ĐẠi học quốc gia hà NỘItải về 2.23 Mb.
trang4/57
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích2.23 Mb.
#4175
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH


1. Thông tin về giảng viên
2. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Mã học phần:

- Số tín chỉ: 02

- Học phần: + Bắt buộc: 

+ Lựa chọn:

- Các học phần tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.

- Các học phần kế tiếp:

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết: 20 giờ

+ Thảo luận: 08 giờ

+ Thực tế: 02 giờ3. Mục tiêu của học phần

3.1. Mục tiêu chung của học phần

Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ:

- Về kiến thức:

+ Nắm được khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Nắm được phương pháp và phương pháp luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc nhận thức và giải quyết các vấn đề lí luận và thực tiễn của dân tộc và nhân loại.

+ Hiểu được những giá trị khoa học, cách mạng, nhân văn trong cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Hiểu được một cách có hệ thống nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và cách mạng nước ta.

- Về kỹ năng:

+ Rèn luyện năng lực tư duy lí luận.

+ Có kỹ năng làm việc cá nhân và làm việc nhóm trong việc nghiên cứu, phân tích các tác phẩm lí luận của Hồ Chí Minh và kỹ năng trình bày, thuyết trình một số vấn đề lý luận.

+ Có kỹ năng vận dụng lí luận, phương pháp và phương pháp luận của Hồ Chí Minh để nghiên cứu, phân tích các vấn đề chính trị, xã hội của Việt Nam và thế giới.

- Về thái độ:

+ Góp phần củng cố trong sinh viên lòng tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; nâng cao lòng tự hào dân tộc và tình cảm đối với Đảng, với Bác Hồ; xác lập ý thức trách nhiệm và thái độ tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+ Góp phần đào tạo sinh viên trở thành những con người có phẩm chất đạo đức mới, có lý tưởng và phong cách sống trong sáng, có thế ứng xử đáp ứng được yêu cầu của một xã hội đang trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.3.2. Mục tiêu chi tiết của học phần

Mục tiêu

Nội dung

Bậc 1

(Nhớ)

Bậc 2

(Hiểu)

Bậc 3

(Phân tích, đánh giá)

Nội dung 1

- Giới thiệu về học phần

- Xem phim tư liệu về Hồ Chí Minh

I.A.1. Khái quát nội dung và yêu cầu cơ bản của môn học.


I.B.1. Khái quát về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh.


Nội dung 2

Chương mở đầu

II.A.1. Định nghĩa và hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh.

II.A.4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh.

II.B.1. Cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh.

II.B.2. Vị trí, vai trò của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống các môn lý luận chính trị.

II.C.1. Ý nghĩa của việc học tập môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sinh viên.
Nội dung 3

Chương 1

III.A.1. Các cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.

III.A.2. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh trong từng thời kỳ hình thành và phát triển.

III.B.1. Phương pháp kế thừa biện chứng của Hồ Chí Minh đối với các giá trị tư tưởng - văn hóa của dân tộc và nhân loại.

III.B.2. Vai trò của phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh đối với sự hình thành tư tưởng của Người.

III.B.3. Sự phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh qua các thời kỳ.


III.C.1. Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với dân tộc và nhân loại.
Nội dung 4

Chương 2

IV.A.1. Các luận điểm và quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc.

IV.A.2. Các luận điểm và quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.

IV.B.1. Những đóng góp về lý luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh trong việc giải quyết vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc.IV.C.1. Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc.

IV.C.2. Ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc.


Nội dung 5

Chương 3

V.A.1. Các luận điểm và quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

V.A.2. Các luận điểm và quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về con đường, biện pháp quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

V.B.1. Những đóng góp về lý luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh trong việc giải quyết vấn đề chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.


V.C.1. Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

V.C.2. Ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.


Nội dung 6

Chương 4

VI.A.1. Các luận điểm và quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam.

VI.A.2. Các luận điểm và quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh.

VI.B.1. Những đóng góp về lý luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh đối với sự ra đời, tồn tại và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam.


VI.C.1. Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam.

VI.C.2. Ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam.


Nội dung 7

Chương 5

VII.A.1. Các luận điểm và quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.

VII.A.2. Các luận điểm và quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế.

VII.B.1. Những đóng góp về lý luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh đối với sự ra đời, tồn tại và phát triển của khối đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.VII.C.1. Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.

VII.C.2. Ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.


Nội dung 8

Chương 6

VIII.A.1. Các luận điểm và quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về dân chủ.

VIII.A.2. Các luận điểm và quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân.

VIII.B.1. Những đóng góp về lý luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh trong việc giải quyết vấn đề dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân.


VIII.C.1. Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân.

VIII.C.2. Ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân.


Nội dung 9

Chương 7

IX.A.1. Các luận điểm và quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa.

IX.A.2. Các luận điểm và quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về đạo đức.

IX.A.3. Các luận điểm và quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới.


IX.B.1. Những đóng góp về lý luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh trong lĩnh vực văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới.


IX.C.1. Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới.

IX.C.2. Ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới.


Nội dung 10

Tổng hợp kiến thức môn học

Thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh

IX.A.1. Hệ thống luận điểm, quan điểm của Hồ Chí Minh.IX.B.1. Trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc học tập, vận dụng, bổ sung và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay.


IX.C.1. Cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam.4. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về:

- Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về một số vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, bao gồm vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; chủ nghĩa xã hội ở và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam; đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; đạo đức, văn hóa và xây dựng con người mới.

- Những đóng góp về lý luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam.

5. Nội dung chi tiết học phần

CHƯƠNG MỞ ĐẦU: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHI. Đối tượng nghiên cứu

1. Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh

2. Đối tượng của học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh

3. Mối quan hệ của học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh với học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt NamII. Phương pháp nghiên cứu

1. Cơ sở phương pháp luận

2. Các phương pháp cụ thể

III. Ý nghĩa của việc học tập môn học đối với sinh viên

1. Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác

2. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHI. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Cơ sở khách quan

2. Nhân tố chủ quan

II. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Thời kỳ trước 1911: Hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước

2. Thời kỳ 1911-1920: Tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc

3. Thời kỳ 1921-1930: Hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam

4. Thời kỳ 1930-1945: Vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng

5. Thời kỳ 1945-1969: Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, hoàn thiệnIII. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường giải phóng và phát triển dân tộc

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển thế giới

CHƯƠNG 2: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘCI. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc

1. Vấn đề dân tộc thuộc địa

2. Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp

II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc

1. Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc

2. Giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản

3. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo

4. Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc

5. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc

6. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường cách mạng bạo lực

Kết luận

CHƯƠNG III: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAMI. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

1. Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

2. Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã hội ở Việt NamII. Con đường, biện pháp quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

1. Con đường

2. Biện pháp

Kết luận

CHƯƠNG IV: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMI. Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam

1. Về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

2. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam

3. Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam

4. Quan niệm về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền

II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh

1. Xây dựng Đảng - quy luật tồn tại và phát triển của Đảng

2. Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam

Kết luận

CHƯƠNG V: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾI. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

1. Vị trí, vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng

2. Nội dung của đại đoàn kết dân tộc

3. Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộcII. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế

1. Sự cần thiết xây dựng đoàn kết quốc tế

2. Nội dung và hình thức đoàn kết quốc tế

Kết luận

CHƯƠNG VI: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ VÀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂNI. Quan niệm của Hồ Chí Minh về dân chủ

1. Quan niệm về dân chủ

2. Thực hành dân chủ

II. Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân

1. Xây dựng Nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động

2. Sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước

3. Xây dựng Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ

4. Xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả

Kết luận

CHƯƠNG VII: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚII. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa

1. Khái niệm văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh

2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về các vấn đề chung của văn hóa

3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực chính của văn hóaII. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

1. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

2. Sinh viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

III. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới

1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người

2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược “trồng người”

Kết luận

6. Học liệu

6.1. Học liệu bắt buộc (HLBB)

1. Đề cương môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh do Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2012), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh(Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), Nxb. CTQG, Hà Nội.

6.2. Học liệu tham khảo (HLTK)

3. Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh do Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn các giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ đạo biên soạn. Nxb CTQG, H., 2003.

4. Tập trích tác phẩm của Hồ Chí Minh do Bộ môn Khoa học Chính trị, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội biên soạn.

5. Trần Văn Giàu (1997), Sự hình thành về cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh. Nxb CTQG, Hà Nội.

6. Võ Nguyễn Giáp (2000), Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam. Nxb CTQG, Hà Nội.

7. Phạm Văn Đồng (1998), Những nhận thức cơ bản về Tư tưởng Hồ Chí Minh. NXB CTQG, Hà Nội.

8. Phan Ngọc Liên, Nghiêm Văn Thái (1993), Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội I-Viện TTKHXH, Hà Nội.

9. Song Thành (2005), Hồ Chí Minh - Nhà tư tưởng lỗi lạc. NXB LLCT, Hà Nội.

10. Song Thành (chủ biên, 2007): Hồ Chí Minh tiểu sử. Nxb CTQG, Hà Nội.

11. Song Thành (1997): Một số vấn đề phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu về Hồ Chí Minh. Nxb CTQG, Hà Nội.

12. Vũ Ngọc Khánh (1999), Minh triết Hồ Chí Minh, Nxb. VH-TT, Hà Nội.

13. Trịnh Nhu, Vũ Dương Ninh (1996), Về con đường giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh. Nxb CTQG, Hà Nội.

14. Furuta Motoo (1997), Hồ Chí Minh - giải phóng dân tộc và đổi mới. Nxb CTQG, Hà Nội.

15. Vũ Viết Mỹ (2003), Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nxb CTQG, Hà Nội.

16. Hoàng Trang- Phạm Ngọc Anh đồng chủ biên (2000), Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nxb LĐ, Hà Nội.

17. Mạch Quang Thắng (1997), Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản. Nxb CTQG, Hà Nội.

18. Phùng Hữu Phú (1995), Chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh. Nxb CTQG, Hà Nội.

19. Nguyễn Dy Niên (2002), Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Nxb CTQG, Hà Nội.

20. Nguyễn Đình Lộc (1998), Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân. Nxb CTQG, Hà Nội.

21. Thành Duy chủ biên (1996), Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức. NXB CTQG, Hà Nội.

22. Đặng Xuân Kỳ chủ biên (2005): Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển văn hóa và con người. NXB CTQG, Hà Nội.

23. http://www.cpv.org.vn

24. http://www.dangcongsan.vn

25. http://www.tapchicongsan.org.vn26. Phim tư liệu Hồ Chí Minh chân dung một con người.

7. Hình thức tổ chức dạy học

7.1. Lịch trình chung


Nội dung

Hình thức tổ chức dạy họchọc phần

Lên lớp

Thực hành, thí nghiệm, điền dã


Tự học

Lý thuyết

Thảo luận

Nội dung 1

2

0

0

0

Nội dung 2

2

1

0

0

Nội dung 3

2

1

0

0

Nội dung 4

2

1

0

0

Nội dung 5

2

1

0

0

Nội dung 6

2

1

0

0

Nội dung 7

2

1

0

0

Nội dung 8

2

1

0

0

Nội dung 9

4

1

0

0

Nội dung 10

0

0

0

0

Tổng số

20

8

2

0

30

7.2. Lịch trình cụ thể (15 tuần, mỗi tuần 02 giờ tín chỉ)

Hình thức

tổ chức dạy học

Thời gian, địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

Ghi chú

Tuần 1

Lý thuyết

2 giờ trên giảng đường

Nội dung 1

Tải xuống và nghiên cứu trước đề cương môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh từ mạng của ĐHQGHN.
Tuần 2

Lý thuyết

2 giờ trên giảng đường

Nội dung 2

- Đọc HL số 2, chương mở đầu.

- Xây dựng đề cương sơ lược chương mở đầu trước khi đến lớp.


Tuần 3

Lý thuyết

1 giờ trên giảng đường

Nội dung 3

- Đọc HL số 2-chương 1, số 4 (TL 7, 26, 41, 46, 48, 49, 50).

- Xây dựng đề cương sơ lược chương 1 trước khi đến lớp.


Tuần 4

Thảo luận

2 giờ trên giảng đường

Nội dung 2

Nội dung 3Mỗi nhóm sinh viên đọc thêm HLTK và chuẩn bị trước báo cáo thảo luận nhóm về một trong các chủ đề sau:

- Ý nghĩa của việc học tập học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sinh viên.

- Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam.

- Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thế giới.


Tuần 5

Lý thuyết

2 giờ trên giảng đường

Nội dung 4

- Đọc HL số 2- chương 2; HL số 4 (TL 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 31, 36).

- Xây dựng đề cương sơ lược chương 2 trước khi đến lớp.


Tuần 6

Lý thuyết

2 giờ trên giảng đường

Nội dung 5

- Đọc HL số 2 -chương 3; HL số 4 (TL 1, 2, 6, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42).

- Xây dựng đề cương sơ lược chương 3 trước khi đến lớp.


Tuần 7

Thảo luận

2 giờ trên giảng đường

Nội dung 4

Nội dung 5Mỗi nhóm sinh viên đọc thêm HLTK và chuẩn bị trước báo cáo thảo luận nhóm về một trong các chủ đề sau:

- Những đóng góp về lý luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh trong việc giải quyết vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc.

- Ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc.

- Những đóng góp về lý luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh trong việc giải quyết vấn đề chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

- Ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Tuần 8

Lý thuyết

2 giờ trên giảng đường

Nội dung 6

- Đọc HL số 2-chương 4; HL số 4 (TL 6, 8, 9, 10, 21, 23, 26, 31, 42, 46, 48).

- Xây dựng đề cương sơ lược chương 4 trước khi đến lớp.


Tuần 9

Lý thuyết

2 giờ trên giảng đường

Nội dung 7

- Đọc HL số 2 –chương 5; HL số 4 (TL3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 27, 32, 33, 44).

- Xây dựng đề cương sơ lược chương 5 trước khi đến lớp.


Tuần 10

Thảo luận

2 giờ trên giảng đường

Nội dung 6

Nội dung 7Mỗi nhóm sinh viên đọc thêm HLTK và chuẩn bị trước báo cáo thảo luận nhóm về một trong các chủ đề sau:

- Những đóng góp về lý luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh đối với sự ra đời, tồn tại và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Những đóng góp về lý luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh đối với sự ra đời, tồn tại và phát triển của khối đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.

- Ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.

Tuần 11

Lý thuyết

2 giờ trên giảng đường

Nội dung 8

- Đọc HL số 2-chương 6; HL số 4 (TL 6, 8, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 29, 40).

- Xây dựng đề cương sơ lược chương 6 trước khi đến lớp.


Tuần 12

Thảo luận

2 giờ trên giảng đường

Nội dung 8

- Đọc HL số 2-chương 7; HL số 4 (TL 7, 15, 20, 21, 24, 28, 37, 43, 45, 47, 48, 49, 50).

- Xây dựng đề cương sơ lược chương 7 trước khi đến lớp


Tuần 13

Lý thuyết

2 giờ trên giảng đường

Nội dung 9

- Đọc HL số 2-chương 7; HL số 4 (TL 7, 15, 20, 21, 24, 28, 37, 43, 45, 47, 48, 49, 50).

- Xây dựng đề cương sơ lược chương 7 trước khi đến lớp.


Tuần 14

Thảo luận

2 giờ trên giảng đường

Nội dung 9

Mỗi nhóm sinh viên đọc thêm HLTK và chuẩn bị trước báo cáo thảo luận nhóm về một trong các chủ đề sau:

- Những đóng góp về lý luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh trong việc giải quyết vấn đề dân chủ.

- Những đóng góp về lý luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh trong việc giải quyết vấn đề xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân.

- Ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân.

- Những đóng góp về lý luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh trong lĩnh vực văn hóa.

- Những đóng góp về lý luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh trong lĩnh vực đạo đức .

- Những đóng góp về lý luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh trong lĩnh vực xây dựng con người mới.

- Ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới.


Tuần 15

Lý thuyết

2 giờ ở bảo tàng Hồ Chí Minh

Nội dung 10

- Hoàn chỉnh đề cương các chương.

- Ôn lại toàn bộ kiến thức đã học.8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên

- Sinh viên chỉ được dự thi kết thúc môn học với điều kiện:

+ Có mặt ít nhất 80% tổng số giờ trên lớp.

+ Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của môn học theo hướng dẫn của giảng viên.

- Sinh viên được cộng điểm vào điểm kiểm tra-đánh giá thường xuyên nếu tích cực tham gia phát biểu ý kiến và các ý kiến phát biểu có chất lượng.

- Sinh viên được xem phim tư liệu, tham quan thực tế.9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học

9.1.Mục đích và trọng số kiểm tra - đánh giá

Hình thức

Tính chất của nội dung kiểm tra

Mục đích kiểm tra

Trọng số

Kiểm tra thường xuyên

Bài tập cá nhân: Mục tiêu bậc 1: Các vấn đề lý thuyết.

Thảo luận nhóm: Mục tiêu bậc 1 và 2: Chủ yếu về lý thuyết, bước đầu đòi hỏi hiểu sâu.

Đánh giá khả năng nhớtái hiện các nội dung cơ bản của môn học.

Đánh giá kỹ năng làm việc nhóm, khả năng trình bày, thuyết trình một vấn đề lý luận cơ bản.10%


Kiểm tra giữa kỳ

Mục tiêu bậc 1, 2 và 3: Chủ yếu về lý thuyết, hiểu sâu và có liên hệ thực tế.

Đánh giá kỹ năng nghiên cứu độc lập và kĩ năng trình bày.

30%

Kiểm tra cuối kỳ

Mục tiêu bậc 1,2 và 3: hiểu sâu lý thuyết, đánh giá được giá trị của lý thuyết trên cơ sở liên hệ lý luận với thực tế.

Đánh giá trình độ nhận thức và kỹ năng liên hệ lý luận vởi thực tiễn.

60%

Tổng:

100%

9.2. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và kiểm tra đánh giá

9.2.1. Loại bài tập cá nhân (đánh giá mức độ đạt mục tiêu bậc 1)

Các tiêu chí đánh giá các loại bài tập này bao gồm:

- Nội dung:

+ Nắm được được nội dung cơ bản của từng chương.

+ Trình bày được đề cương sơ lược cho từng chương và toàn môn học.

+ Sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn (có thể sử dụng thêm tài liệu do người học tự tìm).

- Hình thức:

Trình bày sạch sẽ, văn phong trong sáng, trích dẫn hợp lý và có dẫn xuất xứ, độ dài từ 01 đến 02 trang khổ A4/01 chương.9.2.2. Loại bài tập nhóm (đánh giá mức độ đạt mục tiêu bậc 1 và 2)

Loại bài tập này được các nhóm thực hiện trước tại nhà theo sự hướng dẫn của giảng viên. Mỗi nhóm cử 01 người/những người đại diện trình bày trên lớp (hoặc theo sự chỉ định của giảng viên).

Bài tập nhóm được đánh giá thông qua chất lượng báo cáo kết quả nghiên cứu của nhóm, sự trình bày của đại diện nhóm và các ý kiến tham gia thảo luận.

Báo cáo kết quả nghiên cứu của nhóm phải thực hiện theo mẫu sau:Báo cáo kết quả nghiên cứu nhóm

Đề tài nghiên cứu: …………………………………….

1. Danh sách nhóm và các nhiệm vụ được phân công:


STT

Họ và tên

Nhiệm vụ được phân công

Ghi chú

1.

Nguyễn Văn A
Nhóm trưởng

2.

...

...
2. Quá trình làm việc của nhóm (miêu tả các buổi họp, có thể có biên bản kèm theo).

3. Tổng hợp kết quả làm việc nhóm.

4. Kiến nghị, đề xuất (nếu có).

Nhóm trưởng

(Kí tên)

* Lưu ý:

- Việc chia nhóm và phân công nhóm trưởng được thực hiện từ đầu khóa học.

- Các loại bài tập phải nộp cho giảng viên(có thể nộp qua email) chậm nhất 01 ngày trước buổi lên lớp.

- Điểm bài tập nhóm của mỗi sinh viên được tính theo công thức:

Sinh viên không tham gia thực hiện bài tập nhóm nào thì điểm bài tập ấy của sinh viên tính điểm 0.9.2.3. Loại bài tập lớn giữa kì (đánh giá mức độ đạt mục tiêu bậc 2 và 3). Sau khi học xong chương 3, sinh viên sẽ làm bài tập lớn giữa kỳ (giảng viên cho chủ đề để sinh viên viết ở nhà, nộp bài sau 2 tuần; hoặc thi trên lớp.

Tiêu chí đánh giá đối với bài viết ở nhà:

- Nội dung:

+ Tiêu chí 1: Xác định đúng vấn đề cần phải giải quyết.

+ Tiêu chí 2: Các luận cứ và luận chứng chính xác và có sức thuyết phục, giải quyết được vấn đề, thể hiện năng lực tư duy lý luận tốt.

+ Tiêu chí 3: Có sử dụng các tài liệu, phương pháp nghiên cứu do giảng viên hướng dẫn.

- Hình thức:

+ Tiêu chí 4: Bố cục hợp lý, trình bày sạch sẽ, văn phong trong sáng, trích dẫn hợp lý và có dẫn xuất xứ, độ dài từ 03 đến 04 trang khổ A4.

* Biểu điểm trên cơ sở mức độ đạt 4 tiêu chí:


Điểm

Tiêu chí

9 - 10

- Đạt cả 4 tiêu chí

7 – 8

- Đạt 2 tiêu chí đầu.

- Tiêu chí 3: có sử dụng các tài liệu, song chưa đầy đủ, sâu sắc, chưa có bình luận.

- Tiêu chí 4: còn mắc vài lỗi nhỏ.


5 – 6

- Đạt tiêu chí 1.

- Tiêu chí 2: sức thuyết phục của các luận cứ, luận chứng chưa thật cao, vấn đề chưa được giải quyết trọn vẹn.

- Tiêu chí 3, 4: còn mắc một vài lỗi nhỏ.


Dưới 5

- Không đạt cả 4 tiêu chí.tải về 2.23 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương