ĐẠi học quốc gia hà NỘI


XÃ HỘI HỌC NGHỆ THUẬT Sociology of Arttải về 2.23 Mb.
trang32/57
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích2.23 Mb.
#4175
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   57

XÃ HỘI HỌC NGHỆ THUẬT

Sociology of Art


 1. Mã học phần: LIT1155

 2. Số tín chỉ: 03

 3. Học phần tiên quyết: LIT1100 Nhập môn nghệ thuật học

 4. Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Việt

 5. Giảng viên:

Họ và tên: Đoàn Đức Phương

Chức danh: Giảng viên

Học vị: PGS.TS

Đơn vị công tác: Khoa Văn học – Trường ĐH KHXH&NV – ĐH Quốc gia Hà Nội 1. Mục tiêu của học phần
 • Kiến thức:


  • Có những hiểu biết cơ bản về xã hội học và nghệ thuật, về những vấn đề lý thuyết, những phương pháp thực nghiệm của xã hội học nghệ thuật, sự nghiên cứu, ứng dụng và phát triển xã hội học nghệ thuật ở Việt Nam.
 • Kĩ năng:


  • Nắm vững và ứng dụng thành thạo các phương pháp nghiên cứu, các phương pháp thực nghiệm của xã hội học nghệ thuật.
 • Thái độ:


  • Biết phân tích, đánh giá các hiện tượng xã hội và nghệ thuật một cách đúng đắn, khách quan, khoa học, tác động tích cực vào quá trình phát triển của nghệ thuật, làm cho đời sống xã hội có tính thẩm mỹ ngày càng cao hơn.

 1. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):
 • Kiến thức:


  • Có những hiểu biết cơ bản về xã hội học và nghệ thuật, về những vấn đề lý thuyết, những phương pháp thực nghiệm của xã hội học nghệ thuật, sự nghiên cứu, ứng dụng và phát triển xã hội học nghệ thuật ở Việt Nam.
 • Kĩ năng:


  • Nắm vững và ứng dụng thành thạo các phương pháp nghiên cứu, các phương pháp thực nghiệm của xã hội học nghệ thuật.
 • Thái độ:


  • Biết phân tích, đánh giá các hiện tượng xã hội và nghệ thuật một cách đúng đắn, khách quan, khoa học, tác động tích cực vào quá trình phát triển của nghệ thuật, làm cho đời sống xã hội có tính thẩm mỹ ngày càng cao hơn.

 1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Nội dung kiểm tra, đánh giá

Hình thức kiểm tra, đánh giá

Phần trăm điểm

9.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên:
1. Tinh thần, thái độ học tập (đi học, chuẩn bị bài, nghe giảng…)

- Điểm danh

- Kiểm tra chuẩn bị bài

- Quan sát trên lớp


10%

(1 điểm)


2. Bài tập và seminnar

- Bài tập tại lớp và bài tập về nhà

- Thuyết trình, thảo luận10%

(1 điểm)


9.2. Kiểm tra đánh giá định kì:
2. Kiểm tra giữa môn

Bài viết 120 phút tại lớp

20%

(2điểm)


3. Thi hết môn


Có thể áp dụng 1 trong 3 hình thức: thi vấn đáp, thi viết, tiểu luận cuối kì.

60%

(6 điểm)


Kết quả môn học
100%

(10 điểm)
 1. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):

 1. Đoàn Đức Phương, Xã hội học nghệ thuật, Hà Nội, 2005.

 2. Bùi Quang Thắng, Xã hội học nghệ thuật, Viện Văn hoá và Nxb,Văn hoá Thông tin, Hà Nội, 2000.

 1. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ

Môn học này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về xã hội học nghệ thuật, một bộ môn khoa học nghiên cứu nghệ thuật với tư cách là một hoạt động xã hội, một quá trình xã hội, đặc biệt nó nghiên cứu bản chất của nghệ thuật, sự vận hành của nghệ thuật dưới tác động, ảnh hưởng của dư luận xã hội. Trước hết là một cái nhìn tổng quan, khái lược về xã hội học và nghệ thuật, mối quan hệ giữa xã hội học và nghệ thuật. Từ đó môn học đi sâu vào các vấn đề của nghệ thuật và văn hóa xét từ góc độ xã hội học nghệ thuật, đặc biệt là những vấn đề của xã hội học văn học. Với tư cách là một khoa học có tính ứng dụng cao, môn học này cung cấp cho người học những phương pháp nghiên cứu, những phương pháp thực nghiệm chính để tác động tới sự phát triển của xã hội và nghệ thuật một cách có hiệu quả. ứng dụng cụ thể là nghiên cứu những vấn đề của văn học và các loại hình nghệ thuật khác.

 1. Nội dung chi tiết học phần :

Bài 1. Khái lược về xã hội học và nghệ thuật


I. Khái lược về xã hội học

1.Sự ra đời và phát triển của xã hội học

2.Đối tượng và chức năng của xã hội học

3.Phân loại xã hội học

II. Khái lược về nghệ thuật

1.Khái niệm “nghệ thuật”

2.Quá trình nghệ thuật

3.Chức năng của nghệ thuật


Bài 2. Những vấn đề lý thuyết của xã hội học nghệ thuật


I. Quan niệm chung về xã hội học và nghệ thuật

1.Sự ra đời của xã hội học nghệ thuật

2.Đối tượng của xã hội học nghệ thuật

3.Nhiệm vụ của xã hội học nghệ thuật

II. Mối quan hệ giữa xã hội học và nghệ thuật

1.Sự gắn bó, tương tác

2.Những quan niệm, những vấn đề cấp thiết

III. Nghệ thuật và văn hoá xét từ góc độ xã hội học nghệ thuật

1. “Trường văn hoá” và “trường nghệ thuật”

2. “Mã nghệ thuật” và “mã văn hoá”

VI. Vài nét về xã hội học văn học

1.Quá trình sản xuất, sáng tạo văn học

2.Quá trình phân phối, truyền bá văn học

3.Quá trình tiêu thụ-tiếp nhận văn học


Bài 3. Những phương pháp thực nghiệm của xã hội học nghệ thuật


I. Quan hệ giữa lý thuyết và thực nghiệm

1.Vai trò của lý thuyết với thực nghiệm

2.Vai trò của thực nghiệm với lý thuyết

II. Các hướng nghiên cứu chính

1. Nhu cầu nghệ thuật

2. Nghệ thuật và giao tiếp

3.Tiếp nhận nghệ thuật và tác động của nghệ thuật

III. Trình tự và các phương pháp nghiên cứu

1.Xác định đề tài và mục tiêu nghiên cứu

2.Xây dựng giả thuyết và triển khai đề tài

3.Các phương pháp thực nghiệm

Bài 4. Xã hội học nghệ thuật ở Việt Nam


I. Một số quan điểm lý thuyết

1. “Xã hội học sân khấu” của Nguyễn Phan Thọ

2. “Folklore Bahna” của Tô Ngọc Thanh

3. “Xã hội học văn hoá” của Đoàn Văn Chúc

4. “Ký hiệu học nghệ thuật” của Viện Nghệ thuật

5. “Xã hội học nghệ thuật” của Bùi Quang Thắng

II. Một số nghiên cứu thực nghiệm

1. Những nghiên cứu bước đầu

2. Một công trình nghiên cứu chuyên sâu

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
tải về 2.23 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   57
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương