ĐẠi học quốc gia hà NỘI


NGUYỄN TRÃI VÀ NGUYỄN DU TRONG LỊCH SỬ VĂN HỌC VIỆT NAMtải về 2.23 Mb.
trang50/57
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích2.23 Mb.
#4175
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   57

NGUYỄN TRÃI VÀ NGUYỄN DU TRONG LỊCH SỬ VĂN HỌC VIỆT NAM

Nguyen Trai and Nguyen Du in the History of Vietnamese Literature


 1. Mã học phần: LIT3049

 2. Số tín chỉ: 2

 3. Học phần tiên quyết: LIT 3050 Văn học Việt Nam từ nửa cuối thế kỉ 18 – thế kỉ 19

 4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

 5. Giảng viên

 • Họ và tên: Trần Nho Thìn

 • Chức danh: Phó Giáo sư

 • Học vị: Tiến sĩ

 • Nơi công tác: Khoa Văn học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội

 1. Mục tiêu của học phần

* Kiến thức:

Sau khi học, sinh viên sẽ:

- Nắm được những kiến thức cơ bản, hệ thống về hai tác giả quan trọng hàng đầu của lịch sử văn học Việt Nam thời trung đại ( từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX).

-Nắm vững phương pháp nghiên cứu so sánh hai tác giả khác nhau, thuộc hai giai đoạn văn học khác nhau, chỉ ra những nét tương đồng và nhất là những nét khác biệt giữa hai tác giả, cắt nghĩa nguyên nhân lịch sử - xã hội đã qui định sự khác biệt, trên cơ sở đó xác định những đóng góp riêng của mỗi tác giả cho lịch sử văn học dân tộc.

- Tổng kết qui luật vận động của văn học trung đại thông qua phân tích so sánh hai tác giả, bước đầu khái quát đặc trưng loại hình của văn học trung đại.

* Kĩ năng

- Nắm vững và vận dụng được những tri thức cơ bản về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Trãi và Nguyễn Du.

- Nhớ và thuộc ( nếu là thơ) một số tác phẩm tiêu biểu của hai tác giả.

- Có thể vận dụng phương pháp nghiên cứu so sánh hai tác giả văn học trong nghiên cứu văn học.* Thái độ

- Trân trọng và biết khai thác, phát triển di sản văn chương của hai tác giả. 1. Chuẩn đầu ra của học phần (Kiến thức, Kỹ năng, Thái độ)

* Kiến thức:

- Nắm được những kiến thức cơ bản, hệ thống về hai tác giả quan trọng hàng đầu của lịch sử văn học Việt Nam thời trung đại ( từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX).

-Nắm vững phương pháp nghiên cứu so sánh hai tác giả khác nhau, thuộc hai giai đoạn văn học khác nhau, chỉ ra những nét tương đồng và nhất là những nét khác biệt giữa hai tác giả, cắt nghĩa nguyên nhân lịch sử - xã hội đã qui định sự khác biệt, trên cơ sở đó xác định những đóng góp riêng của mỗi tác giả cho lịch sử văn học dân tộc.

- Tổng kết qui luật vận động của văn học trung đại thông qua phân tích so sánh hai tác giả, bước đầu khái quát đặc trưng loại hình của văn học trung đại.* Kĩ năng

- Nắm vững và vận dụng được những tri thức cơ bản về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Trãi và Nguyễn Du.

- Nhớ và thuộc ( nếu là thơ) một số tác phẩm tiêu biểu của hai tác giả.

- Có thể vận dụng phương pháp nghiên cứu so sánh hai tác giả văn học trong nghiên cứu văn học.* Thái độ

- Trân trọng và biết khai thác, phát triển di sản văn chương của hai tác giả. 1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Nội dung kiểm tra,

đánh giá


Hình thức kiểm tra, đánh giá

Phần trăm

điểm


1. Tinh thần, thái độ học tập (đi học, chuẩn bị bài, nghe giảng, phát biểu…)

- Điểm danh

- Kiểm tra chuẩn bị bài

- Quan sát trên lớp

10% (1 điểm)


2. Bài tập và seminnar- Bài tập tại lớp và bài tập về nhà

-Thuyết trình và thảo luận


10% (1 điểm)


3. Kiểm tra giữa kìBài viết trong 50 phút tại lớp dưới hình thức như thi cuối môn học

20% (2điểm)


4. Thi hết môn
Có thể áp dụng 3 hình thức: thi vấn đáp, thi viết hay viết tiểu luận

60% (6 điểm)5. Kết quả môn học
100% (10 điểm)
 1. Giáo trình bắt buộc:

- Tác phẩm của Nguyễn Trãi và Nguyễn Du in trong Nguyễn Trãi toàn tập tân biên Nguyễn Du toàn tập, Trung tâm nghiên cứu Quốc học – Nhà xuất bản Văn học.

-Đinh Gia Khánh, Bùi Duy Tân, Mai Cao Chương, Văn học Việt Nam thế kỷ X- đầu thế kỷ XVIII, Nxb Giáo dục, tái bản nhiều lần.

-Nguyễn Lộc: Văn học Việt Nam nửa sau thế kỷ XVIII - thế kỷ XIX, Nxb Giáo dục, tái bản nhiều lần từ 1978 đến 2006.

- Trần Đình Hượu (1998): Nho giáo và văn học Việt Nam trung cận đại , Nxb Giáo dục.

- Trần Đình Sử, Thi pháp văn học trung đại, Nxb Giáo dục tái bản nhiều lần.

- Trần Ngọc Vương (1995, 1999): Loại hình học tác giả văn học – Nhà Nho tài tử và văn học Việt Nam. Nxb Giáo dục, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Trần Ngọc Vương ( 1997, 1998, 1999) Văn học Việt Nam dòng riêng giữa nguồn chung. Nxb Giáo dục, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Trần Nho Thìn (2003) Văn học Việt Nam từ góc nhìn văn hoá, Nxb Giáo dục.

- Trần Ngọc Vương (chủ biên 2007) Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX, Nxb Giáo dục.


 1. Tóm tắt nội dung học phần:

Cơ sở lý luận của việc nghiên cứu so sánh hai tác giả; phân tích những nét đặc trưng tiêu biểu về thi pháp tác giả của Nguyễn Trãi và Nguyễn Du, hai tác giả tiêu biểu của hai giai đoạn lớn trong tiến trình văn học trung đại; cắt nghĩa cơ sở lịch sử xã hội, văn hóa đã chi phối và qui định sự giống nhau và khác nhau đó; từ điểm nhìn so sánh hai tác giả, khái quát qui luật vận động của văn học trung đại.

 1. Nội dung chi tiết học phần:

* Nội dung cốt lõi:

- Cơ sở lý luận của việc nghiên cứu so sánh hai tác giả Nguyễn Trãi và Nguyễn Du: hai ông đều là tác giả thuộc phạm trù văn học trung đại, đều sáng tác bằng cả chữ Hán và chữ Nôm nhưng sống và sáng tác trong hai giai đoạn lịch sử khác nhau, trong bối cảnh chính trị, văn hóa khác nhau; có thân phận chính trị, văn hóa khác nhau; tiếp nhận những kinh nghiệm nghệ thuật khác nhau (kể cả nhân tố nội sinh và ngoại sinh). Phương pháp: coi văn bản tác phẩm là đối tượng trung tâm, các nhân tố lịch sử xã hội chỉ được liên hệ trong chừng mực tối cần thiết để cắt nghĩa văn bản. Chọn hệ thống vấn đề so sánh: hệ thống các vấn đề thuộc thi pháp tác giả. Nói chung, kết hợp chủ nghĩa hình thức, tiếp cận văn hóa học và phân tích xã hội học.

- Các vấn đề đặt ra trong lịch sử nghiên cứu Nguyễn Trãi và Nguyễn Du. Đối với Nguyễn Trãi, vấn đề “tu kỉ trị nhân” và quan niệm nhân cách, vấn đề nhân nghĩa ( nho hay không nho ?), vấn đề “đối ngoại” (chống xâm lược) và vấn đề “quốc nội”, lý tưởng xã hội, thể thơ thất ngôn xen lục ngôn. Đối với Nguyễn Du, vấn đề chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa nhân đạo, xu hướng chủ tình, con người tài tử, nhân vật phụ nữ, thế giới nhân vật trong thơ chữ Hán, truyện thơ và kinh nghiệm phân tích tâm lý. So sánh hai tác giả về phương diện thi pháp: quan niệm về con người, quan niệm về xã hội, không gian và thời gian nghệ thuật, hệ thống thể loại và ngôn ngữ, quan niệm văn học. Xu hướng lý tưởng ở Nguyễn Trãi và xu hướng hiện thực ở Nguyễn Du trong quan niệm về con người, xã hội, thể hiện qua hình tượng không gian và thời gian, quan niệm văn học, ngôn ngữ.

- Cắt nghĩa sự khác nhau bằng nhân tố lịch sử xã hội. Vận mệnh của nhà nước phong kiến VN trong mỗi giai đoạn lịch sử có khác nhau; những vấn đề lịch sử đặt ra trong mỗi giai đoạn là khác nhau; thân phận chính trị, nhận thức và kinh nghiệm lịch sử của mỗi tác giả khác nhau; kinh nghiệm nghệ thuật và quan niệm văn học ở mỗi tác giả khác nhau; giao lưu văn hóa Việt- Trung ở mỗi giai đoạn khác nhau cũng có ảnh hưởng khác nhau đối với Nguyễn Trãi và Nguyễn Du.

- Khái quát qui luật vận động của tiến trình văn học trung đại qua phân tích, so sánh Nguyễn Trãi và Nguyễn Du: thế hệ Nguyễn Trãi xây dựng hệ thống quan niệm lý tưởng về xã hội, về con người, xây dựng nền văn học dân tộc, thế hệ Nguyễn Du trên kinh nghiệm thực tế, kiểm nghiệm và điều chỉnh hệ thống quan niệm này. Với Nguyễn Trãi, nổi bật là tính lý tưởng của các quan niệm về xã hội Nghiêu Thuấn, về vai trò của nhân nghĩa đối với sự nghiệp của người lãnh đạo, về nhân cách nhà nho; với Nguyễn Du, nổi bật là tính hiện thực của quan niệm về xã hội, về nhân cách, là sự tỉnh mộng để trở về với hiện thực.

* Nội dung liên quan gần (nên biết)

Người học cần có những kiến thức về một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu cùng giai đoạn với Nguyễn Trãi và Nguyễn Du, nắm được lịch sử các cách trình bày tiến trình văn học trung đại và các quan điểm về phân kỳ văn học trung đại.

* Nội dung liên quan xa (có thể biết)

- Người học cần có kiến thức cần thiết về các học thuyết triết học- đạo đức-tôn giáo như Nho- Phật- Đạo và quá trình truyền nhập vào Việt Nam.
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN


tải về 2.23 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   57
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương