ĐẠi học quốc gia tptải về 127.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.11.2017
Kích127.5 Kb.
#1758

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY

LUẬN ÁN VÀ TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. Ngôn ngữ để viết và trình bày luận án là tiếng Việt hoặc một trong 5 ngoại ngữ là Anh văn, Pháp văn, Nga văn, Đức văn và Trung văn

Trường hợp chọn ngoại ngữ để viết và trình bày luận án, nghiên cứu sinh (NCS) cần có văn bản đề nghị, được cán bộ hướng dẫn (CBHD) đồng ý và nộp cho phòng Đào tạo Sau đại học (phòng ĐT SĐH) trễ nhất vào cuối năm thứ 1 để xin ý kiến phê duyệt của Thủ trưởng cơ sở đào tạo (CSĐT). Luận án viết và trình bày bằng ngoại ngữ phải có bản tóm tắt luận án viết bằng tiếng Việt và bản giới thiệu luận án viết bằng tiếng Anh.2. Tóm tắt luận án

Tóm tắt luận án phải in chụp hoặc in typô kích thước 140 x 210 mm (khổ A4 gập đôi). Tóm tắt luận án phải được trình bày rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa. Số của bảng biểu, hình vẽ, đồ thị phải có cùng số như trong luận án.

Tóm tắt luận án được trình bày nhiều nhất trong 24 trang (được đánh số từ 1 đến 24) in trên hai mặt giấy, cỡ chữ Times New Roman 11 của hệ soạn thảo Winword hoặc phần mềm soạn thảo Latex đối với các chuyên ngành thuộc ngành Toán. Mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ. Chế độ dãn dòng là Exactly 17pt. Lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải đều là 1.5 cm. Các bảng biểu trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang.

Tóm tắt luận án phải phản ảnh trung thực kết cấu, bố cục và nội dung của luận án, phải ghi đầy đủ toàn văn kết luận của luận án.

Cuối bản tóm tắt luận án là danh mục các công trình của tác giả đã công bố liên quan đến đề tài luận án với đầy đủ thông tin tên tác giả, năm xuất bản, tên bài báo, tên tạp chí, tập, số, số trang của bài báo trên tạp chí. Danh mục này có thể in trên trang bìa 3 của tóm tắt luận án (không tính số trang).

Mẫu trình bày trang bìa 1 (phụ lục 1) và bìa 2 (phụ lục 2) của tóm tắt luận án.3. Luận án

3.1. Về bố cục

Số chương của mỗi luận án tùy thuộc vào từng chuyên ngành và đề tài cụ thể, nhưng thông thường bao gồm những phần và chương sau:

- MỞ ĐẦU:  Trình bày lý do chọn đề tài, mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu.

- TỔNG QUAN:

* Phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận án; nêu những vấn đề còn tồn tại. Qua đó chỉ ra những vấn đề mà đề tài luận án cần tập trung nghiên cứu, giải quyết.

* Trình bày cơ sở lý thuyết, lý luận, giả thuyết khoa học và phương pháp nghiên cứu đã được sử dụng trong luận án.

- KẾT QUẢ, ĐÁNH GIÁ BÀN LUẬN: Mô tả ngắn gọn công việc nghiên cứu khoa học đã tiến hành, các số liệu nghiên cứu khoa học hoặc số liệu thực nghiệm. Phần bàn luận phải căn cứ vào các dẫn liệu khoa học thu được trong quá trình nghiên cứu của đề tài luận án hoặc đối chiếu với kết quả nghiên cứu của các tác giả khác thông qua các tài liệu tham khảo.

- KẾT LUẬN: Trình bày những kết quả mới của luận án một cách ngắn gọn, không có lời bàn và bình luận thêm.

- KIẾN NGHỊ VỀ NHỮNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO.

- DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ: Liệt kê các bài báo đã công bố của tác giả về nội dung của đề tài luận án, theo trình tự thời gian công bố.

- DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: Chỉ bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập tới để bàn luận trong luận án.

- PHỤ LỤC.3.2 Về trình bày luận án

Nội dung luận án tiến sĩ gồm: mở đầu; tổng quan tình hình nghiên cứu, mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu; cơ sở lý luận và giả thuyết khoa học; phương pháp nghiên cứu; kết quả nghiên cứu, bàn luận; kết luận và kiến nghị về những nghiên cứu tiếp theo; danh mục các công trình đã công bố của tác giả có liên quan đến đề tài luận án; danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục (nếu cần).

Luận án phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị. Tác giả luận án cần có lời cam đoan danh dự về công trình khoa học này của mình (Trang lời cam đoan được đặt sau trang phụ bìa luận án)

3.2.1. Soạn thảo văn bản

Luận án được in trên một mặt giấy A4 (210 x 297 mm) và không vượt quá 200 trang A4, không tính phần phụ lục (nếu có). Cỡ chữ Times New Roman 13 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương. Mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3,5cm; lề dưới 3 cm; lề trái 3,5cm; lề phải 2 cm. Số trang được đánh ở giữa, phía cuối mỗi trang giấy. Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang, nhưng nên hạn chế trình bày theo cách này.

Tất cả các chương, phần, mục, tiểu mục phải dùng chữ số tự nhiên, không được dùng số la mã

Mẫu trình bày trang bìa (phụ lục 3) và trang phụ bìa (phụ lục 4) của luận án.

Nếu luận án viết bằng tiếng Anh thì mẫu trình bày trang bìa (phụ lục 7) và trang phụ bìa (phụ lục 8) của luận

3.2.2.  Tiểu mục

Các tiểu mục của luận án được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ: 4.1.2.1 chỉ tiểu mục 1 nhóm tiểu mục 2 mục 1 chương 4). Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất hai tiểu mục, nghĩa là không thể có tiểu mục 2.1.1 mà không có tiểu mục 2.1.2 tiếp theo.3.2.3.  Bảng biểu, hình vẽ, phương trình

Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương; ví dụ: hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong chương 3. Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ, ví dụ “Nguồn : Bộ Tài chính 1996”. Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục Tài liệu tham khảo. Đầu đề của bảng biểu ghi phía trên bảng, đầu đề của hình vẽ ghi phía dưới hình. Thông thường, những bảng ngắn và đồ thị phải đi liền với phần nội dung đề cập tới các bảng và đồ thị này ở lần thứ nhất. Các bảng dài có thể để ở những trang riêng nhưng cũng phải tiếp theo ngay phần nội dung đề cập tới bảng này ở lần đầu tiên.

Các bảng rộng vẫn nên trình bày theo chiều đứng dài 297 mm của trang giấy, chiều rộng của trang giấy có thể hơn 210 mm. Chú ý gấp trang giấy này như minh họa ở Hình 4.1 sao cho số và đầu đề của hình vẽ hoặc bảng vẫn có thể nhìn thấy ngay mà không cần mở rộng tờ giấy. Cách làm này cũng giúp để tránh bị đóng vào gáy của luận án phần mép gấp bên trong hoặc xén rời mất phần mép gấp bên ngoài. Tuy nhiên nên hạn chế sử dụng các bảng quá rộng này.

Cách gấp trang giấy rộng hơn 210 mm
Trong mọi trường hợp, bốn lề bao quanh phần văn bản và bảng biểu vẫn như quy định tại mục 3.2.1 hướng dẫn này.

Đối với những trang giấy có chiều đứng hơn 297 mm (bản đồ, bản vẽ…) hay CD đính kèm luận án thì có thể để trong một phong bì cứng đính bên trong bìa sau luận án.

Trong luận án, các hình vẽ phải được vẽ sạch sẽ bằng mực đen để có thể sao chụp lại; có đánh số và ghi đầy đủ đầu đề; cỡ chữ phải bằng cỡ chữ sử dụng trong văn bản luận án. Khi đề cập đến các bảng biểu và hình vẽ phải nêu rõ số của hình và bảng biểu đó, ví dụ “… được nêu trong Bảng 4.1” hoặc “(xem Hình 3.2) mà không được viết “… được nêu trong bảng dưới đây” hoặc “trong đồ thị của X và Y sau”.

Việc trình bày phương trình toán học trên một dòng đơn hoặc dòng kép là tùy ý, tuy nhiên phải thống nhất trong toàn luận án. Khi ký hiệu xuất hiện lần đầu tiên thì phải giải thích và đơn vị tính phải đi kèm ngay trong phương trình có ký hiệu đó. Nếu cần thiết, danh mục của tất cả các ký hiệu, chữ viết tắt và nghĩa của chúng cần được liệt kê và để ở phần đầu của luận án. Tất cả các phương trình cần được đánh số và để trong ngoặc đơn đặt bên phía lề phải. Nếu một nhóm phương trình mang cùng một số thì những số này cũng được để trong ngoặc, hoặc mỗi phương trình trong nhóm phương trình (5.1) có thể được đánh số là (5.1.1), (5.1.2), (5.1.3).3.2.4. Viết tắt

Không lạm dụng việc viết tắt trong luận án. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong luận án. Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong luận án. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên các cơ quan, tổ chức… thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Nếu luận án có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu luận án.3.2.5. Danh mục các công trình khoa học

Danh mục công trình đã công bố của tác giả có liên quan đến đề tài luận án được trình bày theo thông lệ quốc tế. (tương tự như trình bày tài liệu tham khảo ở phụ lục 5)3.2.6. Tài liệu tham khảo và cách trích dẫn

Danh mục tài liệu tham khảo được trình bày theo thông lệ quốc tế. Tài liệu tham khảo bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập trong luận án (phụ lục 5).3.2.7.  Phụ lục của luận án

Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc bổ trợ cho nội dung luận án như số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh… Nếu luận án sử dụng những câu trả lời cho một bản câu hỏi thì bản câu hỏi mẫu này phải được đưa vào phần phụ lục ở dạng nguyên bản đã dùng để điều tra, thăm dò ý kiến; không được tóm tắt hoặc sửa đổi. Cách tính toán mẫu trình bày tóm tắt trong các bảng biểu cũng cần nêu trong phụ lục của luận án. Phụ lục không được dày hơn phần chính của luận án.

Trang dưới đây ví dụ minh họa bố cục của luận án thông qua trang mục lục. Nên sắp xếp sao cho mục lục của luận án gọn trong một trang giấy.

 

MỤC LỤC


Trang phụ bìa         

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắtDanh mục các bảng

Danh mục các hình vẽ, đồ thị

MỞ ĐẦU

TỔNG QUANChương 1 - ........

1.1………


1.2…….

Chương 2 - ……..

2.1………

2.1.1……..2.1.2………

2.2………


…………

Chương 4 - KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Chương 5 - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC


 

  trangPhụ lục 1

M


ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM (co chữ 13)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN (co chữ 13)

HỌ TÊN NCS (co chữ 13)TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN (co chữ 14)

Ngành: (co chữ 12)

Mã số ngành: (co chữ 12)
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ…………………………… (co chữ 13)

(ghi ngành của học vị được công nhận)

Tp. Hồ Chí Minh năm … (co chữ 12)ẪU TRANG BÌA 1 TÓM TẮT LUẬN ÁN

(Tóm tắt luận án trình bày trên khổ A5)Phụ lục 2

MẪU TRANG BÌA 2 TÓM TẮT LUẬN ÁN

(Tóm tắt luận án in hai mặt kể cả bìa, trình bày trên khổ A5)

(Nội dung trang này dùng co chữ 12)

Công trình được hoàn thành tại:

Người hướng dẫn khoa học:


 1. HDC: …………………………………………………

 2. HDP: ………………………………………………….

(ghi rõ họ tên, chức danh khoa học, học vị)

Phản biện 1:

Phản biện 2:

Phản biện 3:

Phản biện độc lập 1:

Phản biện độc lập 2:

Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp nhà nước họp tại

vào hồi giờ ngày tháng năm


Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện:

 1. Thư viện Tổng hợp Quốc gia Tp.HCM

 2. Thư viện trường Đại học Khoa học Tự Nhiên-HCM

Phụ lục 3

MẪU BÌA LUẬN ÁN

(Trình bày trên khổ A4: 210 x 297mm)
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM (co chữ 14)


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN (co chữ 14)


HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ LUẬN ÁN (co chữ 14)TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN (co chữ 16)

LUẬN ÁN TIẾN SĨ…………………………………… (co chữ 14)(ghi ngành của học vị được công nhận)

TP. Hồ Chí Minh – Năm


Phụ lục 5
MẪU TRANG PHỤ BÌA LUẬN ÁN

(Trình bày trên khổ A4: 210 x 297mm)
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM (co chữ 14)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN (co chữ 14

HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ LUẬN ÁN (co chữ 14)


TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN (co chữ 16)

(các nội dung bên dưới này dùng co chữ 14)


Ngành:

Mã số ngành:

Phản biện 1:

Phản biện 2:

Phản biện 3:

Phản biện độc lập 1:

Phản biện độc lập 2:

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

1.

2.TP. Hồ Chí Minh - Năm
Phụ lục 6
HƯỚNG DẪN XẾP TÀI LIỆU THAM KHẢO


 1. Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật….. Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật… (đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu.

 2. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả luận án theo thông lệ của từng nước:

 • Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.

 • Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ.

 • Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B, v.v….

 1. Tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau:

 • Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách)

 • (năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)

 • tên sách, luận án hoặc báo cáo, (in nghiên, dấu phẩy cuối tên)

 • nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)

 • nơi xuất bản, (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo).

4. Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách… ghi đầy đủ các thông tin sau:

 • tên các tác giả (không có dấu ngăn cách)

 • (năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)

 • “tên bài báo”, (đặt trong ngoặc kép, không in nghiên, dấu phẩy cuối tên)

 • tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiên, dấu phẩy cuối tên)

 • tập (không có dấu ngăn cách)

 • (sổ), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)

 • các số trang, (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc)

Cần chú ý những chi tiết về trình bày nêu trên. Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì nên trình bày sau cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1 cm để phần tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi.

Dưới đây là ví dụ về cách trình bày trang tài liệu tham khảo:Tiếng Việt

 1. Quách Ngọc Ân (1992), “Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai”, Di truyền học ứng dụng, 98 (1), tr. 10-16.

 2. Bộ Nông nghiệp & PTNT (1996), Báo cáo tổng kết 5 năm (1992 – 1996) phát triển lúa lai, Hà Nội.

Tiếng Anh

 1. Anderson, J.E. (1985), The Relative Inefficiency of Quota, The Cheese Case, American Economic Review, 75(1), pp. 178-90.

 2. Borkakati R.P., Virmani S.S. (1997), Genetics of thermosensitive genic male sterility in Rice, Euphytica 88, pp. 1-7.Phụ lục 7

MẪU TRANG BÌA LUẬN ÁN VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

(Trình bày trên khổ A4: 210 x 297mm)


VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC (co chữ 14)
UNIVERSITY OF SCIENCE (co chữ 14)


HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ LUẬN ÁN (co chữ 14)TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN (co chữ 16)

PhD THESIS …………………………………… (co chữ 14)(ghi ngành của học vị được công nhận)

HOCHIMINH CITY – (ghi năm bảo vệ)
Phụ lục 8
MẪU TRANG PHỤ BÌA LUẬN ÁN VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

(
VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC (co chữ 14)


UNIVERSITY OF SCIENCE (co chữ 14)


HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ LUẬN ÁN (co chữ 14)

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN (co chữ 16)


(các nội dung bên dưới này dùng co chữ 13)


Major:

Major Code:

Reviewer 1:

Reviewer 2:

Reviewer 3:

Independent reviewer 1:

Independent reviewer 2:


SUPERVISOR

1.


2.
HOCHIMINH CITY – (ghi năm bảo vệ)
Trình bày trên khổ A4: 210 x 297mm)

tải về 127.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương