ĐẠi học quốc gia hà NỘItải về 2.23 Mb.
trang15/57
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích2.23 Mb.
#4175
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   57

MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN

   1. Mã học phần:EVS1001

   2. Số tín chỉ: 2 (26/4/0)

   3. Học phần tiên quyết: Không

   4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

   5. Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):

5.1. Giảng viên 1:

Họ và tên: Nguyễn Xuân Cự Chức danh, học vị: PGS, TS.

Đơn vị công tác: Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Email: cunx@vnu.edu.vn

5.2. Giảng viên 2:

Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Loan Chức danh, học vị: TS.

Đơn vị công tác: Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Email: mwjloan@yahoo.com

5.3. Giảng viên 3:

Họ và tên: Trần Thị Tuyết Thu Chức danh, học vị: PGS, TS.

Đơn vị công tác: Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Email: tranthituyetthu@hus.edu.vn

5.4.1. Giảng viên 4:

Họ và tên: Hoàng Anh Lê Chức danh, học vị: TS.

Đơn vị công tác: Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Email: anhle1977@yahoo.com

5.5. Giảng viên5:

Họ và tên: Lưu Minh Loan Chức danh, học vị: ThS.

Đơn vị công tác: Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Email: luuminhloan@yahoo.com 1. Mục tiêu của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):

6.1. Mục tiêu kiến thức:

Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về các vấn đề môi trường, các quá trình phát triển và mối liên hệ giữa môi trường , phát triển và phát triển bền vững. Trên cơ sở đó nâng cao nhận thức môi trường và bảo vệ môi trường cho người học.6.2. Mục tiêu kỹ năng:

Hình thành kỹ năng tiếp cận vấn đề, khai thác thông tin và làm quen với việc nghiên cứu các vấn đề môi trường và phát triển. Mô tả được các môi quan hệ giữa các vấn đề xã hội quan trọng ảnh hưởng đến môi trường, phát triển và bảo tồn, phân tích các quan điểm khác nhau về nguồn gốc, hậu quả và quản lý tiềm năng của môi trường và đánh giá những cơ hội và thách thức của chiến lược khác nhau, ảnh hưởng của các quá trình phát triển đến môi trường và ngược lại.6.3. Mục tiêu khác (Thái độ học tập…):

Yêu cầu sinh viên tham gia học tập đầy đủ theo yêu cầu của giảng viên; có thái độ trung thực trong học tập. Khuyến khích sinh viên tham gia tích cực trong quá trình học tập thông qua thảo luận, trao đổi và tìm hiểu các vấn đề thực tiễn liên quan đến môn học; biết định hướng thay đổi lối sống, xây dựng đạo đức môi trường, góp phần bảo vệ môi trường cho sự phát triển bền vững trong lĩnh vực học tập và nghiên cứu của mình. 1. Chuẩn đầu ra của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):

7.1. Về kiến thức:

Sinh viên sau khi học môn học này có nhận thức đúng về vai trò và tầm quan trong của môi trường trong quá trình phát triển của xã hội loài người. Nắm được các khái niệm cơ bản nhất về môi trường, tài nguyên và ô nhiễm môi trường. Hiểu được các vấn đề môi trường toàn cầu, nguyên nhân và các giải pháp chủ yếu gây ra các vấn đề môi trường hiện nay. Có khả năng nhận biết về sự liên quan giữa các quá trình phát triển với các vấn đề môi trường. Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học trong thực tiễn góp phần bảo vệ môi trường cho sự phát triển bền vững của xã hội loài người.7.2. Về kỹ năng:

Phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm; có khả năng nhận biết các vấn đề môi trường, nguyên nhân và hệ quả từ các vấn đề thực tiễn. Có khả năng vận dụng các kiến thức về môi trường trong cuộc sống hàng ngày với cách nhìn nhận, đánh giá các tác động của quá trình phát triển đến các yếu tố môi trường. Bước đầu ứng dụng kiến thức đã học để nhận dạng và ứng xử thích hợp đối với các vấn đề môi trường, các tai biến thiên nhiên ở Việt Nam.7.3. Về thái độ xã hội:

Nhận thức được vị trí của môi trường trong quá trình phát triển phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới có thái độ và các hành vi đúng mức đối với môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Có ý thức và trách nhiệm phát huy các ứng xử thân thiện có lợi cho môi trường, cùng nhau tuyên truyền, bảo vệ môi trường cho sự phát triển chunh của đất nước và của từng cộng động. 1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Hình thức kiểm tra, đánh giá có thể áp dụng theo các hình thức: Bài tập, tiểu luận, trình bày, thi vấn đáp hoặc thi viết tùy theo điều kiện cụ thể của từng lớp học; bao gồm các kỳ đánh giá như sau:

 • Điểm đánh giá thường xuyên: 20%

 • Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: 20%

 • Thi - đánh giá cuối kỳ: 60%

 1. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):

- Học liệu bắt buộc:

 1. Tài liệu học tập do giảng viên cung cấp

 2. Nguyễn Xuân Cự, Nguyễn Thị Phương Loan. Môi trường và Con người, Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 2010

 3. Lê Văn Khoa (chủ biên). Khoa học môi trường. Nxb. Giáo dục. Hà Nội, 2004.

- Học liệu tham khảo:

 1. Nguyễn Đình hòe. Môi trường và phát triển bền vững, Nxb. Giáo dục, 2006

 2. Luật bảo vệ môi trường của Việt Nam

 3. UN Documents, Our Common Future, Chapter 2: Towards Sustainable Development,From A/42/427. Report of the World Commission on Environment and Development [http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm]

 1. Tóm tắt nội dung học phần:

Môn học giới thiệu các khái niệm về tài nguyên, môi trường và phát triển. Đặc điểm, nguyên nhân, hệ quả của các vấn đề suy thoái tài nguyên và ô nhiễm môi trường, mối quan hệ giữa môi trường và các lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ, kinh tế, xã hội. Môn học cũng đề cấp đến các thách thức và mối quan tâm hiện nay của loài người đối với các vấn đề môi trường và phát triển trên thế giới hiện nay.

Một nội dung quan trọng khác được giới thiệu trong môn học là công tác bảo vệ môi trường cho sự phát triển bền vững. Bên cạnh đó, môn học cũng có nội dung mở dựa trên các vấn đề thực tiễn liên quan đến các ngành khoa học khác nhau và gắn liền với tình hình thực tiễn trong các buổi thảo luận theo chủ đề trên lớp. 1. Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):

Mở đầu

Chương 1.Tổng quan các vấn đề về môi trường và tài nguyên thiên nhiên (10 giờ)

1.1. Khái niệm về môi trường và tài nguyên thiên nhiên

1.2. Những vấn đề chung về ô nhiễm môi trường

1.2.1. Khái niệm, nguồn gốc, nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường

1.2.2. Tổng quan về ô nhiễm môi trường không khí, đất, nước

1.3. Những vấn đề chung tài nguyên thiên nhiên

1.3.1. Vai trò của tài nguyên thiên nhiên đối với con người

1.3.2. Tổng quan về tình hình khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên (sinh vật, đất, nước, không khí)

1.3.3. Nguyên nhân dẫn đến suy thoái tài nguyên thiên nhiên

1.3.3. Những nguyên tắc chủ yếu trong khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên

1.4. Một số vấn đề môi trường toàn cầu

1.4.1. Suy thoái tầng ôzôn

1.4.2. Hiệu ứng nhà kình và sự nóng lên của khí hậu Trái đất

1.4.3. Biến đổi khí hậu toàn cầu

1.4.4. Suy giảm đa dạng sinh học

1.4.5. Sa mạc hóa đất đaiChương 2. Các lĩnh vực phát triển chủ yếu và vấn đề môi trường (8 giờ)

2.1. Dân số và môi trường

2.1.1. Tổng quan chung về sự gia tăng dân số trên thế giới và ở Việt nam

2.2.1. Dân số và môi trường

2.2. Các lĩnh vực phát triển và môi trường

2.2.1. Nông nghiệp và môi trường

2.2.2. Đô thị hóa và môi trường

2.2.3. Công nghiệp hóa và môi trường

2.2.4. Phát triển khoa học, công nghệ và môi trường

2.2.5. Sản xuất, thương mại, dịch vụ và môi trường

2.2.5. Văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng và môi trường

2.3. Toàn cầu hóa với môi trường và phát triển

2.3.1. Khái niệm về toàn cầu hóa

2.3.2. ý nghĩa và những tác động của toàn cầu hóa đối với phát triển

2.3.3. Mặt trái của toàn cầu hóa

Chương 3: Bảo vệ môi trường (4 giờ)

3.1. Tổng quan về công tác bảo vệ môi trường

3.1.1. Khái niệm

3.1.2. Sự phát triển trong công tác bảo vệ môi trường

3.2. Các công cụ bảo vệ môi trường

3.2.1. Công cụ pháp lí trong bảo vệ môi trường

3.2.2. Công cụ kinh tế bảo vệ môi trường

3.2.3. Vai trò của khoa học công nghệ trong bảo vệ môi trường

3.3. Đạo đức môi trường và xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường

3.3.1. Đạo đức môi trường

3.3.2. Xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường

Chương 4: Phát triển bền vững (4 giờ)

4.1. Các mô hình phát triển

4.1.1. Tăng trưởng và phát triển kinh tế

4.1.2. Các mô hình phát triển trên thế giới

4.1.3. Tăng trưởng xanh

4.2. Phát triển bền vững

4.2.1. Khái niệm về phát triển bền vững

4.2.2. Con đường hình thành phát triển bền vững

4.2.3. Mục tiêu của phát triển bền vững

4.2.4. Các chỉ số của phát triển bền vững (Kinh tế-Xã hội-Môi trường)Phần bài tập và thảo luận trên lớp (4 giờ)

Bài tập, trao đổi và thảo luận về những vấn đề môi trường và phát triển liên quan đến các ngành học của sinh viên dưới sự hướng dẫn của giảng viên.
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN


tải về 2.23 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   57
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương