ĐẠi học quốc gia hà NỘItải về 44.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.10.2017
Kích44.5 Kb.
#102

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC Độc lập -Tự do- Hạnh phúc


Thông tin vỀ luẬn VĂN tHẠC sĩ
1. Họ và tên học viên: Trần Thị Anh Đào 2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 02/12/1983 4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận học viên số: 585/QĐ-ĐT, ngày 03 tháng. 11 năm 2010

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: “ Dạy học tác phẩm ký trong chương trình Ngữ văn lớp 12, trung học phổ thông theo phong cách nghệ thuật tác giả”

8. Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học ( bộ môn Ngữ văn )

9. Mã số: 60 14 10

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đoàn Đức Phương

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã đi sâu tìm hiểu hai tiểu loại tùy bút và bút kí của thể loại kí văn học, cũng như tìm hiểu đặc điểm phong cách nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Tuân và Hoàng Phủ Ngọc Tường để từ đó đề xuất hướng dạy học mới cho các tác phẩm kí trong chương trình Ngữ văn 12: dạy học các tác phẩm kí theo phong cách nghệ thuật tác giả. Luận văn đã đưa ra hai thiết kế giáo án thực nghiệm về hai đoạn trích kí: “ Người lái đò Sông Đà” của Nguyễn Tuân và “ Ai đã đặt tên cho dòng sông?” của Hoàng Phủ Ngọc Tường theo các đặc trưng nổi bật về phong cách nghệ thuật của hai nhà văn. Người viết luận văn cũng đã tiến hành dạy thực nghiệm và kiểm tra học sinh tham gia các giờ dạy thực nghiệm, kết quả cho thấy: dạy học các tác phẩm kí theo phong cách nghệ thuật tác giả đạt được hiệu quả cao.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Đề tài nghiên cứu trên có khả năng ứng dụng trong thực tiễn cao. Không chỉ với thể loại kí văn học, mà trên cơ sở hướng tiếp cận đó có thể vận dụng cho các thể loại văn học khác cũng như cho các tác giả khác.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: KhôngNgày tháng 11 năm 2012

Học viên

(Kí và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Anh Đào


Vietnam national university, hanoi Socialist republic of Vietnam

College of Education Independence - Freedom - Happiness

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Tran Thi Anh Dao 2. Sex: Female

3. Date of birth: 12.02.1983 4. Place of birth: Nam Dinh Nghia Trung Nghia Hung

5. Admission decision number: 585/QĐ-ĐT Dated 03/11/2010

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: "Work-based learning program signed in Literature Grade 12, high school art style author"

8. Major: Theory and methods of teaching (language arts)

9. Code: 60 14 10

10. Supervisors: Dr. Doan Duc Phuong

11. Summary of the findings of the thesis:

  Thesis was going to learn the two primary types of custom pens and of literary genres signed diary, as well as learn artistic style features writer Nguyen Tuan and Hoang Phu Ngoc Tuong from which to propose ways of teaching new works program signed in Literature 12: teaching the art style works signed author. This thesis has launched two experimental design lesson plans two excerpts signed: "Song Da ferryman" Nguyen Tuan and "Who named the river?" Of the Hoang Phu Ngoc Tuong the salient features the art style of the two writers. The essays also conducted experimental teaching and testing students to participate in the experimental teaching hours, the results showed that: teaching the art style works signed authors achieve high efficiency.

12. Practical applicability, if any:

The study on likely in practical applications. Not only with literary genres sign, but on the basis of the approach that can apply to other literary genres as well as for other authors.

13. Further research directions, if any: No

14. Thesis-related publications: No
Date: On January 11, 2012

Signature: …………………Full name: Tran Thi Anh Dao

tải về 44.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương