng dạy: Nguyễn Thị Hồng Chuyên

Số điện thoại: 0986.319.333/ 0949.364.781

Email: hongchuyensptn@gmail.com

2. Mục tiêu của môn học

Sau khi kết thúc khóa tập huấn, học viên có năng lực:

- Trình bày được cơ sở và các nguyên lý tiếp cận đánh giá theo năng lực;

- Phân tích nội dung đánh giá kiến thức, kĩ năng, năng lực và phẩm chất ở tiểu học;

- Thiết kế được các công cụ, tiêu chí đánh giá kiến thức, kĩ năng, năng lực và phẩm chất của học sinh trong quá trình học tập ở tiểu học;

- Vận dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy đánh giá hiện đại để đánh giá kiến thức, kĩ năng, năng lực và phẩm chất của học sinh.

- Phát triển một số năng lực chung như: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực thuyết trình, …

3. Mô tả tóm tắt nội dung môn học

Môn học giới thiệu những vấn đề chung về kiểm tra đánh giá, phân tích các nội dung kiểm tra đánh giá ở tiểu học; hướng dẫn xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực đồng thời giới thiệu một số kĩ thuật kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực ở tiểu học.5. Tài liệu học tập

[1]. Nguyễn Thị Hồng Chuyên, Kiểm tra đánh giá ở tiểu học, 2016

[2]. Nguyễn Hữu Hợp (2015), Hướng dẫn thực hiện Đánh giá học sinh tiểu học (Theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT)

6. Tài liệu tham khảo

[3]. Trần Thị Tuyết Oanh (2009). Đánh giá và đo lường kết quả học tập. NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[4]. GS.TSKH. Lâm Quang Thiệp. Đo lường và đánh giá kết quả học tập trong nhà trường

[5]. PGS.TS. Phó Đức Hoà (2008). Đánh giá trong giáo dục tiểu học. NXB Đại học Sư phạm7. Nhiệm vụ của học viên

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp  80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị thảo luận.

- Hoàn thành các bài tập được giao.7.2. Phần bài tập lớn, tiểu luận

- Tên tiểu luận: Tìm hiểu thực trạng kiểm tra - đánh giá ở tiểu học

- Nội dung được trình bày trong khoảng 8 đến 10 trang giấy A4, viết tay hoặc đánh máy.

- Hình thức thực hiện: Cá nhân8. Nội dung chi tiết môn học và hình thức dạy học

Nội dung

Số tiết

MODULE 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ

Nội dung 1. Một số vấn đề chung về kiểm tra, đánh giá

Hoạt động 1: Tìm hiểu các khái niệm cơ bản về kiểm tra và đánh giáNội dung 2. Mục đích, chức năng của kiểm tra đánh giá

Hoạt động 1. Tìm hiểu mục đích đánh giá

Hoạt động 2. Tìm hiểu chức năng của đánh giá

Nội dung 3. Đổi mới kiểm tra, đánh giá ở tiểu học

Hoạt động 1. Tìm hiểu ưu nhược điểm của kiểm tra, đánh giá truyền thống

Hoạt động 2. Tìm hiểu về kiểm tra, đánh giá theo tiếp cận năng lực

Phương pháp: Thuyết trình, giảng giải

Yêu cầu học: Nghiên cứu tài liệu theo nhóm

Thảo luận:

1) Ưu điểm và hạn chế của kiểm tra – đánh giá truyền thống?

2) Phân biệt đánh giá kiến thức, kĩ năng và đánh giá theo năng lực. Lấy ví dụ cụ thể để chứng minh.

3) Phân biệt đánh giá kết quả học tập và đánh giá quá trình học tập.Đánh giá: Bài báo cáo kết quả thảo luận trước lớp của các nhóm

Sản phẩm đạt được: Học viên phân biệt được đánh giá kiến thức - kĩ năng và đánh giá năng lực; phân biệt được đánh giá kết quả và đánh giá quá trình học tập

LT: 2

TL: 2

MODULE 2. NỘI DUNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ Ở TIỂU HỌC

Nội dung 1. Nội dung đánh giá kiến thức, kĩ năng

Hoạt động 1. Tìm hiểu nội dung đánh giá kiến thức, kĩ năng môn Toán

Hoạt động 2. Tìm hiểu nội dung đánh giá kiến thức, kĩ năng môn Tiếng Việt

Hoạt động 3. Tìm hiểu nội dung đánh giá kiến thức, kĩ năng môn Khoa học

Hoạt động 4. Tìm hiểu nội dung đánh giá kiến thức, kĩ năng môn Lịch sử và Địa lí

Nội dung 2. Nội dung đánh giá năng lực ở tiểu học

Hoạt động 1. Tìm hiểu các biểu hiện cụ thể của năng lực tự học

Hoạt động 2. Tìm hiểu các biểu hiện cụ thể của năng lực giải quyết vấn đề và sang tạo

Hoạt động 3. Tìm hiểu các biểu hiện cụ thể của năng lực thẩm mĩ

Hoạt động 4. Tìm hiểu các biểu hiện cụ thể của năng lực thể chất

Hoạt động 5. Tìm hiểu các biểu hiện cụ thể của năng lực giao tiếp

Hoạt động 6. Tìm hiểu các biểu hiện cụ thể của năng lực hợp tác

Hoạt động 7. Tìm hiểu các biểu hiện cụ thể của năng lực tính toán

Hoạt động 8. Tìm hiểu các biểu hiện cụ thể của năng lực ICT

Nội dung 3. Nội dung đánh giá phẩm chất

Hoạt động 1. Tìm hiểu các biểu hiện cụ thể của phẩm chất sống yêu thương

Hoạt động 2. Tìm hiểu các biểu hiện cụ thể của phẩm chất sống tự trọng

Hoạt động 3. Tìm hiểu các biểu hiện cụ thể của phẩm chất sống có trách nhiệm

Phương pháp: Thuyết trình, giảng giải

Yêu cầu học: Nghiên cứu tài liệu theo nhóm

Thảo luận:

1) Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học?

2) Miêu tả các năng lực thành phần của hệ thống các năng lực cần hình thành cho học sinh tiểu học theo chương trình GDPT tổng thể giai đoạn sau 2015.

3) Miêu tả các biểu hiện cụ thể cần đạt được trong lĩnh vực phẩm chat của học sinh tiểu học theo chương trình GDPT tổng thể giai đoạn sau 2015.Đánh giá: Bài báo cáo kết quả thảo luận trước lớp của các nhóm

Sản phẩm đạt được: Học viên trình bày được biểu hiện cụ thể của các năng lực thành phần của hệ thống các năng lực; trình bày được các biểu hiện phẩm chất cần hình thành cho học sinh. Từ đó biết vận dụng để xây dựng các công cụ đánh giá.

LT: 1

TL: 2


MODULE 3. XÂY DỰNG BỘ CÔNG CỤ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC

Nội dung 1. Định hướng xây dựng câu hỏi, bài tập đánh giá theo hướng phát triển năng lực HS


Hoạt động 1. Tìm hiểu cách tiếp cận bài tập định hướng phát triển năng lực

Hoạt động 2. Tìm hiểu các loại bài tập định hướng phát triển năng lực

Hoạt động 3. Tìm hiểu đặc điểm của bài tập định hướng phát triển năng lực

Hoạt động 4. Tìm hiểu quy trình xây dựng bài tập

Hoạt động 5. Thực hành thiết kế xây dựng bài tập theo hướng phát triển năng lực cho các môn học ở tiểu học.

Nội dung 2. Định hướng xây dựng mẫu phiếu quan sát đánh giá năng lực, phẩm chất của học sinh

Hoạt động 1. Tìm hiểu cách xây dựng bảng kiểm

Hoạt động 2. Tìm hiểu cách xây dựng thang đo mức độ

Hoạt động 3. Thực hành thiết kế mẫu phiếu quan sát đánh giá phẩm chất và năng lực của người học.

Phương pháp: Thuyết trình, giảng giải

Yêu cầu học: Nghe giảng, thảo luận và thực hành thiết kế bài tập

Thảo luận:

1) Bài tập theo định hướng phát triển năng lực có những loại nào?

2) Đặc điểm của bài tập theo hướng phát triển năng lực là gì?

3) Giải thích các bậc trình độ trong bài tập định hướng phát triển năng lực ở tiểu học.Đánh giá: Học viên trình bày sản phẩm là các bài tập thiết kế theo tiếp cận cho một số môn học ở tiểu học.

Sản phẩm đạt được: Học viên thiết kế được các bài tập nhận thức – kĩ năng theo tiếp cận năng lực đồng thời thiết kế được các mẫu phiếu quan sát nhằm đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh.

LT: 3

TL: 4

TH: 13

MODULE 4. MỘT SỐ KĨ THUẬT KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC

Nội dung 1. Kỹ thuật đánh giá bằng nhận xét

Hoạt động 1. Tìm hiểu cách ghi nhận tích cực

Hoạt động 2. Tìm hiểu cách chỉ ra điểm hạn chế

Hoạt động 3. Tìm hiểu các biện pháp hướng dẫn HS khắc phục

Nội dung 2. Sử dụng dự án học tập

Hoạt động 1. Tìm hiểu về đánh giá theo dự án

Hoạt động 2. Thiết kế các dự án đánh giá

Nội dung 3. Sử dụng kĩ thuật RAFT trong đánh giá

Hoạt động 1. Tìm hiểu về kĩ thuật đánh giá RAFT

Hoạt động 2. Thiết kế các bài tập đánh giá theo RAFT

Nội dung 4. Sử dụng kĩ thuật cubing

Hoạt động 1. Tìm hiểu về kĩ thuật đánh giá cubing

Hoạt động 2. Thiết kế các bài tập đánh giá theo cubing

Nội dung 5. Sử dụng hồ sơ học tập của học sinh

Hoạt động 1. Tìm hiểu về hồ sơ học tập

Hoạt động 2. Thiết kế các hồ sơ học tập đánh giá học sinh

Phương pháp: Thuyết trình, giảng giải

Yêu cầu học: Thảo luận và thực hành

Thảo luận:

1) Làm thế nào để đưa ra lời nhận xét tốt đối với sản phẩm học tập của học sinh?2) Sử dụng các kĩ thuật đánh giá để thực hành thiết kế các bài tập đánh giá cho các môn học ở tiểu học.

Đánh giá: Yêu cầu giáo viên xây dựng các dự án đánh giá, xây dựng hồ sơ học tập của học sinh; Thiết kế được các bài tập đánh giá theo kĩ thuật Hình lập phương, kĩ thuật RAFT

Sản phẩm đạt được: Giáo viên thiết kế được các bài tập kiểm tra đánh giá được theo các kĩ thuật đánh giá.

LT: 4

TL: 4

TH: 10

Thái Nguyên, ngày 02/03/2016

Hiệu Trưởng

Trưởng Khoa

Trưởng bộ môn

Người biên soạntải về 329.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương