ĐẠi học thái nguyêNtải về 162.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích162.5 Kb.
#4142

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

KHOA KINH TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: KINH TẾ PHÁT TRIỂN 1

Mã học phần: DEC 321


 1. Thông tin chung về các giảng viên dạy môn học

  1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà

 • Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ

 • Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Kinh tế phát triển, Khoa Kinh tế, Đại học Kinh tế và QTKD

 • Điện thoại: 0912102154 Email: nthuha01@gmail.com

 • Các hướng nghiên cứu chính: thu hút đầu tư, bình đẳng xã hội, xây dựng nông thôn, phân tích nhân tố khám phá, phân tích hồi quy…

  1. Họ và tên: Nguyễn Thu Hà

 • Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ

 • Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Kinh tế phát triển, Khoa Kinh tế, đại học Kinh tế và QTKD

 • Điện thoại: 0974159763 Email: nthatueba@gmail.com

 • Các hướng nghiên cứu chính: Các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành công nghiệp và các vấn đề liên quan đến đầu tư phát triển…

  1. Họ và tên: Mai Thị Huyền Trang

 • Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ

 • Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Kinh tế phát triển, Khoa Kinh tế, Đại học Kinh tế và QTKD

 • Điện thoại: 0979754612 Email: maitrang2906@gmail.com

 • Các hướng nghiên cứu chính: Các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, bình đẳng xã hội, quản lý phát triển….

Thông tin về trợ giảng

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Tâm

+ Địa chỉ: Bộ môn Kinh tế phát triển, Khoa Kinh tế, Đại học Kinh tế và QTKD

+ Điện thoại: 0915559906 Email: tamnguyen.tueba.2013@gmail.com • Họ và tên: Nguyễn Thị Lương Anh

+ Địa chỉ: Bộ môn Kinh tế phát triển, Khoa Kinh tế, Đại học Kinh tế và QTKD

+ Điện thoại: 0986275333 Email: luonganh1810@gmail.com • Họ và tên: Phạm Thị Mai Hương

+ Địa chỉ: Bộ môn Kinh tế phát triển, Khoa Kinh tế, Đại học Kinh tế và QTKD

+ Điện thoại: 0972992678 Email: huongpham309@gmail.com • Họ và tên: Vũ Thị Thu Huyền

+ Địa chỉ: Bộ môn Kinh tế phát triển, Khoa Kinh tế, Đại học Kinh tế và QTKD

+ Điện thoại: 01668682468 Email: huyenvutueba@gmail.com 1. Thông tin chung về học phần:

 • Số tín chỉ: 2 Loại học phần : Bắt buộc cho ngành kinh tế

 • Các học phần tiên quyết: Không có

 • Học phần học trước: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Kinh tế vi mô 1

 • Các học phần song hành: Kinh tế vĩ mô 1

 • Các yêu cầu đối với học phần: Không có

 • Bộ môn (Khoa) phụ trách học phần: Bộ môn kinh tế phát triển – khoa Kinh tế

 • Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết : 24 tiết + Thảo luận: 12 tiết

+ Làm bài tập : 0 tiết + Thực hành, thực tập: 0 tiết

+ Hoạt động theo nhóm: 0 tiết + Tự học: 72 giờ


 1. Mục tiêu môn học:

 • Mục tiêu về kiến thức:

+ Người học nắm được lý luận tăng trưởng và phát triển kinh tế.

+ Người học nắm bắt, hiểu được hệ thống chính sách của nhà nước về vấn đề tăng trưởng và phát triển kinh tế.

+ Người học hiểu được các nguồn lực cơ bản trong quá trình phát triển kinh tế tại các nước đang phát triển.

+ Người học nắm được các công cụ đo lường và phân tích các vấn đề về tăng trưởng & phát triển kinh tế – xã hội.

+ Nhận thức được sự tác động của các chính sách phát triển kinh tế tới sự phát triển của các ngành kinh tế và ngược lại.

+ Nhận thức được các thay đổi trong phát triển kinh tế xã hội, từ đó có thể dự đoán được biến động kinh tế, xã hội và dự đoán được chính sách để đón nhận cơ hội và đương đầu với thách thức trong từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể. • Mục tiêu về kỹ năng:

+ Thông qua lý luận về tăng trưởng và phát triển của các nước đang phát triển người học liên hệ với thực tiễn nền kinh tế của Việt Nam.

+ Người học xác định được các nguồn lực cơ bản trong quá trình phát triển của các nước đang phát triển.

+ Người học phân tích các xu hướng phát triển trong quá trình toàn cầu hoá, lựa chọn mô hình phát triển kinh tế cho Việt Nam.

+ Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề bất bình đẳng trong quá trình phát triển.

+ Thông qua làm việc nhóm, người học có kỹ năng tự nghiên cứu độc lập và tổ chức, phối hợp làm việc nhóm trong tìm kiếm tri thức, thông tin liên quan đến môn học, và tư duy phân tích giải quyết các vấn đề liên quan đến quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam.

+ Người học sẽ được hoàn thiện các kỹ năng tìm kiếm và thu thập thông tin liên quan đến các vấn đề tăng trưởng và phát triển kinh tế, biết cách tìm kiếm và xử lý thông tin.
 • Mục tiêu về thái độ

+ Môn học sẽ khơi dậy niềm đam mê của người học với nghiên cứu các vấn đề về tăng trưởng và phát triển kinh tế.

+ Tạo lập dần cho người học tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động giúp người học chủ động với công việc.

+ Tạo cho người học ý thức được về vị trí và khả năng của đất nước, cũng như khơi dậy truyền thống yêu nước, từ đó giúp người học vun đắp ý trí làm giàu cho bản thân và cho xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.


 • Mục tiêu về năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực kinh tế phát triển; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Có khả năng tự định hướng, tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau.

+ Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường thuộc lĩnh vực kinh tế phát triển.

+ Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở mức trung bình 1. Tóm tắt nội dung học phần:

Kinh tế phát triển là một môn trong hệ thống các môn kinh tế học. Học phần này nghiên cứu các nguyên lý phát triển kinh tế trong điều kiện các nước đang phát triển. Như vậy, môn học sẽ cung cấp cho người học, các nhà kinh tế tương lai, các nhà hoạch định chính sách những cơ sở lý luận cũng như thực tiễn cho việc tìm ra con đường hợp lý nhất để tăng trưởng kinh tế, cải thiện và nâng cao mức sống và đảm bảo sự tiến bộ cho mọi người ở mỗi quốc gia đang phát triển

Học phần kinh tế phát triển dựa trên nền tảng công cụ lý thuyết của kinh tế học, nhất là kinh tế học tân cổ điển và kinh tế học hiện đại để tìm hiểu, lý giải, phân tích các vấn đề thực tiễn đã và đang diễn ra. Học phần này cũng có mối liên hệ mật thiết với các môn học kinh tế ngành khác như: kinh tế quốc tế, kinh tế công cộng, kinh tế môi trường, kinh tế nguồn nhân lực…tài chính công…

Để thực hiện được vai trò của mình, học phần kinh tế phát triển sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức sau:


 • Tăng trưởng và phát triển kinh tế

 • Các lý thuyết phát triển kinh tế

 • Các nguồn lực phát triển kinh tế

 • Phúc lợi cho con người và phát triển kinh tế

 • Toàn cầu hóa và nền kinh tế tri thức

 1. Học liệu:

- Giáo trình chính: Phạm Ngọc Linh (2013), Giáo trình Kinh tế Phát triển, NXB ĐH Kinh tế Quốc Dân.

-Tài liệu tham khảo: 1. PGS.TS.Ngô Thắng Lợi (2012), Giáo trình Kinh tế phát triển, NXB Đại học kinh tế quốc dân.

 2. PGS.TS.Vũ Thị Ngọc Phùng (2005), Giáo trình Kinh tế phát triển, NXB Lao động - Xã hội.

 3. TS. Lương Xuân Dương (2011), Giáo trình Kinh tế phát triển, NXB Lao động - Xã hội.

 4. PGS.TS. Trần Văn Chử (1998), Kinh tế học phát triển, NXB Chính trị Quốc gia.

 5. ThS. Nguyễn Văn Dung (2012), Kinh Tế Phát Triển - Bài Tập Và Đáp Án Dành Cho Sinh Viên Đại Học, Cao Học, MBA,NXB Phương Đông.

 6. TS.Lương Xuân Dương (2010), Bài tập Kinh tế Phát triển , NXB Lao động – Xã hội.

 7. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2004), Kinh tế phát triển, NXB Thống kê

 8. Bộ môn Kinh tế phát triển (2015), Bài giảng Kinh tế phát triển,Trường ĐH Kinh tế & QTKD. Lưu hành nội bộ.

 9. TS.Phạm Thị Lý-TS. Nguyễn Thị Yến (2016),Giáo trình Kinh tế Phát triển, NXB ĐH Thái Nguyên.

 10. E.Wayne Nafziger (1998), Kinh tế học của các nước đang phát triển, NXB Thống Kê

 11. Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright (2007), Kinh tế phát triển

 12. Irma Adelman (1999), The Role of Government in Economic Dovelopment, Working paper No. 890

 13. Hendrik Van Den Berg (2001), Growth and Economic Development

 14. Robert C. Guell (2006), Issues In Economics Today:Development Economics

 15. www.worldbank.org.vn

 16. www.adb.org/countries/viet-nam/main

 17. www.fetp.edu.vn

 1. Nội dung chi tiết học phần:

  1. Nội dung về lý thuyết và thảo luận:

Chương 1: Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế

(Tổng số tiết: 7 ; Số tiết lý thuyết: 5 ; Số tiết bài tập, thảo luận: 2)

1.1 Các nước đang phát triển, đối tượng nghiên cứu của Kinh tế phát triển

1.1.1 Các nước đang phát triển trong hệ thống Kinh tế thế giới

1.1.2 Những đặc trưng cơ bản của các nước đang phát triển

1.1.3 Sự cần thiết lựa chọn con đường phát triển

1.1.4 Đối tượng, mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn Kinh tế phát triển

1.2 Bản chất của tăng trưởng và phát triển kinh tế

1.2.1 Tăng trưởng kinh tế

1.2.2 Phát triển kinh tế

1.2.3 Phát triển kinh tế bền vững

1.2.4 Lựa chọn con đường phát triển theo quan điểm tăng trưởng và phát triển kinh tế  1. Đánh giá phát triển kinh tế

1.3.1 Đánh giá tăng trưởng kinh tế

1.3.2 Đánh giá cơ cấu kinh tế

1.3.3 Đánh giá sự phát triển xã hội


  1. Các nhân tố tác động đến tăng trưởng và phát triển kinh tế

1.4.1 Nhân tố kinh tế

1.4.2 Nhân tố phi kinh tế


Chương 2:Các lý thuyết phát triển kinh tế

(Tổng số tiết: 8 ; Số tiết lý thuyết: 6 ; Số tiết bài tập, thảo luận: 2)

2.1 Các mô hình tăng trưởng kinh tế

2.1.1 Mô hình cổ điển về tăng trưởng kinh tế

2.1.2 Mô hình của K.Marx về tăng trưởng kinh tế

2.1.3 Mô hình tân cổ điển về tăng trưởng kinh tế

2.1.4 Mô hình của Keynes về tăng trưởng kinh tế

2.1.5 Lý thuyết tăng trưởng kinh tế hiện đại

2.2 Các mô hình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

2.2.1 Một số khái niệm

2.2.2 Cơ sở lý thuyết nghiên cứu xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

2.2.3 Mô hình hai khu vực của Arthus LewisChương 3: Phúc lợi cho con người và phát triển kinh tế

(Tổng số tiết: 9 ; Số tiết lý thuyết: 5 ; Số tiết bài tập, thảo luận: 4)  1. Phát triển con người và phát triển kinh tế

3.1.1 Quan điểm về phát triển con người

3.1.2 Thước đo về phát triển con người (chỉ số HDI)

3.2 Bất bình đẳng và phát triển kinh tế

3.2.1 Quan niệm về bất bình đẳng và bất bình đẳng trong phân phối thu nhập

3.2.2Thước đo bất bình đẳng về phân phối thu nhập

3.2.3 Các mô hình về sự bất bình đẳng và tăng trưởng kinh tế

3.3 Nghèo khổ ở các nước đang phát triển

3.3.1 Nghèo khổ về thu nhập

3.3.2 Nghèo khổ tổng hợp

3.3.3 Chương trình xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam trong những năm gần đâyChương 4: Các nguồn lực phát triển kinh tế

(Tổng số tiết: 7 ; Số tiết lý thuyết: 5 ; Số tiết bài tập, thảo luận: 2)

4.1 Lao động với phát triển kinh tế

4.1.1 Một số khái niệm

4.1.2 Vai trò của lao động ở các nước đang phát triển

4.1.3 Thị trường lao động ở các nước đang phát triển

4.2 Vốn với phát triển kinh tế

4.2.1 Một số khái niệm

4.2.2 Vai trò của vốn đầu tư và vốn sản xuất với tăng trưởng và phát triển kinh tế

4.2.3 Các nguồn hình thành vốn đầu tư

4.3 Tài nguyên thiên nhiên với phát triển kinh tế

4.3.1 Khái niệm và phân loại tài nguyên thiên nhiên

4.3.2. Vai trò của tài nguyên thiên nhiên với phát triển kinh tế

4.3.3. Khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường

4.4 Khoa học và công nghệ với phát triển kinh tế

4.4.1 Khái niệm về khoa học và công nghệ

4.4.2 Vai trò của khoa học và công nghệ

Chương 5: Toàn cầu hóa và nền kinh tế tri thức

(Tổng số tiết: 5 ; Số tiết lý thuyết: 3 Số tiết bài tập, thảo luận: 2)

5.1 Toàn cầu hóa kinh tế quốc tế

5.1.1 Khái niệm, bản chất của toàn cầu hóa

5.1.2 Những đặc trưng chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế

5.1.3 Cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa kinh tế

5.2 Nền kinh tế tri thức

5.2.1 Quan niệm về nền kinh tế tri thức

5.2.2 Đặc trưng của Kinh tế tri thức

5.2.3 Kinh tế tri thức – cơ hội và thách thức đối với các nước trên thế giới.  1. Nội dung thực hành: Không có

6.3 Nội dung bài tập lớn, tiểu luận: Không có

 1. Nội dung chi tiết và kế hoạch triển khai:


Tiết thứ

Nội dung giảng dạy

Hình thức tổ chức giảng dạy

Tài liệu đọc,

tham khảo

Yêu cầu

sinh viên

chuẩn bị


Ghi chú

1

Chương 1: Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế

  1. Các nước đang phát triển, đối tượng nghiên cứu của kinh tế phát triển

1.1.1 Các nước đang phát triển trong hệ thống kinh tế thế giới

Lý thuyết

- Giáo trình chính, trang 5 - 9

- TL tham khảo 8, trang 1- 4
Đọc tài liệu
2

Chương 1: (Tiếp)

  1. (Tiếp)

1.1.2 Những đặc trưng cơ bản của các nước đang phát triển

1.1.3 Sự cần thiết lựa chọn con đường phát triển

1.1.4 Đối tượng, mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu mô Kinh tế phát triển


Lý thuyết

- Giáo trình chính, trang 9 - 13

- TL tham khảo 8, trang 4 - 12
Đọc tài liệu
3

Chương 1 (Tiếp)

  1. Bản chất của tăng trưởng và phát triển kinh tế

   1. Tăng trưởng kinh tế

   2. Phát triển kinh tế

   3. Phát triển kinh tế bền vững

   4. Lựa chọn con đường phát triển theo con đường tăng trưởng và phát triển kinh tế

Lý thuyết

- Giáo trình chính, trang 14 - 16

- TL tham khảo 8, trang 13 -20Đọc tài liệu
4

Chương 1 (Tiếp)

  1. Đánh giá phát triển kinh tế

   1. Đánh giá tăng trưởng kinh tế

   2. Đánh giá cơ cấu kinh tế

   3. Đánh giá sự phát triển xã hội

Lý thuyết

- Giáo trình chính, trang 16 - 29

- TL tham khảo 8, trang 20 - 36
Đọc tài liệu
5

Chương 1 (Tiếp)

  1. Các nhân tố tác động đến tăng trưởng và phát triển kinh tế

   1. Các nhân tố phi kinh tế

   2. Các nhân tố kinh tế

Lý thuyết

- Giáo trình chính, trang 35 - 46

- TL tham khảo 8, trang 36 - 44
Đọc tài liệu
6

Chương 1: (Tiếp)

Đánh giá tăng trưởng kinh tế Việt Nam?Thảo luận
Đọc tài liệu, thuyết trình
7

Chương 1: (Tiếp)

Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam nhanh và bền vữngThảo luận
Đọc tài liệu, thuyết trình
8

Chương 2: Các lý thuyết phát triển kinh tế

2.1 Các mô hình tăng trưởng kinh tế

2.1.1 Mô hình cổ điển về tăng trưởng kinh tế


Lý thuyết

- Giáo trình chính, trang 51 - 57

- TL tham khảo 8, trang 47 - 51
Đọc tài liệu
9

Chương 2 (Tiếp)

2.1 (Tiếp)

2.1.2 Mô hình của K.Marx về tăng trưởng kinh tế


Lý thuyết

- Giáo trình chính, trang 57 - 60

- TL tham khảo 8, trang 51 - 55
Đọc tài liệu
10

Chương 2 (Tiếp)

2.1 (Tiếp)

2.1.3 Mô hình tân cổ điển về tăng trưởng kinh tế


Lý thuyết

- Giáo trình chính, trang 60 - 64

- TL tham khảo 8, trang 55 – 59Đọc tài liệu
11

Chương 2 (Tiếp)

2.1 (Tiếp)

2.1.4 Mô hình của Keynes về tăng trưởng kinh tế

2.1.5 Lý thuyết tăng trưởng kinh tế hiện đạiLý thuyết

- Giáo trình chính, trang 64 - 76

- TL tham khảo 8, trang 59 - 68
Đọc tài liệu
12

Chương 2 (Tiếp)

2.2 Các mô hình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

2.2.1 Một số khái niệm

2.2.2 Cơ sở lý thuyết nghiên cứu xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tếLý thuyết

- Giáo trình chính, trang81 - 89

- TL tham khảo 8, trang 68- 76
Đọc tài liệu
13

Chương 2 (Tiếp)

2.2 (Tiếp)

2.2.3 Mô hình hai khu vực của Arthus Lewis


Lý thuyết

- Giáo trình chính, trang 89 - 98

- TL tham khảo 8, trang 76- 82
Đọc tài liệu
14

Chương 2: (Tiếp)

So sánh các mô hình tăng trưởng kinh tếThảo luận
Đọc tài liệu, thuyết trình
15

Chương 2: (Tiếp)

Đánh giá mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt NamThảo luận
Đọc tài liệu, thuyết trình
16

Chương 3: Phúc lợi cho con người và phát triển kinh tế

3.1 Phát triển con người và phát triển kinh tế

3.1.1 Quan điểm về phát triển con người

3.1.2 Thước đo về phát triển con người (chỉ số HDI)Lý thuyết

- Giáo trình chính, trang 116 - 120

- TL tham khảo 8, trang 88- 90
Đọc tài liệu
17

Chương 3: (Tiếp)

  1. Bất bình đẳng và phát triển kinh tế

3.2.1Quan niệm về bất bình đẳng và bất bình đẳng trong phân phối thu nhập

3.2.2 Thước đo bất bình đẳng về phân phối thu nhậpLý thuyết

- Giáo trình chính, trang 120 - 129

- TL tham khảo 8, trang 90- 94
Đọc tài liệu
18

Chương 3 (Tiếp)

  1. (Tiếp)

3.2.3 Các mô hình về sự bất bình đẳng và tăng trưởng kinh tế

Lý thuyết

- TL tham khảo 8, trang 94- 98


Đọc tài liệu
19

Chương 3: (Tiếp)

  1. Nghèo khổ ở các nước đang phát triển

   1. nghèo khổ về thu nhập

   2. Nghèo khổ tổng hợp

Lý thuyết

- Giáo trình chính, trang131 - 137

- TL tham khảo 8, trang 98- 103
Đọc tài liệu
20

Chương 3 : (Tiếp)

  1. (Tiếp)

3.3.3 Chương trình xóa đói giảm nghèo của Việt Nam trong những năm gần đây

Lý thuyết

- TL tham khảo 8, trang 103 - 105


Đọc tài liệu
21

Chương 3: (Tiếp)

Đánh giá thực trạng nghèo khổ ở Việt Nam?Thảo luận
Đọc tài liệu
22

Chương 3: (Tiếp)

Giải pháp giảm nghèo ở Việt Nam? Và hiệu quả của các chương trình giảm nghèo?Thảo luận
Đọc tài liệu
23

Chương 3: (Tiếp)

Bất bình đẳng trong phân phối thu nhập của Việt Nam?Thảo luận
Đọc tài liệu
24

Chương 3 (Tiếp)

Mối quan hệ giữa bất bình đẳng và tăng trưởng kinh tế? Quan điểm và giải pháp?Thảo luận
Đọc tài liệu
25

Kiểm tra giữa học phầnÔn tập
26

Chương 4: Các nguồn lực phát triển kinh tế

4.1 Lao động với phát triển kinh tế

4.1.1 Một số khái niệm

4.1.2 Vai trò của lao động ở các nước đang phát triểnLý thuyết

- Giáo trình chính, trang 143 - 145

- TL tham khảo 8, trang 109 - 111
Đọc tài liệu
27

Chương 4 (Tiếp)

4.1 (Tiếp)

4.1.3 Thị trường lao động ở các nước đang phát triển

4.2 Vốn với phát triển kinh tế

4.2.1 Một số khái niệm


Lý thuyết

- Giáo trình chính, trang155 – 161; 197 - 199

- TL tham khảo 8, trang 111- 119
Đọc tài liệu
28

Chương 4 (Tiếp)

4.2 (Tiếp)

4.2.2 Vai trò của vốn đầu tư và vốn sản xuất với tăng trưởng và phát triển kinh tế

4.2.3 Các nguồn hình thành vốn đầu tưLý thuyết

- Giáo trình chính, trang 200 – 203; 206 - 220

- TL tham khảo 8, trang 119- 127
Đọc tài liệu
29

Chương 4 (Tiếp)

4.3 Tài nguyên thiên nhiên với phát triển kinh tế

4.3.1Khái niệm và phân loại tài nguyên thiên nhiên

4.3.2 Vai trò của tài nguyên thiên nhiên với phát triển kinh tế.

4.3.3 Khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường


Lý thuyết

- TL tham khảo 8, trang 128- 133


Đọc tài liệu
30

Chương 4 (Tiếp)

4.4 Khoa học và công nghệ với phát triển kinh tế

4.4.1 Khái niệm về khoa học và công nghệ

4.4.2 Vai trò của khoa học và công nghệLý thuyết

- TL tham khảo 8, trang 133 - 136


Đọc tài liệu
31

Chương 4 (Tiếp)

Đánh giá thực trạng nguồn lao động tại Việt Nam? Giải pháp tháo gỡ các khó khăn đối với cung lao động.Thảo luận
Đọc tài liệu, thuyết trình
32

Chương 4 (Tiếp)

Thực trạng huy động và sử dụng vốn tại Việt Nam?Thảo luận
Đọc tài liệu, thuyết trình
33

Chương 5: Toàn cầu hóa và nền kinh tế tri thức

5.1 Toàn cầu hóa kinh tế quốc tế

5.1.1 Khái niệm, bản chất của toàn cầu hóa

5.1.2 Những đặc trưng chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tếLý thuyết

- TL tham khảo 8, trang 140- 143


Đọc tài liệu
34

Chương 5 (Tiếp)

5.1 (Tiếp)

5.1.3 Cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa kinh tế

5.2 Nền kinh tế tri thức

5.2.1 Quan niệm về nền kinh tế tri thức


Lý thuyết

- TL tham khảo 8, trang 143- 155


Đọc tài liệu
35

Chương 5 (Tiếp)

5.2 (Tiếp)

5.2.2 Đặc trưng của Kinh tế tri thức

5.2.3 Kinh tế tri thức – cơ hội và thách thức đối với các nước trên thế giới.Lý thuyết

- TL tham khảo 8, trang 155- 160


Đọc tài liệu
36

Chương 5 (Tiếp)

Việt Nam cần làm gì trước các cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa kinh tế?Thảo luận
Đọc tài liệu, thuyết trình 1. Kiểm tra, đánh giá:

8.1 Kiểm tra, đánh giá thường xuyên trọng số: 0,3.

8.2 Kiểm tra, đánh giá định (giữa) kỳ trọng số 0,2.8.3 Thi, đánh giá cuối kỳ trọng số 0,5; Hình thức thi: Tự luận


Hiệu trưởng

Trưởng Khoa


Bộ môn

Th.S Nguyễn Thị Thu Hà

Giảng viên phụ trách

Th.S Nguyễn Thị Thu Hà


tải về 162.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương