ĐẠi học quốc gia hà NỘItải về 123.38 Kb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích123.38 Kb.
#4182
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10DANH MỤC TÀI LIỆU THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH KẾ TOÁN (TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC) 1. Giới thiệu ngành Kế toán


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy chính

[1] Trường Đại học An Giang (2016). Niên lịch đào tạo – Ngành Kế toán. An Giang: Tài liệu lưu hành nội bộ.

[2] Lê Đức Ngọc (2005). Giáo dục Đại học: Phương pháp dạy và học, Nxb ĐHQG Hà Nội, Hà Nội.


 1. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin 1


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy chính

[1]. Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2013, 2014. Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh). Hà Nội Nxb Chính trị quốc gia.

335.4/Gi108/2009 (5 bản MD064644)

 • Tài liệu tham khảo

[1]. Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2003. Giáo trình Triết học Mác-Lênin. Hà Nội Nxb Chính trị Quốc gia.

146.32/Gi108/2003 (50 bản: HK019088)

[2]. Bộ môn Triết học. 2004. Đề cương bài giảng Triết học Mác – Lênin. Lưu hành nội bộ.(Đang bổ sung)

[3]. Bộ môn Triết học. 2006. Tài liệu hướng dẫn học tập Triết học. Lưu hành nội bộ. (Đang bổ sung)

[4]. Đảng Cộng sản Việt Nam. 2016. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII. Hà Nội: Nxb Chính trị Quốc gia. (Đang xử lý)


 1. Những Nguyên Lý Cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin 2


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy chính

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014). Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. NXB Chính trị Quốc gia

335.43/Gi108/2016 (5 bản: MD069865)

 • Tài liệu tham khảo

[1] Bộ giáo dục và Đào tạo (2006). Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin. NXB Chính trị Quốc gia.

335.412/B450/2008 (10 bản: MD059481)

[2] Bộ giáo dục và đào tạo (2006). Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học. NXB Chính trị Quốc gia.335.43/Gi108/2008 (20 bản: MD059496)

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2012). Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. NXB Chính trị Quốc gia.335.43/Gi108/2016 (5 bản: MD069865)

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2013). Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. NXB Chính trị Quốc gia.335.43/Gi108/2016 (5 bản: MD069865)
 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh


 • Giáo trình/Tài liệu giảng dạy chính

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2012), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb: Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

335.4346/Gi108/2013 (4 bản: MD020776)

[2] Hội đồng Lý luận Trung tương (2012), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB: Chính trị Quốc gia, Hà Nội. .(Đang bổ sung) • Tài liệu tham khảo

1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Các Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc từ đại hội VI – XII, NXB: Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

324.2597075/Đ107

[2] Võ Nguyên Giáp (chủ biên, 2000), Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam, Nxb: Chính trị Quốc gia, Hà Nội. (Đang xử lý)

[3] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, 15 tập, NXB: Chính trị Quốc gia, Hà Nội. (Đang xử lý)

[4] Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên, 2008), Một số chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB: Lý luận Chính trị, Hà Nội. (Đang bổ sung)

[5] Nguyễn Bá Linh (2004), Chủ tịch Hồ Chí Minh những cống hiến về lý luận và thực tiễn vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trong thế kỷ XX, NXB: Công an Nhân dân, Hà Nội.

324.2075092 / L312 /2005 (3 bản:MD056841)

[6] Song Thành (2005), Hồ Chí Minh nhà tư tưởng lỗi lạc, NXB: Lý luận Chính trị, Hà Nội. (Đang bổ sung)


 1. Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam


 • Giáo trình/tài liệu giảng dạy chính

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2015. Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia.

324.2597075/Gi108/2013 (4 bản: MD030887)

 • Tài liệu tham khảo

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam. 2011. Văn kiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng lần thứ XI. Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia.

324.2597075/Đ107

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam. 2016. Văn kiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng lần thứ XII. Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia. (Đang xử lý)

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam. 2015. Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiển qua 30 năm đổi mới (1986 – 2016). Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia. 324.25970755/ B108/2005 (2 bản: TK01467)

[4] Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. 1999. Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Hà Nội. NXB Chính trị Quốc gia.324.2597075/Gi108/2008 (10 bản: MD014013)
 1. Tiếng Anh 1


 • Giáo trình/tài liệu giảng dạy chính

[1] Hughes, J., Stephenson, H., & Dummett, P. (2014). Life Elementary. UK: National Geographic Learning.

428.24/ L716-A2/2014 (10 bản: MD066932)

 • Tài liệu tham khảo

[1] Buzan, T. (2008). The Speed Reading Book. TPHCM: Nhà Xuất bản Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh.

428.43/ B917/2008 (2 bản: MD061712)

[2] Cook, A. (2000). American Accent Training. NY: Barron’s. (Đang bổ sung)

[3] Cunningham, S., Moor, P. & Carr, J.C. (2005). New Cutting Edge Pre- Intermediate – Student’s Book. UK: Pearson Education Ltd.

428.24 /N532/pre-inter (3 bản: MD023630)

[4] Kolln, M., & Funk, R. (2012). Understanding English Grammar (9th edition). Oxford: OUP. (Đang bổ sung)

[5] Thomson, A. J., & Martinet, A. V. (1986). A Practical English Grammar Exercises (3rd edition). Hong Kong: Oxford University Press.

425 /T482/T1(1 bản : MD034678); 425 /T482/T2 (1 bản :MD034679)
 1. tải về 123.38 Kb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương