ĐẠi học quốc gia hà NỘI


TRUYỆN THƠ ĐÔNG NAM Á Southeast Asian Narrative Versetải về 2.23 Mb.
trang53/57
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích2.23 Mb.
#4175
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   57

TRUYỆN THƠ ĐÔNG NAM Á

Southeast Asian Narrative Verse


(French Poetry: Some issues of theory)

 1. Mã học phần: LIT3037

 2. Số tín chỉ: 2

 3. Học phần tiên quyết: LIT 3014 Văn học khu vực Đông Nam Á và Đông Bắc Á

 4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

 5. Giảng viên

  1. Họ và tên: Trần Thúc Việt

 • Chức danh: Giảng viên chính

 • Học vị: Cử nhân

 • Nơi công tác: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội

5.2. Họ và tên: Nguyễn Phương Liên

 • Chức danh: Giảng viên

 • Học vị: Tiến sĩ

 • Nơi công tác: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội

  1. Trần Thị Thục

 • Chức danh: Giảng viên

 • Học vị: Thạc sĩ

 • Nơi công tác: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội

 1. Mục tiêu của học phần (Kiến thức, Kỹ năng, Thái độ)
 • Kiến thức:


  • Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về truyện thơ, một thể loại văn học hàng đầu mang tính chất loại hình của văn học khu vực Đông Nam Á. Người học hiểu được bản chất của truyện thơ từ nguồn gốc cho đến đặc trưng thể loại, từ nội dung tư tưởng cho đến cấu trúc nghệ thuật.
 • Kĩ năng:


  • Người học có kỹ năng thống kê, phân loại, phân tích truyện thơ vốn rất phong phú và đa dạng ở Đông Nam Á, từ đó có thể so sánh truyện thơ với các thể loại văn học khác ở khu vực trên 2 bình diện tự sự và trữ tình, định vị truyện thơ trong dòng chảy của văn học khu vực Đông Nam Á.
 • Thái độ:


  • Trân trọng di sản văn học truyền thống hết sức đặc sắc ở khu vực, từ đó có ý thức sưu tầm, giới thiệu truyện thơ khu vực. Người học có thái độ khách quan, khoa học, lịch sử biện chứng để bác bỏ quan niệm coi thường thể loại “nôm na là cha mánh qué”.

 1. Chuẩn đầu ra của học phần (Kiến thức, Kỹ năng, Thái độ)
 • Kiến thức:


Người học hiểu được bản chất của truyện thơ từ nguồn gốc cho đến đặc trưng thể loại, từ nội dung tư tưởng cho đến cấu trúc nghệ thuật của thể loại truyện thơ, một thể loại văn học hàng đầu mang tính chất loại hình của văn học khu vực Đông Nam Á.
 • Kĩ năng:


  • Người học có kỹ năng thống kê, phân loại, phân tích truyện thơ vốn rất phong phú và đa dạng ở Đông Nam Á, từ đó có thể so sánh truyện thơ với các thể loại văn học khác ở khu vực trên 2 bình diện tự sự và trữ tình, định vị truyện thơ trong dòng chảy của văn học khu vực Đông Nam Á.
 • Thái độ:


  • Người học trân trọng di sản văn học truyền thống hết sức đặc sắc ở khu vực, từ đó có ý thức sưu tầm, giới thiệu truyện thơ khu vực. Người học có thái độ khách quan, khoa học, lịch sử biện chứng.

 1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

 1. Trần Thúc Việt, Truyện thơ một số nước Đông Nam Á - Nguồn gốc và đặc trưng thể loại. Tập bài giảng. Tư liệu khoa Văn học

 2. Võ Quang Nhơn. Truyện thơ với sự hình thành và phát triển của văn hoá dân tộc Lào. Tìm hiểu lịch sử – văn hoá nước Lào (Tập II) NXB KHXH,1981.

 3. Vũ Tuyết Loan. Riêm Kê và Tum Tiêu trong văn học Cămpuchia. NXB Văn học, 1992.

 4. Kiều Thu Hoạch. Truyện Nôm – Nguồn gốc và bản chất thể loại. NXB KHXH, 1993.

 1. Tóm tắt nội dung học phần:

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về truyện thơ khu vực chủ yếu là truyện thơ bác học từ góc nhìn thể loại với 3 nội dung chính: Sự hình thành truyện thơ Đông Nam Á (những tiền đề về lịch sử, nguồn gốc đề tài, các nhóm truyện thơ) và vị trí các truyện thơ trong các nền văn học dân tộc ở khu vực Đông Nam Á; Những đặc trưng cơ bản của truyện thơ Đông Nam Á (tính tự sự và tính trữ tình, dân gian và bác học); Truyện thơ với các thể loại văn học khác (tìm hiểu tính “lưỡng thể” của truyện thơ và định vị truyện thơ trong dòng chảy văn học dân tộc.)


 1. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1: Khái quát về truyện thơ và vai trò, vị trí của truyện thơ trong nền văn học khu vực Đông Nam Á.


1.1. Khái quát về truyện thơ.

1.2. Vai trò, vị trí của truyện thơ.


Chương 2: Nguồn gốc truyện thơ Đông Nam Á


2.1. Nguồn gốc lịch sử.

2.1.1. Thời gian xuất hiện truyện thơ

2.1.2. Những tiền đề của sự ra đời truyện thơ.

2.2. Nguồn gốc đề tài cốt truyện.

2.2.1. Vấn đề phân loại truyện thơ.

2.2.2. Phân loại nguồn gốc đề tài.


Chương 3: Đặc trưng cơ bản của truyện thơ Đông Nam Á


3.1. Tính tự sự.

3.1.1. Khái niệm về tự sự.

3.1.2. Miêu tả chi tiết trong truyện thơ.

3.1.3. Kết cấu – cốt truyện.

3.1.4. Nhân vật và hệ thống nhân vật trong truyện thơ.

3.2. Tính trữ tình.

3.2.1. Khái niệm về trữ tình.

3.2.2. Ngôn ngữ

3.2.3. Thể thơ

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TIẾP NHẬN THƠ ĐƯỜNG TẠI VIỆT NAM

Reception of Tang Poetry in Vietnam


( (French ry: SReRE issues of theory)

 1. Mã học phần: LIT3034

 2. Số tín chỉ: 2

 3. Học phần tiên quyết: LIT3053 Văn học Trung Quốc

 4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

 5. Giảng viên (Họ và tên, Chức danh, Học vị, Đơn vị công tác)

  1. Giảng viên thứ nhất:

- Họ và tên: Phạm Ánh Sao

- Chức danh: Giảng viên

- Học vị: Thạc sĩ

- Nơi công tác: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội5.2. Giảng viên thứ hai:

- Họ và tên: Nguyễn Thu Hiền

- Chức danh: Giảng viên

- Học vị: Tiến sĩ- Nơi công tác: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học

 1. Mục tiêu của học phần (Kiến thức, Kỹ năng, Thái độ)
 • Kiến thức:


  • Trên nền tảng tri thức có tính hệ thống về Văn học Trung Quốc từ cổ đại đến đời Đường và trên cơ sở nhận thức mới về văn học sử, cũng như dựa vào thành tựu của văn học so sánh, môn học trang bị những tri thức cơ bản về giao lưu văn hóa và tiếp biến văn học giữa hai dân tộc Trung – Việt, từ đó hoàn thiện bức tranh nhiều màu về văn học sử, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy giao lưu văn hóa và tiếp biến văn học trong tình hình hội nhập của nước ta hiện nay.
 • Kỹ năng:


  • Có thể vận dụng phương pháp luận và phương pháp của mỹ học tiếp nhận trong việc nghiên cứu tiếp nhận Đường thi ở Việt Nam để mở rộng đi sâu nghiên cứu tiếp nhận văn học Trung Quốc nói chung ở Việt Nam; từ đó xác lập và hoàn thiện phương pháp nghiên cứu và bức tranh tiếp nhận văn học Trung Quốc tại Việt Nam.

  • Có thể sử dụng tri thức về tiếp nhận thơ Đường tại Việt Nam và trên cơ sở của những gợi ý từ những cách diễn dịch khác nhau về Đường thi để ngược trở lại đề xuất những cách diễn dịch mới về đối tượng tiếp nhận.
 • Thái độ:


  • Tôn trọng, yêu mến đối với thành tựu văn hóa và văn học của Trung Quốc, từ đó có thái độ khách quan, khoa học trong nhận định đánh giá.

  • Tự hào và tự tin về khả năng tiếp biến một cách sáng tạo của ông cha ta trong việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu cho văn hóa Việt Nam. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm để xử lý đúng đắn và khoa học vấn đề giao lưu quốc tế trong tình hình hiện nay.

 1. Chuẩn đầu ra của học phần (Kiến thức, Kỹ năng, Thái độ)
 • Kiến thức:


  • Trên nền tảng tri thức có tính hệ thống về Văn học Trung Quốc từ cổ đại đến đời Đường và trên cơ sở nhận thức mới về văn học sử, cũng như dựa vào thành tựu của văn học so sánh, môn học trang bị những tri thức cơ bản về giao lưu văn hóa và tiếp biến văn học giữa hai dân tộc Trung – Việt, từ đó hoàn thiện bức tranh nhiều màu về văn học sử, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy giao lưu văn hóa và tiếp biến văn học trong tình hình hội nhập của nước ta hiện nay.
 • Kỹ năng:


  • Có thể vận dụng phương pháp luận và phương pháp của mỹ học tiếp nhận trong việc nghiên cứu tiếp nhận Đường thi ở Việt Nam để mở rộng đi sâu nghiên cứu tiếp nhận văn học Trung Quốc nói chung ở Việt Nam; từ đó xác lập và hoàn thiện phương pháp nghiên cứu và bức tranh tiếp nhận văn học Trung Quốc tại Việt Nam.

  • Có thể sử dụng tri thức về tiếp nhận thơ Đường tại Việt Nam và trên cơ sở của những gợi ý từ những cách diễn dịch khác nhau về Đường thi để ngược trở lại đề xuất những cách diễn dịch mới về đối tượng tiếp nhận.
 • Thái độ:


  • Tôn trọng, yêu mến đối với thành tựu văn hóa và văn học của Trung Quốc, từ đó có thái độ khách quan, khoa học trong nhận định đánh giá.

  • Tự hào và tự tin về khả năng tiếp biến một cách sáng tạo của ông cha ta trong việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu cho văn hóa Việt Nam. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm để xử lý đúng đắn và khoa học vấn đề giao lưu quốc tế trong tình hình hiện nay.

 1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Nội dung kiểm tra, đánh giá

Hình thức kiểm tra, đánh giá

Phần trăm điểm

9.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên:
Tinh thần, thái độ học tập (đi học, chuẩn bị bài, nghe giảng…)

- Điểm danh

- Kiểm tra chuẩn bị bài

- Quan sát trên lớp

- Làm bài tập

- Kết quả tự học


20%

(2 điểm)


9.2. Kiểm tra đánh giá định kì:
Kiểm tra giữa môn

Bài viết 60 phút tại lớp

20%

(2điểm)


Thi hết môn


Áp dụng 1 trong 2 hình thức: thi viết hoặc làm tiểu luận.

60%

(6 điểm)


Kết quả môn học
100%

(10 điểm)
 1. Giáo trình bắt buộc:

 1. Nhiều người dịch: Lịch sử văn học Trung Quốc (Quyển 1,2). Tài liệu tham khảo của Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, hiện lưu giữ tại Phòng Tư liệu Khoa Văn học và Thư viện Trường). [Nguyên bản tiếng Trung: Viên Hành Bái tổng chủ biên - Trung Quốc văn học sử, quyển 1, 2 (4 quyển); Cao đẳng Giáo dục Xuất bản xã (Bắc Kinh), xuất bản lần thứ nhất năm 1999, in lần thứ 8 năm 2002.]

 2. Nguyễn Khắc Phi, Trương Chính: Văn học Trung Quốc (Đã được Hội đồng thẩm định sách của Bộ Giáo dục giới thiệu làm sách dùng chung cho các trường đại học sư phạm), Tập một, Nxb Giáo dục, H.1987.

 3. I.P ILIN và E.A TZURGANOVA chủ biên: Các khái niệm và thuật ngữ của các trường phái nghiên cứu văn học ở Tây Âu và Hoa Kỳ thế kỷ 20. Đào Tuấn Ảnh, Trần Hồng Vân, Lại Nguyên Ân dịch, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, H.2003, trang 91-145.

 1. Tóm tắt nội dung học phần:

Môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành – học phần tự chọn. Trên cơ sở tri thức lý thuyết về văn học so sánh và mỹ học tiếp nhận, trên cơ sở bối cảnh giao lưu văn hóa – văn học giữa hai dân tộc Trung - Việt, môn học mở rộng và đi sâu tìm hiểu quá trình, nội dung, đặc điểm và phương thức tiếp nhận thơ Đường ở Việt Nam v.v; từ đó ở một khía cạnh, vừa nhận biết đặc sắc của thơ Đường và ảnh hưởng của nó đối với văn hóa văn học Việt Nam; đồng thời ở một khía cạnh đặc biệt khác là lý giải nguyên do của việc tiếp nhận Đường thi nói riêng và văn học Trung Quốc nói chung, nhận thức được thái độ tiếp nhận, năng lực tiếp biến sáng tạo thành tựu văn hóa văn học Trung Quốc của ông cha ta, góp phần khám phá quy luật phát triển của văn học cổ trung đại Việt Nam trong quan hệ với văn học cùng loại hình của khu vực.

 1. Nội dung chi tiết học phần:

11.1. Mỹ học tiếp nhận và khả năng ứng dụng nghiên cứu


5.1.1. Mỹ học tiếp nhận:

5.1.2. Khả năng ứng dụng nghiên cứu:


11.2. Phác họa bối cảnh giao lưu văn hóa, văn học Trung - Việt


5.2.1. Bối cảnh giao lưu văn hóa:

5.2.2. Bối cảnh giao lưu văn học:

5.2.3. Nguyên do của việc tiếp nhận thơ Đường tại Việt Nam:

11.3. Quá trình tiếp nhận Đường thi tại Việt Nam


5.3.1. Về thời điểm tiếp nhận:

5.3.2. Quá trình tiếp nhận:


11.4. Nội dung và phương thức tiếp nhận Đường thi tại Việt Nam


5.4.1. Tiếp nhận quan niệm văn học và tư duy thẩm mỹ:

5.4.2. Tiếp nhận thể loại, thể tài:

5.4.3. Tiếp nhận ngôn ngữ văn học:

5.4.4. Tiếp nhận kiểu mẫu tác gia - tác phẩm:


11.5. Đặc điểm tiếp nhận Đường thi tại Việt Nam


5.5.1. Mô phỏng:

5.5.2. Sáng tạo:


11.6. Tiếp nhận Đường thi tại Việt Nam - các hướng khảo sát chính (qua nguồn tư liệu thành văn ở Việt Nam)


5.6.1. Khảo sát qua sách giáo khoa phổ thông

5.6.2. Khảo sát qua dịch phẩm thơ Đường

5.6.3. Khảo sát qua các công trình biên soạn và khảo cứu về văn học Trung Quốc

5.6.4. Khảo sát qua tác phẩm văn học
tải về 2.23 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   57
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương