ĐẠi học thái nguyêNtải về 0.76 Mb.
trang12/12
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích0.76 Mb.
#4178
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

3. Mục tiêu của môn học:

Mục tiêu của môn học này là:a. Về kiến thức:

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về dạng thức, ngữ nghĩa và chức năng của các thành phần của câu (chủ ngữ, động từ, tân ngữ, bổ ngữ, trạng ngữ ), các lớp từ loại (danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, mạo từ, đại từ, giới từ, liên từ…), cụm từ (cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ, cụm trạng từ, cụm giới từ), các loại mệnh đề, các loại câu….


b. Về kĩ năng:

Kết thúc môn học sinh viên có khả năng phân tích, sử dụng và kiến tạo các lớp từ loại, các cụm từ, các loại mệnh đề và các kiểu câu.4. Mô tả môn học bằng tiếng Anh:

University Grammar of English is one of the three courses substituting student graduation papers. This course provides students with in-depth knowledge of form, meaning and function of sentence elements (subject, verb, object, complement, adverbial), word classes (noun, verb, adjective, adverb, article, pronoun, preposition, conjunction ...), phrases (noun phrases, verb phrases, prepositional phrases…), types of clause, types of sentence. After the course students will be able to analyze, use and create different word classes, phrases, clauses and sentences. This course helps students enhance their proficiency of English Grammar, creating a solid foundation for the development of linguistic competence.5. Tài liệu học tập:

[1] Greenbaum, Sydney, and Randolph Quirk. A University Grammar of English (Studentbook).

[2] Greenbaum, Sydney, and Randolph Quirk. A University Grammar of English (Workbook).

6. Tài liệu tham khảo:

[1] Jim Miller (2002), An Introduction to English Syntax, Edinburgh University Press.

[2] Quirk, Randolph & Sidney Greenbaum 1973. A University Grammar of English. London: Longman.

[3] Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, & Jan Svartvik 1985. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman.7. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp  80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị thảo luận.

- Hoàn thành các bài tập được giao.8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên và thang điểm

- Điểm đánh giá bộ phận chấm theo thang điểm 10 với trọng số như sau:

a. Thảo luận, bài tập: 10%

b. Kiểm tra giữa học phần: 15%

c. Chuyên cần: 10%

d. Bài tập lớn, tiểu luận: 15%

e. Điểm thi kết thúc học phần: 50%

- Hình thức thi: thi viết tự luậnTỪ VỰNG HỌC TIẾNG ANH

(ENGLISH LEXICOLOGY)

Mã học phần: (ELE421)
1. Thông tin chung về môn học:

Số tín chỉ: 2 Số tiết: Tổng : 30 LT: 30

Loại môn học: Thay thể khóa luận tốt nghiệp

Bộ môn phụ trách: Bộ môn Ngoại ngữ

2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học:

Từ vựng học Tiếng Anh là một trong ba môn học thay thế khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên ngành sư phạm Tiếng Anh. Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến ​​thức cơ bản về từ vựng học Tiếng Anh. Môn học cũng giúp sinh viên mở rộng vốn kiến thức về tiếng Anh phục vụ các mục đích nghề nghiệp khác nhau, đồng thời giúp các em hiểu biết thêm về tương tác xã hội và ngôn ngữ. Môn học mô tả một cách có hệ thống vốn từ vựng tiếng Anh bao gồm nguồn gốc, sự hình thành, cấu trúc ngữ nghĩa, các nguyên tắc chính làm cơ sở để phân loại từ vựng thành các nhóm khác nhau, và các quy luật về bổ sung vốn từ vựng. Sinh viên được làm quen với những vấn đề về từ vựng và việc biên soạn từ điển. Sau khóa học, các em cũng có thể thảo luận, phân tích và nghiên cứu các hiện tượng liên quan đến từ vựng học; từ đó góp phần chuẩn bị cho các em có khả năng nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực liên quan và thực hành giảng dạy.3. Mục tiêu của môn học:

Sau khóa học, sinh viên có thể:

a. Về kiến thức:

- Nắm được những kiến ​​thức cơ bản về từ vựng học như từ nguyên, sự hình thành, cấu trúc ngữ nghĩa, các nguyên tắc chính làm cơ sở để phân loại từ vựng thành các nhóm khác nhau, và các quy luật về bổ sung vốn từ vựng…

b. Về kĩ năng:

- Xác định được nguồn gốc của từ, các loại và mức độ đồng hóa của các từ mượn, xác định cấu trúc hình thái và ngữ nghĩa của từ, nêu rõ được loại hình cấu tạo từ, xác định được ý nghĩa của từ trong những ngữ cảnh khác nhau…

- Nhận ra và nhận xét về các hiện tượng từ vựng khác nhau trong văn bản;

- So sánh sự giống và khác nhau của từ vựng trong Tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ;

- Phân tích và nghiên cứu các hiện tượng liên quan đến từ vựng học; từ đó phát triển khả năng nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực liên quan và thực hành giảng dạy.

- Sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và hiệu quả.4. Mô tả môn học bằng tiếng Anh:

English Lexicology is one of the three courses substituting student graduation papers. This course provides students with the fundamentals of English lexicology. It also further extends their repertoire of English for professional purposes as well as contributes to their understanding of social and linguistic interaction. The course strives to provide a systematic description of the Modern English word-stock including its origins, its formation, its semantic structure, the main principles underlying the classification of vocabulary units into various groupings, and the laws governing the replenishment of the vocabulary; familiarize students with fundamental lexicological and lexicographic problems in the broader linguistic and socio-cultural context; help students acquire language and a meta-language which will enable them to discuss, analyze and research lexicological phenomena in a wider linguistic context; focus students' attention on professionally-oriented aspects of English in order to contribute to their preparation for scientific research and teaching practice.5. Tài liệu học tập:

[1] Hoang Tat Truong (1993) Basic English Lexicology.6. Tài liệu tham khảo:

[1] Plag, I., Word-formation in English, Cambridge UP, 2003

[2] Adams, V., Complex Words in English, Longman-Pearson, 2001

[3] Bauer, L., Huddleston, R., Lexical word-formation. (pp. 1621-1721) In: Huddleston, R.,

[4] Arnold, I.V., The English Word, Moscow, 1986
[5] Bauer L.: English Word Formation, Cambridge UP, 1983
[6] Bauer, L., Watching English Change, Longman, 1994

[7] Bauer, L., A Glossary of Morphology, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004

[8] Cowie, A.P., Phraseology, Oxford UP, 1998

[9] Crystal, D., The Cambridge Encyclopedia of the English Language, 1995


[10] Lipka, L, English Lexicology, Gunter Narr, 2002 , An Outline of English Lexicology
[11] Peprník J., English Lexicology, Olomouc, 2004 (skripta)

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp  80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị thảo luận.

- Hoàn thành các bài tập được giao.8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên và thang điểm

- Điểm đánh giá bộ phận chấm theo thang điểm 10 với trọng số như sau:

a. Thảo luận, bài tập: 10%

b. Kiểm tra giữa học phần: 15%

c. Chuyên cần: 10%

d. Bài tập lớn, tiểu luận: 15%

e. Điểm thi kết thúc học phần: 50%

- Hình thức thi: thi viết tự luận


KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC TIẾNG ANH

(TESTING AND ASSESSMENT IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING)

Mã học phần: ETA421
1. Thông tin chung về môn học:

Số tín chỉ: 02 Số tiết: Tổng : 30 LT: 30

Loại môn học: Thay thể khóa luận tốt nghiệp

Các học phần tiên quyết: Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh Tiểu học, Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh THCS, Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh THPT

Bộ môn phụ trách: Bộ môn Ngoại ngữ

2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học:

Kiểm tra đánh giá trong dạy học Tiếng Anh là một trong ba môn học thay thế khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên ngành sư phạm Tiếng Anh. Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên ngành sư phạm Tiếng Anh các kiến thức, kỹ năng và công cụ cần thiết để các em có thể đánh giá được quá trình học tập của học sinh, hiệu quả giảng dạy của mình, và mức độ thành công của chương trình một cách chính xác nhất. Để làm được điều này, các em sẽ cần phải có hiểu biết về các khái niệm lý thuyết cơ bản và các vấn đề về đánh giá ngôn ngữ, cũng như năng lực trong việc tự mình tạo ra hoặc lựa chọn đúng những công cụ đánh giá sẵn có, viết báo cáo và phân tích các kết quả đánh giá.

Đặc biệt, học phần cũng đi sâu phân tích các kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học Tiếng Anh như các nội dung về Từ vựng – Ngữ pháp và bốn kỹ năng trong học tập ngoại ngữ: Nghe, Nói, Đọc, Viết, các bước cơ bản trong thiết kế một bài kiểm tra tiếng Anh phù hợp với yêu cầu của chương trình và trình độ người học.

3. Mục tiêu của môn học:

Kết thúc học phần, người họca. Về kiến thức:

- Nắm được các kiến thức cơ bản về các phương pháp, các công cụ, các dạng bài kiểm tra đánh giá trong dạy học tiếng Anh, kỹ thuật và cách thức soạn bài kiểm tra, cách xây dựng tiêu chí đánh giá;b. Về kĩ năng:

- Có khả năng hoặc lựa chọn đúng những công cụ đánh giá sẵn có;

- Có khả năng biên soạn các kiểu đề kiểm tra và đề thi môn tiếng Anh về các nội dung như Từ vựng – Ngữ pháp và bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết để kiểm tra và đánh giá nhiều đối tượng học sinh khác nhau;

- Có khả năng xây dựng tiêu chí đánh giá và tiêu chi cho điểm;

- Có khả năng viết báo cáo và phân tích các kết quả đánh giá.

4. Mô tả môn học bằng tiếng Anh:

Testing and Assessment in English Language Teaching is one of the three courses substituting student graduation papers. This course aims to provide pre-service teachers with the necessary knowledge, skills, and tools that will allow them to make good decisions about how best to evaluate their students’ learning, the effectiveness of their own teaching, and the degree of success of their programs. In order to do this, they will need an understanding of the basic theoretical concepts and issues in language assessment, and a degree of competency in creating their own – or making the right choice among those readily available – assessment tools, and in reporting and interpreting assessment results. 

Specifically, the course is also a detailed analysis of testing and assessment techniques in English language teaching in such areas as Vocabulary and Grammar and in the four skills of language learning: Listening, Speaking, Reading, and Writing, as well as the basic steps in designing an English test in accordance with the requirements of the curriculum and the learners’ levels.

5. Tài liệu học tập:

[1] Heaton, J.B. (1988), Writing English Language Tests, 2nd Edition, Longman.

[2] Heaton, J.B. (1990), Classroom Testing, Longman.

6. Tài liệu tham khảo:

[1] Alderson, J.C. (2005). Assessing Reading. Cambridge University Press.

[2] Brown, D. H. (2004). Language Assessment: Principles and Classroom Practices. The US: Longman

[3] Buck, G. (2001). Assessing Listening. Cambridge University Press.

[4] Hughes, A. (1989). Testing for Language Teachers. Cambridge University Press.

[5] Madsen, H.S. (1983). Techniques in Testing. Oxford University Press.

[6] McNamra, T. (2000). Language Testing. Oxford University Press.

[7] Underhill, N. (2004). Testing Spoken Language. Cambridge University Press.7. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp  80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị thảo luận.

- Hoàn thành các bài tập được giao.8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên và thang điểm

- Điểm đánh giá bộ phận chấm theo thang điểm 10 với trọng số như sau:

a. Chuyên cần: 10%

b. Thuyết trình theo nhóm (4 hoặc 5 sinh viên): 10%

c. Soạn 06 đề thi (Từ vựng, Ngữ pháp, Nghe, Nói, Đọc, Viết, và Tổng hợp): 30%

- Điểm thi kết thúc học phần: 50%Hình thức thi: thi viết tự luậntải về 0.76 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương