ĐẠi học thái nguyêN


Mô tả tóm tắt nội dung môn họctải về 329.5 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu29.11.2017
Kích329.5 Kb.
#3360
1   2   3

3. Mô tả tóm tắt nội dung môn học

Chuyên đề cung cấp cho người học những kiến thức ban đầu về hoạt động trải nghiệm sáng tạo như khái niệm, vị trí, mục tiêu, nội dung của hoạt động; cách thức tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo và cách đánh giá các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

Chuyên đề cung cấp cho người học cách thức tổ chức, đánh giá hoạt động trải nghiệm liên quan đến các lĩnh vực như Chính trị - xã hội (tìm hiểu về Quyền trẻ em, An toàn Giao thông, Bảo vệ môi trường), Khoa học – Kĩ thuật (các hoạt động trải nghiệm Sáng tạo toán học, Khoa học vui, Khám phá bản thân – Khám phá thể giới), Văn hóa – Nghệ thuật (Cuộc thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật, tìm hiểu truyền thống văn hóa quê em).

4. Tài liệu học tập

[1] . Đặng Vũ Hoạt – Hà Nhật Thăng (1998), Tổ chức hoạt động giáo dục, Nhà xuất bản Giáo dục.

[2]. Hà Thế Ngữ (2001), Giáo dục học – Một số vấn đề lí luận và thực tiễn, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội.

5. Tài liệu tham khảo

[3] . Đặng Vũ Hoạt (CB), (1997), Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS, Nhà xuất bản Giáo dục.


6. Nhiệm vụ của học viên

6.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp  80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị thảo luận.

- Hoàn thành các bài tập được giao.6.2. Phần thực hành

- Tham gia thực hành tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo yêu cầu của giảng viên6.3. Phần tiểu luận

- Hoàn thành 01 tiểu luận: Thiết kế cuộc thi “Tìm hiểu về biển đảo quê hương” cho học sinh khối 5.7. Nội dung chi tiết môn học và hình thức dạy học

STT

Nội dung

Số tiết

Tài liệu

1


Chương 1. ĐÔI NÉT VỀ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

1.1. Một số thuật ngữ, khái niệm

1.1.1. Hoạt động giáo dục

1.1.2. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

1.2. Đặc điểm, mục tiêu và nội dung của HĐTNST ở trường tiểu học

1.2.1. Đặc điểm của HĐTNST

1.2.2. Mục tiêu của HĐTNST ở trường tiểu học

1.2.3. Nội dung của HĐTNST ở trường tiểu học

1.3. Hình thức và phương pháp giáo dục HĐTNST ở trường tiểu học

1.4. Đánh giá giáo dục học sinh trong HĐTNSTHình thức tổ chức dạy học:

- Thảo luận nhóm

- Học toàn lớp

Yêu cầu học viên:

- Nghe giảng, trao đổi với giảng viênHình thức đánh giá: Kết quả thảo luận

Địa điểm học: Giảng đường

LT:15T
TL: 5 tiết
[1]


[2]

[3]


2


Chương 2. THỰC HÀNH THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC MỘT SỐ CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

2.1. Chủ đề thuộc lĩnh vực chính trị - xã hội

2.1.1. Thực hành thiết kế cuộc thi tìm hiểu về Quyền trẻ em

2.1.2. Thực hành thiết kế cuộc thi tìm hiểu về An toàn giao thông

2.1.3. Thực hành thiết kế cuộc thi tìm hiểu về Bảo vệ môi trường

2.1.4. Thực hành thiết kế diễn đàn “Nếu em là lãnh đạo nhà trường”

2.2. Chủ đề thuộc lĩnh vực Khoa học – Kĩ thuật

2.2.1. Thiết kế các hoạt động về chủ đề Sáng tạo toán học

2.2.2. Thiết kế các hoạt động về chủ đề Khoa học vui

2.2.3. Thiết kế các hoạt động về chủ đề Khám phá bản thân – khám phá thế giới2.3. Chủ đề thuộc lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật

2.3.1. Thiết kế các hoạt động cho cuộc thi Tìm kiếm tài năng nghệ thuật

2.3.2. Thiết kế các hoạt động cho cuộc thi Tìm hiểu truyền thống văn hóa quê em

Hình thức tổ chức dạy học:

- Tổ chức thảo luận theo nhóm, toàn lớp.Yêu cầu học viên:

- Trao đổi nhóm để thiết kế các hoạt động theo chủ đề.- Thảo luận chung toàn lớp để thống nhất các hoạt động và thực hành tổ chức các hoạt động vừa thiết kế.

Hình thức đánh giá: Sản phẩm thảo luận nhóm

Địa điểm học: - Giảng đường

BT: 20


TL: 15

TH: 20

8. Cách đánh giá

Hình thức đánh giá: Đánh giá bằng nhận xét. Bài tiểu luận kết thúc chuyên đề được đánh giá bằng điểm số.

Kĩ thuật đánh giá: Đánh giá qua quan sát hoạt động, sản phẩm hoạt động, phỏng vấn sâu, tự đánh giá.

9. Hiệu quả đạt được

Sau khi tham gia bồi dưỡng chuyên đề thì học viên nhận thức được hoạt động trải nghiệm sáng tạo là con đường quan trọng để gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn, giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và xã hội. Đồng thời học viên cũng nhận thức được hoạt động trải nghiệm sáng tạo có vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh, tạo cơ hội cho học sinh được trải nghiệm trong thực tiễn cuộc sống, được thể hiện, bộc lộ và tự khẳng định bản thân; được giao lưu, học hỏi bạn bè và những người xung quanh.Ngày 01 tháng 3 năm 2016

Hiệu trưởng Trưởng khoa Trưởng bộ môn Người biên soạn


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ

TỔ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

Đối tượng: Giáo viên và cán bộ quản lý ở tiểu học

Thời lượng: 45 tiết

1. Thông tin chung về chuyên đề và giảng viên

Số tín chỉ 3; Tổng số tiết quy chuẩn: 45

(Lý thuyết: 15; Bài tập: 20 ; Thực hành: 20 ; Thảo luận: 20)

Họ và tên giảng viên giảng dạy: TS Nguyễn Thị Thu Hằng

Số điện thoại: 0912869849 Email: hangsptn@gmail.com

2. Mục tiêu của chuyên đề

2.1. Mục tiêu chung

Sau khi kết thúc chuyên đề, học viên có thể:2.1.1. Kiến thức

- Hiểu được đặc điểm của dạy học theo định hướng tiếp cận năng lực.- Hiểu được khái quát một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản liên quan đến việc tổ chức dạy học tích hợp ở trường tiểu học.

2.1.2. Kĩ năng

- Kĩ năng phân biệt được sự khác biệt giữa dạy học tích hợp và dạy học truyền thống ở trường tiểu học.

- Kĩ năng xác định được các năng lực có thể phát triển cho học sinh tiểu học khi tổ chức dạy học theo chủ đề tích hợp.

- Kĩ năng thiết kế và tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp phù hợp với học sinh và điều kiện của địa phương.2.1.3. Thái độ

- Có tinh thần học tập nghiêm túc, sáng tạo;

- Chủ động bày tỏ quan điểm bản thân;

- Có ý thức lắng nghe và hợp tác với các học viên khác để thiết kế và thể nghiệm tổ chức dạy học tích hợp cho học sinh tiểu học trong điều kiện cụ thể của địa phương.2.2. Mục tiêu chi tiết

Mục tiêu

Chương


Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Chương 1

I.A.1 Trình bày khái niệm tích hợp, dạy học tích hợp.

I.A.2 Trình bày được vị trí, đặc trưng của dạy học tích hợp ở tiểu học.

I.A.3. Mô tả các cách tiếp cận dạy học tích hợp ở tiểu học.

I.A.4. Mô tả cách thức đánh giá hoạt động dạy học tích hợp ở trường tiểu họcI.B.1 Phân biệt các khái niệm và các mô hình dạy học tích hợp.

I.B.2. Giải thích cơ sở lý luận và thực tiễn của dạy học tích hợp.

I.B.3. Thiết lập mối quan hệ giữa các mô hình dạỵ học tích hợp.

I.B.4. Xây dựng tiêu chí đánh giá học sinh trong dạy học tích hợp.
I.C.1. Phân tích các đặc trưng cơ bản của dạy học tích hợp.

I.C.2. Phân tích thực tiễn tổ chức dạy học tích hợp tại các trường tiểu học tại địa phương.

I.C.3. Khái quát hóa quy trình thiết kế và tổ chức dạy học tích hợp.

I.C.4. Đánh giá việc dạy học tích hợp được thực hiện tại địa phương.Chương 2

II.A.1 Mô tả được những đặc trưng cơ bản của chủ đề tích hợp và kế hoạch dạy học tích hợp.

II.A.2. Mô tả ưu điểm của dạy học tích hợp so với dạy học truyền thống.

I.B.1. Giải thích được các đặc trưng cơ bản của chủ đề tích hợp và kế hoạch dạy học tích hợp ở tiểu học.

II.B.2. Thiết lập mối quan hệ giữa dạy học truyền thống và dạy học tích hợp.
II.C.1. Phân tích một số chủ đề tích hợp và kế hoạch dạy học tích hợp.

II.C.2. Đánh giá ưu, nhược điểm các chủ đề tích hợp và một số kế hoạch dạy học tích hợp được thiết kế.

II.C. 3. Khái quát hóa về thiết kế chủ đề tích hợp và kế hoạch dạy học tích hợp.


Chương 3

III.A.1. Trình bày đặc trưng, lưu ý cơ bản cho giáo viên khi thiết kế kế hoạch dạy học tích hợp và tổ chức dạy học tích hợp.

III.B.1. Giải thích được ý nghĩa và thực tiễn tổ chức dạy học tích hợp tại địa phương.

III.B.2. Thiết lập mối quan hệ giữa điều kiện thực tiễn địa phương với việc tổ chức dạy học tích hợp.

III.B.3. Thiết kế một số chủ đề tích hợp và tổ chức dạy học tích hợp cho học sinh tiểu học.


III.C.1. Đánh giá sự phù hợp giữa việc thiết kế chủ đề tích hợp và việc tổ chức dạy học tích hợp cho học sinh tiểu học với điều kiện thực tiễn của địa phương.

3. Mô tả tóm tắt nội dung chuyên đề

Chuyên đề giúp học viên hiểu được một số vấn đề lí luận và thực tiễn cơ bản về dạy học tích hợp, phân biệt sự khác biệt và những đặc trưng cơ bản của dạy học tích hợp và dạy học truyền thống. Từ đó học viên có thể thiết kế và phân tích các chủ đề tích hợp và các kế hoạch dạy học tích hợp cho học sinh tiểu học.4. Tài liệu học tập

[1]. Trần Bá Hoành (2006), Đổi mới phương pháp dạy học, chương trình và sách giáo khoa, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[2]. Trần Bá Hoành, (2002), Dạy học tích hợp, http//ioer.edu.vn.


5. Tài liệu tham khảo

[3]. Classroom Management, Management of Student Conduct, Effective Praise Guidelines, and a Few Things to Know about ESOL Thrown in gor Good Measure. http://www.teachervision.fen.com/ Updated July 6, 2007.

[4]. Myint Swe Khine (ed.), (2004), Teaching and Classroom Management: An Asian Perspective. Prentice Hall.

[5]. OECD/DeSeCo/Rychen/Nov 11 (2003), Summary of the final report “Key Competencies for a Successful Life and a Well- Functioning Society”.

[6]. Singapore, Ministry of Education (2008), Science Syllabus primary.

6. Nhiệm vụ của học viên

6.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp  80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị thảo luận.

- Hoàn thành các bài tập được giao.6.2. Phần thực hành

- Tham gia thực hành tổ chức dạy học tích hợp theo yêu cầu của giảng viên7. Nội dung chính

TT

Nội dung

Số tiết

Tài liệu

11


Chương 1. Khái quát một số vấn đề cơ bản về dạy học tích hợp ở trường tiểu học

1.1. Sự phát triển của xã hội hiện đại và yêu cầu đặt ra đối với giáo dục tiểu học hiện nay

1.2. Đặc điểm của dạy học theo định hướng tiếp cận năng lực

1.3. Khái niệm, đặc trưng cơ bản của dạy học tích hợp ở trường tiểu học

1.4. Các cách tiếp cận và những năng lực có thể phát triển cho học sinh tiểu học khi tổ chức dạy học tích hợp.

Hình thức tổ chức dạy học:

- Thảo luận nhóm

- Học toàn lớp

Yêu cầu học viên:

- Nghe giảng, trao đổi với giảng viênHình thức đánh giá: Kết quả thảo luận

Địa điểm học: Giảng đường

LT: 15t
TL: 5t
[1]


[2]


22


Chương 2. Thiết kế kế hoạch dạy học tích hợp cho học sinh tiểu học

2.1. Dạy học tích hợp và dạy học truyền thống

2.2. Những đặc trưng cơ bản và những lưu ý khi thiết kế một kế hoạch dạy học tích hợp cho học sinh tiểu học.

2.3. Thực hành thiết kế kế hoạch dạy học tích hợp cho học sinh tiểu họcHình thức tổ chức dạy học:

- Tổ chức thảo luận theo nhóm, toàn lớp.Yêu cầu học viên:

- Trao đổi nhóm để thiết kế các kế hoạch dạy học tích hợp.- Thảo luận chung toàn lớp để thống nhất các hoạt động và thực hành tổ chức các hoạt động dạy học tích hợp vừa thiết kế.

Hình thức đánh giá: Sản phẩm thảo luận nhóm

Địa điểm học: - Giảng đường

BT: 10


TL: 15


[1]


[2]


3

3


Chương 3: Tổ chức dạy học một số chủ đề tích hợp cho học sinh tiểu học

3.1. Một số lưu ý khi tổ chức dạy học tích hợp cho học sinh tiểu học

3.2. Thực tiễn địa phương với việc tổ chức dạy học tích hợp

3.3. Thực hành tổ chức một số chủ đề tích hợp cho học sinh tiểu họcHình thức tổ chức dạy học:

- Tổ chức thảo luận , thực hành theo nhóm, toàn lớp.Yêu cầu học viên:

- Trao đổi nhóm và thực hành dạy học một chủ đề tích hợp.- Thảo luận chung toàn lớp để phân tích, đánh giá và khái quát hoá về việc tổ chức dạy học tích hợp cho học sinh tiểu học.

Hình thức đánh giá: Sản phẩm thảo luận nhóm

Địa điểm học: - Giảng đường

BT: 10


TH: 20
8. Cách đánh giá

Hình thức đánh giá: Đánh giá bằng nhận xét

Kĩ thuật đánh giá: Đánh giá qua quan sát hoạt động, sản phẩm hoạt động, phỏng vấn sâu, tự đánh giá.

9. Hiệu quả đạt được

Sau khi tham gia chuyên đề, học viên xác định rõ vai trò của dạy học tích hợp trong xã hội hiện đại; những đặc trưng và ưu điểm nổi bật của dạy học tích hợp. Có khả năng phân biệt được sự khác nhau giữa dạy học truyền thống và dạy học tích hợp. Nâng cao năng lực thiết kế các chủ đề dạy học tích hợp và tổ chức dạy học tích hợp phù hợp với học sinh và điều kiện thực tiễn của địa phương.Ngày 01 tháng 3 năm 2016

Hiệu trưởng Trưởng khoa Trưởng bộ môn Người biên soạn


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

line 26TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

line 27Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ C­ƯƠNG CHUYÊN ĐỀ

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC PHÂN HÓA MÔN TOÁNCHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
1. Thông tin chung về môn học và giảng viên

Số tín chỉ 3; Tổng số tiết quy chuẩn: 45

(Lý thuyết: 15; Bài tập: 20 ; Thực hành: 20 ; Thảo luận: 20)

Họ và tên giảng viên giảng dạy: TS. Lê Thị Thu Hương

Số điện thoại: 098002919 Email:huongltt.tue@gmail.com

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu chung

Sau khi học xong chuyên đề học viên đạt được:+ Kiến thức:

- Phân tích được tính cấp thiết phải thực hiện cũng như những căn cứ để thực hiện dạy học phân hóa ở tiểu học

- Trình bày được các quan niệm cơ bản về dạy học phân hóa; đặc điểm, những yếu tố cơ bản và các mức độ của dạy học phân hóa (DHPH).

- Trình bày được quy trình tiến hành dạy học phân hóa ở tiểu học+ Kĩ năng:

- Có năng lực tôn trọng sự khác biệt và kĩ năng phân hóa đối tượng học sinh hợp lí, hiệu quả

- Có năng lực thiết kế và tổ chức quá trình dạy học phân hóa ở tiểu học trên cơ sở vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực theo hướng phân hóa.

- Có năng lực xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch đánh giá học sinh theo định hướng phân hóa

- Có năng lực phát hiện và bồi dưỡng học sinh tiểu học có năng khiếu môn Toán.

- Có năng lực phân bố và sử dụng thời gian hiệu quả

- Có năng lực học tập và làm việc độc lập và hợp tác.

+ Thái độ:

- Hình thành ở người học tác phong, thái độ của nhà sư phạm.

- Hình thành tác phong làm việc theo kế hoạch, kế hoạch hoá công việc. Tác phong sâu sát trong các công việc, thường xuyên kiểm tra, đánh giá học sinh trong các hoạt động.

- Hình thành thói quen liên hệ những kiến thức được học trong nhà trường sư phạm với nội dung dạy học môn Toán ở trường tiểu học.

- Hình thành ý thức trau dồi, tự bồi dưỡng trình độ chuyên môn của bản thân thường xuyên và liên tục.

2.2. Mục tiêu chi tiết


Mục tiêu

Chương

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Chương 1

I.A.1 Trình bày được các quan niệm về DHPH

I.A.2 Trình bày được những thành phần cơ bản của DHPH

I.A.3. Mô tả được quy trình thực hiện DHPH ở tiểu học

I.A.4. Trình bày được những căn cứ để phân hóa đối tượng học sinh tiểu học trong dạy học môn ToánI.B.1 Giải thích được những yếu tố cơ bản của DHPH

I.B.2. Giải thích được các bước DHPH

I.B.3. Vận dụng được những căn cứ để phân hóa đối tượng học sinh lớp mình phụ trách trong dạy học môn Toán

I.B.3. Thiết lập được đặc điểm của đối tượng học sinh có năng khiếu Toán ở tiểu họcI.C.1. Phân tích được các những vấn đề cơ sở lí luận và thực tiễn của DHPH

I.C.2. Phân tích được các mức độ của DHPH

I.C.3. Đề xuất được các biện pháp bồi dưỡng học sinh có năng khiếu Toán ở tiểu học


Chương II

II.A.1 Mô tả được quy trình thực hiện các kĩ thuật dạy học:

 • Học theo góc

 • Vòng tròn xoay

 • Quả bóng tuyết

 • Cầu vồng

 • Bể cá

 • Sơ đồ tư duy

 • Lắp ghép

II.A.2. Trình bày được các quan niệm của kĩ thuật dạy học

 • Học theo góc

 • Vòng tròn xoay

 • Quả bóng tuyết

 • Cầu vồng

 • Bể cá

 • Sơ đồ tư duy

 • Lắp ghép

II.B.1. Vận dụng các kĩ thuật dạy học được tiếp cận để thiết kế kế hoạch bài học môn Toán ở tiểu học theo định hướng phân hóa.

II.B.2. Giải thích được quy trình thực hiện các kĩ thuật dạy học được tiếp cận.
II.C.1. Phân tích được những ưu điểm và hạn chế của các kĩ thuật dạy học:

 • Học theo góc

 • Vòng tròn xoay

 • Quả bóng tuyết

 • Cầu vồng

 • Bể cá

 • Sơ đồ tư duy

 • Lắp ghép

II.C.2. Phân tích được những ưu điểm và hạn chế thông qua nghiên cứu bài học tiết học dạy thực hành.

Chương III

II.A.1 Trình bày được cách thức tiến hành các kĩ thuật quản lí lớp học theo định hướng phân hóa.

II.B.1. Vận dụng các kĩ thuật quản lí lớp học được tiếp cận để thực hành tổ chức bài học môn Toán ở tiểu học theo định hướng phân hóa.


II.C.1. Phân tích được những ưu điểm và hạn chế thông qua nghiên cứu bài học tiết học dạy thực hành.

Chương IV

II.A.1 Trình bày được cách thức tiến hành các kĩ thuật đánh giá theo định hướng phân hóa.

II.B.1. Vận dụng các kĩ thuật đánh giá để thiết kế công cụ đánh giá cho phù hợp với đối tượng học sinh:

 • Học sinh gặp nhiều khó khăn khi học Toán

 • Học sinh có năng khiếu khi học Toán

II.C.1. Phân tích được sản phẩm đánh giá của học sinh và rút ra bài học kinh nghiệm.

3. Mô tả tóm tắt nội dung môn học

Chuyên đề cung cấp cho người học những kiến thức ban đầu về DHPH như khái niệm, những yếu tố cơ bản, những căn cứ để phân hóa đối tượng học sinh (đặc biệt đối tượng học sinh có năng khiếu); quy trình dạy học phân hóa ở tiểu học.

Bên cạnh đó, chuyên đề cung cấp cho người học một số kĩ thuật dạy học , kĩ thuật quản lí lớp học và kĩ thuật đánh giá theo định hướng phân hóa. Từ đó, người học có thể vận dụng linh hoạt vào việc thiết kế và tổ chức các giờ học môn Toán ở tiểu học cho phù hợp với các đối tượng học sinh trong lớp học, qua đó nâng cao hiệu quả dạy học.

4. Tài liệu học tập

[1]. ]. Bộ giáo dục và Đào tạo (2009), Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, NXB Giáo dục Việt Nam.

[2]. Vũ Quốc Chung (Cb), Đào Thái Lai, Đỗ Tiến Đạt, Trần Ngọc Lan, Nguyễn Hùng Quang, Lê Ngọc Sơn (2007), Phương pháp dạy học môn Toán ở Tiểu học, NXB Giáo dục - NXB Đại học Sư phạm.

5. Tài liệu tham khảo:

[3]. Nguyễn Hữu Châu (2006), Những vấn đề cơ bản về chương trình và quá trình dạy học, NXB Giáo dục.

[4]. Lê Thị Thu Hương (2012), Dạy học phân hóa môn Toán ở tiểu học, Luận án tiến sĩ, Viện Khoa học GDVN.

[5]. James Arthur, Teresa Grainger and David Wray (2014), Learning to Teach in the Primary School, Routledge Publisher, New York, USA.6. Nhiệm vụ của học viên:

6.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp  80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị thảo luận.

- Hoàn thành các bài tập được giao.6.2. Phần thực hành

- Tham gia thực hành tổ chức các hoạt động dạy học phân hóa theo yêu cầu của giảng viên6.3. Phần tiểu luận

- Hoàn thành 01 tiểu luận7. Nội dung chi tiết


STT

Nội dung

Số tiết

Tài liệu
Chủ đề 1: Những vấn đề cơ bản về dạy học phân hóa

1. Sự cần thiết phải dạy học phân hóa

2. Quan niệm về dạy học phân hóa

3. Những căn cứ để phân hóa đối tượng học sinh tiểu học

4. Các mức độ của dạy học phân hóa

5. Đặc điểm – Những yếu tố cơ bản của dạy học phân hóa

6. Quy trình thực hiện

Phương pháp: Thuyết trình, nêu vấn đề

Yêu cầu học: Đọc tài liệu, ghi chép, liên hệ

Đánh giá: Mức độ tích cực tham gia xây dựng bài trên lớp

Địa điểm học: Tại giảng đường và thư viện


LT: 5

TL: 10


[1], [4]
Chủ đề 2: Một số kĩ thuật dạy học tích cực theo hướng phân hóa

1. Kĩ thuật dạy học Học theo góc

2. Kĩ thuật dạy học Vòng tròn xoay

3. Kĩ thuật dạy học Cầu vồng

4. Kĩ thuật dạy học Lắp ghép

5. Kĩ thuật dạy học Bể cá

6. Kĩ thuật dạy học Quả bóng tuyết

7. Kĩ thuật dạy học sử dụng Sơ đồ tư duyPhương pháp: Nêu vấn đề, thực hành, đóng vai, thảo luận nhóm

Yêu cầu học:

- Đọc tài liệu, ghi chép- Thiết kế bài giảng, đóng vai thực hiện tiết dạy trên lớp

- Thảo luận nhóm và hoàn thành nhiệm vụ được giao

Nhiệm vụ thảo luận: Thiết kế 01 tiết học ở tiểu học (môn Toán, môn Tiếng Việt) theo định hướng phân hóa, trong đó có vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực đã được tiếp cận ở trên và tiến hành dạy học trên lớp.

Đánh giá:

- Mức độ tích cực tham gia xây dựng bài trên lớp và tham gia thảo luận nhóm

- Sản phẩm hoạt động của nhóm

- Chữa bài tập trên lớp - 20% điểm

Địa điểm học: Tại giảng đường và thư viện

LT: 5

TL: 5


TH: 10

[2],[3],[5]


Chủ đề 3: Một số kĩ thuật quản lí lớp học theo định hướng phân hóa

1. Kĩ thuật phân hóa thời gian

2. Kĩ thuật giao nhiệm vụ học tập cho học sinh

3. Kĩ thuật thúc đẩy hoạt động học tập của học sinh

4. Kĩ thuật quản lí các hoạt động trong lớp

Phương pháp: Nêu vấn đề, thực hành, đóng vai, thảo luận nhóm

Yêu cầu học:

- Đọc tài liệu, ghi chép- Thiết kế bài giảng, đóng vai thực hiện tiết dạy trên lớp

- Thảo luận nhóm và hoàn thành nhiệm vụ được giao

Nhiệm vụ thảo luận: Thực hành tổ chức 01 tiết học ở tiểu học (môn Toán) theo định hướng phân hóa, trong đó có vận dụng một số kĩ thuật quản lí lớp học đã được tiếp cận ở trên.

Đánh giá:

- Mức độ tích cực tham gia xây dựng bài trên lớp và tham gia thảo luận nhóm

- Sản phẩm hoạt động của nhóm

- Chữa bài tập trên lớp - 20% điểm

Địa điểm học: Tại giảng đường và thư viện

LT: 5

TL: 5


TH: 10

[2],[3],

[4],[5]

Chủ đề 4: Một số kĩ thuật đánh giá theo định hướng phân hóa

 1. Kĩ thuật đánh giá học sinh gặp nhiều khó khăn khi học toán

 2. Kĩ thuật đánh giá học sinh có năng khiếu Toán

Phương pháp: Nêu vấn đề, thực hành - luyện tập, thảo luận nhóm

Yêu cầu học:

- Đọc tài liệu, ghi chép- Thực hành, giải toán

- Làm bài tập về nhà

- Thảo luận nhóm và hoàn thành bài tập lớn.

Đánh giá:

- Mức độ tích cực tham gia xây dựng bài trên lớp- Sản phẩm hoạt động trên lớp và ở nhà (chữa bài tập)

Địa điểm học: Tại giảng đường và thư viện

LT: 5

TH: 10


[2],[3],

[4],[5]

8. Cách đánh giá

Hình thức đánh giá: Đánh giá bằng nhận xét

Kĩ thuật đánh giá: Đánh giá qua quan sát hoạt động, sản phẩm hoạt động, phỏng vấn sâu, tự đánh giá.9. Hiệu quả đạt được

Sau khi học xong chuyên đề, học viên, với vai trò là cán bộ quản lí hoặc giáo viên tiểu học nhận thức được cần thiết phải tôn trọng sự khác biệt và các nhà giáo dục cần tạo điều kiện cho mỗi đứa trẻ được phát huy tối đa khả năng, sở trường của bản thân. Đồng thời, biết vận dụng các kĩ thuật dạy học tích cực vào thiết kế và tổ chức thực hiện dạy học ở tiểu học theo hướng phân hóa. Đặc biệt, người học có năng lực phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu môn Toán ở tiểu học.Ngày 01 tháng 3 năm 2016

Hiệu trưởng Trưởng khoa Trưởng bộ môn Người biên soạnĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

line 26TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

line 27Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRONG DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC

1. Thông tin chung về môn học và giảng viên:

Số tín chỉ 3; Tổng số tiết quy chuẩn: 45

(Lý thuyết: 20 ; Bài tập: 10 ; Thực hành: 30 ; Thảo luận: 10)

Họ và tên giảng viên giảng dạy:

Số điện thoại:…………………Email:………………………………………

2. Mục tiêu của môn học

2.1. Mục tiêu chung

2.1.1. Kiến thức

- Trình bày được một số vấn đề của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở Tiểu học.

- Xác định được tính năng, tác dụng của một số loại phương tiện kỹ thuật dạy học thông dụng để khai thác một cách hợp lý, có hiệu quả trong dạy học ở Tiểu học.

- Xác định được các chức năng cơ bản của một số phần mềm công cụ và phần mềm dạy học Tiểu học để xây dựng các hoạt động học tập theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh ở tất cả các môn học ở Tiểu học2.1.2. Kĩ năng

- Sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật dạy học thông dụng để dạy học ở Tiểu học.

- Xây dựng được các kịch bản giảng dạy có sử dụng các phương tiện kĩ thuật dạy học và CNTT trong dạy học ở Tiểu học nhằm đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh.

- Tổ chức được tiết học có ứng dụng CNTT một cách hiệu quả.2.1.3. Thái độ

- Tự tin trong việc sử dụng các phương tiện kỹ thuật dạy học và CNTT trong dạy học các môn học ở Tiểu học.

- Có ý thức sử dụng các phương tiện kỹ thuật dạy học và CNTT. Hiểu phương tiện kỹ thuật dạy học và CNTT như là một công cụ hỗ trợ đắc lực trong đổi mới PPDH đối với tất cả các môn học ở Tiểu học.

2..2. Mục tiêu chi tiết


Mục tiêu

Chủ đề


Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Chủ đề 1

IA1. Trình bày được khái niệm về phương tiện dạy học và phương tiện kỹ thuật dạy học.

IA2. Nhận biết được đặc điểm về hình thức và chức năng cơ bản các loại phương tiện kĩ thuật dạy học.

IA3. Trình bày được nguyên tắc vận hành các thiết bị kỹ thuật dạy học,

IA4. Biết được các tình huống sử dụng các loại máy chiếu ở Tiểu học.IB1. Sử dụng được các thiết bị kĩ thuật dạy học.

IB2. Thực hành lắp đặt các phương tiện kĩ thuật dạy học (các loại máy chiếu).
IC1. Biết phân tích và kết hợp các phương tiện kĩ thuật dạy học trong một tiết học.

Chủ đề 2

IIA1. Biết khái niệm mạng máy tính và Internet.

IIA2. Biết một số dịch vụ của InternetIIB1. Thực hành khai thác được một số dịch vụ của Internet.

IIB2. Thực hiện được những thao tác bảo mật thông tin cơ bản.IIC1. Phân tích, lựa chọn từ khóa phù hợp.

IIC2. Liên hệ ứng dụng các dịch vụ cơ bản của Internet vào giảng dạy ở TH.Chủ đề 3

IIIA1. Biết chức năng chung của một hệ soạn thảo văn bản và quy ước soạn thảo văn bản.

IIIA2. Ghi nhớ được các thao tác định dạng một số đối tượng cơ bản như: văn bản, hình ảnh, bảng, trang.

IIIA3. Biết các thao tác cơ bản với PowerPoint.


IIIB1. Sử dụng được bộ gõ trong soạn thảo văn bản.

IIIB2. Thực hiện được các thao tác định dạng văn bản trong Microsoft Word theo nhiều cách khác nhau.

IIIB3. Thực hiện được thao tác chèn một số đối tượng vào văn bản.


IIIC1. Đánh giá được các phương pháp khác nhau khi thực hiện cùng một yêu cầu trong Microsoft Word.

IIIC2. Phân tích và khắc phục được các lỗi về phông chữ tiếng Việt.IIIA4. Biết thiết kế nhiều hiệu ứng khác nhau phù hợp với bài trình chiếu.

IIIA5. Ghi nhớ các bước chèn các đối tượng vào slide.

IIIA6. Biết chức năng chung của phần mềm ViOLET, chức năng soạn thảo trang màn hình cơ bản

IIIA7. Nhận biết được các công cụ chuẩn, các mẫu bài tập trên ViOLET.

IIIA8. Biết được các thao tác thiết kế các bài tập: trắc nghiệm, ô chữ, điền khuyết.


IIIB4. Thực hiện được tìm kiếm, thay thế và gõ tắt văn bản.

IIIB5. Thực hiện được thao tác đánh số trang, tạo mục lục, review và in văn bản.

IIIB6. Thực hiện được một số thao tác với 1 slide: sao chép, copy, di chuyển, xóa, đặt màu nền và thiết lập hiệu ứng xuất hiện khi trình diễn.

IIIB7. Thực hiện được thao tác chèn các đối tượng vào slide: âm thanh, hình ảnh, video, slide, bảng.
IIIC3. Khái quát được các bước định dạng một đối tượng bất kỳ trong Microsoft Word.

IIIC4. Sáng tạo, áp dụng những chức năng phù hợp của PownerPoint để thiết kế bài giảng cho một tiết dạy ở Tiểu học.

IIIC5. Sáng tạo trong việc áp dụng những chức năng phù hợp của ViOLET để thiết kế bài giảng cho một tiết dạy ở Tiểu học.

IIIC6. Kết hợp PowerPoint và ViOLET thiết kế bài


IIIA9. Ghi nhớ các thao tác đóng gói một bản trình chiếu trên PowerPoint, đóng gói bài giảng trên ViOLET.

IIIA10. Biết được các chức năng của phần mềm Flash.

IIIA11. Nhận biết các thao tác thiết kế đồ họa, tạo hoạt hình, tạo biểu tượng trên Flash.

IIIA12. Ghi nhớ các thao tác bổ sung âm thanh, bổ sung tương tác actionscript trên Flash.IIIA13. Ghi nhớ các bước xuất bản phim Flash.

IIIA14. Trình bày được tổng quan về biên tập Video.

IIIA15. Ghi nhớ được các thao tác cơ bản trong biên tập Video, xuất bản Video.


IIIB8. Thực hiện được thiết lập hiệu ứng cho đối tượng.

IIIB9 Thực hiện được thao tác tạo liên kết cho các đối tượng.

IIIB10. Thực hiện được các thao tác thiết kế trang màn hình cơ bản. IIIB11. Thực hiện các thao tác thiết kế các bài tập: trắc nghiệm, ô chữ, điền khuyết, soạn thảo cơ bản, vẽ hình.

IIIB12. Thực hiện đóng gói bài giảng và sử dụng bài giảng đã đóng gói.

IIIB13. Thực hiện thiết kế đồ họa, tạo hoạt hình, tạo biểu tượng trên Flash.

IIIB14. Thực hiện bổ sung âm thanh, bổ sung tương tác actionscript trên Flash.IIIB15. Thực hiện xuất bản phim Flash.

IIIB17. Thực hiện các thao tác cơ bản trong biên tập Video, xuất bản Video.giảng cho 1 tiết dạy ở Tiểu học.

IIIC7. Đánh giá được ưu nhược điểm của việc thiết kế bài giảng trên PowerPoint và ViOLET.

IIIC8. Sử dụng Flash và phần mềm xử lí Video hỗ trợ cho việc thiết kế bài giảng cho một tiết học ở Tiểu học.


Chủ đề 4

IVA1. Trình bày tổng quan về E-Learning.

IVA2. Biết được chức năng của phần mềm Adobe Presenter.

IVA3. Ghi nhớ các bước cơ bản sử dụng Adobe Presenter.

IVA4. Nhận biết các thiết lập ban đầu cho bài giảng điện tử; các thông số ban đầu của giáo viên.

IVA5. Ghi nhớ các thao tác chèn video và âm thanh vào bài giảng.

IVA6. Ghi nhớ các thao tác chèn câu hỏi và tạo tương tác cho bài giảng.

IVA7. Nhận biết các bước xuất bản bài giảng.


IVB1. Thực hiện các thiết lập ban đầu cho bài giảng điện tử; các thông số ban đầu của giáo viên.

IVB2. Thực hiện chèn Video và âm thanh vào bài giảng.

IVB3. Thực hiện chèn câu hỏi và và tạo tương tác cho bài giảng.

IVB4. Thực hiện các bước xuất bản bài giảng.
IVC1. Phân tích, lựa chọn, ứng dụng phần mềm thiết kế bài giảng ở Tiểu học.

IVC2. Xuất bài giảng lên trang WEB.3. Mô tả tóm tắt nội dung môn học

Chuyên đề trình bày một số vấn đề về công nghệ thông tin, các phương tiện kỹ thuật và một số phần mềm công cụ thông dụng để hỗ trợ thiết kế bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học4. Tài liệu học tập:

[1] Đào Thái Lai (chủ biên), Vũ Thị Thái, Vũ Mạnh Xuân, Trịnh Thanh Hải (2007), Phương tiện kỹ thuật dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở tiểu học, Dự án phát triển giáo viên Tiểu học.5. Tài liệu tham khảo

[2]. Hồ Sĩ Đàm (chủ biên) (2004), Giáo trình Tin học cơ sở, NXB ĐHSP.

[3]. Bùi Thế Tâm (2010), Giáo trình Tin học văn phòng, NXB Giao thông vận tải.

6. Nhiệm vụ của học viên:

6.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp  80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị thảo luận.

- Hoàn thành các bài tập được giao.6.2. Phần thực hành

- Tham gia thực hành theo yêu cầu của giảng viên.6.3. Phần tiểu luận

7. Nội dung chi tiết môn học và hình thức dạy học

Nội dung

Số tiết

Tài liệu học tập

Chủ đề 1. Một số vấn đề cơ bản về ứng dụng CNTT trong dạy học ở Tiểu học

1. 1.Tổng quan về phương tiện kĩ thuật dạy học

1.1.1 Khái niệm về phương tiện kĩ thuật dạy học.

1.1.2. Phân loại và chức năng của phương tiện kĩ thuật dạy học.

1.1.3 Tìm hiểu một vài phương tiện kĩ thuật dạy học

1.2. Tìm hiểu về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở Tiểu họcPhương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, đàm thoại và thảo luận nhóm

Yêu cầu học:

- Đọc tài liệu, ghi chép- Thảo luận nhóm và hoàn thành nhiệm vụ được giao

Đánh giá:

- Mức độ tích cực tham gia xây dựng bài trên lớp và tham gia thảo luận nhóm

Địa điểm học: Tại giảng đường và thư viện

LT: 3


BT: 2

TH: 4


TL: 2

[1]


[2]

[3]


Chủ đề 2. Mạng Internet và ứng dụng trong giảng dạy ở tiểu học2.1. Một số khái niệm chung.

2.2. Kỹ năng sử dụng các công cụ tìm kiếm

2.3. Khai thác các tài nguyên mạng phục vụ cho giảng dạy.

Hình thức tổ chức dạy học: Nghe giảng do GV trình bày và tự tìm hiểu thêm các kiến thức mới trên mạng

Yêu cầu học: Đọc tài liệu, nghe giảng, ghi chép các nội dung quan trọng, làm báo cáo thực hành.

Hình thức đánh giá: Trả lời các câu hỏi và báo cáo thực hành

Địa điểm học: Tại phòng thực hành

LT: 4


BT: 2

TH: 4


TL: 2

[1]


[2]

[3]


Chủ đề 3: Một số phần mềm công cụ thông dụng3.1.Soạn thảo văn bản với phần mềm Microsoft Word

3.1.1. Các chức năng định dạng.

3.1.2. Chèn một số đối tượng vào văn bản.

3.1.3. Làm việc với các đối tượng đồ hoạ.

3.1.4. Các thao tác với bảng biểu.

3.1.5. Một số chức năng đặc biệt.

3.2. Thiết kế trình diễn với phần mềm Microsoft Powerpoint.3.2.1. Các thao tác cơ bản với Slide.

3.2.2. Các thao tác định dạng.

3.2.3. Tạo hiệu ứng và trình chiếu.

3.2.4. Đóng gói một bản trình chiếu.

3.3. Khai thác phần mềm Violet trong dạy học.3.3.1. Giới thiệu và cài đặt

3.3.2. Mở các bài giảng mẫu

3.3.3. Tạo trang màn hình cơ bản

3.3.4. Các chức năng soạn thảo trang màn hình

3.3.5. Sử dụng các công cụ chuẩn

3.3.6. Sử dụng các mẫu bài tập

3.3.7. Sử dụng các plugin

3.3.8. Một số chức năng khác

3.3.9. Sử dụng bài giảng đã đóng gói.

3.4. Sử dụng phần mềm Flash trong thiết kế mô hình dạy học.3.4.1. Giới thiệu và cài đặt

3.4.2. Thiết kế đồ họa trong Flash

3.4.3. Tạo hoạt hình

3.4.4. Tạo các biểu tượng

3.4.5. Bổ sung âm thanh

3.4.6. Bổ sung tương tác với actionscript

3.4.7. Xuất bản phim Flash

3.5. Phần mềm xử lý Video3.5.1. Tổng quan về biên tập Video

3.5.2. Bổ sung các nguồn tài nguyên để xây dựng Video

3.5.3. Các thao tác cơ bản trong biên tập Video

3.5.4. Xuất bản video.

Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình ,thảo luận nhóm, thực hành

Yêu cầu học:

- Đọc tài liệu, ghi chép- Tìm hiểu các chức năng của mỗi phần mềm

Đánh giá:

- Mức độ tích cực tham gia xây dựng bài trên lớp và tham gia thảo

luận nhóm

Địa điểm học: Tại phòng thực hành

LT: 10


BT: 4

TH: 12


TL: 3

[1]


[2]

[3]


Chủ đề 4: Xây dựng bài giảng E-Learning4.1.Tổng quan về E-Learning.

4.2. Sử dụng phần mềm Adobe Presenter trong xây dựng bài giảng E-Learning.

4.2.1. Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt

4.2.2. Các bước cơ bản để sử dụng Adobe Presenter

4.2.3. Thiết lập ban đầu cho bài giảng điện tử

4.2.4. Thiết lập các thông số ban đầu của giáo viên

4.2.5. Chèn video và âm thanh vào bài giảng

4.2.6. Chèn câu hỏi và tạo tương tác cho bài giảng.

4.2.7. Xuất bản bài giảng.

Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, đàm thoại, thực hành và thảo luận nhóm.

Yêu cầu học:

- Đọc tài liệu, ghi chép.- Thiết kế bài giảng điện tử có sử dụng các phần mềm hợp lý.

- Tổ chức tiết học có ứng dụng CNTT.

Đánh giá:

- Mức độ tích cực tham gia xây dựng bài trên lớp và tham gia thảo

luận nhóm.

- Sản phẩm hoạt động của cá nhân, nhóm.

Địa điểm học: Tại phòng thực hành

LT: 3

BT: 2


TH: 10

TL: 3[1]

[2]


[3]

8. Cách đánh giá

- Hình thức đánh giá: Đánh giá bằng nhận xét.

- Kĩ thuật đánh giá: Đánh giá việc sử dụng các phần mềm để thiết kế giáo án giảng dạy phù hợp.

9. Hiệu quả đạt được

- Ứng dụng CNTT hỗ trợ đắc lực cho phương pháp dạy học tích cực; là một phương tiện dạy học hiện đại, hữu ích và hiệu quả trong dạy học nói chung và dạy học ở Tiểu học nói riêng.

- Việc ứng dụng CNTT cũng nâng cao trình độ tin học và kĩ năng sử dụng CNTT của giáo viên tiểu học.

Ngày 01 tháng 03 năm 2016


Hiệu trưởng

Trưởng khoa


Trưởng bộ môn


T/M tập thể biên soạn
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

line 26TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

line 27Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC

THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI (VNEN)

Đối tượng: Giáo viên và cán bộ quản lý ở tiểu học

Thời lượng: 45 tiết

1. Thông tin chung về chuyên đề và giảng viên

Số tín chỉ 3; Tổng số tiết quy chuẩn: 45

(Lý thuyết: 15; Bài tập: 20 ; Thực hành: 20 ; Thảo luận: 20)

Họ và tên giảng viên giảng dạy:

Số điện thoại:…………………Email:…………………………………

2. Mục tiêu của chuyên đề

2.1. Mục tiêu chung

Sau khi kết thúc chuyên đề, học viên có thể:2.1. Kiến thức

- Hiểu được khái quát một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản liên quan đến việc tổ chức dạy học VNEN ở trường tiểu học.

- Xác định được các năng lực có thể phát triển cho học sinh tiểu học khi tổ chức dạy học theo VNEN.2.2. Kĩ năng

- Có kĩ năng điều chỉnh bài hướng dẫn học và sử dụng tài liệu hướng dẫn học để học sinh tự học và giáo viên tổ chức các hoạt động học tập theo VNEN.

- Có kĩ năng đánh giá HS trên lớp học theo VNEN.

- Có kĩ năng tổ chức các hoạt động học tập theo mô hình trường học mới phù hợp với học sinh và điều kiện thực tiễn của địa phương.2.3. Thái độ

- Có tinh thần học tập nghiêm túc, sáng tạo;

- Chủ động bày tỏ quan điểm bản thân, lắng nghe và hợp tác với các học viên khác để thiết kế và thể nghiệm tổ chức dạy học VNEN cho học sinh tiểu học trong điều kiện cụ thể của địa phương.

2.2. Mục tiêu chi tiết


Mục tiêu

Chương


Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Chương 1

I.A.1 Mô tả khái quát sự ra đời và phát triển của mô hình trường học mới trên thế giới và Việt Nam

I.A.2. Trình bài đặc trưng và ưu điểm nổi bật của dạy học theo mô hình trường học mới ở trường tiểu học

I.A.3. Trình bày những thuận lợi, khó khăn sau khi triển khai mô hình trường học mới tại địa phương.


I.B.1 Giải thích một số đặc trưng cơ bản của mô hình trường học mới.

I.B.2. Thiết lập mối quan hệ giữa mô hình dạy học truyền thống và mô hình dạy học mới.

I.B.3. Giải thích nguyên nhân của những khó khăn khi triển khai mô hình trường học mới tại địa phương.


I.C.1. Phân tích các đặc trưng cơ bản của dạy học VNEN.

I.C.2. Phân tích thực tiễn tổ chức dạy học VNEN tại các trường tiểu học tại địa phương.

I.C.3. Đánh giá việc dạy học VNEN được thực hiện tại địa phương.

I.C.4. Khái quát hoá những lưu ý và kinh nghiệm để triển khai VNEN hiệu quả.Chương 2

II.A.1 Mô tả được vai trò của tài liệu hướng dẫn học trong VNEN.

II.A.2. Trình bày yêu cầu của bài hướng dẫn học và tài liệu hướng dẫn học trong VNEN.

I.B.1. Giải thích được các đặc trưng cơ bản của tài liệu hướng dẫn học và bài hướng dẫn học.

II.B.2. Thiết lập mối quan hệ giữa giáo viên, học sinh với tài liệu hướng dẫn học.

II.B. 3. Điều chỉnh một số bài hướng dẫn học trong VNEN.


II.C.1. Phân tích tài liệu hướng dẫn học và một số bài hướng dẫn học trong VNEN.

II.C.2. Đánh giá ưu, nhược điểm của một số bài hướng dẫn học trong VNEN được điều chỉnh.
Chương 3

III.A.1. Trình bày nhiệm vụ, kĩ năng cần thiết của giáo viên khi tổ chức dạy học theo VNEN.

III.A.2. Trình bài những lưu ý cơ bản cho giáo viên khi tổ chức dạy học theo VNEN.III.B.1. Giải thích được ý nghĩa và thực tiễn tổ chức dạy học VNEN tại địa phương.

III.B.2. Thiết lập mối quan hệ giữa điều kiện thực tiễn địa phương với việc tổ chức dạy học VNEN.

III.B.3. Thực hành tổ chức một số bài dạy VNEN.


III.C.1. Đánh giá sự phù hợp giữa việc tổ chức dạy học VNEN với điều kiện thực tiễn của địa phương.

3. Mô tả tóm tắt nội dung chuyên đề

Chuyên đề giúp học viên khái quát hoá được một số vấn đề lí luận và thực tiễn liên quan đến VNEN. Nâng cao khả năng nghiên cứu và điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, từ đó thực hành dạy học VNEN hiệu quả.4. Tài liệu học tập

[1]. Đặng Tự Ân (2013), Mô hình Trường học mới tại Việt Nam: Hỏi- đáp, NXB Giáo dục.


5. Tài liệu tham khảo

[2]. Clemente Forero, (2006), Escuela Nueva´s Impact on the Peaceful Social Interaction of Children in Colombia.

[3]. Kraft, R, (1998), Rural Educational Reform in the Escuela Nueva Unitaria of Guatemala (New Multigrade School.) Washington, DC: Academy for Educational Development


[4]. Patrick J. McEwan, (1998), The Effectiveness of Multigrade Schools in Colombia. Stanford University. 

[5]. Rojas, C, (1994), Programme The school Escuela Nueva in Colombia. In P. Dalin (Ed.), How Improve schools: An international report. London: Cassel.


[6]. UNESCO/ UNICEF, (1993), In Search of the School of the XXI.


[7].http://www.escuelanueva.org/portal/en/escuela-nueva-model.html 6/3/2014

6. Nhiệm vụ của học viên

6.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp  80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị thảo luận.

- Hoàn thành các bài tập được giao.6.2. Phần thực hành

- Tham gia thực hành tổ chức dạy học VNEN theo yêu cầu của giảng viên7. Nội dung chính

STT

Nội dung

Số tiết

Tài liệu

1


Chương 1. Khái quát một số vấn đề cơ bản về dạy học theo mô hình trường học mới tại Việt Nam

1.1. Sự ra đời và phát triển của mô hình trường học mới trên thế giới và Việt Nam

1.2. Đặc trưng và ưu điểm nổi bật của tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới ở trường tiểu học

1.3. Những thuận lợi, khó khăn và những bài học được rút ra sau khi triển khai mô hình trường học mới tại Việt Nam.Hình thức tổ chức dạy học:

- Thảo luận nhóm

- Học toàn lớp

Yêu cầu học viên:

- Nghe giảng, trao đổi với giảng viênHình thức đánh giá: Kết quả thảo luận

Địa điểm học: Giảng đường

LT: 15 tiết


TL: 5 tiết


[1]


[2]

[3]2


Chương 2. Tài liệu hướng dẫn học trong dạy học theo mô hình trường học mới tại Việt Nam

2.1. Vai trò của bài hướng dẫn học và tài liệu hướng dẫn học

2.1.1. Vai trò

2.1.2. Yêu cầu

2.2. Thực hành điều chỉnh bài hướng dẫn học phù hợp với học sinh và điều kiện thực tế của địa phương

Hình thức tổ chức dạy học:

- Tổ chức thảo luận theo nhóm, toàn lớp.Yêu cầu học viên:

- Trao đổi nhóm để điều chỉnh bài hướng dẫn học.- Thảo luận chung toàn lớp để khái quát hoá các yêu cầu, lưu ý cần thiết khi điều chỉnh bài hướng dẫn học.

Hình thức đánh giá: Sản phẩm thảo luận nhóm

Địa điểm học: - Giảng đường

BT: 10


TL: 15


[1]3


Chương 3: Thực hành tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới

3.1. Một số lưu ý khi tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới

3.2. Thực tiễn địa phương với việc tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới

3.3. Thực hành tổ chức một số bài hướng dẫn học theo mô hình trường học mớiHình thức tổ chức dạy học:

- Tổ chức thảo luận , thực hành theo nhóm, toàn lớp.Yêu cầu học viên:

- Trao đổi nhóm và thực hành dạy học một số bài hướng dẫn học theo VNEN.- Thảo luận chung toàn lớp để phân tích, đánh giá và khái quát hoá về việc tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới.

Hình thức đánh giá: Sản phẩm thảo luận nhóm

Địa điểm học: - Giảng đường

BT: 10


TH: 20
8. Cách đánh giá

Hình thức đánh giá: Đánh giá bằng nhận xét

Kĩ thuật đánh giá: Đánh giá qua quan sát hoạt động, sản phẩm hoạt động, phỏng vấn sâu, tự đánh giá.

5. Hiệu quả đạt được

Sau khi tham gia chuyên đề, học viên có thể đánh giá được một cách khái quát sự phát triển và ưu điểm nổi bật của mô hình trường học mới trên thế giới và ở Việt Nam. Nâng cao năng lực nghiên cứu, điều chỉnh và tổ chức các hoạt động học tập theo tài liệu hướng dẫn học một cách có hiệu quả, phù hợp với học sinh và điều kiện thực tiễn của địa phương. Đánh giá và nâng cao kĩ năng, nhiệm vụ trên lớp của giáo viên khi tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới.Ngày 01 tháng 3 năm 2016

Hiệu trưởng Trưởng khoa Trưởng bộ môn Người biên soạn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

line 26TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

line 27Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


tải về 329.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương