ĐẠi học thái nguyêNtải về 178 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.12.2017
Kích178 Kb.
#4005
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

KHOA KINH TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Lịch sử các học thuyết kinh tế

Mã học phần: HET221

 1. Thông tin chung về các giảng viên dạy môn học

  1. Họ và tên: Đồng Văn Tuấn

 • Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ

 • Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Kinh tế học - Khoa Kinh tế - ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh

 • Địa chỉ (CĐ, DĐ): 0989086612; Email: dongvantuan.tueba.edu.vn@yahoo.com

 • Các hướng nghiên cứu chính: Kinh tế nông nghiệp, kinh tế hộ trang trại, lao động, việc làm…

  1. Họ và tên: Nguyễn Thu Thủy

 • Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ

 • Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Kinh tế học - Khoa Kinh tế - ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh

 • Địa chỉ (CĐ, DĐ): 0986466246; Email: thuthuytn1211@gmail.com

 • Các hướng nghiên cứu chính: Kinh tế nông nghiệp, Doanh nghiệp, Ngân hàng, Kinh tế vi mô, Lịch sử các HTKT.

  1. . Họ và tên: Lê Thị Yến

 • Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ

 • Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Kinh tế học - Khoa Kinh tế - ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh

 • Địa chỉ (CĐ, DĐ): 0988054924; Email: lethiyenktdt@gmail.com

 • Các hướng nghiên cứu chính: Kinh tế đầu tư, Các vấn đề liên quan đến Khu công nghiệp, Kinh tế vi mô, Lịch sử các HTKT.

  1. . Họ và tên: Thăng Thị Hồng Nhung

 • Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ

 • Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Kinh tế học - Khoa Kinh tế - ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh

 • Địa chỉ (CĐ, DĐ): 0983474583 ; Email : hongnhungktqd@gmail.com

 • Các hướng nghiên cứu chính: Kinh tế vĩ mô, Lịch sử các HTKT.

 1. Thông tin chung về học phần:

 • Số tín chỉ: 2 Loại học phần : Bắt buộc đối với sinh viên ngành Kinh tế

 • Các học phần tiên quyết:

 • Học phần học trước: Các học phần song hành: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lenin

 • Các yêu cầu đối với học phần (nếu có):

+ Yêu cầu về điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học: Đây là môn học lý thuyết kết hợp với thảo luận và làm việc nhóm nên cần có phòng học, phòng thảo luận, phòng làm việc nhóm cho sinh viên ổn định và có điều kiện sử dụng các thiết bị hỗ trợ giảng dạy (Projector, phông chiếu, kết nối Internet và các thiết bị hỗ trợ)

+ Yêu cầu đối với sinh viên: Tham dự đầy đủ các buổi học lý thuyết, thảo luận, làm việc nhóm và kiểm tra trên lớp theo quy định; Chuẩn bị tài liệu (bài đọc, bài tập tình huống…) theo yêu cầu của giáo viên; Sinh viên phải thực hiện các bài tập một cách nghiêm túc, không được sao chép (dưới mọi hình thức); Chấp hành đúng nội quy, quy chế đào tạo của Khoa và Nhà trường. • Bộ môn (Khoa) phụ trách học phần: Bộ môn Kinh tế học – Khoa Kinh tế

 • Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết: 24 tiết + Thảo luận: 12 tiết

+ Làm bài tập: 0 tiết + Thực hành, thực tập: 0 tiết

+ Hoạt động theo nhóm: 0 tiết + Tự học: 90 giờ


 1. Mục tiêu môn học:

 • Mục tiêu về kiến thức: Nắm được một cách có hệ thống các quan điểm, các học thuyết kinh tế của các trường phái và các đại biểu tiêu biểu trên thế giới gắn với điều kiện lịch sử xuất hiện chúng. Từ đó, có các kiến thức cơ bản làm nền tảng cho việc nghiên cứu các môn học chuyên ngành Kinh tế khác.

 • Mục tiêu về kỹ năng:

+ Người học có thể nhận thức và liên hệ được với thực tiễn nền kinh tế về các vấn đề: đánh giá các quan điểm kinh tế, ưu nhược điểm của các quan điểm đó, áp dụng vào thực tế những nội dung có giá trị và khắc phục hạn chế của các trường phái kinh tế khác nhau.

+ Có kỹ năng tư duy, phân tích, xử lý các thông tin kinh tế+ Hình thành tư duy kinh tế vận dụng sáng tạo vào việc đưa ra các quyết định

 • Mục tiêu về thái độ:

+ Hình thành lòng ham hiểu biết về khoa học kinh tế

+ Hình thành thái độ làm việc nghiêm túc, tư duy linh hoạt, sáng tạo

+ Hình thành tư tưởng không ngừng học hỏi, tích cực vận dụng khoa học kinh tế


 • Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có khả năng phán đoán được các vấn đề kinh tế phát sinh dựa vào những kiến thức được cung cấp trong quá trình học tập.

+ Luôn có tinh thần trách nhiệm đối với những quyết định của bản thân trong học tập và công tác. 1. Tóm tắt nội dung học phần

Xã hội loài người đã và đang trải qua những hình thái kinh tế - xã hội khác nhau. Ở mỗi giai đoạn phát triển của lịch sử xã hội, loài người đều có những hiểu biết và cách giải thích các hiện tượng kinh tế - xã hội nhất định. Môn học Lịch sử các học thuyết kinh tế hệ thống đầy đủ các quan điểm kinh tế của các trường phái, các đại biểu tiểu biểu trên thế giới gắn với điều kiện lịch sử xuất hiện của chúng từ trước đến nay. Trong quá trình học, sinh viên sẽ nắm được quá trình hình thành, phát sinh, phát triển của từng hệ thống quan điểm kinh tế. Đánh giá các quan điểm kinh tế trong từng thời kỳ với nhau để thấy được ưu nhược điểm và hạn chế của những quan điểm này từ đó có cách nhìn khái quát nhất về quá trình phát triển kinh tế cho đến ngày nay cũng như rút ra những bài học, quan điểm riêng cho bản thân.

 1. Học liệu

- Học liệu chính:

[1] Trần Bình Trọng (2013), Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế, NXB ĐH Kinh tế quốc dân.- Tài liệu tham khảo:

Tiếng Việt:

[2] Bộ môn Kinh tế học (2013), Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế, Khoa Kinh tế trường ĐH Kinh tế & QTKD - Lưu hành nội bộ.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2005), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[4] Mai Ngọc Cường (1999), Lịch sử các học thuyết kinh tế, NXB Thống kê, Hà Nội.

[5] Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình Quốc gia (2000), Giáo trình Kinh tế chính trị học Mác – Lênin, NXB Chính trị - Hành chính, Hà Nội.

[6] Tô Văn Lương – Vũ Xuân Lai (2004), Lịch sử các học thuyết kinh tế, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[7] Nguyễn Văn Trình, Nguyễn Văn Luân, Vũ Văn Nghinh (2000), Lịch sử các học thuyết kinh tế, NXB Thống kê.

Tiếng Anh:

[8] Tood G.Buchholz (2008), Ý tưởng mới từ các kinh tế gia tiền bối, NXB Tri thức, Hà Nội.

[9] Robert B.Ekelund, JR Obert F. Hébert (2004), Lịch sử các học thuyết kinh tế, NXB Thống kê, Hà Nội.


 1. Nội dung chi tiết học phần:

  1. Nội dung về lý thuyết và thảo luận

Chương 1: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn Lịch sử các học thuyết kinh tế


(Tổng số tiết: 02; Số tiết lý thuyết: 02, Số tiết bài tập, thảo luận: 0)

  1. Đối tượng nghiên cứu của môn học lịch sử các học thuyết kinh tế

  2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu lịch sử các học thuyết kinh tế

  3. Phương pháp nghiên cứu của môn lịch sử các học thuyết kinh tế

Chương 2: Sự phát sinh, phát triển và suy thoái của Kinh tế chính trị học tư sản cổ điển


(Tổng số tiết: 13; Số tiết lý thuyết: 9, Số tiết bài tập, thảo luận: 04)

2.1 Các học thuyết kinh tế của Chủ nghĩa trọng thương

2.1.1 Hoàn cảnh lịch sử ra đời Chủ nghĩa Trọng thương

2.1.2 Những tư tưởng kinh tế chủ yếu của Chủ nghĩa Trọng thương

2.1.3 Đặc điểm của Chủ nghĩa Trọng thương ở Anh và ở Pháp

2.1.4 Quá trình tan rã của Chủ nghĩa Trọng thương

2.1.5 Một số nhận xét về Chủ nghĩa Trọng thương2.2. Học thuyết kinh tế của những người theo Chủ nghĩa Trọng nông

2.2.1 Hoàn cảnh lịch sử xuất hiện Chủ nghĩa Trọng nông

2.2.2 Những quan điểm kinh tế chủ yếu của Chủ nghĩa Trọng nông

2.2.3 Những đại diện tiêu biểu của Chủ nghĩa Trọng nông2.3 Kinh tế chính trị học tư sản cổ điển Anh

2.3.1 Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm chung của trường phái Kinh tế chính trị học tư sản cổ điển Anh

2.3.2 William Petty (1623-1687)

2.3.3 Adam Smith (1723-1790)

2.3.4 David Ricardo (1772-1823)

2.4 Kinh tế chính trị học Tư sản thời kỳ hậu cổ điển

2.4.1 Hoàn cảnh ra đời trường phái Kinh tế chính trị hậu cổ điển

2.4.2 Học thuyết kinh tế của Thomas Robert Malthus (1766 - 1834)

Chương 3: Kinh tế chính trị học tiểu tư sản

(Tổng số tiết: 02; Số tiết lý thuyết: 02, Số tiết bài tập, thảo luận: 0)

3.1 Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm của trường phái Kinh tế chính trị học tiểu tư sản

3.1.1 Hoàn cảnh ra đời

3.1.2 Đặc điểm của trường phái Kinh tế chính trị học tiểu tư sản

3.2 Học thuyết kinh tế của Sismondi

3.2.1 Tiểu sử và tác phẩm

3.2.2 Những quan điểm kinh tế chủ yếu của Sismondi

Chương 4: Chủ nghĩa xã hội không tưởng Tây Âu thế kỷ XIX

(Tổng số tiết: 7; Số tiết lý thuyết: 05, Số tiết bài tập, thảo luận: 02)

4.1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời của Chủ nghĩa xã hội không tưởng ở Tây Âu đầu thế kỷ XIX

4.1.1 Tiền đề về kinh tế

4.1.2 Tiền đề về chính trị - xã hội

  1. . Học thuyết của Saint Simon


4.2.1 Tiểu sử và tác phẩm của Saint Simon

4.2.2 Quan điểm lịch sử của Saint Simon

4.2.3 Sự phê phán chủ nghĩa tư bản của Saint Simon

4.2.4 Dự án về xã hội tương lai của Saint Simon


4.3. Học thuyết kinh tế của Charles Fourier


   1. Tiểu sử và tác phẩm của Charles Fourier

   2. Lý thuyết về lịch sử phát triển xã hội của Charles Fourier

   3. Sự phê phán chủ nghĩa tư bản của Charles Fourier

   4. Lí luận hiệp hội và dự đoán về xã hội tương lai của Charles Fourier

4.4. Chủ nghĩa xã hội không tưởng Anh

4.4.1 Đặc điểm của chủ nghĩa xã hội không tưởng Anh

4.4.2 Học thuyết kinh tế của Robert Owen

4.5. Nhận xét về học thuyết Chủ nghĩa xã hội không tưởng

Chương 5: Sự phát sinh và phát triển kinh tế chính trị học Marx – Lenin

(Tổng số tiết: 05; Số tiết lý thuyết: 03, Số tiết bài tập, thảo luận: 02)

5.1. Điều kiện lịch sử phát sinh Chủ nghĩa Marx

5.2 Quá trình xây dựng và phát triển Kinh tế chính trị học Marxit


5.2.1 Giai đoạn hình thành cơ sở triết học và phương pháp luận của kinh tế chính trị học marxit (1843 - 1844 – 1848)

5.2.2 Giai đoạn xây dựng hệ thống các phạm trù và quy luật kinh tế của kinh tế chính trị học marxit (1848 – 1867)

5.2.3 Giai đoạn hoàn thiện kinh tế chính trị học Marxit (1867 - 1895)

5.3 Những đóng góp chủ yếu của Marx và Engels trong Kinh tế chính trị học

5.4 V.I. Lenin tiếp tục phát triển kinh tế chính trị học Marxit

5.4.1 Tư tưởng của Lenin về Chủ nghĩa tư bản độc quyền và Chủ nghĩa tư bản độc quyền Nhà nước

5.4.2 Quan điểm của Lenin về xây dựng Chủ nghĩa xã hội

5.5 Nhận xét chung về các tư tưởng của các nhà kinh điển Marx-Lenin về Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa cộng sản

Chương 6: Một số học thuyết kinh tế tư sản hiện đại

(Tổng số tiết: 7; Số tiết lý thuyết: 03, Số tiết bài tập, thảo luận: 04)

6.1 Các học thuyết kinh tế của trường phái “Cổ điển mới’’

6.1.1 Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm chủ yếu của trường phái “Cổ điển mới’’

6.1.2 Các học thuyết kinh tế chủ yếu của trường phái “giới hạn” thành Viene (Áo)

6.1.3 Trường phái “Giới hạn” ở Mỹ

6.1.4 Trường phái thành Lausanne (Thụy Sĩ)

6.1.5 Trường phái Cambridge (Anh)


6.2 Học thuyết kinh tế của trường phái Keynes


6.2.1 Hoàn cảnh ra đời và những đặc điểm chủ yếu của học thuyết Keynes

6.2.2 Lý thuyết chung về “Việc làm” của J.M.Keynes

6.2.3 Lý thuyết Keynes về sự can thiệp của nhà nước vào kinh tế

6.2.4 Những hạn chế của lý thuyết Keynes6.3 Các lý thuyết kinh tế của trường phái chính hiện đại

6.3.1 Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm phương pháp luận của kinh tế học trường phái chính hiện đại

6.3.2 Lý thuyết về nền “Kinh tế hỗn hợp”

6.3.3 Lý thuyết giới hạn “Khả năng sản xuất” và “Sự lựa chọn”

6.3.4 Lý thuyết Thất nghiệp

6.3.5 Lý thuyết Lạm phát  1. Nội dung thực hành: không

6.3 Nội dung bài tập lớn, tiểu luận: không

 1. Nội dung chi tiết và kế hoạch triển khai:

Phân bố tiết giảng trong tuần


Nội dung giảngdạy

(Tên chương, phần)

Hình thức tổ chức dạy học (lý thuyết, thực hành, tự học)


Tài liệu đọc,

tham khảo

(chương, phần)


Yêu cầu

sinh viên

chuẩn bị (bài tập, thuyết trình, giải quyết tình huống,...)


Ghi chú

Tiết 1

Chương 1: Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu môn LSCHTKT

1.1. Đối tượng nghiên cứu của môn Lịch sử các học thuyết kinh tếLý thuyết

- Đọc [1], tr 7-9
Tiết 2

1.2. Ý nghĩa nghiên cứu môn Lịch sử các học thuyết KT

1.3. Phương pháp nghiên cứu Lịch sử các học thuyết KTLý thuyết

- Đọc [1], tr 9-12

- Đọc [3], tr 5-10

Tiết 3

Chương 2: Sự phát sinh, phát triển và suy thoái của KT chính trị học tư sản cổ điển

2.1 Các học thuyết KT của Chủ nghĩa trọng thương

2.1.1 Hoàn cảnh lịch sử ra đời Chủ nghĩa Trọng thương


Lý thuyết

- Đọc [1], tr 47-48


Đọc trước nội dung của Chương 2 trong sách [1]
Tiết 4

Chương 2 (tiếp)

2.1.2. Những tư tưởng kinh tế chủ yếu của Chủ nghĩa Trọng thương

2.1.3 Đặc điểm của chủ nghĩa Trọng thương ở Anh và ở Pháp


Lý thuyết

- Đọc [1], tr 48 - 53

- Đọc [3], tr 12-19- Đọc [2], tr 4-10

- Đọc [5], tr 12-19


Tiết 5

Chương 2 (tiếp)

2.1.4.Quá trình tan rã của Chủ nghĩa Trọng thương

2.1.5 Một số nhận xét về Chủ nghĩa Trọng thương

2.2. Học thuyết kinh tế của những người theo Chủ nghĩa Trọng nông

2.2.1 Hoàn cảnh lịch sử xuất hiện Chủ nghĩa Trọng nông


Lý thuyết

- Đọc [1], tr 53-55

- Đọc [3], tr 12-19- Đọc [1], tr 24-30.

- Đọc [4], tr 19- 21


Tiết 6

Chương 2 (tiếp)

- Ứng dụng lý thuyết Bảng cân đối thương mại của Thomas Mun để liên hệ với thực tế.

- Nghiên cứu những thành tựu KHKT tại thế kỷ XV đối với nền kinh tế.


Thảo luận
Tìm tài liệu liên quan đến chủ đề thảo luận

- Nghiên cứu các tình huống được giảng viên giao


Tiết 7

Chương 2 (tiếp)

2.2.2 Những quan điểm kinh tế chủ yếu của Chủ nghĩa Trọng nông

2.2.3 Những đại diện tiêu biểu của Chủ nghĩa Trọng nông


Lý thuyết

- Đọc [1], tr 55-64

- Đọc [4], tr 33-45- Đọc [2], tr 30-35

- Đọc [7], tr 15-22


Tiết 8

Chương 2 (tiếp)

2.3. Kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh

2.3.1 Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm chung của trường phái KT chính trị học tư sản cổ điển Anh


Lý thuyết

- Đọc [1 ], tr 65

- Đọc [7], tr 5-12

Tiết 9

Chương 2 (tiếp)

2.3.2 William Petty (1623-1687)Lý thuyết

- Đọc [1], tr 65-71


Tham khảo tiểu sử và cuộc đời của William Petty
Tiết 10

2.3.3 Adam Smith (1723-1790)

Lý thuyết

- Đọc [1], tr 71-83

- Đọc [2], tr 20-25

- Đọc [9], tr 5-12


- Đọc [2], tr 26-33

- Đọc [6], tr 37-45

- Đọc [3], tr 43-56

Tiết 11

So sánh quan điểm kinh tế của Adam Smith và William Petty

Thảo luận
Tìm tài liệu liên quan đến chủ đề thảo luận

- Nghiên cứu các tình huống được giảng viên giao


Tiết 12

So sánh quan điểm kinh tế của Adam Smith và William Petty

Thảo luận
Tìm tài liệu liên quan đến chủ đề thảo luận

- Nghiên cứu các tình huống được giảng viên giao


Tiết 13

2.3.4 David Ricardo (1772-1823)

Lý thuyết

- Đọc [1], tr 83-97

- Đọc [4], tr 33-45

- Đọc [5], tr 36-68


- Đọc [2], tr 26-33

- Đọc [6], tr 37-45Tiết 14

2.4 Kinh tế chính trị học Tư sản thời kỳ hậu cổ điển

2.4.1 Hoàn cảnh ra đời trường phái Kinh tế chính trị hậu cổ điển

2.4.2. Học thuyết kinh tế của Thomas Robert Malthus (1766 - 1834)


Lý thuyết

- Đọc [1], tr 97-103

- Đọc [2], tr 20-25

- Đọc [7], tr 5-12


- Đọc [9], tr 43-56
Tiết 15

Đánh giá lý thuyết nhân khẩu của Thomas Robert Malthus

Thảo luận
Tìm tài liệu liên quan đến chủ đề thảo luận

- Nghiên cứu các tình huống được giảng viên giao


Tiết 16

Chương 3: Kinh tế chính trị học tiểu tư sản

3.1 Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm của trường phái KT chính trị học tiểu tư sản

3.1.2 Đặc điểm của trường phái KT chính trị học tiểu tư sản


Lý thuyết

- Đọc [1], tr 115-116


- Đọc [8], tr 40-45
Tiết 17

3.2 Học thuyết kinh tế của Sismondi

3.2.1 Tiểu sử và tác phẩm

3.2.2 Những quan điểm kinh tế chủ yếu của Sismondi


Lý thuyết

- Đọc [1], tr 116-124

- Đọc [7], tr 64-79Đọc trước nội dung Chương 4 trong sách [3]
Tiết 18

Chương 4: Chủ nghĩa xã hội không tưởng Tây Âu thế kỷ XIX

4.1 Hoàn cảnh lịch sử ra đời của Chủ nghĩa xã hội không tưởng ở Tây Âu đầu thế kỷ XIX   1. Tiền đề về kinh tế

   2. Tiền đề về chính trị - xã hội

4.2. Học thuyết của Saint Simon

4.2.1 Tiểu sử và tác phẩm của Saint Simon

4.2.2 Quan điểm lịch sử của Saint Simon


Lý thuyết

- Đọc [1], tr 133-136

- Đọc [4], tr 80-92
- Đọc [5], tr 77-102
Tiết 19

4.2.3 Sự phê phán chủ nghĩa tư bản của Saint Simon

4.2.4 Dự án về xã hội tương lai của Saint SimonLý thuyết

- Đọc [1], tr 136-138

- Đọc [4], tr 80-92- Đọc [5], tr 77-90
Tiết 20

4.3. Học thuyết kinh tế của Charles Fourier

   1. 4.3.1 Tiểu sử và tác phẩm của Charles Fourier

   2. Lý thuyết về lịch sử phát triển xã hội của Charles Fourier

4.3.3 Sự phê phán chủ nghĩa tư bản của Charles Fourier

Lý thuyết

- Đọc [1], tr 138-141

- Đọc [9], tr 98-107- Đọc [5], tr 91-102
Tiết 21

- Phân tích vai trò của giai cấp công nhân thời kỳ này.

- Bổ sung thêm hiểu biết của bản thân về cuộc đời của Saint SimonThảo luận

- Đọc [1], tr 135-138

- Đọc [9], tr 88-97- Đọc [5], tr 77-90
Tiết 22

   1. Lí luận hiệp hội và dự đoán về xã hội tương lai của Charles Fourier

4.4 Chủ nghĩa xã hội không tưởng Anh

4.4.1 Đặc điểm của chủ nghĩa xã hội không tưởng AnhLý thuyết

- Đọc [1], tr 141-144

- Đọc [3], tr 72-99

- Đọc [5], tr 60-76


- Đọc [5], tr 91-102
Tiết 23

4.4.2 Học thuyết kinh tế của Robert Owen

4.5 Nhận xét về học thuyết Chủ nghĩa xã hội không tưởngLý thuyết

- Đọc [1], tr 144-149

- Đọc [7], tr 116-141

Tiết 24

- So sánh nền kinh tế của Anh và Pháp thế kỷ XIX

- Phân biệt sự khác nhau về dự án Xã hội tương lai của 3 vị đại biểu.Thảo luận

- Nghiên cứu tài liệu liên quan

- Đọc [4], tr 100-126

- Đọc [5], tr 77-99


Tìm tài liệu liên quan đến chủ đề thảo luận

- Nghiên cứu các tình huống được giảng viên giao


Tiết 25

Chương 5: Sự phát sinh và phát triển kinh tế chính trị học Marx – Lenin

5.1 Điều kiện lịch sử phát sinh Chủ nghĩa Marx


5.2 Quá trình xây dựng và phát triển Kinh tế chính trị học Marxit


Lý thuyết

- Đọc [1], tr 151-162

- Đọc [3], tr 123-145Tham khảo các thông tin liên quan trên mạng
Tiết 26

5.3 Những đóng góp chủ yếu của Marx và Engels trong Kinh tế chính trị học

Lý thuyết

- Đọc [1], tr 162-166

- Đọc [3], tr 123-145- Đọc [6], tr 151-175
Tiết 27

5.4 V.I. Lenin tiếp tục phát triển kinh tế chính trị học Marxit

5.4.1 Tư tưởng của Lenin về Chủ nghĩa tư bản độc quyền và Chủ nghĩa tư bản độc quyền Nhà nướcThảo luận

- Đọc [3], tr 174-190

- Đọc [5], tr 100-109- Đọc [7], tr 164-169
Tiết 28

5.4.2 Quan điểm của Lenin về xây dựng Chủ nghĩa xã hội

5.5 Nhận xét chung về các tư tưởng của các nhà kinh điển Marx-Lenin về Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa cộng sảnLý thuyết

- Đọc [1], tr 167-169

- Đọc [3], tr 151-175- Đọc [4], tr 151-160
Tiết 29

- Thảo luận về thị trường độc quyền trong thực tế

- Nghiên cứu quá trình phát triển của thị trường độc quyền cho đến nayThảo luận
- Tìm ví dụ và phân tích thị trường độc quyền trong thực tế
Tiết 30

Chương 6: Một số học thuyết kinh tế tư sản hiện đại

6.1 Các học thuyết kinh tế của trường phái “Cổ điển mới’’

6.1.1 Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm chủ yếu của trường phái “Cổ điển mới’’

6.1.2 Các học thuyết kinh tế chủ yếu của trường phái “giới hạn” thành Viene (Áo)Lý thuyết

- Đọc [1], tr 173-177

- Đọc [3], tr 186-206


- Đọc [5], tr 110-124
Tiết 31

6.1.3 Trường phái “Giới hạn” ở Mỹ

6.1.4. Trường phái thành Lausanne (Thụy Sĩ )

6.1.5 Trường phái Cambridge (Anh)


Thảo luận

- Đọc [1], tr 177-187

- Đọc [3], tr 186-206


- Nhận xét những nội dung trường phái “Cổ điển mới’’ đưa ra với nội dung đề cập trong Kinh tế vi mô
Tiết 32

6.2 Học thuyết kinh tế của trường phái Keynes


6.2.1 Hoàn cảnh ra đời và những đặc điểm chủ yếu của học thuyết Keynes

6.2.2 Lý thuyết chung về “Việc làm”của J.M.KeynesLý thuyết

- Đọc [1], tr 189-205


- Đọc [4], tr 177-189
Tiết 33

6.2.3 Lý thuyết Keynes về sự can thiệp của nhà nước vào KT

6.2.4 Những hạn chế của lý thuyết KeynesThảo luận

- Đọc [1], tr 205-209


- Đọc [4], tr 177-189
Tiết 34

6.3 Các lý thuyết kinh tế của trường phái chính hiện đại

6.3.1 Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm phương pháp luận của kinh tế học trường phái chính hiện đại

6.3.2 Lý thuyết về nền “Kinh tế hỗn hợp”


Lý thuyết

- Đọc [1], tr 253-261

- Đọc [5], tr 211-236Nghiên cứu các tình huống được giảng viên giao
Tiết 35

6.3.3 Lý thuyết giới hạn “Khả năng sản xuất” và “Sự lựa chọn”

6.3.4 Lý thuyết Thất nghiệp

6.3.5 Lý thuyết Lạm phát


Thảo luận

- Đọc [1], tr 261-273

- Đọc [5], tr 211-236Tìm tài liệu liên quan đến chủ đề thảo luận

Tiết 36

Cách thức hạn chế những thất bại của thị trường của chính phủ trong thực tế

Thảo luận
Đưa ra những ví dụ thực tế và phân tích các ảnh hưởng của thất bại thị trường đến KT - XH 1. Kiểm tra, đánh giá:

8.1 Kiểm tra, đánh giá thường xuyên trọng số: 0,3.

8.2 Kiểm tra, đánh giá định (giữa) kỳ trọng số: 0,2.8.3 Thi, đánh giá cuối kỳ trọng số: 0,5. Hình thức thi: Vấn đáp


Hiệu trưởng


Trưởng khoa


Bộ mônGiảng viên phụ trách

tải về 178 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương