ĐẠi học quốc gia hà NỘI


VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM Vietnamese Folk Literaturetải về 2.23 Mb.
trang29/57
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích2.23 Mb.
#4175
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   57

VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM

Vietnamese Folk Literature


 1. Mã học phần: LIT3044

 2. Số tín chỉ: 02

 3. Học phần tiên quyết: không

 4. Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Việt, tiếng Anh.

 5. Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):

  1. Họ và tên: Nguyễn Hùng Vĩ

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Cử nhân

Đơn vị công tác: Khoa Văn học – Trường ĐH KHXH&NV – ĐH Quốc gia Hà Nội


  1. Họ và tên: Trần Thanh Việt

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Khoa Văn học – Trường ĐH KHXH&NV – ĐH Quốc gia Hà Nội


  1. Họ và tên: Lư Thị Thanh Lê

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Khoa Văn học - Trường ĐH KHXH&NV – ĐH Quốc gia Hà Nội


  1. Phùng Minh Hiếu

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Khoa Văn học - Trường ĐH KHXH&NV – ĐH Quốc gia Hà Nội


 1. Mục tiêu của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):

  • Kiến thức:

  • Sinh viên nắm được kiến thức dẫn luận về văn học dân gian, hệ thống khái niệm cơ bản của khoa học nghiên cứu Văn học dân gian và folklore, các phương pháp, các thao tác khoa học để tiếp cận đối tượng văn học dân gian. Trang bị kiến thức cho sinh viên về khoa học phân loại, phân kì, phân vùng văn học dân gian người Việt cũng như kiến thức bước đầu về văn học dân gian các tộc người khác của dân tộc Việt Nam thống nhất. Trang bị cho sinh viên kiến thức về các thể loại thuộc các loại hình tự sự, trữ tình và sân khấu dân gian.

  • Kĩ năng:

  • Trang bị khả năng mô tả folklore cho sinh viên.

  • Trang bị khả năng tổng thuật lịch sử vấn đề nghiên cứu văn học dân gian.

  • Trang bị khả năng nhận diện, xử lí dị bản.

  • Trang bị khả năng phân tích tác phẩm văn học dân gian trên các phương diện nghệ thuật ngôn từ, nghệ thuật diễn xướng, văn hóa.

  • Trang bị các lí thuyết cơ bản để sinh viên tiếp cận văn học dân gian theo nhiều góc độ quy chiếu khác nhau.

  • Thái độ:

  • Giúp cho sinh viên xây dựng tư tưởng trân trọng những sáng tạo truyền miệng của nhân dân từ trước đến nay.

  • Sinh viên biết khẳng định bản sắc văn hóa của một quốc gia độc lập, đa tộc người trong tiến trình hội nhập văn hóa thế giới.

  • Sinh viên sẵn sàng ứng dụng giá trị truyền thống cho việc xây dựng một nền văn hóa hiện đại.

 1. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):
  • Kiến thức:


  • Sinh viên phải nắm được kiến thức dẫn luận về văn học dân gian, hệ thống khái niệm cơ bản của khoa học nghiên cứu Văn học dân gian và folklore, các phương pháp, các thao tác khoa học để tiếp cận đối tượng văn học dân gian. Trang bị kiến thức cho sinh viên về khoa học phân loại, phân kì, phân vùng văn học dân gian người Việt cũng như kiến thức bước đầu về văn học dân gian các tộc người khác của dân tộc Việt Nam thống nhất. Trang bị cho sinh viên kiến thức về các thể loại thuộc các loại hình tự sự, trữ tình và sân khấu dân gian.
  • Kĩ năng:


Sinh viên phải có khả năng mô tả folklore, khả năng tổng thuật lịch sử vấn đề nghiên cứu văn học dân gian, khả năng nhận diện, xử lí dị bản, khả năng phân tích tác phẩm văn học dân gian trên các phương diện nghệ thuật ngôn từ, nghệ thuật diễn xướng, văn hóa. Thái độ:

* Thái độ: sinh viên trân trọng những sáng tạo truyền miệng của nhân dân từ trước đến nay, biết khẳng định bản sắc văn hóa của một quốc gia độc lập, đa tộc người trong tiến trình hội nhập văn hóa thế giới, sẵn sàng ứng dụng giá trị truyền thống cho việc xây dựng một nền văn hóa hiện đại. 1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Nội dung kiểm tra, đánh giá

Hình thức kiểm tra, đánh giá

Phần trăm điểm

Kiểm tra đánh giá thường xuyên:
Tinh thần, thái độ học tập (đi học, chuẩn bị bài, nghe giảng…)

- Điểm danh

- Kiểm tra chuẩn bị bài

- Quan sát trên lớp


10%

(1 điểm)


Kiểm tra đánh giá định kì:
Kiểm tra giữa môn

Bài viết 120 phút tại lớp

30%

( 3 điểm)Thi hết môn


Có thể áp dụng 1 trong 3 hình thức: thi vấn đáp, thi viết, tiểu luận cuối kì.

60%

(6 điểm)


Kết quả môn học
100%

(10 điểm)
 1. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):

 1. Đinh Gia Khánh – Chu Xuân Diên – Võ Quang Nhơn: Văn học dân gian Việt Nam, NXB Giáo dục – Hà Nội – 1997 (Tái bản nhiều lần).

 2. Lê Chí Quế - Võ Quang Nhơn – Nguyễn Hùng Vĩ: Văn học dân gian. NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp – Hà Nội – 1991 (Tái bản nhiều lần)

 3. Nguyễn Xuân Kính: Thi pháp ca dao – NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.

 4. Cao Huy Đỉnh: Tìm hiểu tiến trình văn học dân gian Việt Nam – NXB KHXH – 1974.

 5. Đỗ Bình Trị: Bước đầu nghiên cứu tiến trình lịch sử văn học dân gian Việt Nam, NXB Đại học sư phạm Hà Nội – 1978.

 1. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học này cung cấp kiến thức hết sức cơ bản và khoa học về văn học dân gian cho sinh viên; đồng thời cung cấp những kĩ năng tiếp cận văn học dân gian có tính thực nghiệp cao. Môn học nhằm khẳng định tính đặc thù văn hóa của văn học dân gian Việt Nam trong cộng đồng văn hóa thế giới.


 1. Nội dung chi tiết học phần :

Bài 1: Dẫn luận về văn học dân gian.

1. Khái niệm văn học dân gian: Lịch sử hình thành khái niệm và quá trình vận động của khái niệm trong lịch sử nghiên cứu văn học dân gian. Các khái niệm đồng nghĩa.

2. Mối liên quan giữa các khái niệm văn hóa dân gian, nghệ thuật dân gian, folklore và khái niệm văn học dân gian.

3. Đi đến một định nghĩa văn học dân gian, phân tích nội dung định nghĩa.

4. Trang bị thao tác điền dã văn học dân gian

Bài 2: Các đặc trưng cơ bản của văn học dân gian.

1. Khái niệm đặc trưng.

2. Đặc trưng về chức năng sinh hoạt thực hành của văn học dân gian

3. Đặc trưng về tính nguyên hợp của văn học dân gian

4. Đặc trưng về tính tập thể của văn học dân gian

5. Đặc trưng về tính truyền miệng của văn học dân gian

6. Bài đọc thêm: Các lí thuyết văn học dân gian trên thế giới.

Bài 3: Phân loại văn học dân gian:

1. Các lí thuyết phân loại văn học dân gian hiện nay ở Việt Nam.

2. Các cấp độ phân loại, các tiêu chí tương ứng để phân loại văn học dân gian.

3. Lược đồ phân loại thể loại văn học dân gian.

4. Tổng thuật về một hiện tượng giao thoa các phẩm chất thể loại.

Bài 4: Tiến trình văn học dân gian Việt Nam.

1. Các cách phân kì văn học dân gian Việt Nam hiện nay.

2. Quan niệm về tiến trình văn học dân gian.

3. Các kì phát triển lịch sử của văn học dân gian Việt Nam:

3.1. Giả thuyết về văn học dân gian thời kì Hùng Vương

3.2. Giả thuyết về văn học dân gian thời kì Bắc thuộc

3.3. Sự phát triển của văn học dân gian thời kì phong kiến độc lập

3.4. Sự phát triển của văn học dân gian thời kì hiện đại.

4. Bài tập về tác phẩm văn học dân gian với việc phản ánh lịch sử một cách đặc thù.

Bài 5: Phân vùng văn học dân gian.

1. Văn học dân gian Bắc Bộ.

2. Văn học dân gian Trung Bộ

3. Văn học dân gian Nam Bộ

4. Văn học dân gian các vùng dân tộc ít người.

5. Bài tập chuyên đề về văn học dân gian và bản sắc văn hóa.Bài 6: Các thể loại tiêu biểu của văn học dân gian Việt Nam

1. Thần thoại người Việt và các dân tộc ít người ở Việt Nam

2. Sử thi các dân tộc ít người Việt Nam

3. Truyền thuyết

4. Truyện cổ tích người Việt và các dân tộc ít người Việt Nam

5. Truyện cười.

6. Tục ngữ, câu đố người Việt và các dân tộc ít người Việt Nam

7. Thơ ca dân gian người Việt và các dân tộc ít người Việt Nam

8. Chèo sân đình.

9. Bài tập chuyên đề: Chọn những tác phẩm gây nhiều tranh luận ở các loại hình khác nhau cho sinh viên thực tập và nêu ý kiến nhận xét.ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN


tải về 2.23 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   57
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương